Erialane eesti keel kütuste tehnoloogia erialale

Autor:
Kaire Viil, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž
Publisher:
Välja antud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse "Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe" toel
Aasta:
2012
Released:
Tallinn
Link:
https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=4451
Võtmesõnad:
CD, eesti keele õpe, kakskeelne õpe, kõrgharidus, veebipõhine õpe, Lõimitud aine- ja keeleõpe, LAK-õpe, õppematerjalid, Euroopa Sotsiaalfond
Description
Kütuste tehnoloogia erialase eesti keele e-kursus asub Moodle õpikeskkonnas. Kursusel täiendatakse auditoorsetes erialakeele tundides saadud teadmisi. Kursus on teemade kaupa jaotatud 16 mooduliks. Iga mooduli maht on 3 tundi, kursuse kogumaht on 48 tundi.
 
Igas moodulis on lugemisülesanne, kuulamisülesanne, kirjutamisülesanne. Iga mooduli alguses on ülevaade, mida antud moodulis õpitakse. Õpitu omandamist kontrollitakse testidega ja teiste õpikeskkonna vahenditega. Testid annavad õppijale kohest tagasisidet. Test on sooritatud, kui vähemalt 60% vastustest on õiged. Õppijad lahendavad kirjutamisülesandeid õpipäevikutesse. Lugemisülesannetes esiletõstetud sõnadega koostatakse uued laused. Nii luuakse oma erialaterminite sõnastik. Kuulamisülesannetest ja õppevideotest saadud teadmised kirjutatakse õpipäevikutesse. Ülesanded tuleb lahendada kindlaks määratud tähtajaks.
 
Õppijad saavad õpetajalt ühe nädala jooksul kujundava tagasiside. Üliõpilaste keeleteadmisi kontrollitakse e-kursuse alguses ning lõpus sooritatava keeletestiga. Keeleõppe läbimiseks peab osaleja lahendama vähemalt 80% moodulitest.
 
Kursuse eesmärgid:
  1. täiendada ja kinnistada auditoorsetes erialase eesti keele tundides saadud teadmisi; pakkuda täiendavat keeleõpet erialaseks ja akadeemiliseks toimetulekuks;
  2. õppida ja kinnistada erialaterminoloogiat;
  3. arendada keelelist ja kommunikatiivset pädevust ja seeläbi ametialast pädevust;
  4. arendada nelja osaoskust – lugemine, kirjutamine, kuulamine, rääkimine (paralleelses auditoorses õppetöös kontakttundides).

 

Teemad: Kütuste tehnoloogi kutsekirjeldus, keemiliste elementide leidumine looduses, elusorganismides, keemiliste elementide perioodilisussüsteem, tahkekütused ja vedelkütused, keemialaboriseadmed, taastuvad ja taastumatud kütused, Eesti loodusvarad, Eesti keemiatööstuse ajalugu ja tänapäev, Eesti keemiatööstusettevõtted, laboriseadmed.
 

Erialane eesti keel kütuste tehnoloogia erialale ei ole kaitstud paroolidega.

Kui Moodle keskkonna kasutajaprofiil on loodud, siis sellele kursusele on ligipääs igale huvilisele.