Kultuuriõpe

Eesti kultuuriruumi tutvustavate kultuuriõppe mooduli tegevuste eesmärk on eesti keelest erinevat emakeelt rääkivate inimeste suurem teadlikkus Eesti kultuuriruumist ja seekaudu Eesti ühiskonna sidususe suurendamine. Kultuuri tundmise õppekäikude ja keele praktiseerimist toetavate tegevustega soodustatakse vähelõimunud püsielanike ja uussisserändajate kohanemist Eesti kultuuriruumis ja kombestikus.

Osalejad saavad uusi teadmisi Eesti kultuuriruumi ja kombestiku kohta, sh ka Eesti looduse, ajaloo, kunsti, muusika, käsitöö, tööstuse, teaduse, hariduse, rahvakultuuri, toidu, ajakirjanduse ning erinevate eelpool nimetatud valdkondade tuntud inimeste kohta Eestis. Kultuurimoodulis osalemine aitab leida kontakte ja pakub võimaluse suhelda ning arutleda Eestit mõjutanud kultuuriliste nähtuste üle. Lisaks saavad osalejad tutvustada üksteisele oma kultuuri ja tavasid.

Kultuurimoodulis antakse ülevaade olulisematest teemadest, mis on mõjutanud Eestit ja Eestis elavaid inimesi ning jätnud jälje eestimaalaste maailmanägemisele. Eesti kultuuriruumi ja kombestikuga tutvumine toimub nii grupiga kui iseseisvalt: õppides, lugedes, infot otsides ja seda grupikaaslastega jagades, loengutes ja haridusprogrammides osaledes, muuseume-näitusi külastades ja ühistel kohtumistel toimunu üle arutledes.

Lisaks kultuuriteadmiste omandamisele võimaldavad õppekäigud ning omavahelised kohtumised osalejale keelepraktikat ja tavaelus vajaliku sõnavara kasutamist. Kultuurimooduli tegevused toetavad osaleja eesti keelse suhtlusoskuse arengut. Näiteks räägitakse peale kultuurisündmuste külastamist kogetud teemadel ning loetakse eestikeelset kirjandust ja tutvustatakse loetut teistele.

Kultuurimooduli tegevused hõlmavad muuhulgas:

  • etendusasutuste, muuseumite ja kinode külastamist;
  • ekskursioone ja/või väljasõite;
  • osalemist kultuuriüritustel;
  • külaskäike rahvuskultuuriseltsidesse;
  • kultuurilisele dialoogile pühendatud töötubasid ja arutelusid jne.

Kultuurimooduli maht osalejale on 20 akadeemilist tundi (kultuuri tundmaõppimine, sh nt loengutsükkel, töötoad, arutelud) + 5 õppekäiku (nt muuseumite või muude asustuste külastused, ekskursioonid, muusika, klubiõhtud vms). Kultuurimooduli tegevused on osaleja jaoks tasuta.