VEEBRUAR 2010

 
 
MISA kodulehekülg uues kuues
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusel Meie Inimesed (MISA) on veebruarist alates uus kodulehekülg, mis asub endiselt aadressil www.meis.ee.
 
Uuel lehel on kavas avaldada eesti keele kõrval senisest rohkem põhi-infot ka vene ja inglise keeles. Praegu on mõned rubriigid veel tõlketekstide ootuses, kuid ka need saavad lähiajal sisustatud. Samuti jätkub enamike uudiste tõlkimine vene keelde ja vajadusel ka inglise keelde ning MISA igakuise uudiskirja tõlkimine nii vene kui inglise keelde.
 
MISA koduleheküljelt saab infot erinevate integratsiooni- ja migratsioonialaste tegevuste kohta, mida MISA korraldab või ise läbi viib kas eesti keele õppe, hariduse, kodanikuhariduse, rändetoetuste, kultuuri või noorsootöö valdkonnas. Kodulehel on jätkuvalt võimalus tutvuda MISA poolt või MISA toel välja antud kirjandusega, mis on koondatud rubriiki „Raamatukogu“.
 
MISA uue kodulehega seoses tuleks ümber adresseerida lingid, mis on teistelt veebilehtedelt sihtasutuse endisele lehele suunatud. Juhul kui ümbersuunamiseks ei õnnestu uuelt kodulehelt koheselt samasugust infot leida, palume võtta ühendust MISA kommunikatsioonijuhiga, kellele võib teada anda ka kõikidest teistest kodulehega seotud tähelepanekutest.
 
Lisateave: Monika Kopti, kommunikatsioonijuht, tel 659 9031, GSM 521 2602, E-post [email protected]
 
 
Kutseõppeasutuste õpetajad stažeerivad teises koolis teises keeles
 
12. jaanuarist 2010 kuni oktoobrikuuni on kutseõppeasustuste õpetajatel hea võimalus praktiseerida ja arendada oma eriala ja keeleoskust osaledes projektis „Teises koolis, teises keeles“.
 
Projekti raames toimub vene õppekeelega kutseõpperühmade õpetajate stažeerimine eesti õppekeelega kutseõppeasutustes ja eesti õppekeelega kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimine vene õppekeelega kutserühmadega koolides.
 
Stažeerimine kestab kuni 24 päeva ja sisaldab muuhulgas sisukat kultuuriprogrammi. Projektis osalevad 60 kutse- ja üldainete õpetajat, kes registreeriti projektis osalema juba eelmise aasta jooksul. Stažeerijatele viiakse eelnevalt läbi 80-tunnine koolitus. Staźeerijaid saatvate ja vastuvõtvate koolide, esindajatele toimuvad ka spetsiaalsed infopäevad.
 
Esimesed stažeerimispartnerid on pärit Tallinnast, Pärnust, Tartust ja Viljandist. Informaatika ja Arvutustehnika Kooli arvutiõpetaja stažeerib Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, Tallinna Tööstushariduskeskuse kutseõpetaja Tartu Kutsehariduskeskuses ning Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakooli kutseõpetaja Viljandi Ühendatud Kutsekoolis. 
 
Projekti „Teises koolis, teises keeles“ korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed elukestva õppe üksus Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames.
 
Info stažeerimise korraldustoimkonnalt:
Tiiu Orgvee, [email protected], tel 442 2529, 5566 7315
Linda Kõresaar, [email protected]. tel 677 5835, 5194 6492
 
Lisateave: Marje Reimund, elukestva õppe üksuse koordinaator, telefon 659 9063, e-post: [email protected]
 
 
Algab kursus “Kultuuridevahelised erinevused: vene kultuuritaustaga õpilased”
 
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames viib Tartu Ülikooli Narva Kolledž 2009/2010. õppeaastal pilootkoolitusena ellu kaks kursust, mis on mõeldud nii õpetajakoolituse üliõpilastele kui ka töötavatele õpetajatele.
 
Veebruaris algab Tartus kursus “Kultuuridevahelised erinevused: vene kultuuritaustaga õpilased”, mille viib MISA koostööpartnerina läbi Tartu Ülikooli Narva Kolledź.
 
