APRILL 2011


LAK-ÕPPE KUU UUDISED

  
 
Sari „Rahvused Eestis“ tutvustab sel korral tšuvašše
 
Valminud on järjekordne raamat sarjast „Rahvused Eestis“. Seekord on vaatluse all tšuvašid. Raamatu koostajad Iraida Zahharova ja Ita Serman viivad meid Volgamaa üheks pärliks peetavasse paika ning tutvustavad rahvust, kellele on olulised elus lihtsad reeglid: sügav austus elu ja kõige elava vastu, esivanematelt päritud tavade edasikandmine, oskus säilitada kõigi eluraskuste kiuste oma kultuuri.
 
„Sarnane liidab. Erinevus tekitab tahtmise teada saada.“ Sellele Ita Sermani mõttele toetudes hakati 2004. aastal toonase Integratsiooni Sihtasutuse ja praeguse Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed toel välja andma Eestis elavate erinevate rahvuste kombeid, kultuuri ja elu-olu tutvustavat trükiste sarja. Sarjas ilmunud raamatud on tõstnud nii eesti inimeste austust siin elavate teiste rahvuste esindajate vastu kui ka vastupidi – Eestis vähemusrahvuse esindajatena elavad inimesed on südamest tänulikud nende vastu üles näidatud huvi eest.
 
Sari aitab kaasa sallivuse edendamisele ja parema üksteisemõistmise saavutamisele. Raamat on mõeldud kasutamiseks üldhariduskoolides ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides. Suuremale hulgale lugejatele on raamat kättesaadav raamatukogude kaudu.
 
Sarja väljaandmist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
 
Lisainfo: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post [email protected]

Tugiisikuteenuse arendamine uusimmigrantidele
 
24. märtsil toimus esimene koolituspäev tulevastele tugiisikutele, kes hakkavad osutama tugiteenuseid hiljuti Eestisse elama saabunud kolmandate riikide kodanikest täiskasvanud uusimmigrantidele.
 
Projekti “Uusimmigrantide tugiisikuteenuse arendamine ja tugiisikute koolitus“ viib ellu BDA Consulting OÜ. Koolitusprogramm mahuga 120 akadeemilist tundi kestab käesoleva aasta märtsist oktoobrini. Koolituse läbinuile väljastatakse tunnistus.
 
Projekti raames töötatakse välja tugisikuteenuste süsteem ning õpetatakse 20 tugiisikut välja töötamaks hiljuti riiki saabunud kolmandate riikide kodanikega. Tugiisikud asuvad tegutsema Eesti eri piirkondades. Projekti käigus piloteeritakse tugiisikuteenust, mille läbi suunatakse ja juhendatakse uusimmigrante tööhõive, tervishoiu, hariduse ja sotsiaalteenuste valdkonnas.
 
Projekti rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest (25%) ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (75%), lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist. Projekti toetatakse 31 806 euroga.
 
Lisainfo: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9035,
 
 
Kahe Euroopa Liidu fondi infotunnid Sillamäel ja Kohtla-Järvel – lõimumistegevuste rahastusvõimalused
 
8. aprillil toimuvad Sillamäel ja Kohtla-Järvel infotunnid Euroopa Sotsiaalfondi uue programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi rahastusvõimaluste tutvustamiseks.
 
Tegevusi, mida nende fondide kaudu rahastatakse, koordineerib Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA). MISA korraldatavate konkursside plaan, kus on toodud ka käesoleva aasta Euroopa fondide rahastatavad konkursid, on kättesaadav MISA veebilehel www.meis.ee/konkursside-plaan
 
Infotunnid on suunatud fondide kaudu toetust saanud või tegevusi ellu viinud kodanikuühendustele ja asutustele, aga ka neile, kes alles avastavad-otsivad võimalusi integratsioonivaldkonda panustamiseks. Sillamäe infoüritusele saab registreerida SIIN ja Kohtla-Järve üritusele SIIN.
 
Infotundides antakse ülevaade 2011. aastal planeeritavatest projektikonkurssidest ja elluviidavatest tegevustest, mida rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.
 
Infopäeval räägitakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi põhimõtetest ja nõuetest ning vaadatakse läbi projektide elluviimisel tekkida võivad küsimused.
 
