Integratsioonipoliitika ja meetmed: Heade praktikate uuring Rootsi, Taani ja Suurbritannia näitel

Autor:
Kristina Kallas, Kristjan Kaldur (koostajad)
Publisher:
MEIS, Balti Uuringute Instituut
Aasta:
2008
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-15-693-1
Võtmesõnad:
kodakondsus, kodanikukasvatus, tööturg, uuring, uusimmigrandid, integratsioon
Manus:
165_175.pdf684.48 KB
Description
Uuring koosneb kahest osast, kus esimene annab ülevaate analüüsitud riikide sisserände ajaloost, integratsioonipoliitika kujunemisprotsessist ning selle halduskorraldusest. Uuringu teises osas keskendutakse konkreetsetele poliitikavaldkondadele ja seal rakendatavatele meetmetele ning lisaks tuuakse välja näiteid elluviidavatest projektidest.
Eesti integratsioonipoliitika probleeme ja väljakutseid silmas pidades on hea praktika näited tekstis eraldi kastikestes välja toodud.
Iga alapeatüki lõpus on  nimekiri kasulikest veebilinkidest.