SEPTEMBER 2011


Oktoobris toimuvad Tallinnas ja Ida-Virumaal keelelaadad

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) korraldab 8. oktoobril Ida-Virumaal ja 13. oktoobril Tallinnas XIV täiskasvanud õppija nädala raames esmakordselt keelelaadad. Keelelaatade eesmärk on pakkuda kompaktset keeleõppeinfot täiskasvanud keeleõppijatele.
 
Laadal osalevad koolitusasutused ja kirjastused, mis tutvustavad keeleõppeteenuseid ja –materjale ning toimuvad mitmed ettevõtmised alates näidistundidest ja –eksamitest lõpetades viktoriiniga.
 
Täiskasvanud õppija nädal on Eesti Täiskasvanud Koolitajate Assotsiatsiooni korraldatav traditsiooniline üle-eestiline täiskasvanute haridust populariseeriv ja õppimisvõimalusi tutvustav üritus, mille raames korraldatakse teabepäevi, tasuta õppepäevi, kursuseid ja loenguid ning muid temaatilisi tegevusi.
 
Keelelaada tegevusi Täiskasvanud õppija nädalal rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Keeleõppe arendamine 2011-2013“.
 
Lisainfo:
Maria Ratassepp, elukestva õppe üksus, tel 659 9068, e-post [email protected]
Riina Ring, elukestva õppe üksus, tel 659 9030, e-post [email protected]

Keelekümblusprogrammiga liitub neli uut lasteaeda

 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toel liituvad alates septembrist keelekümblusprogrammiga Tallinna Lasteaed Naeratus, Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška, Sillamäe Lasteaed Rukkilill ja Jõhvi Lastead Pillerkaar.
 
Värsked keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaiad hakkavad rakendama osalise keelekümbluse mudelit, kus keeleõppega alustavad kolmeaastased lapsed ning õppetöö on korraldatud nii, et üks õpetaja suhtleb lastega ainult eesti keeles ja teine õpetaja ainult laste emakeeles. Keelte osakaal rühmades on jaotatud võrdselt pooleks.
 
Septembris toimuvad piirkondlikud koolitus-seminarid lasteaedade meeskondadele, et abistada lasteaedasid osalise keelekümbluse mudeli rakendamisel. 
 
Keelekümbluslasteadu rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.
 
Lisainfo: Svetlana Belova, keelekümblusüksus, tel 659 9848, e-post: [email protected]

Valmis memoriin „Eesti ajaloo perioodid“

 
Valminud on õppematerjal memoriin „Eesti ajaloo perioodid“, mis on mõeldud kasutamiseks ajaloo tundides Eesti ajaloo teemade käsitlemisel.
 
Memoriin on õpetlik ning mälu arendav lauamäng, mis annab võimaluse mõelda, meelde jätta, seoseid luua, arutleda ning jutustada Eesti ajaloo teemadel.
 
Memoriini tutvustatakse esmakordselt 14.–17. septembril ühiskonnaõpetuse ning ajaloo õpetajate suvekoolis Roostal.
 
Õppematerjal töötati välja Tallinna Ülikooli teaduri Mare Oja ning Tartu Kunstikooli ühises koostöös ning selle väljatöötamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium. Hetkel on memoriinide arv piiratud, kuid piisava huvi korral organiseerib MISA memoriinide juurdetootmise.
 
Lisainfo: Maarja Mänd, keelekümblusüksus, tel 659 9853, e-post [email protected]

Algab kutsekoolide pedagoogide erialakeele õpetamise täienduskoolitus

 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toel algab septembris täienduskoolitus kutseõppeasutuste pedagoogidele erialakeele õpetamise metoodikast.
 
Täienduskoolitust 40-le kutseõppeasutuse õpetajale viib läbi BDA Consulting OÜ ning koolituse tulemusena kasutavad õpetajad programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames tõlgitud käsiraamatutes esitatud metoodilisi võtteid erialakeele õpetamisel ja oskavad kasutada praeguseks koostatud keeleõppematerjale.
 
Tegevus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames.
 
Küsimused ja registreerumine koolitusele: Kristi Rugam, tel +372 5646 6033, [email protected].
 
Lisainfo: Maria Ratassepp, elukestva õppe üksus, tel 659 9068, e-post [email protected]
 
 
Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajate suvekool lahkab vastuolulisi teemasid
 
14.–17. septembril toimub Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toel Roosta puhkekülas ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajate suvekool.
 
