INTEGRATSIOONIKALENDER – JUUNI 2009

LÄHIAJAL TULEMAS – HANKED
Jälgige värske info saamiseks veebilehte www.meis.ee
 
Projektikonkurss "Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös"
 
Juuni alguses kuulutatakse välja projektikonkurss "Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös". Konkursi eesmärgiks on toetada noorteühenduste tegevusi, mis käsitlevad kultuurierinevuste mõismist ja erinevast kodakondsusest noorte kaasamist koostöötegevustesse.

Infopäev projektikonkursi kohta toimub 11.06 kell 15.00-17.30 Buffalo pubi seminariruumis, aadressil Liimi tn 1, Talinn.

 

 
Projektikonkursi sihtrühmaks on Euroopa Liidu kodakondsusega noored, eelkõige Eesti kodanikud ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanikud ja kodakondsuseta noored.
 
Projektitoetust saab taotleda kultuurierinevuste mõistmist ja sallivust toetavate tegevuste osas kolmes kategoorias:
 a) noortekoolitused; 
 b)koostöötegevused,
c) noorsootöö alased infomaterjalid.
 

Toetust saavad taotleda noorteühingud, noorteorganisatsioonid, noortekeskused. Iga taotleja võib esitada ühe projektitaotluse iga kategooria kohta.

 
Projektikonkursi rahastajad on Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Riigikantselei.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post [email protected]
 
 
Lihtmenetlusega hange “Vene õppekeelega haridusasutuste gümnaasiumiastme pedagoogide lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika täienduskoolitus”
 
2009. aasta juunikuus kuulutatakse välja hange vene õppekeelega haridusasutuste gümnaasiumiastme lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika koolituskursuse korraldaja leidmiseks.
 
Hanke eesmärk on korraldada ajavahemikul september-detsember 2009 toimuv 72-tunnine metoodikaalane täienduskoolitus gümnaasiumiastme aineõpetajale, kuhu kutsutakse osalema kuni 100 õpetajat.
 
Lisateave: Maarja Mänd, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon: 659 9853, e-post: [email protected].
 
 
Riigihange „Kultuuridevahelise kommunikatsiooni koolitus”
 
Juunis kuulutatakse välja riigihange, mille raames töötatakse välja koolitusprogramm ning koolitatakse 50 riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikku kultuuridevahelise kommunikatsiooni alal.
 
Tegevuste eesmärk on luua lõimumist toetav keskkond riigi ja kohalikul tasandil kolmandate riikide kodanikele ning uusimmigrantidele suurendades kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ametnike pädevust kultuuridevahelise kommunikatsiooni alal.
 
Tegevusi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Riigikantselei vahenditest.
 
Lisateave: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9035, e-post: [email protected]
 
 
 
ÜLDINFO
 
LAK-õppe ja keelekümblusmetoodika koolitus
 
8.–10. juunil toimub Nelijärve Puhkekeskuses kolmepäevaste koolituste esimene kursustetsükkel vene õppekeelega koolide eestikeelsete ainete õpetajatele. Juunis toimuv tsükkel pakub kolme kursust: keeleliste osaoskuste arendamine, erinevad õppemeetodid ja aktiivõppe meetodid. Kõikide kursuste mahust kasutatakse 1/3 õpetaja-õpilase arengut toetavate ja psühholoogiliste teemade käsitlemiseks.
 
Koolituse eesmärk on tõsta eesti keelest erineva õppekeelega koolide õpetajate teadlikkust lõimitud aine- ja keeleõppest ehk LAK-õppest ning keelekümblusmetoodikast ja pakkuda tuge ka teistele õpetajatele, kes töötavad kooli õppekeelest erineva kodukeelega lastega.
 
Koolitajateks on keelekümblusprogrammi õpetajad, kes on välja õppinud interaktiivsete meetoditega töötavaks täiskasvanukoolitajaks, ning Ene Kulasalu, Ene Velström ja Anželika Valdre Avatud Meele Instituudist (AMI). Koolitust rahastab Integratsiooni Sihtasutusega sõlmitud lepingu raames Haridus- ja Teadusministeerium .
 