Euroopa Sotsiaalfondi uue keeleõppeprogrammi kohta antakse põhjalik info kõigi 11 tegevuse kohta, mis on kavas kolme aasta jooksul ellu viia.
 
Infotunde korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) koostöös Kultuuriministeeriumiga.
 
 
Sillamäe infotunnid Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuses ULEI (Vladimir Majakovski 7, II korruse aula)
 
Teema:             Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ rahastusvõimalused
Ettekandja:      Eduard Odinets, MISA elukestva õppe üksuse juht, keeleõppe arendamise programmi juht
Aeg:                11.00-12.00
 
 
Teema:             Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi rahastusvõimalused
Ettekandja:      Ruslan Prohhorenko, MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator
Aeg:                12.00-13.00
 
 
Kohtla-Järve infotunnid Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (Keskallee 36, II korrus, fuajee)
 
Teema:             Euroopa Sotsiaalfondi programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ rahastusvõimalused
Ettekandja:      Eduard Odinets, MISA elukestva õppe üksuse juht, keeleõppe arendamise programmi juht
Aeg:                15.00-16.00
 
 
Teema:             Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi rahastusvõimalused
Ettekandja:      Ruslan Prohhorenko, MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator
Aeg:                16.00-17.00
 
 
Lisainfo:
 
Euroopa Sotsiaalfond: Eduard Odinets, keeleõppe programmijuht, tel 659 9840, e-post [email protected]
 
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond: Ruslan Prohhorenko, tel 659 9035, e-post [email protected]
 
 
20. aprillini on avatud ettepanekute esitamise voor kõrgharidustaseme õppurite täiendavaks eesti keele õppeks
 
Täiendava keeleõppe sihtgrupiks on Eestis keskhariduse omandanud kõrgharidustaseme õppurid, kes soovivad arendada suhtluskeelt ja kõrghariduse omandamiseks vajalikku keeleoskust, sõltumata eesti keele oskuse tasemest. Nende jaoks korraldatakse aastail 2011-2013 täiendavat tugiõpet eesmärgiga arendada kõrgharidustasemel akadeemiliseks õppeks vajalikku eesti keelt ning erialast eesti keelt.
 
Kõrgkoolidelt oodatakse ettepanekuid, kuidas nad ise tahaksid oma õppuritele täiendavat eesti keele õpet korraldada. Eesmärgiks on, et võimalikult paljud kõrgkoolid saaksid erineval viisil arendada eesti keele õpet, lähtudes just oma õppurite vajadustest ja võimalustest. Õppetöö vormid ja maksumus ei ole ette antud. Mõni kool soovib suvekooli, mõni aga ühildada eriala- ja keeleõpet või siis uute kursuste ning uute õppematerjalide väljatöötamist ja nende alusel pilootkursuste läbiviimist. Kasutusele võetakse ka programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames väljatöötatud õppematerjale. Õppetöö alguses ja lõpus mõõdetakse õppurite eesti keele oskuse taset. Kõik ettepanekud on teretulnud.
 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kogub ettepanekuid kõrgkoolidelt kaks korda: 4. märtsist kuni 20. aprillini 2011 ja 1. veebruarist kuni 20. märtsini 2012.

 
Koolide ideede läbivaatamine koostöös ekspertidega võib olenevalt õppetöö mahust ja ettepanekute arvust võtta aega kuni kaks kuud. Kool võib esitada ka mitu ettepanekut. Oluline on teada, et keeleõppeks ettenähtud summad ei kanta üle kooli arvele, vaid Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed tellib vajalikud teenused ise. Sihtasutus teeb teenuste tellimise eel koostööd ekspertide ja ettepaneku teinud kooliga.
 
Koostööettepanekud tuleb esitada etteantud vormil elektronposti teel kuni 20. aprillini. Ettepanekuvormi ja juhised leiab sihtasutuse veebilehelt.
 
Keeleõpe rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Keeleõppe arendamine 2011-2013”.
 
Lisainfo: Jana Tondi, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]
 
 
20. aprillini oodatakse ettepanekuid avaliku sektori töötajate ja teenistujate keeleõppe läbiviimiseks
 
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Elukestev õpe” programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013” üheks tegevuseks on avaliku sektori asutuste töötajate keeleõpe.
 