Kursus annab ülevaate vene kultuurist kultuuridevahelise suhtlemise kontekstis: vene kultuuri tunnetus, etnilise ja kultuurilise identiteedi kujunemine, vene rahvuslik iseloom, vene kultuuri väärtused, venelased kultuuridevahelistes kontaktides jne. Eriti suurt tähelepanu pööratakse Eesti venelastele, nende identiteedi kujundamisele ja akulturatsiooni tingimustele. Samuti annab kursus ülevaate vene etnopedagoogika alustest. Teemade ja alateemade valik aitab põhjalikult vaadelda Eesti venelaste omapära.
Kursuse maht on 3 EAP ehk 80 tundi, millest 46 tundi on auditoorset tööd, 28 tundi iseseisvat tööd ja 6 tundi tunnivaatlusi. Kursusele on oodatud õpetajakoolituses osalev tulevane aineõpetaja ja/või täienduskoolituses osalev töötav õpetaja, kes soovib asuda tööle või töötab vene õppekeelega üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Eelistatult on kursuse sihtrühmaks inimesed, kelle emakeel ei ole vene keel ja/või kes ei ole õppinud vene õppekeelega koolis.
 
Kursus on osalejatele tasuta ja on kavandatud 20 õppurile.
 
Kursis “Kultuuridevahelised erinevused: vene kultuuritaustaga õpilased” on teine Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames Tartu Ülikooli Narva Kolledži poolt 2009/2010. õppeaastal pilootkoolitusena ellu viidav kursus, mis on mõeldud nii õpetajakoolituse üliõpilastele kui ka töötavatele õpetajatele.
 
Esimene pilootkursus „Õppekeele oskuse arendamine ainetunnis“ toimus möödunud aastal Narvas oktoobrist kuni detsembrini. See kursus andis ülevaate tänapäevastest seisukohtadest teise keele omandamise seaduspärasuste ja iseärasuste kohta ning samuti lõimitud aine- ja keeleõppe metoodilistest põhimõtetest.
Lisateave: Liilika Raudhein, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9030, e-post [email protected]
 
 
 
Järjekordne raamat sarjast „Rahvused Eestis“ räägib armeenlastest
 
4. veebruaril esitletakse Rahvusooper Estonia Talveaias kuuendat sarjas "Rahvused Eestis" ilmunud raamatut "Armeenlased".
 
Raamat tutvustab eestlastele Armeenia loodust, keelt, rahvarõivaid, uskumusi ja kombeid, saavutusi kultuuri, teaduse ja spordi valdkonnas. Raamatust leiame ka retsepte armeenlaste rahvusköögist. „Armeenlased“ on koostanud Armenui Kazarjan ja Ita Serman.
 
"Elutarkus, väljapeetus, rahu igas olukorras – just need kaugest minevikust pärinevad iseloomujooned on armeenlastele väga omased. Nagu ka sügav austus teadmiste ja raamatute vastu. Kas ei tundu see kõik väga tuttavlik eestlastelegi? Ja kas ei tekita see soovi teineteise kohta veel rohkem teada saada?" selgitavad autorid eessõnas raamatu väljaandmise soovi.
 
Raamatu on kirjastanud ja trükkinud AS Kirjastus ILO. Traditsiooniliselt jagatakse väljaanne koolidele ja raamatukogudele tasuta.
 
2005. aastal alguse saanud sarja rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Sarja raames väljaantavad raamatud sünnivad Ita Sermani koostatud spetsiaalse juhendi alusel tagamaks väljaannete kompaktsuse ja ühtsuse.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, E-post [email protected]
 
 
 
Seminar-teabepäev kodanikuteadlikkusega seotud konkursside kohta
 
11. veebruaril kell 11.00 – 17.00 toimub Reval Hotell „Olümpias“seminar-teabepäev konkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid“ projektijuhtidele ning Kodanikupäeva viktoriini korraldajatele.Üritust finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium.
 
Infopäeva teemad ja esinejad:
1)                          MISA juhataja Tanel Mätlik ettekandega „Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed täna ja homme“
2)                          Ettekanne „Kuidas formeerida mõtteid projektiks?“
3)                          Ettekanne „Kuidas on konkursile „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid“ esitatud projektid kaasa aidanud kodanikuteadlikkuse ja sallivuse mõistmisele õpilaste hulgas?“.
4)                          Paneeldiskussioon – Mida on õpetanud senised 7 kodanikupäeva viktoriini ja milline peaks/võiks olla viktoriin 2010?
5)                          Ümarlaua-arutelud teemal „Mida on võimalik saavutada kodanikuhariduses projekte kaasates?“.
 
Seminar-nõupidamise eesmärk on anda ülevaate/tulemused nende teemade käsitlemisest Integratsiooni Sihtasutuse poolt enam kui viie aasta jooksul ning sellest, milline võiks välja näha 2010. aasta Kodanikupäeva viktoriin.
 