Lisateave: Maire Kebbinau, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9 847, e-post [email protected]
 
 
Eesti keele kui teise keele õpetajate täienduskoolituse esimesed kaks koolitusgruppi on lõpusirgel
 
8.-9. juunil ja 10.-11. juunil toimuvad üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikaalase täiendkoolituse 2008. aasta novembris ja 2009. aasta veebruaris alustanud gruppide viimased koolitusmoodulid. Koolitusel osaleb kokku 80 õpetajat.
 
Koolituse käigus läbitud teemade seas on keskendutud Euroopa keeleõppe raamdokumendile ja keelemapile, keeleoskuse hindamise põhimõtetele, keeletasemete määramisele, õppeesmärkide püstitamisele ja tunni planeerimisele, grammatikateemade õpetamise metoodikale, aktiivõppe ja kommunikatiivsete õppemeetodite kasutamisele.
 
Täienduskoolituskursuse viimases moodulis käsitletakse õpetajate hinnangul kõige olulisemat teemat – kuidas luua klassis eesti keele õpet motiveeriv keskkond. Ühtlasi esitleb siis iga õpetaja kursuse jooksul enda poolt koostatud keeleõpetaja metoodikateemalist õpimappi.
 
Täiendkoolitust korraldab Integratsiooni Sihtasutuse mitmekultuurilise hariduse keskus Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames.
 
Lisateave: Made Pandis, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9843, e-post [email protected]
 
 
Esimesed varase keelekümblusprogrammi õpilased lõpetavad põhikooli
 
18. juunil tähistavad varase keelekümblusprogrammiga esimestena liitunud koolide – Tallinna Läänemere Gümnaasiumi, Mustamäe Humanitaargümnaasiumi, Narva Vanalinna Riigikool ning Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi õpilased-õpetajad ja Eesti keelekümblusprogrammi arendajad Tallinnas, Salme kultuurikeskuses (Salme tnv 12) programmi täiskasvanuks saamist.
 
Esimesed kümblejad on jõudnud põhikooli lõputunnistuseni. Korraldajad on külla kutsunud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Integratsiooni Sihtasutuse, Kanada saatkonna, kõrgkoolide ja kohalike omavalitsuste esindajaid. 134-st õpilasest on 9. klassi lõppu jõudnud 116 õppurit. Selle aja jooksul neid lapsi õpetanud õpetajate arv on ligikaudu 100.
 
Keelekümblusprogrammi kümnenda aastapäeva tähistamist alustati mullu rahvusvahelise konverentsiga “LAK-õppe levik: Mitmekeelsus kui toimetuleku võti paljukultuurilises maailmas”.
 
Lisateave: Maire Kebbinau , mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9 847, e-post [email protected]
 
 
Ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool
 
26.-28. juunil toimub Nelijärvel ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool, kuhu on oodata 90 õpetajat.
Koolituse eesmärk on tõsta ühiskonnaõpetuse õpetajate teadlikkust ühiskonnas toimuva kohta läbi erinevate aktuaalsete koolitusteemade käsitlemise. Koolitusel tuleb juttu meediaharidusest, intellektuaalomandi kaitsest, inimkaubandusest, maailmaharidusest, Euroopa Liidust ning mitmetest teistest olulisest teemadest. Lisaks sellele arutletakse põhikooliastme ühiskonnaõpetuse ainekava üle.
 
Koolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium sihtasutusega sõlmitud lepingu raames.
 
Lisateave: Maarja Mänd, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon: 659 9853, e-post: [email protected].
 
 
Õpetajakoolituse üliõpilaste ja õpetajate ettevalmistamine tööks eesti keelest erineva emakeelega õpilastega
 
Integratsiooni Sihtasutus alustas koostööd Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga, et töötada välja ja viia pilootkoolitusena ellu kaks vabaainete kursust, mis on mõeldud nii õpetajakoolituse üliõpilastele kui ka töötavatele õpetajatele. Kursuste eesmärk on võimaldada osalejatel omandada teadmisi, mis on vajalikud tööks eesti keelest erineva õppekeelega üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes.
 
2009. aasta sügissemestril viiakse läbi kursus „Õppekeele oskuse arendamine ainetunnis“ ning 2010. aasta kevadsemestril kursus „Kultuuridevahelised erinevused: vene kultuuritaustaga õpilased“. Sügisene kursus toimub Narva Kolledžis, kevadine Tartu Ülikoolis. Kummagi kursuse maht on 3 EAP-d, mis koosneb kontaktõppest, iseseisvast tööst ja tunnikülastustest. Kursused on planeeritud kokku 40 osalejale.
 
