JUULI 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
Otsime Lak-õppe metoodika koolituse läbiviijat
 
Sihtasutusel on käimas lihtmenetlusega avatud hange „Lak-õppe metoodika täienduskoolitus. Õpistrateegiad.” koolituskursuse korraldaja leidmiseks.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.07.2010 kell 11.00.
 
Hanke eesmärk on korraldada 78-tunnine täienduskoolitus vene õppekeelega haridusasutuse vähemalt 55-le gümnaasiumiastme pedagoogile. Koolituskursuse eesmärk on osalejate professionaalseks tegevuseks vajalike lõimitud aine- ja keeleõppe ehk Lak-õppe metoodika-alaste teadmiste andmine ning eesti keele oskuse täiendamine.
 
Koolitusel käsitletakse lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika põhimõtteid ja rakendamise võimalusi, õpistrateegiaid, õpimeetodeid, eesmärgistamist, keeleõppe toetamise ja arendamise võimalusi ainetundides ning teisi valdkonnaga seonduvaid teemasid.
 
Pakkumused tuleb esitada eesti keeles ja vastavalt hankedokumentides esitatud nõuetele. Hankedokumendid asuvad Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed, Liimi 1, 10621 Tallinn. Hankedokumente väljastatakse kohapeal, posti või e-posti teel aadressil: [email protected]
 
Lisainfo: Maarja Mänd,  mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9853, e-post [email protected]
 
 
Valmimas on keelekümblusprogrammi viies avalik aruanne
 
Käsil on keelekümblusprogrammi järjekordse avaliku aruande koostamine. Koostatav aruanne taasesitab ajaloolise poole ja toob esile uusi saavutusi, uusi sihte ja uusi kaasamõtlejaid.
Aruandes tutvustatakse keelekümblusprogrammi strateegilist plaani aastateks 2009-2014. Samuti annab aruanne ülevaate õpetajatele suunatud tegevustest ja saavutustest: keelekümblusõpetajate nõustamissüsteemist, koolitusprogrammidest, e-õppevara väljatöötamisest jms.
 
Juba praegu, aruande koostamise ajal võib öelda, et keelekümblusprogrammi meeskonnal ja programmi partneritel on põhjust möödunud õppeaastatele rahuloluga tagasi vaadata.
 
Varasemate keelekümblusaruannetega saab tutvuda sihtasutuse veebilehel: www.meis.ee/kymblus_aastaraamatud.
 
Lisainfo: Karin Piirsalu, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9854, e-post [email protected]
 
 
Konkursi „Teeme koos“ raames saavad toetust 21 projekti
 
Juunis alustasid tegevust esimesed konkursi „Teeme koos“ kaudu rahastust saanud projektid. 21 rahastatava ettevõtmise vahel jagatakse 3,3 miljonit krooni. Konkursi raames toetatavad tegevused viiakse ellu 15 kuu jooksul.
 
Projektikonkursi eesmärk on suurendada Euroopa Liidu, sh Eesti kodanike ja Eestis elavate kolmandate riikide kodanike (sh määratlemata kodakondsusega Eesti elanike) vahel üksteise mõistmist ja aktiivsust kodanikeühenduste koostöö kaudu. Samuti edendatakse konkursi kaudu erineva õigusliku staatusega inimeste omavahelist suhtlemist ühistegevustes ja suurendatakse kodanikuühenduste liikmeskonna arvukust.
 
Projekte rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9034, [email protected]
 
 
Mittekodanikud saavad teavitust kodakondsuse saamise võimalustest
 
Juuni lõpus selgusid projektikonkursi „Ühine meediaväli“ III osa „Kodakondsuse saamise võimalustest teavitamine“ toetuse saajad, kelleks on BDA Consulting OÜ ja OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus.
 
Toetust saanud tegevuste eesmärk on teavitada alla 15-aastaste määratlemata kodakondsusega isikute vanemaid võimalusest taotleda oma lapsele lihtsustatud korras Eesti kodakondsust ning informeerida lapsevanemaid kodakondsuse saamise tingimustest.
 
