DETSEMBER 2014

Noored lõimuvad Kumus New Yorgi kunstniku juhendamisel
Pühapäevakoolide juhid ja õpetajad ammutasid positiivsust sügiskoolist
Marie Underi elulugu sai venekeelse tõlke
Lõppes kutsekoolide õpetajate stažeerimisprogramm

Noored lõimuvad Kumus New Yorgi kunstniku juhendamisel

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) koordineerimisel kaasab Eesti Kunstimuuseum (Kumu) 180 eesti- ja venekeelset õpilast lõimivasse kunstiharidusprojekti, mida juhendab New Yorgist pärit kunstnik Tom Russotti. Projekti tegevustest valmib dokumentaalfilm, mille loomisesse panustavad noored ise.

Projekt ’’Kumu estleetika’’ ühendab endas kunsti nautimise ja spordi ehk esteetika ja atleetika, millest on tuletatud termin estleetika (ingl k aesthletics). Estleetika põhineb ideel sellest, kuidas loominguliselt läheneda spordile, mis on oma olemuselt kontrollitav ja mõõdetav ja vastandub sellega kunstile.  Tom Russotti on estleetika egiidi all töötanud muuhulgas ka Jaapanis ja Euroopas.  Nüüd on kunstnik ringiga Eestis, et juhendada siinseid noori, kasutades Kumu  arhitektuuri ja sisu ning uurida siinses keskkonnas võimalusi spordist kui kunstipraktikast.

Terves projektis osaleb kokku ligi 180 eesti ja vene keelt kõnelevat põhikooliõpilast. Tegevused toimuvad segarühmade kaupa, et erineva emakeelega noored saaksid teha koostööd ja omavahel suhelda. Projekti korraldajad soovivad seega panustada noorte sotsiaalsete oskuste arengusse ning vastastikuse mõistmise ja kultuuriteadlikkuse suurendamisesse.

Projekti "Kumu estleetika“ toetab Kultuuriministeerium ja elluviimist koordineerib Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo: Marina Fanfora, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]

Pühapäevakoolide juhid ja õpetajad ammutasid positiivsust sügiskoolist

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) koordineerimisel ja Tallinna Pushkini Instituudi eestvedamisel toimus 7-9. novembrini Vidrikese puhkekeskuses Otepääl rahvusvähemuste pühapäevakoolide juhtide ja õpetajate sügiskool.  Sügiskooli programm oli mitmekesine, hõlmates nii õppemetoodikate tutvustamist kui ka tulemuslikke ajurünnakuid.

Kolmepäevase koolituse sisukaid ettekandeid ja arutelusid juhendasid oma valdkonna asjatundjad. Pushkini instituudi direktor Inga Mangus tutvustas oma ettekandes võõrkele õpetamise ja materjali omandamise stiile ja meetodeid. Lisaks kaasas Mangus osalejad ajurünnakusse, mille käigus leiti lahendusi mitmetele küsimusele, millega õpetajad oma igapäevatöös pühapäevakoolides kokku puutuvad. Tallinna 21. keskkooli õpetaja-metoodik Alla Kirillova arutles osalejatega õpitulemuste mõõtmise teemadel; psühholoog Irina Tolstoi tutvustas kuulajatele pedagoogilise suhtluse eetikat. Kõnekunsti õpetaja Natalja Jagintseva loengud õppeprotsessi tagasisidestamisest ja eesmärkide seadmisest leidsid samuti positiivse vastuvõtu. Meelelahutuse eest vastutas sügiskoolis MTÜ Sebra, kelle eestvedamisel oli võimalik osa saada interaktiivsest teatritükist; lisaks said kõik huvilised vaadata filmi ’’Surnud poeetide ühing’’.

Oma sügiskooli kogemusi jagas Ida-Virumaa Ingerisoomlaste seltsi pühapäevakooli Lemminkäinen soome keele ja kultuuri õpetaja Elsa Jagula. „Need kolm päeva maalilisel Otepääl andsid palju positiivset energiat, mida kooli kaasa võtta. Loengute ja töötubade läbiviijad olid igati tasemel . Kuna olen algselt tehnilise haridusega ja omandanud pedagoogilisi teadmisi peamiselt MISA koolituste kaudu, meeldisid mulle lihtsad ja arusaadavad näpunäited, kuidas meie oludes tulemuslikumalt õpetada. See süstis minusse veelgi enam julgust  katsetada lastega erinevaid lähenemisnurki ja meetodeid,’’ sõnas Jagula.

