Avanes väliseestlastele suunatud stipendiumi taotlusvoor õpinguteks Eestis

Haridus- ja Noorteamet kuulutas välja väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud toetusprogrammi 2021. aasta taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 11. august.

Väliseestlaste programm toetab:

 • väliseestlaste kutse- või kõrghariduse tasemel erialaõpinguid eestikeelsetel õppekavadel;
 • eesti keele õpinguid, et õppida keelt ja alustada erialaõpinguid hiljem.


Stipendium koosneb:

 • igakuisest põhistipendiumist õpingute perioodil;
 • sõidustipendiumist kahel korral aastas;
 • kord aastas makstavast lisastipendiumist hea õppeedukuse korral;
 • elamisloa riigilõivu ja tervisekindlustus hüvitisest (vajadusel).


Stipendiumi saab taotleda kesk- ja kõrgharidusega Eesti päritolu isik, kes ei ole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased kümme aastat (v.a. juhul kui nad on Eestisse elama asunud õppimise või ajateenistuse läbimise eesmärgil taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul).

Taotlus tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi (https://taotlused.edu.ee) kaudu hiljemalt 11. augustis.

Taotleja peab tähtajaks ametile esitama:

 • vormikohase taotluse (vorm on täidetav taotlussüsteemis):
 • elulookirjelduse (CV);
 • Eesti õppeasutusse vastuvõtmist tõendav dokument (tasemeõppe stipendiumile kandideerijad);
 • keelekursuse õppeplaan ja maksumust tõendav dokument (keeleõppe stipendiumile kandideerijad);
 • omandatud haridust tõendava dokumendi koopia (diplom koos hinnete lehega) või väljavõtte keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest;
 • passi isikuandmete lehe koopia;
 • koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või vanavanemate sünnitunnistus vm);
 • soovituskiri (Eesti seltsi, kogukonna vm esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).