Taotlusvoor: Väliseesti kultuuriseltside toetamine

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevuse kaudu kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja arengule, Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:

1) kultuursündmuste korraldamist väliseesti kogukondades;
2) Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega;
3) eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;
4) kontakt- ja teabeseminaride korraldamist väliseesti keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;
5) väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel;
6) nii väliseesti kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;
7) teabevahetuse korraldamist väliseesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

1) tema põhikirjajärgne või asukohariigi vastava registri järgne tegevusala on eesti keele ja kultuuri säilitamine;
2) tal ei ole maksu- või maksevõlga asukohariigi ees või see on ajatatud;
3) ta ei ole asukohariigi õiguse kohaselt pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel;
4) juhul kui toetuse andja on teinud talle varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
5) tal ei ole aruande esitamise võlga ja muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13.02.2020 kell 23:59 (Eesti aja järgi).

Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse e-kirjana aadressile [email protected]. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse esitada e-kirjana aadressile [email protected] (hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks) ning saata originaalallkirjaga paberil taotlusvorm posti teel. Postiga saadetud originaalallkirjaga paberil taotlusvorm peab laekuma sihtasutusse hiljemalt kümne päeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajale järgnevast kalendripäevast.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 4000 eurot taotluse kohta.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooruga toetatakse „Rahvuskaaslaste programmi 2014–2020“ aastate 2018–2020 rakendusplaani eesmärkide elluviimist.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 “Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/112022019006. Määruse seletuskiri on kättesaadav siin:

 

Taotlusvorm:

 

Küsimused ja vastused taotlusvooru kohta:

Document

 

Taotlusvooru RK20VEK001 „Väliseesti kultuuriseltside toetus“ toetatud projektid

 

Nr

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

 1.  

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Eesti rahvatantsu õpetamine Riia Eesti koolis

2736.00

 1.  

Tallinna Võru Selts

Võru kultuur Siberis

1907.00

 1.  

Mittetulundusühing Loomelend

Mardi-ja kadripäeva kultuuriprogramm Chicagos

3375.00

 1.  

The Foundation of Estonian Arts and Letters Inc/

Eesti Kultuurifond Ameerika Ühendriikides

New Yorgi Eesti Kultuuripäevad 2020

4000.00

 1.  

Estniska Föreningen i Lund

Ivar Lett lasteteatri külaskäik

1640.00

 1.  

Peterburi Eesti Kultuuriselts

Peterburi Eesti Kultuuriseltsi kollektiivide osavõtt kultuurisündmustest Eestis

2000.00

 1.  

Tuglas-seura ry

Helsingi Mardilaada lasteprogramm

2670.00

 1.  

AO Communitatea Estona din R. Moldova/Moldova Eesti Selts

Minu ISAMAA-Minu ARM

1000.00

 1.  

Estonian School in London/

Eesti Kool Londonis

Eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäev Londonis

1288.00

 1.  

Mittetulundusühing Peterburi Jaani Kiriku Fond

Ajaleht Peterburi Teataja

2000.00

 1.  

Pillerkoor (Estnisch-Österreichischer Chor)

Kontsert Urmas Sisaski muusikast Viini kirikutes

1379.00

 1.  

Association Luxembourg-Estonie asbl/

Luksemburgi Eesti Selts

Eesti rahvatantsu tutvustamine ja õpetamine Luksemburgis 2020. a

3600.00

 1.  

Eesti Selts Belgias

Pärimuspäevad Brüsselis

1065.00

 1.  

Estniska Språkklubben i Göteborg/Eesti Keeleklubi Göteborgis

Ringreis etendusega/kohtumine kirjaniku ja heliloojaga

2190.00

 1.  

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry

Ühised treeninglaagrid naisrühmadele Soomes

2060.00

 1.  

Eesti Kultuuri ja Keele Selts Iirimaal

Iiri-eesti lapsed tantsima

1050.00

 1.  

Arteesia A.s.b.l.

Eesti koorilaulutraditsiooni hoidmine Euroopa eesti kogukondades

1700.00

 1.  

Rootsi Eestlaste Liit

Eesti Noored Rootsis ja Soome Eesti Noored koostööpäevad Rootsis

2600.00

 1.  

MTÜ Tantsupeomuuseum

Eesti tantsu töötoad Berliini ja Hamburgi väliseesti tantsukollektiivide juures

1740.00

Lisainfo:

Kristina Pirgop

Rahvusvähemuste valdkonnajuht

+372 659 9024
[email protected]