Keeleõppes saavad osaleda meditsiinitöötajad, politseiametnikud, päästetöötajad, pedagoogid jt haridusasutuste töötajad, hooldustöötajad, noortekeskuste, huvikoolide, kultuuriasutuste jt avaliku sektori asutuste töötajad. Avaliku sektori asutusteks programmi mõistes on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutused ning nende valitseva ja olulise mõju all olevad äri- ja mittetulundusühingud ning sihtasutused.
 
Keeleõppe korraldamiseks oodatakse asutustelt ettepanekuid keeleõppe korraldamiseks nende töötajatele asutuse vajadustest lähtuvalt. Ettepanekud peavad muu hulgas sisaldama eeldatavat programmi ja tegevuskava, selle võimalikke läbiviijaid, koolitatavate motiveerituse kirjeldust, tööandja omapoolse mitterahalise panuse kirjeldust (nt õpperuumid, tehnika jms), eeldatavaid kulusid.
 
Eelistatakse koostöötegevusi erinevate asutuste vahel ning originaalsust ja uudsust sisaldavaid ettepanekud. Ettepanekuid analüüsitakse Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed moodustatud ekspertkomisjoni poolt.
 
Keeleõppe maht on 60-120 akadeemilist tundi. Korraldatav keeleõpe peab sisaldama andragoogilist lähenemist, õppekäike, aktiivõppemeetodeid, praktilist keeleõpet. Keeleõppe korraldamisel võetakse kasutusele ka „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames 2010. aastal väljatöötatud valdkondlikud keeleõppematerjalid (nt meditsiini ja turvalisuse valdkonna õppematerjalid, integreeritud eesti keele õppe ning Eesti tutvustamise õppematerjal jt).
 
Asutuste ideede läbivaatamine koostöös ekspertidega võib olenevalt õppetöö mahust ja ettepanekute arvust võtta aega kuni kaks kuud. Asutus võib esitada ka mitu ettepanekut. Oluline on teada, et keeleõppeks ettenähtud summad ei kanta üle asutuse arvele, vaid Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed tellib vajalikud teenused ise. Sihtasutus teeb teenuste tellimise eel koostööd ekspertide ja ettepaneku teinud asutus(t)ega.
 
Koostööettepanekud tuleb esitada etteantud vormil elektronposti teel kuni 20. aprillini. Ettepanekuvormi ja juhised leiab sihtasutuse veebilehelt.
 
Tegevuse elluviimiseks viiakse läbi kaks ettepanekutevooru: 4. märtsist kuni 20. aprillini 2011 ja 1. veebruarist kuni 20. märtsini 2012.
 
Lisainfo: Jana Tondi, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]
 
 
 
Algas kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppurite karjääriõppe projekt
 
Projekti „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine“ eesmärk on kutseõppeasutuste vene õppekeelega õpilastele suunatud karjääriõppe teenuse kvaliteedi parandamise abil suurendada noorte ühiskonnapädevust ja konkurentsivõimet tööturul. Projekti sihtgrupiks on kutseõppeasutustes kutsekeskharidust omandavad I-III kursuse vene õppekeelega õpilased ning kutseõppeasutuste ja maakondlike karjäärikeskuste karjäärinõustajad.
 
Projekti koordineerib Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik riikliku struktuuritoetuse kaudu meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine” raames.
 
Projekti raames koostatakse ainekavad kutseõppeasutuste I-III kursusele. I kursuse ainekava peamised teemad on mina-pilt, väärtushinnangud, oskused, võimed ja rollid. II kursuse nimetus on „Töömaailm“ ja selles käsitletakse teemasid nagu muutuv töömaailm, kutsesuundumuste tüübid, hea töötaja, erinevad töö leidmise viisid, elektroonsed infoallikad, muutuv tööturg, trendid jm. III kursusel käsitletakse otsustamisraskusi ja räägitakse tööotsijale vajalikest dokumentidest, tööle kandideerimise protsessist, tööintervjuust jm.
 
Väljatöötatud ainekavade ja materjalide tutvustamiseks viiakse läbi koolituspiirkondlike teabe- ja nõustamiskeskuste nõustajatele ja kutseõppeasutuste karjäärinõustajatele, millele järgneb koostatud ainekavade alusel karjääriõppe kursuse piloteerimine kutseõppeasutuste vene õppekeelega õpilastele. Samuti koostatakse projekti käigus kakskeelsed karjääriinfo materjalid.
 