Pereseminaride, raadio- ja ajalehereklaamide, raadiosaadete jmt alustatakse Ida-Virumaal ja Harjumaal juba käesoleva aasta augustis. Konkursi raames informeeritakse virumaalasi kodakondsuse võimalustest kuni järgmise aasta maini. Harjumaal kestab teavitusprotsess käesoleva aasta lõpuni.
 
Projekte rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ning Kultuuriministeeriumi vahenditest.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse ja rände üksus, tel 659 9062, e-post [email protected]
 
 
Noored õpivad laagrites eesti keelt
 
MISA toetab kahe projektikonkursi raames Eestis elavate venekeelsete noorte eesti keele õppimist koolivälises keskkonnas laagrites ja eesti peredes.
 
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise programmi raames saab 104 Euroopa Liidu mõistes kolmandate riikide või määratlemata kodakondsusega püsivalt Eestis elavat kuni 18-aastast noort osaleda pereõppes eestikeelsetes peredes. MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal korraldab noorte 14-päevase pereõppe peamiselt Võrumaa peredes. UNICEF Eesti Fond SA korraldamisel viibivad noored pereõppes üle Eesti.
 
Projektlaagrites saavad 547 noort, kellest pooled tegutsevad tugiõpilastena, osaleda vähemalt 6-ööpäevases tegevuses, kus oluline tähelepanu on pööratud eesti keele õppimisele läbi mitteformaalse õppe ning mängude. 16 laagrivahetust viiakse läbi üheksas maakonnas.
Mõlema tegevuse abil kujundatakse lisaks eesti keele õppele kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega noorte oskusi, teadmisi, vilumusi, väärtuseid ja hoiakuid eesti keele kasutamiseks ja eestikeelses keskkonnas toimetulemiseks.
 
Lisaks viiakse üheksa organisatsiooni korraldamisel Kultuuriministeeriumi rahastuse toel läbi juba aset leidvates laagrites eesti keele õppe programme venekeelsetele noortele. 524 noort, kellest alla poolte tegutsevad tugiõpilastena, osalevad suvelaagrite keeleõppe programmides 11 laagrivahetuses. Teiste hulgas on Remniku noortelaagri 11.-16. juuli, 26. juuli kuni 3. augusti ning 16.-21. augusti laagrivahetuses osalevatel vene keelt koduse keelena kõnelevatel noortel võimalus osa saada lisaks tavalaagriprogrammile tasuta eesti keele õppimise programmist.
 
Toetust saanud organisatsioonide nimed on leitavad MISA veebilehelt konkursside tulemuste alt (www.meis.ee/tulemused), vaadates konkursi „Eesti keele õpe noorte suvelaagris“ ning konkursi „Eesti keele õpe projektlaagris ja eesti peres“ tulemusi.
 
Lisainfo: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, e-post [email protected]

Kultuuriministeerium teatab: lõimumiskava rakendusplaani koostamine aastateks 2011-2013
 
Taust ja üldinfo
Vabariigi Valitsus kiitis 2008. aasta aprillis heaks valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008-2013“. Lõimumiskava eesmärk on toetada iga püsielaniku ühtekuuluvustunnet Eesti ühiskonnaga ühiste väärtuste jagamise ning riigikeele valdamise kaudu. Eduka lõimumise tulemusena saab igaüks ennast teostada ning tunneb end turvaliselt, osaledes ühiskonna majandus-, sotsiaal-, poliitilises ja kultuurielus.
 
Lõimumiskava viiakse ellu rakendusplaanide kaudu, kus täpsustatakse eesmärkide saavutamiseks kasutatavate meetmed, tegevused, eelarve, rakendajad jms informatsioon. Seoses sellega, et käesolev rakendusplaan lõpeb 2010. aastal, on vajalik välja töötada rakendusplaan perioodiks 2011-2013. Uue perioodi rakendusplaan koostamisel analüüsitakse lõimumiskava elluviimise seniseid kogemusi, arvestatakse antud valdkonnas tehtud uuringute järeldusi. Rakendusplaani koostamisel peetakse oluliseks erinevate osapoolte tulemuslikku kaasamist, et järgnevate aastate rakendusplaan võimaldaks parimal moel saavutada lõimumiskavas seatud eesmärke.
 
Lõimumiskava elluviimist koordineerib Kultuuriministeerium, selles osalevad omavalitsused, kodanikeühendused, ettevõtted ja mitmed teised riigiasutused. Lõimumiskava rakendusplaani 2011-2013 koostamist juhib SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, kes osales ka lõimumiskava koostamisel.
 