Sola Integra OÜ korraldataval koolitusel käsitletakse õiguskaitset, aktiivõppe meetodeid, propaganda teooriat ja toimumismehhanisme ning saadakse teada, millega tegelevad saatkonnad.

Ühtlasi võrreldakse suvekoolis Aasia ja islamimaade ning Euroopa haridussüsteeme, käsitletakse mitte-eestlaste panust Eesti kultuuri, ajalukku, teadusesse ja poliitikasse ning õpitakse, kuidas kasutada väitluse formaati koolitunnis.

 
Tähelepanu pälvivad ka Euroopa Liidu institutsioonid, erinevad protsessid, aktuaalsed teemad ja probleemid jpm.
 
Koolitust finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium.
 
Lisainfo: Maarja Mänd, keelekümblusüksus, tel 659 9853, e-post [email protected].

Selgusid LAK-õppe koolitajate koolituse ideekonkursi võitjad

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed viis läbi ideekonkursi LAK-õppe koolitajate koolituseõppekava koostamiseks, mille raames laekunud parimaid ideid premeeriti rahalise auhinnaga.

Ideekonkursi eesmärk oli leida sobivat sisendit koolituskava tarvis ning saadud ideekavandite alusel luua LAK-õppe koolitajate koolituse õppekava.
Parimate ideede autoriteks tunnistas hindamiskomisjon Kai Võlli, kes sai esimese koha auhinnaks 1500 eurot ning SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse, mis pälvis hindamiskomisjonilt teise koha ja 1200 eurot.
 
Ideekonkursi žürii esimehe ja MISA keelekümblusüksuse juhi Ulvi Müürsepa sõnul oli esimese preemia pälvinud autori ideekavand koolitajate koolituse õppekava tarvis põhjalik, hästi komponeeritud ja selgelt kirja pandud. Eriliselt pööras Kai Võlli tähelepanu meetoditele, mis soodustavad inimeste koostööd.
II koha pälvinud SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus pälvis tähelepanu  rõhuasetuse tõttu täiskasvanukoolitaja oskustele. Ühtlasi oli õppe maht ja õppe korralduse ideed žürii arvates selgelt lahti kirjutatud ja hästi teostatavad.
Tegevust toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Lisainfo: Maarja Mänd, keelekümblusüksus, tel 659 9853, e-post [email protected]

Diskrimineerimisteemaline ajakirjanduskonkurss ootab võistlustöid

 
Euroopa Komisjon ootab trüki- ja veebiajakirjanikke osalema ajakirjanduskonkursil „Koos diskrimineerimise vastu“, mis keskendub diskrimineerimise ja mitmekesisusega seotud teemadele Eestis ja Euroopa Liidus.
 
Auhinnaga tunnustatakse ajakirjanikke, kes annavad oma tööga panuse mitmekesisuse väärtuste ning diskrimineerimisvastase võitluse paremaks mõistmiseks EL-is. Kvalifitseerumiseks peavad artiklid olema avaldatud EL-i trüki- või veebiajakirjanduses ajavahemikus 18. september 2010 kuni 10. november 2011. Tööde esitamise tähtaeg on 10. november 2011 kell 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi).
 
Konkursi võitja ning teisele ja kolmandale kohale tulnud saavad vastavalt kinkekaardid väärtuses 5000, 3500 ja 2500 eurot. Riikliku konkursi võiduga kaasneb preemia 1000 euro väärtuses.
 
Käesolev EL-i ajakirjanduskonkurss on järjekorras kaheksas. 2010. aastal esitati rohkem kui 1200 artiklit. 2010. aasta konkursi võitis Jeanette Björkqvist Soomest oma artikliga „Soovimatud inimesed” (avaldatud ajalehes Hufvudstadsbladet), mis keskendus Ida-Euroopast tulnud mustlaste kogemustele Soomes. Teine koht läks Edith Meinhartile Austriast artikli „Meie intellekti kasutamata jätmine” eest. Äriteemalises nädalakirjas Profil ilmunud artikkel uurib immigrantidest oskustööliste kogemusi Austrias, vaadeldes diskrimineerivate hoiakute tõttu raisatud andeid inimlikust vaatepunktist ja ühtlasi juhtides tähelepanu majanduslike ressursside raiskamisele. Rasa Navickaitė Leedust sai kolmanda koha artikli „Erinevad, kuid õnnelikud” eest (avaldatud kuukirjas Homo Mag), mille teema on lapsi kasvatavate samasooliste paaride kogemused Leedus.
 