Lisainfo: Reet Kallo, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9841, e-post [email protected]
 
 
Käivitus projekt “Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele”
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed alustas märtsikuus projektiga „Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele”.
 
Selle raames luuakse karjääriõppeks vajalik õppekava ja kohandatakse õppematerjalid muukeelsetele töötavatele täiskasvanutele kvaliteetse karjääriõppe kursuse läbiviimiseks Tallinnas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas ja Sillamäel. Karjäärinõustajate oskuste ja teadmiste taseme tõstmiseks korraldatakse täienduskoolitused Tallinnas ja Ida-Virumaal. Projekti tegevused kestavad kuni 2012. aasta lõpuni.
 
Projekt saab toetust Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavast taotlusvoorust „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”. Projekti toetatakse ligikaudu 100 000 euroga.
 
Lisainfo: Marje Reimund, elukestva õppe üksuse koosseisuväline koordinaator, tel 659 9063, e-post [email protected]
 
 
Tulekul on järjekordne konkurss etendusasutustele
 
Aprillis kuulutab MISA välja Kultuuriministeeriumi rahastatava konkursi etendusasutustele: „Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste“.
 
Konkursi kaudu toetatakse juba kolmandat aastat etendusasutuste koostöötegevusi ühise kultuuriruumi soodustamiseks ja lõimumise tõhustamiseks Eesti ühiskonnas eestlaste ja mitte-eestlaste osalusel.
 
Konkursi raames toetatakse enam kui üks kuu kestvaid tegevusi, mis aitavad ellu viia konkursi eesmärke – etendusasutuste ühisetendusi ning sünkroontõlke korraldamist. Konkursile oodatakse osalema kõiki Eestis registreeritud etendusasutusi, kes vastavad konkursi tingimustele.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvelistest vahenditest, konkursi eelarve on 67 107 eurot. Konkursi tingimused avaldatakse MISA veebilehel www.meis.ee
 
Lisainfo: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post [email protected]
 
 
Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise kaudu saavad toetust 17 katusorganisatsiooni
 
Märtsis selgusid rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise tulemused. Kokku eraldati toetust 17 katusorganisatsioonile summas 313 167 eurot.
 
Baasfinantseerimist said taotleda ainult katusorganisatsioonid ja nende liikmesühendused, kes on läbinud Rahvastikuministri Büroo poolt korraldatud atesteerimise 2008. aastal või Kultuuriministeeriumi poolt korraldatud atesteerimise 2009. aastal. Vastav nimekiri on toodud Kultuuriministeeriumi veebilehel.
 
Taotlusvooru eesmärk oli leida riigile eri rahvuste esindajatest koostööpartnerid, kes on koondunud katusorganisatsioonide alla. Koostööpartnerite eesmärk on kultuuride eripära tutvustamine, rahvuskultuuriseltside tegevuse toetamine nende kultuuripärandi säilitamisel, edendamisel ja tutvustamisel, Eesti mitmekultuurilisuse teadvustamine ja sellest Eesti ühiskonna teavitamine ning koostöö arendamine nii omavahel kui eesti kultuuriseltsidega.
 
Lisainfo: Kristina Pirgop, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9024, E-post [email protected]
 
 
Algas konkurss „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid”
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kuulutas välja avaliku projektikonkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid”.
 
Konkursi eesmärk on laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, avalik-õiguslikest institutsioonidest, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist, kinnistada kodanikupäeva traditsiooni ning arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis.
 
Konkursi raames toetatakse Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingute, riigiasutuste või kohalike omavalitsuste asutuste kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalisi üritusi ning materjale, sh mitmekultuuriliste ürituste korraldamist, koostööd eri rahvustest noorte vahel, temaatiliste õppematerjalide ja -vahendite loomist jms.
 
Projekti sihtrühmaks on eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased. Projekti kõik tegevused peavad toimuma Eestis.
 