Pühapäevakoolide juhid ja õpetajad kogunesid taas Vidrikese puhkekeskuses 6-7. detsembrini, kus koolituse peamine teema oli erinevas vanuses laste kuulamis-, lugemis-, suhtlus- ja kirjutamisoskuse arendamine koolitunnis. 

Rahvusvähemuste pühapäevakoolidele täienduskoolituse ja sügiskooli korraldamist toetab Haridus- ja Teadusministeerium ning korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, e-post [email protected], tel 659 9024; Irina Zahharova, Tallinna Pushkini Instituut, e-post: [email protected], tel: 648 7794

Marie Underi elulugu sai venekeelse tõlke

Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed (MISA) toel on Sirje Kiini monograafia „Marie Under. Elu ja luule“ nüüd tõlgitud vene keelde. Monograafia tõlke kirjastamiseks on Sirje Kiin alustanud läbirääkimisi Tartu Ülikooli kirjastusega.

„Eesti 20 sajandi mõjuvõimsa poetessi dramaatilise eluloo tõlkimine vene keelde annab vene lugejale  võimaluse sügavamalt mõista Eesti ajalugu, kultuuri ja kirjandust ja õppida tundma andeka eesti naisluuletaja elu ja loomingut,“ kommenteeris elukestva õppe üksuse juht Jana Tondi.

Monograafia tõlkijateks olid Boris Tuch ja Igor Kotjuh, luulenäited tõlkis Marina Tervonen. Tõlge on  lühendatud ja kohandatud venekeelse lugeja jaoks.

Projekti „Marie Under. Elu ja luule“ toetasid Kultuuriministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo: Maria Ratassepp, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9039, e-post [email protected]

Lõppes kutsekoolide õpetajate stažeerimisprogramm

Novembris lõppes kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimisporgramm, milles osales Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toel kokku kaheksa vene õppekeelega kutseõpperühmi õpetavat pedagoogi kuuest Tallinna koolist. Stažeerimisprogrammi eesmärk on valmistada õpetajaid ette  üleminekuks eestikeelsele õppele kutsekeskhariduses.

Stažeerimisprogrammis osalesid logistika, koka, rakendusmatemaatika, bioloogia/aianduse, kunsti ja arvutiõpetuse erialade eesti keelest erineva emakeelega õpetajad Tallinna Teeninduskoolist, Tallinna Transpordikoolist, Informaatika ja Arvutustehnika Koolist, Tallinna  Lasnamäe Mehaanikakoolist, Tallinna Kopli Ametikoolist ja Tallinna Ehituskoolist.

Õpetajate stažeerimisprogrammi kestus oli 12 päeva; Tallinna Ehituskooli õpetaja osales ainsana stažeerimisel 24 päeva. Stažeerijaid võtsid vastu Haapsalu Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus ja Räpina Aianduskool. Õpetajad tegid stažeerimise eel, ajal ja järel koostööd tugiisikutega nii saatvas kui vastuvõtvas koolis.

„Tagasiside stažeerimisele on olnud positiivne õpetajate endi ja ka saatvate ja vastuvõtvate tugiisikute poolt. Suurimate väljakutsetena nimetasid  stažeerijad eesti keeles rääkimist ja külastatud tundides õpilaste keelekasutusest arusaamist. Tugiisikute hinnangul suutsid stažeerijad ennast edukalt arusaadavaks teha, vajaliku info kätte saada ning teadvustasid selle läbi veelgi enam, kui vajalik on Eestis elades eesti keele oskus,’’ sõnas MISA elukestva õppe üksuse koordinaator Liilika Raudhein.

Informaatika ja Arvutustehnika Kooli rakendusmatemaatika õpetaja Marina Vigant sai stažeerimise ajal Tartu Kutsehariduskeskuses muuhulgas osaleda tööstusettevõtete IT-spetsialisti õppekava arenduse ümarlaual. Vigant külastas ka mitut erinevat tundi: majandusmatemaatika, haldustegevuste automatiseerimine, veebiprogrammeerimine ja andis ise ühe matemaatikatunni eesti keeles. „Stažeerimine oli mulle kindlasti huvitav ja kasulik kogemus. Omandasin palju erialast terminoloogiat eesti keeles, sain eesti keeles eesti õpilaste õpetamise kogemuse ja tutvusin uue eestikeelse kutsekeskhariduse õppekavaga,“ rääkis oma stažeerimise kohta Marina Vigant.

Stažeerimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondist toetava programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse “Kutseõppeasutuste pedagoogide täienduskoolitus” kaudu. Programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ elluviija on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo: Liilika Raudhein, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9841, e-post [email protected]