Lisateave: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon 5062712, e-post: [email protected]
 
 
Ühiskonnaõpetuse õpetajate metoodikaalane täienduskoolitus “Lõimumine ja mudeldusmäng”
 
26. veebruaril Tallinnas toimuval ühepäevasel tasuta koolitusel käsitletakse teemasid nagu rahvusluse ja etnilise konflikti teooriad, Eesti ühiskonna integratsioonipoliitika kontseptuaalsed alused ning nende võrdlus teiste riikidega.
 
Lisaks antakse põgus ülevaade rahvusluse ja integratsiooni uuringutest Eestis - põhitulemused ja trendid. Koolituspäeva teises osas käsitletakse põgusalt mudeldusmängude olemust ning viiakse läbi mudeldusmäng BaFá-BaFá (vaatluse all kultuuride kokkupõrge ja kultuurišokk).
 
Koolitusele saab registreeruda e-posti aadressil [email protected]
 
Lisateave: Maarja Mänd, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9853, e-post: [email protected].
 
 
Veebruaris kuulutatakse välja kaks koolivälise keeleõppe konkurssi
 
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Kultuuriministeeriumi vahenditest kuulutatakse lähinädalatel välja konkurss Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega laste pereõppe korraldamiseks. Konkursi kaudu toetatakse laste elamist eesti peres väljaspool lapse elukoha maakonda.
 
Samadest vahenditest viiakse läbi ka konkurss eesti keele laagrite korraldamiseks Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeele või koduse keelega lastele ja noortele. Ligi nädal aega kestvatest laagrites osalevad pooled eesti keelt kõnelavad lapsed ja pooled venekeelsed lapsed.
 
Konkursside avanemisel antakse sellest teada pressiteatega ning MISA veebilehel. Konkursid on avatud 30 päeva.
 
Lisaks on koolivälise keeleõppe raames kavas korraldada Kultuuriministeeriumi rahastamisel ka konkurss eesti keele täiendava programmi läbiviimiseks noortelaagrites. See konkurss kuulutatakse välja 2010. aasta kevadel.
 
Lisateave: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, e-post [email protected]
 
 
Hange „Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaager“
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kuulutab veebruari lõpus välja lihtmenetlusega avatud hanke „Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaager“.
 
Hanke eesmärk on leida koostööpartnerid laagrite läbiviimiseks, et toetada laagrite kaudu teistes riikides elavate Eesti päritolu noorte eesti suhtluskeele arengut ning eesti kultuuri ja Eestimaaga tutvumist.
 
Sihtasutus on eesti keele ja meele laagreid korraldanud pea 10 aastat. Kui esimestel aastatel oli laagrite sihtgrupiks Eesti päritolu lapsed ja noored, kes elavad SRÜ riikides ja Lätis ning Leedus. 2008. aastast on laagritesse kaasatud ka teiste riikide noori.
 
Eelmise aasta suvel väisasid Eestit lapsed Rootsist, Lätist, Iirimaalt, Belgiast, Soomest, Šveitsist, Saksamaalt, Ameerika Ühendriikidest, Abhaasiast, Venemaalt, Karjalast ja Ukrainast. Kohal olid ka lapsed Siberi eesti külast Ülem-Suetukist.
 
Lisainfo: Kristina Pirgop, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9024, E-post [email protected]
 
 
Projektikonkurss "Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös"
 
Veebruari lõpus kuulutab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed välja projektikonkursi "Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös", mille raames on võimalus esitada taotlus kolmel teemal: kultuurierinevuste mõistmist ja sallivust toetavate noortekoolituste korraldamiseks, koostöötegevuste läbiviimiseks ja noorsootöö-teemaliste infomaterjalide väljaandmiseks.
 
Noorsootöö konkursi eesmärk on toetada noorteühenduste tegevusi, mis käsitlevad kultuurierinevuste mõistmist ja erineva kodakondsusega noorte kaasamist koostöötegevustesse.
 
Projektikonkursi sihtrühmaks on Euroopa Liidu kodakondsusega noored, eelkõige Eesti kodanikud ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanikud ning kodakondsuseta noored.
Toetust saavad taotleda noorteühingud, noorteorganisatsioonid, noortekeskused ja noorte nõustamiskeskused.
 
Projektikonkursi rahastajad on Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, E-post [email protected]
 
 
Muu info: Minu Eesti töötoad
Kodanikualgatuse Minu Eesti raames tegutseval ja Eestis elavate rahvuste omavahelisi suhteid edendaval Koostöötoal on peagi alustamas tööd esimesed töögrupid. Töötuba kutsub inimesi teo või mõttega nendest osa võtma. Samuti on teretulnud igasugused tähelepanekud või head soovitused. Lisainfot saab Minu Eesti kodulehelt:
http://www.minueesti.ee/index.php?leht=8,397,574