Sarnaseid projekte on samalaadsete konkursside käigus kirjutatud ja ellu viidud aastatel 2003-2009. Õpilased on nende aastate jooksul korraldanud väga erineva temaatikaga ühiseid üritusi alates kodanikupäeva tähistavatest viktoriinidest kuni sallivuseteemaliste ettevõtmiste ja fotokonkurssideni. Läbi on viidud kodanikutemaatikat tutvustavaid matku, kohtutud vabariigi huvitavate isikutega jne. Väga mitmekülgseks ja huvitavaks on kujunenud õpilaste endi poolt väljaantud koolilehed, fotostendid ja teised projektide käigus loodud esemed ning materjalid.
 
Kõik need tegevused on toimunud eesmärgiga aidata õpilastel omandada kodanikuna käitumise oskusi ning sallivaks olemise tõdesid.
 
Konkursi läbiviimist on kõikidel aastatel toetanud ning toetab ka sel aastal Haridus- ja Teadusministeerium.
 
Lisainfo: Toivo Sikk, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post [email protected]
 
 
Uued õppematerjalid eesti keele õpetamiseks mitmekultuurilises klassis
 
20. aprillil tutvustab MISA Tallinnas Lilleküla Gümnaasiumis kuut värsket, 2010. aastal valminud õppematerjali, mis toetavad eesti keele õpet mitmekultuurilises klassis. Õppematerjalid on koostatud peamiselt uusimmigrant-õpilaste õpetamiseks. Materjalid on välja antud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed tellimusel.
 
Kõik kuus materjali on välja antud eelkõige eesti keele õpetamiseks Eestisse välismaalt saabunud või naasnud õpilasele, kuid on kindlasti abiks ka eesti keelt teise keelena õpetavatele pedagoogidele. Materjalid ilmuvad esmakordselt.
 
Tutvustatavad materjalid:
1)      e-õppe materjal ,,Eesti keel e-õppes. Sõnavara omandamine" ja sellega kaasnev CD
2)      kirjutamisoskust arendav õpik “Kirjuta mulle”
3)      kõnearenduspiltide kogumik „Pildist saavad sõnad“
4)      kuulamisülesannete kogumik „Kuula ja tee“
5)      grammatikaülesannete kogumik „Grammatika? Jah, rõõmuga“ ja sellega kaasnev CD
6)      lugemisülesannete kogumik „Loeme koos“
 
Materjalide esitlusel jagavad näpunäiteid ja soovitusi materjalide autorid Leelo Kingisepp, Mare Kitsnik, Kaare Sark, Õie Vahar, Asko Uri ja Helgi Org.
 
Lisaks tutvustatakse vastvalminud juhendit Eesti koolikorralduse kohta “Tere tulemast Eesti kooli!”, mis on mõeldud Eestisse saabunud õpilaste vanematele ning välja antud eesti ja inglise keeles.
 
Materjalid on välja antud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.
 
Materjale jaotatakse koolidele tasuta MISA vahendusel. Eelkõige on materjalid mõeldud Eestisse välismaalt saabunud õpilaste eesti keele õppe toetamiseks.
 
Lisainfo: Ave Härsing, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9037, e-post [email protected] .
 
 
Keelekümblusprogrammi koolitus lasteaedadele
 
Keelekümblusprogramm pakub võimalust liituda osalise- ja/või täieliku keelekümblusprogrammiga. Liitunud lasteaedadele pakub Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed erinevaid koolitusi.
 
Koolitus lasteaednikele: Keelekümbluse ABC (Põhikoolitus uutele õpetajatele)
Sihtrühm: õppealajuhatajad, rühmaõpetajad, kes alustavad tööd keelekümblusrühmas või kes pole varem keelekümbluskoolitustel osalenud. 1. sessioon toimub 14.–15. aprillil 2011, JõhviS Kersti Võlu koolituskeskuses. Registreerimine e-postiaadressil [email protected].
 
Lisainfo: Svetlana Belova, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9848, e-post [email protected]
 
 
Keelekümblusprogrammi koolitus koolidele
 
2011. aasta tähendab keelekümblusprogrammi koolitustegevustes eelkõige uuendatud õppekavade rakendamist koolitustel, et toetada koole õpetaja enesearenguks võimaluste pakkumisega.
 
