NOVEMBER 2011

Muukeelsed noored hakkavad eesti keelt täiendama eesti peredes ja laagrites
Algab karjäärinõustajate koolitusprogramm

Käimas on kodanikupäeva esseekonkurss õpilastele
Uuendatud eesti keele e-testide keskkond nüüdsest avatud
Noorsootöötajaid oodatakse osalema meetodite koolitusele

Muukeelsed noored hakkavad eesti keelt täiendama eesti peredes ja laagrites

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) toetab üheksat organisatsiooni enam kui 108 000 euroga, et korraldada 7-18aastastele noortele eesti keele õpet eesti peredes ja projektilaagrites.

Projektikonkursi „Noorte lõimumine info- ja kultuuriruumis“ projektikonkursi I osa raames said toetust Narva 6. Kool, Eesti Spordiselts „Kalev“, Semolen Koolitus, Keila Vallavalitsus, Süda Eesti Sotsiaalkeskus MTÜ, Veeda Vaheaeg Võrumaal MTÜ, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium ja Lastekaitse Liit MTÜ.

Tegevused toimuvad kuni 2012. aasta novembrini ning toetuse saanute korraldamisel planeeritakse laagritesse osalema kokku 642 noort, kelle hulgast 303 on Eestis elavad kolmandate riikide kodanikud (EKRK) ja määratlemata kodakondsusega noored, teine sama suur hulk on Eesti kodakondsusega noored ning 36 EKRK noort osaleb projektitoetuse raames pereõppes.

Eesti keele õpe eesti peredes ja laagrites on 1998. aastast üks populaarsemaid integratsiooni valdkonna tegevusi ning kokku on MISA toetanud ligi 18 500 noore keeleõppija ja tugiõpilase osalemist laagrites ja pereõppes.

2009. aastal MISA poolt tellitud uurimuse tulemuste kohaselt selgus, et laagrid, kus noored õpivad eesti keelt eelkõige eakaaslastega suhtlemise kaudu ning mis põhinevad osalevate noorte ühisel huvil, näiteks spordilaagrid, soodustavad eri rahvusest noorte omavahelist suhtlemist eesti keeles.

„Sama uuring näitas ka, et pereõppe raames eesti pereelust osa saanud muukeelne noor säilitab tihti kontakti eesti perega ning just pere keskel nähti, kogeti, mõisteti ja õpiti üksteise keelt, kultuuri ja kombeid kõige vahetumalt,“ selgitas MISA kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator Lianne Ristikivi.

Ristikivi sõnul näitas sama uuring, et pereõppe ja laagriõppe tulemusena suurenes noorte eesti keele kasutamise julgus ning sõltumata rahvusest paranes noorte vastastikune mõistmine ja sallivus ning kasvas arusaam teise rahva kultuurist.

Lisainfo: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 6 599 028, e-post [email protected]

Algab karjäärinõustajate koolitusprogramm

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) alustas projekti „Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele“ raames koostööd Tercare OÜ-ga, et korraldada täienduskoolitus 13-le karjäärinõustajale, kes hakkab läbi viima karjääriõppekursuseid ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele.

Täienduskoolituse teemadeks on rahvusliku spetsiifika arvestamine karjääriõppekursuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning karjääriõppekursuste õppekava tutvustus ja selle praktiline rakendamine. Karjäärinõustajateks on Töötukassa karjääriinfo spetsialistid ning Ida-Virumaa ja Harjumaa teabe- ja nõustamiskeskuste karjäärikoordinaatorid.

„Üldlevinud seisukoht on, et karjääriõpet vajavad ainult need, kes on töö kaotanud. Soovime murda seda stereotüüpi ning pakkuda karjääriõpet just töötavatele inimestele, kusjuures mitte väga noortele, vaid neile, kel juba on tööstaaži ja kogemusi“, ütles MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

Odinetsi sõnul loodab sihtasutus, et täiskasvanud töötavad inimesed leiavad vaatamata hõivatusele võimaluse karjääriõppest osa saada, et koos kogenud ja hästi koolitatud spetsialistidega oma tööalase tuleviku üle mõtiskleda ning oma karjäärialaseid väljavaateid parandada.

Projekti eelarve on ligi 102 000 eurot ning selle tegevused kestavad 2012. aasta lõpuni. Projekt rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Eesti riigieelarvest meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ kaudu.

Lisainfo: Riina Ring, elukestva õppe üksus, tel 659 9030, e-post [email protected]

Käimas on kodanikupäeva esseekonkurss õpilastele

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutasid välja 2011. aasta kodanikupäeva esseekonkursi „Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?“, mille raames oodatakse 7.-12. klasside õpilaste esseesid.

Konkursi eesmärgiks on koguda õpilasi huvitavaid teemasid ja nende arvamusi kodanikuks olemisest, õpilaste tunnustamine ning sallivuse suurendamine noorte seas.

„Selleaastase konkursi teema valik ei olnud juhuslik. Käesoleva aasta 1. septembrist algas uute riiklike õppekavade rakendamine koolides ning üheks tähtsamaks märksõnaks uutes õppekavades on kodanikuaktiivsus,“ kommenteeris Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar.

„Meie sooviks on, et noored kujuneksid algatusvõimelisteks ja vastutustundelisteks kodanikeks, kes julgevad ja suudavad kaasa rääkida demokraatlikes protsessides, osaleda nendes ja suunata neid,“ selgitas Irene Käosaar.