Vaata täpseid reegleid ning esita oma võistlustöö konkursi veebilehel!

Oodatud on projektitaotlused ühise teabevälja edendamiseks

 
Kultuuriministeerium avas tänavuse teise vooru programmist “Ühise teabevälja edendamine läbi kultuuritegevuse, kirjanduse vahendamine võõrkeeltesse”, mille eesmärk on tutvustada vene keelt kõnelevale elanikkonnale eesti ja siinsete rahvusvähemuste kirjandust.
 
Lisaks eesti kaasaegse laste- ja noortekirjanduse tõlkimisele ja kirjastamisele saab taotleda tuge ka kirjandusürituste ja loengusarjade läbiviimiseks ning raamatukultuuri tutvustamiseks meedias. Toetusvooru eelarve on 20 999 eurot.
 
Toetatav teos peab olema eesti keeles ilmunud ega tohi olla varem kirjastatud vene keeles. Toetuse eraldamisel peetakse silmas lasteraamatut kui tervikut, milles mängivad olulist rolli nii tekst kui ka kujundus.
 
Kirjandusürituste ja loengusarjade läbiviimiseks ning raamatukultuuri ja lugemise propageerimiseks meedias tuleb esitada taotlus üldvormil, millele lisada projekti detailne kirjeldus ja eelarve. Kaasaegse eesti laste- ja noortekirjanduse tõlkimiseks ning kirjastamiseks mõeldud projektide puhul tuleb esitada trükisetaotluse vorm koos vajalike lepingutega ning infoga tõlkija varasema tegevuse kohta.
 
Taotlused tuleb esitada Kultuuriministeeriumisse hiljemalt 9. septembriks aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn, märgusõnaga „Ühine teabeväli läbi kirjanduse“ või digitaalselt allkirjastatuna [email protected]
 
2011. aasta kevadel eraldas Kultuuriministeerium samast programmist kokku 23 739 eurot. Programmikomisjon vaatas tookord läbi 34 laekunud taotlust ning otsustas toetada 10 projekti, nende seas kaasaegse eesti laste- ja noortekirjanduse tõlkimist ja kirjastamist vene keelde, kirjandusüritusi ning raamatukultuuri tutvustamist meedias.
 
Taotlusvooru kuulutuse ja täpse ülevaate toetuse taotlemise tingimustest leiab siit!
 
Lisainfo: Artjom Tepljuk, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist, tel 55 585 540, e-post [email protected]

Keeleõpetajaid oodatakse internetis keeleõppematerjale testima

 
Tartu Ülikooli projekti „Mitmekeelne kultuuridevaheline ärisuhtlus“ raames on valminud uued keeleõppematerjalid eesti ärikeele omandamiseks e-õppe vormis, mille raames oodatakse keeleõpetajaid materjali testima veebiaadressil http://estmigkomm.jimdo.com.
 
E-õppekeskkonna peamiseks sihtgrupiks on eesti keelt võõrkeelena õppivad inimesed. Keskkonnas saab keeleõppija vaadata videoid, kuulata audiofaile ja lugeda erinevaid tekste ning lahendada harjutusi. E-õppekeskkond võimaldab koheselt saada ka tagasisidet teadmiste õigsuse kohta.
 
Õppekeskkond võimaldab keeleõpetajal anda keskkonnas olevaid harjutusi koduseks tööks või lisaülesanneteks ning saada ideid rühmatundide läbiviimiseks. Eriti kasulikud on õppematerjalid neile, kes soovivad arendada ärikeele oskust, sest õppeteemad on turunduse, juhtimise, teeninduse ja kultuuridevahelise suhtluse valdkonnast, kuid materjalid on kasulikud ning jõukohased ka üldkeele õppijatele.
 
Lisaks leiab kodulehelt uuemaid keeleõppe alaseid artikleid, teemakohaseid linke, kirjanduse loetelu, Eesti teemalise viktoriini ning tagasiside küsitluse. Peagi lisatakse leheküljele ka kursuse käsiraamat ja DVD koos kõigi õppematerjalidega, et võimaldada õpet ka neile iseõppijatele, kellel puudub ligipääs internetile.
 
Eriti oodatakse õpetajaid keskkonda testima ja tagasisidet andma õpperühmades. Tagasiside saatmise tähtaeg on enne 15. septembrit.
 

Lisainfo ja tagasiside: Katrin Tamm, Tartu Ülikooli majandusteaduskond, e-post [email protected]