Aprillis algab koolitus Tallinnas:
 
13.-14. aprillÕpetaja kolm kübarat: aine, keel ja õpioskused“
Sihtrühm: aineõpetajad, kes soovivad tuge õpioskuste ja keeleoskuse arendajana.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, keelekümblusprogrammi koordinaator, tel 659 9847, e-post [email protected]
 
 
LAK-ÕPPE KUU UUDISED
 
10. märtsist kuni 20. aprillini toimub Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed eestvedamisel LAK-õppe ehk lõimitud aine- ja keeleõppe kuu. Alljärgnevalt on välja toodud mõned sel kuul toimuvatest üritustest ja ettevõtmisest. Täieliku ülevaate LAK-õppe kuu sündmusest saab MISA kodulehelt www.meis.ee
 
 
LAK-õppe nädal toob põnevaid koolitusi
 
MISA keelekümblusüksus korraldab üleriigilise LAK-õppe ehk lõimitud aine ja keeleõppe kuu raames Tallinnas LAK-õppe nädala. Nädala teemaks on "Lõimitud aine- ja keeleõpe kui koolikultuuri rikastaja".
 
Nädala läbivateks üritusteks on erinevad koolitused. Keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste direktoritele toimus koolitus 4.-5. aprillil, lõimitud aine ja keeleõppest huvitatud hariduselu edendajatele 6. aprillil ning keelekümblusprogrammi ja LAK-õppest huvitatud koolitajatele 7.-8. aprillil.
 
Koolitajateks on rahvusvaheliselt tunnustatud LAK-õppe spetsialistid: koolitajad David Marsh ja Oliver Meyer. Väärtuskasvatuse mõjust koolikultuuri kujundamisel räägib Anu Virovere.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, keelekümblusprogrammi koordinaator, tel 659 9847, e-post [email protected]
 
 
Infopäev „Lõimitud aine- ja keeleõpe esimeses kooliastmes – tuleviku võti uuenevas koolis - keelekümblusprogrammi kogemused“
 
LAK-õppe kuu raames korraldab keelekümblusüksus koostöös Inglise Kolledžiga 19. aprillil Tallinnas infopäeva „Lõimitud aine- ja keeleõpe esimeses kooliastmes – tuleviku võti uuenevas koolis – keelekümblusprogrammi kogemused“.
 
Teemadeks on tulevikupilt, riiklik õppekava kui uueneva kooli tugi, arengud demograafilise situatsiooni ja mitmekultuurilisuse kontekstis ning õppiva kooli tunnused – avatus, loovus, koostöö – kui võimalused ainetunnis. Sõna võtavad Einar Värä Haridus- ja Teadusministeeriumist ning juhtimiskoolitaja Anu Virovere. Infopäeval on võimalus tutvuda lõimitud aine- ja keeleõpet toetavate, keelekümblusprogrammis kasutatavate õppematerjalidega ja koolitusvõimalustega.
 
Infopäevale on oodatud 1. kooliastme õpetajad ja klassiõpetajad, kes tunnevad huvi keelekümblusprogrammi kui lõimitud aine- ja keeleõppe rakendaja kogemuse vastu ning näevad LAK-õpet kui üht lahendusteed tööks uuenenud klassipildis ja teise kodukeelega õpilastega.
 
Infopäevale saab registreeruda MISA kodulehel www.meis.ee ja Keelekümblusprogrammi kodulehel www.kke.ee.   
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, keelekümblusprogrammi koordinaator, tel 659 9847, e-post [email protected]
 
 
Kümned haridusasutused tutvustavad LAK-õppe kuu raames oma tegevusi ja kogemusi
 
Haridusasutused on võtnud hästi vastu kutse tutvustada LAK-õppe kuu raames oma tegevusi ja kogemusi. Kõik LAK-õppe kuu üritused on leitavad MISA ja Keelekümblusprogrammi kodulehekülgedel.
 
Korraldatakse avatud uste päevi, näitusi, seminare, koolitusi. Harjumuspäraste eesti ja vene keele kõrval on esindatud põnevad näited saksa, inglise, aserbaidžaani jt keelte osas.
 
Kõik huvilised on oodatud üritusest osa võtma – vt www.meis.ee/lak-oppe-kuu-2011-uritused.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, keelekümblusprogrammi koordinaator, tel 659 9847, e-post [email protected]