Võistlustöid hindab 5 liikmeline žürii, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist Sirli Tooming, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed keelekümblusüksuse koordinaator Toivo Sikk, Viimsi Keskkooli õpetaja Janek Murakas ning Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja Dmitri Rõbakov.

Kahes vanuserühmas toimuva konkursi raames pannakse välja üks esimene, kaks teist ja kolm kolmandat auhinda ning ergutusauhinnad.

Konkursil osalemiseks saavad õpilased 10. oktoobrist kuni 11. novembrini esitada kuni 2 lehekülje pikkuse (umbes 3600 tähemärki) essee, saates oma kirjatöö Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusse Meie Inimesed aadressil Liimi 1, 10621 Tallinn või e-posti aadressil [email protected].

Konkursi täpsemad tingimused leiab siit: http://www.meis.ee/kodanikupaeva-esseekonkurss  

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, kodanikuuhkuse ja kodanikuks olemisega kaasnevate õiguste ja kohustuste teadvustamisele. Aastatega kujunes kodanikupäeva tähistamine välja ilusaks traditsiooniks - kodanikupäeva nädalaks, mille jooksul tähistavad kodanikupäeva paljud asutused. Kodanikupäeva nädal on pühendatud kõigile loovatele ja tegusatele Eestis elavatele inimestele. Selle aasta kodanikupäeva moto on „Kodanikuks kasvanud“. Rohkem informatsiooni kodanikupäeva tähistamise kohta leiab veebilehelt http://kodanik.err.ee.

Uuendatud eesti keele e-testide keskkond nüüdsest avatud

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) eesti keele veebi-põhiste testide kodulehekülg TESTEST on täienenud uute testidega ning muutunud veelgi kasutajasõbralikumaks.

Senine, 2010. aasta jaanuaris valminud keskkond koosnes vaid ühest testülesannete komplektist ega selgitanud lähemalt, kellele ja milleks need testid mõeldud on.

Nüüdsest avatud uuendatud TESTESTist leiab kasutaja ligi neli korda rohkem testülesandeid ja ka keskkonna kasutamine on tehtud mugavamaks ning arusaadavamaks. Samuti on nüüd viies keeles (eesti, inglise, vene, türgi ja ukraina keeles) kättesaadav info testide liikide, keeletasemete ja eesti keele tasemeeksami kohta.

Uuendused võimaldavad testide läbimist suuremal hulgal inimestel ning pakuvad neile rohkem võimalusi oma eesti keele oskuse kontrollimiseks.

TESTEST on interaktiivne testimis- ja harjutamiskeskkond, mis on suunatud eesti keele õppijaile, kes tahavad saada tagasisidet oma keeleoskuse kohta. See pakub tuge ka neile, kes soovivad minna eesti keele kursustele või plaanivad sooritada eesti keele tasemeeksamit, kuid ei oska otsustada, millisel tasemel kursust või eksamit valida. Keskkonna sihtrühmaks on Eestis elavad täiskasvanud kolmandate riikide kodanikud (sh määratlemata kodakondsusega isikud) ning TESTEST soodustab keeleoskuse arendamise kaudu kolmandate riikide kodanike Eesti ühiskonnas integreerumist.

TESTEST võimaldab testide sooritajal valida erinevate keeleoskustasemete (A2-, B1-, B2- ja C1-taseme) ning osaoskuste (kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine) vahel. Teste kontrollib arvutiprogramm, mis annab tagasisidet soorituse edukuse kohta nii üksikküsimuste lõikes kui ka statistikana, suunates testi sooritaja vajaduse korral jõukohasema taseme juurde. Samuti leiab keskkonnast infot tasemeeksami struktuuri ning ülesannete tüüpide ja variantide kohta. Testide koostajateks olid Tallinna Ülikooli ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse spetsialistid.

TESTESTi arendajaks on veebipõhiste õpikeskkondade pakkujana ja e-õppe propageerijana tuntud Juku Lab OÜ. Projekti rahastajateks on Euroopa Liit Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF) kaudu, Kultuuriministeerium ja MISA.

TESTEST asub aadressil: http://web.meis.ee/testest. Lisainfot leiab ka TESTESTi Facebooki lehelt.

Noorsootöötajaid oodatakse osalema meetodite koolitusele

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub noorsootöötajaid 28.-29. novembril Kohtla Kaevanduspark-muuseumi Keelelaagri käsiraamatu ning Kogumiku „Noorsootöötaja mitmekultuurilises keskkonnas“ meetodite praktilise õppe koolitusele sarjast „Meetodid meelitavad“.

Koolitajateks on eesti keele õppe metoodik, õpikute autor ja keeleõpetaja Leelo Kingisepp ning simulatsioonimängude praktik ja kõrgkooliõppejõud Aurika Komsaare.

Koolituse töökeel on eesti keel, kohapeal pakutakse ka vaikset tõlget vene keelde. Iga osaleja saab omale väljaannete tervikteksti, töölehed ja abivahendeid oma töös meetodite läbiviimiseks ning koolituse läbinud saavad MISA-lt tunnistuse.

Koolitusele on osalema oodatud 10 eestikeelset ja 10 venekeelset noorsootöötajat ning koolitusele palutakse registreeruda hiljemalt 23. novembril MISA veebilehel oleva vormi kaudu. Samalt veebilehelt leiab ka koolitusel osalemiseks vajaliku lisainfo.

Transport, koolitusmaterjalid, ööbimine ja toitlustus on koolitusel osalejatele tasuta. Tegevust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 6599 028, e-post [email protected]