Õpetajakoolituse üliõpilaste ja õpetajate ettevalmistamine toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.
 
Lisateave: Ave Osman, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9030, e-post [email protected]
 
 
Valmis uuring ”Eestikeelse õppe laiendamine vene õppekeelega õpperühmadega kutseõppeasutustes”
 
Eelmine samalaadne uuring valmis aastal 2004. Uuringus on vaatluse all, millised keeleõppealased arengud on kutsekoolides toimunud, kas ja kuidas on muutunud hoiakud, motivatsioon, võimalused ja seda nii koolijuhtide, õpetajate kui ka kutseõppurite vaatenurgast. Küsimuseks oli ka, kas ja kuidas on erinevad programmid ja projektid mõjutanud kutseharidust, keeleõpet, õppematerjalide ja täiendavate õppevahendite soetamist ning kas on jõutud soovitud eesmärkideni. Ühtlasi selgitati uuringuga välja, millist tuge koolid veel vajavad, et kutseõppurid peale kooli lõpetamist saaksid oma erialal eesti keeles kenasti hakkama. Täpsemalt saab 2009. aasta uuringu tulemustega tutvuda siin ja 2004. aasta uuringuga siin.
 
Uuringu viis Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel läbi Turu-uuringute AS ning seda rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.
 
Lisateave: Edydt Johanson, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9842, e-post [email protected]
 
 
Selgus eestikeelseks kutseeksamiks ettevalmistavate materjalide kirjastamise hanke võitja
 
Lihtmenetlusega avatud hanke ”Eestikeelseks kutseeksamiks ettevalmistavate materjalide kirjastamine” võitjaks tunnistati OÜ Argo TTP.
 
Hanke eesmärk on kirjastada erialase eesti keele koolitusmaterjalid ja sõnavaraloendid, mis on loodud müüja erialale, juuksuri ja kosmeetiku erialale ning koka ja kelneri erialale. Lisaks hõlmab hange koolitusmaterjalide juurde kuuluvate kuulamistekstide helisalvestamist.
 
Tegevus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine 2007-2010" raames.
 
Lisateave: Merlin Mägi, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]
 
 
Eesti keele õppijad ning Eesti kodakondsuse soovijad saavad nüüd abi tasuta infotelefonilt
 
Rahvastikuministri Büroo toel ja Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel alustas mais tegevust tasuta infotelefon 800 9999, mille kaudu saab informatsiooni eesti keele õppekulude hüvitamise, samuti määratlemata kodakondsusega isikutele ja kolmandate riikide kodanikele korraldatavate tasuta eesti keele kursuste ning põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuste kohta. Infotelefonile helistades on võimalik kursustele ka registreeruda.
 
Eesti keele õppekulude hüvitamist 6000 krooni ulatuses saavad taotleda kõik isikud, kes on sooritanud eesti keele tasemeeksami. Käesoleva aasta sügisest algavatel tasuta eesti keele kursustel saavad osaleda vaid määratlemata kodakondsusega isikud ning kolmandate riikide kodanikud ehk isikud, kellel pole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Lichtenstein) ega Šveitsi Konföderatsiooni kodakondsust.
 
Tasuta kursusi pakutakse erinevatel tasemetel alates 0-tasemest kuni B1-ni. Ühe taseme kursuse maht on olenevalt tasemest 100–200 akadeemilist tundi ning 2009. aastal saab kursustel osaleda kokku 400 inimest: 200 Harjumaal ja 200 Ida-Virumaal.
 
Keeleõppe kõrval saab infotelefonilt teavet ka määratlemata kodakondsusega isikutele ning kolmandate riikide kodanikele korraldavate tasuta Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksami ettevalmistukursuste kohta. Lisaks 12 akadeemilist tundi kestvatele grupikursustele on võimalik saada ka personaalset koolitust. 2009. aastal on tasuta kursuste võimalus 1000 inimesel.
 
Infotelefonilt saab abi nii eesti, vene kui ka inglise keeles tööpäeviti kella 9.00 kuni 17.00.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9062, e-post [email protected]
 
 
Tasuta eesti keele kursused määratlemata kodakondsusega isikutele ja kolmandate riikide kodanikele
 
Integratsiooni Sihtasutus alustas koostööd OÜ Multilingua Keelekeskuse ning OÜ Koolituse Korralduskeskusega, kes asuvad korraldama tasuta eesti keele kursuseid Harjumaal ja Ida-Virumaal.
 