Ülevaade rakendusplaani koostamise protsessist
 • Lõimumiskava senise rakendamise analüüs: erinevate uuringute tulemuste ja elluviimist puudutavate andmete koondamine ja analüüs, järelduste tegemine ja olulisemate vajaduste väljaselgitamine uue perioodi rakendusplaan koostamiseks. Arvestades, et lõimumiskava eesmärkide täitmiseks korraldatakse igal aastal kümneid projektikonkursse, on oluline küsida ka neil konkurssidel osalevate partnerite tagasisidet. Selleks viiakse augustis läbi projektikonkurssidel osalenute küsitlus. Antud etapi tulemusena tekib asjakohane info saavutatu ja järgmise perioodi peamiste vajaduste kohta. Aeg: mai-september 2010.
 
 • Konsultatsioonid lõimumiskava rakendamise eest vastutavate riigiasutustega: tagasiside ja hinnang perioodi 2008-2010 rakendusplaani elluviimise kohta ning ettepanekud ja vajadused uue rakendusplaani koostamiseks. Konsultatsioonid toimuvad paralleelselt senise rakendamise analüüsiga, et asutustega analüüsi tulemused läbi arutada ja välja selgitada uue rakendusplaani peamised vajadused. Antud etapi tulemusena valmib uue rakendusplaani esimene tööversioon. Aeg: juuli-september 2010.
 
 • Rakendusplaani esimese tööversiooni aruteluseminarid: seminaride eesmärk on erinevate osapooltega rakendusplaani tööversioon läbi arutada ja saada ettepanekuid täiendusteks, mille järel rakendusplaani tööversiooni täiendatakse. Kavandatud on järgmised aruteluseminarid:
  • Temaatilised aruteluseminarid lõimumiskava teemade lõikes (nt hariduslik lõimumine, sotsiaalne lõimumine jne). Kokku on kavandatud kuus aruteluseminari, millest saavad osa võtta antud valdkonna sihtrühmade esindajad, tegevuste elluviijad, eksperdid. Aeg: september-oktoober 2010.
  • Regionaalsed ümarlauaarutelud: pärast temaatilisi aruteluseminare täiendatakse rakendusplaani tööversiooni ning korraldatakse kolm regionaalset ümarlauda, milles saavad osaleda lõimumisega tegelevate asutuste esindajad, kodanikeühendused ja teised huvilised. Aeg: oktoober-november 2010.
  • Aruteluseminar erakondadega: pärast regionaalsete ümarlauaarutelude toimumist korraldatakse aruteluseminar erakondadega, et saada tagasisidet rakendusplaani tööversioonile ja ettepanekuid selle edasiarendamiseks. Aeg: november 2010.
 
 • Rakendusplaani täiendamine ja tagasiside kaasatud partneritele: pärast aruteluseminare analüüsitakse saadud tagasisidet ja tehtud ettepanekuid ning täiendatakse rakendusplaani. Samuti antakse aruteludel osalenutele tagasisidet arutelude käigus tehtud ettepanekutest ja nende arvestamisest. Aeg: november-detsember 2010.
 
 • Rakendusplaani ametlik kooskõlastamine teiste ministeeriumide ja rakendavate asutustega. Antud etapis on ka teistel partneritel võimalik esitada ettepanekuid rakendusplaani täiendatud versioonile. Rakendusplaani tööversioonid tehakse avalikult kättesaadavaks, et võimaldada erinevatel osapooltel esitada kommentaare. Aeg: jaanuar 2011.
 
 • Rakendusplaani lõppversiooni koostamine ja esitamine Vabariigi Valitsusele: rakendusplaani täiendatakse vastavalt kooskõlastusel saadud tagasisidele, valmistatakse ette lõplik versioon ning esitatakse see heakskiitmiseks Vabariigi Valitsusele. Aeg: veebruar-märts 2011.
 
Lisainfo: Silver Pramann, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, e-post: [email protected], tel 628 2266.
Lõimumiskava 2008-13 ja rakendusplaan aastateks 2008-2010 on leitav Kultuuriministeeriumi kodulehelt: