SEPTEMBER 2013

Algavad eesti keele kursused täiskasvanud vaegnägijatele ja vaegkuuljatele
Eesti keele õppe kulude hüvitamise avaldusi võetakse vastu septembri lõpuni
Noorte kodanikupäeva e-viktoriin tuleb taas!
Oktoobris algab noorte esseekonkurss ühiskonnaelus osalemise teemal
Avaneb uus taotlusvoor rahvusvähemuste pühapäevakoolide toetamiseks

Algavad eesti keele kursused täiskasvanud vaegnägijatele ja vaegkuuljatele

Täiskasvanud vaegkuuljad ja -nägijad on oodatud algtaseme eesti keele kursustele Tallinnas ja Ida-Virumaal. Kursused on välja töötatud spetsiaalselt vaegnägijate ja -kuuljate vajadusi arvestades.

”Euroopa Sotsiaalfondi toetusel valmisid Sola Integra OÜ ja Eesti Pimekurtide Tugiliidu koostöös õppematerjalid erivajadustega täiskasvanutele eesti keele täiendavaks õppeks, et arendada eesti keeles suhtlemise oskust ja aidata kaasa igapäevasele toimetulekule,” selgitas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

Odinetsi sõnul ei olnud seni Eestis vaegkuuljatele ja -nägijatele nende vajadusi arvestavaid õppematerjale loodud, kuid vaegnägijate ja -kuuljate keeleõpe erineb oluliselt tavapärasest keeleõppest. ”Võõrkeele õppimine olukorras, kus õppimiseks ei saa tavapärasel moel kasutada nägemis- ja kuulmisfunktsioone, on väga raske. Suur osa tavapärasest keeleõppest on ju üles ehitatud lugemisele ja kuulamisülesannetele ning just seetõttu ei ole vaegnägijatel ja -kuuljatel abi tavapärastest materjalidest ning suur vajadus oli spetsiaalsete õppevahendite järele,” rääkis Odinets.

Nüüd on nii nägemispuudega kui ka kuulmispuudega inimestele valminud õppekomplektid ja juba oktoobris algavad OÜ Sola Integra korraldatavad eesti keele kursused, mis arvestavad nägemis- ja kuulmispuudega inimeste vajadusi.

Nägemispuudega inimestele loodud õppekomplekt ”Lood elust enesest” koosneb audioklippidest ja töölehtedest 20 teemal, lisaks on komplektis ka sõnastik ja õpetajaraamat.
Kuulmispuudega täiskasvanute eesti keele õppeks loodud õppematerjalide komplektis ”Pille ja Lauri lood” on töölehed 20 teemal, lisaks ka videod ja elektroonilised harjutused, sõnaraamat ja õpetajaraamat. Eraldi osana käsitletakse eesti keele häälikute õiget hääldamist.

Mõlemad valminud õppematerjalide komplektid vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeletaseme A2 nõuetele ja võimaldavad eesti keele õpet nii õpetaja käe all kui ka õpetajaraamatu juhiste järgi iseseisvalt.
Vastvalminud õppematerjalide põhjal hakkab täiskasvanud erivajadustega inimestele eesti keele õpet korraldama OÜ Sola Integra. Lisainfot koolitusel osalemise kohta saab e-posti aadressil [email protected] või [email protected]. Õppetöö algab oktoobris.

Vaegnägijate ja vaegkuuljate keeleõpet rahastab Euroopa Sotsiaalfond „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames.

Lisainfo: Tea Kotkas, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9061, e-post [email protected]

Eesti keele õppe kulude hüvitamise avaldusi võetakse vastu septembri lõpuni

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) tuletab kõigile mais ja juunis eesti keele tasemeeksami sooritanuile meelde, et Euroopa Sotsiaalfondi lõppeva programmi raames saab keeleõppekulude hüvitamist taotleda kuni käesoleva aasta 30. septembrini.

Alates oktoobrist saab kulude hüvitamist taotleda ainult riigieelarvest Sihtasutus Innove kaudu kodakondsuse seaduses ja keeleseaduses sätestatud juhtudel: Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlemiseks vajalike eksamite sooritamise järel või tasemeeksami sooritamisel Keeleinspektsiooni ettekirjutuses ettenähtud tähtaja jooksul.

MISA hüvitab keeleõppekulusid Euroopa Sotsiaalfondi „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames.

Lisainfo hüvitiste tingimuste kohta ning vajalikud vormid on kättesaadavad MISA veebilehel.

Lisainfo: Riina Ring, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9030, e-post [email protected]

Noorte kodanikupäeva e-viktoriin tuleb taas!

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) korraldab seoses 26. novembril tähistatava Eesti Vabariigi kodanikupäevaga taas kord kodanikupäeva viktoriini.

Viktoriin algab 25. novembril ja kestab kuni 6. detsembrini. E-viktoriin sisaldab tavapärastele küsimustele ka video- ja heliküsimusi.

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele. Viktoriini eesmärgiks on panna noored mõtlema kodakondsusele ning motiveerida neid teadvustama, mida tähendab Eesti kodanikuks olemine.