OÜ Multilingua Keelekeskus viib keelekursused läbi Harjumaal, Ida-Virumaal on kursuste korraldaja Koolituse Korralduskeskus OÜ. Lisaks on viimase läbi viia ka kursuste koolitusprogrammi väljatöötamine ning õpetajate koolitamine.
 
Käesoleva aasta sügisest algavatel tasuta eesti keele kursustel saavad osaleda vaid määratlemata kodakondsusega isikud ning kolmandate riikide kodanikud ehk isikud, kellel pole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Lichtenstein) ega Šveitsi Konföderatsiooni kodakondsust.
 
Tasuta kursusi pakutakse erinevatel tasemetel alates 0-tasemest kuni B1-ni. Ühe taseme kursuse maht on olenevalt tasemest 100–200 akadeemilist tundi ning 2009. aastal saab kursustel osaleda kokku 400 inimest: 200 Harjumaal ja 200 Ida-Virumaal. Kursustele saab registreeruda tasuta infotelefonil 800 9999.
 
Tegevust rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9062, e-post [email protected]
 
 
Ilmusid uued põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksamiks ettevalmistavad materjalid
 
Tulenevalt 1. märtsil 2009 jõustunud muudatustest kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Kodakondsuse seaduse tundmise eksami läbiviimise korras, koostati Rahvastikuministri Büroo toel ja Integratsiooni Sihtasutuse ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse eestvedamisel uued eksamiks ettevalmistavad koolitusmaterjalid.
 
Peamise õppematerjalina on ilmunud eksamiks ettevalmistav käsiraamat „Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale“, milles on põhjalikult selgitatud kõiki teemasid, mille tundmist eksamil kontrollitakse ning avaldatud eksami näidisküsimused. Lisaks annab raamat ka lühikese ülevaate Eesti ajaloost ning tänapäevast. Eestikeelset käsiraamatut jagatakse tasuta eksami ettevalmistuskursustel, eksamieelsetel konsultatsioonidel ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse eksamipunktides. Veebipõhiselt on raamat eesti, vene ja inglise keeles kättesaadav nii Integratsiooni Sihtasutuse kui ka Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt.
 
Samuti on valminud peagi algavate tasuta seaduste tundmise eksamiks ettevalmistavate kursuste metoodilised materjalid, kursuslaste töölehed ning lektorite esitlusmaterjalid.
 
Tasuta eksami ettevalmistuskursustel saavad osaleda määratlemata kodakondsusega isikud ning kolmandate riikide kodanikud. Kursustele saab registreeruda tasuta infotelefonil 800 9999.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9062, e-post [email protected]
 
 
Toimus õppereis Taani kuningriiki
 
Integratsiooni Sihtasutus korraldas 13.–15. maini valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013” rakendamise raames õppereisi Taani kuningriiki. Õppereisi rahastasidEuroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Rahvastikuministri Büroo.
 
Reisil saadi ülevaade riigi ja kohalike omavalitsuste koostöövormidest integratsioonialaste tegevuste teostamisel ning lõimumistegevuste elluviimiseks ülesehitatud haldus- ja finantseerimissüsteemist Taanis. Osalejatele tutvustati uusimmigrantide integratsiooniprogrammi ja tööturule integreerimise süsteemi.
 
Õppereisist võttis osa 30 inimest: nende seas kohalike omavalitsuste esindajad, kus elab kolmandate riikide kodanikke, lõimumiskava rakendamisega tegelevate riigiasutuste esindajad ning eksperdid.
 
Õppereisi eesmärk oli jagada informatsiooni ja õppida Taani kogemusest lõimumispoliitika kujundamisel ja rakendamisel. Reisi käigus külastati Pagulaste, Migratsiooni ja Integratsiooni Ministeeriumi, Kopenhaageni linnavalitsust ja ühingut „Nydansker“, mis tegeleb uusimmigrantide integreerimisega tööturule. Lisaks tutvuti Taani kohalike omavalitsuste katusorganisatsiooni Kommunernes Landsforening tööga.
 

Lisateave: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9035, e-post [email protected]