Kodanikupäeva raames saavad üldhariduskoolide 7.–9. klasside õpilased ja ka kutsekoolide õppurid võistelda kodanikuteadmistes juba üheteistkümnendat aastat järjest. Esmakordselt korraldatakse kodanikupäeva viktoriin ka üldhariduskoolide 5. ja 6. klasside õpilastele. Küsimused noorema vanuserühma viktoriiniks on koostanud üldhariduskoolide lõpuklasside või äsja kooli lõpetanud õpilased. Lisaks üleriiklikutele internetipõhistele viktoriinidele korraldatakse kodanikupäeva viktoriine nii maakondades kui ka koolides.

“Mõte Eesti kodanikuks olemisest ja kodanikuna käitumisest oli Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse (nüüd Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed - toim) üheks töösuunaks juba sihtasutuse loomisest alates. Kuigi enam kui 10 aastat tagasi räägiti palju eesti keele õppimise vajadusest ja võimalustest, siis vähe selgitati määratlemata kodakondsusega inimestele Eesti kodakondsuse saamise alustest  ja ka sellest, mida kodanikuna teha saab. Need teemad olid inimeste jaoks sisuliselt lahti seletamata,” selgitas MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Toivo Sikk.

“Teatakse, et riigi kodanik peab oskama selle riigi keelt, kuid hea kodanik peab mõistma ka selle riigi ajalugu, teadma riigis valitsevaid seadusi. Hea kodanik teab riigis valitsevaid kombeid ning austab riigis elavaid erinevaid rahvusi. Just selline kodaniku määratlus loob viktoriiniküsimusteks laia põhja. Hea kodanik võiks teada maast, mille kodanik ta on, võimalikult palju,” rääkis Sikk.

Kümmne aasta jooksul on viktoriini küsimustele vastanud  enam kui 35 208 koolinoort ning ligi 2000 inimest, kes enam koolisüsteemiga seotud ei ole, sest mullu oli esmakordselt võimalik viktoriinist osa võtta ka kõigil teistel huvilistel.

26. novembril 1918 võttis Maanõukogu vastu määruse “Eesti demokraatilise vabariigi kodakondsuse kohta”, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste “Eesti kodanik”. Eestis tähistatakse kodanikupäeva alates 1998. aastast.

Lisainfo: Toivo Sikk, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post [email protected]

Oktoobris algab noorte esseekonkurss ühiskonnaelus osalemise teemal

14. oktoobril algab Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) korraldatav esseekonkursi kooliõpilastele, mille eesmärgiks on julgustada noori mõtestama, mida tähendab aktiivne ühiskonnaelus osalemine.

Kolmandat aastat toimuvale esseekonkurssile „Mida tähendab mulle, kui Eesti kodanikule, aktiivne ühiskonnaelus osalemine?“ oodatakse 7.-12. klasside ja kutsekoolide õpilaste töid kuni 1. novembrini ning konkurss toimub kodanikupäeva tähistamise raames.

Oodatud esseed on kuni kahe lehekülje (3600 tähemärki) pikkused, eestikeelsed ja mitmekülgse sõnavaraga. Esseede puhul hinnatakse teksti loogilist ülesehitust, sidusust ja ladusust.

“Soovime, et essee kirjutaja oleks antud ülesannet mõistnud, oskaks rõhutada kirjutatu olulisust ning põhjendada ka väljaöeldut. Soovime esseed lugedes tunnetada autori  maailmapilti, tema oma kogemusi ning toimunud inimestevahelisi suhteid. Tahame näha, et noored Eesti kodanikud tunnetaksid ka oma väljaöeldu või tehtu tulemuslikkust ühiskonnale,” kommenteeris MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Toivo Sikk.

Esseekonkursi täpsemad tingimused avalikustatakse 10. oktoobril MISA kodulehel. Pärast esseekonkursi lõppu avalikustatakse samal kodulehel ka hindajate kokkuvõtted ning parimad autorid.

Lisainfo: Toivo Sikk, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post [email protected]

Avaneb uus taotlusvoor rahvusvähemuste pühapäevakoolide toetamiseks

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) pakub rahvusvähemuste pühapäevakoolidele toetust pühapäevakoolide arendamiseks ning igapäevatööga seonduvate kulude katmiseks.

“Taotlusvoorus oodatakse osalema pühapäevakoole, mille tegevused aitavad kaasa mitte-eestlastest laste emakeeleoskuse arengule ja selle suhtes positiivse hoiaku kujunemisele. Toetust saavad need pühapäevakoolid ja tegevused, mis tutvustavad lisaks ka rahvuskultuuri- ja kombestikku, pühapäevakoolide tegevusi ning suurendavad pühapäevakoolide omavahelist koostööd,” selgitas MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Kristina Pirgop.

Taotlejad peavad olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ning korraldama emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega seotud õppetööd vähemalt 100 akadeemilise tunni ulatuses aastas.

Toetus on mõeldud õppetegevuseks, mis kestab kuni 9,5 kuud ning ei alga enne 1. septembrit 2013. Tegevused peavad lõppema enne 16. juunit 2014. Õppetegevus peab toimuma Eestis ning õpilaste vanus olema vahemikus 3–18 eluaastat. Pühapäevakoolide õpilased peavad olema päritolult vähemusrahvuse esindajad, kelle kultuur ja keel on antud pühapäevakooli poolt esitatud taotluse aluseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 8. oktoober. Taotlusvooru dokumentatsiooni ja lisainfoga saab peagi tutvuda sihtasutuse kodulehel.

Taotlusvooru rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu riigieelarvest ning „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9024, e-post [email protected]