SEPTEMBER 2014

Septembrist jätkub kutseõppurite täiendav keeleõpe
Sügisel algavad kutsekoolide õpetajate täienduskoolitused
Narva ja Valga õpilased tugevdasid lõimumislaagris sidet Eestimaaga
September on Narva ja Põltsamaa laste liikumiskuu

Septembrist jätkub kutseõppurite täiendav keeleõpe

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) jätkab Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi Keeleõppe arendamine 2011-2013” raames kutseõpet arendavate tegevustega. 2014/2015 õppeaasta sügisel korraldab MISA eesti keele õpet kaheksas kutseõppeasutuses; ühtlasi toetatakse ka õppuritele suunatud intensiivset tugiõpet eesmärgiga tulla paremini toime eesti kultuuriruumis. 

Kutseõppuritele suunatud täiendava keeleõppega pakub MISA kutsekoolidele võimalust saada tuge oma koolis õppivate eesti keelest erineva emakeelega õpilaste täiendava riigikeele õppe korraldamiseks. Täiendavat keeleõpet korraldatakse nii vene õppekeelega rühmade õppuritele kui ka eesti keelest erineva emakeelega õppuritele, kes õpivad eesti õppekeelega kutseõpperühmas või vene õppekeelega rühmas osalise eestikeelse õppega. Täiendavat keeleõpet korraldatakse ka õppekava raames riigieelarvest rahastatud õppele.

Käesoleva aasta kevadel korraldas MISA täiendava eesti keele õppe korraldamiseks IV ettepanekutevooru, mille alusel korraldab sihtasutus täiendavat eesti keele õpet ja praktika läbiviimist eestikeelses töökeskkonnas. Kevadises ettepanekutevoorus kiideti heaks 10 kutseõppeasutuse poolt esitatud 14 ettepanekut, mille kogumaksumuseks on 94 880 eurot. Kevadel korraldas MISA keeleõpet Sillamäe Kutsekoolis, Narva Kutsehariduskeskuses, Sisekaitseakadeemias, Tartu Kutsehariduskeskuses ja Tallinna Kopli Ametikoolis. Keeleõppes osales kokku  95 õpilast.

2014/2015. õppeaasta sügisel korraldab MISA eesti keele õpet 205 õpilasele kaheksas kutseõppeasutuses - Sillamäe Kutsekoolis, Narva Kutsehariduskeskuses, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Tallinna Tööstushariduskeskuses, Tallinna Teeninduskoolis, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis, Valgamaa kutseõppekeskuses ja Tartu Kutsehariduskeskuses.

Tegemist on väga kasuliku moodusega eesti keele õppimiseks, sest gruppidele ja erialadele lähtutakse individuaalselt vastavalt kooli ja grupi vajadustele,” kommenteeris keeleõpet MISA elukestva õppe üksuse juht Jana Tondi.

Ühtlasi toetatakse programmi raames õpilastele ka intensiivset tugiõpet ja õppekäike tootmis-, vaatlus- ja/või näitustekeskustesse. Tegevuse eesmärk on pakkuda vene õppekeelega õppuritele võimalusi eesti keele- ja kultuuriruumis toimetulekupädevuste kujundamiseks, kultuuridevaheliste erinevustega arvestamiseks suhtlemisel ning eesti kultuuri mõistmist teise kultuuri läbi.

Eesti keele õpet rahastab haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ kaudu; programmi viib ellu Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo: Jana Tondi, elukestva õppe üksus, tel 659 9069, e-post [email protected]

Sügisel algavad kutsekoolide õpetajate täienduskoolitused

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) korraldab tänavu sügisel 57-le eesti keelest erineva emakeelega kutsehariduses töötavale õpetajale Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste pedagoogide täienduskoolitus“ raames eesti keele kursused ametialase eesti keele oskuse parendamiseks ja tööalaseks toimetulekuks.

Tegevuse „Kutseõppeasutuste pedagoogide täienduskoolitus“ raames viiakse läbi eesti keele kursused 5 kutseõppeasutuse eesti keelest erineva emakeelega õpetajatele - Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Informaatika ja Arvutustehnika Koolis, Tallinna Tööstushariduskeskuses, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis ning Narva Kutseõppekeskuses.

Planeeritud keeleõppe sisu on kokku pandud asutuste endi ettepanekutes esitatud soovidest ja vajadustest lähtuvalt mahus kuni 100 akadeemilist tundi, sh tööalane keelepraktika keelekeskkonnas, õppematerjalide koostamine ja tundide läbiviimine. Asutustes kohapeal korraldatava keeleõppe põhilisteks märksõnadeks on eesmärgistatud ja mitmekesistatud keeleõpe, soovitud tulemuse saavutamise reaalsus ning motiveeritud õpetajad’’, sõnas elukestva õppe üksuse juht.

Septembris jätkuvad suvel alanud lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika rakendamise koolitused mahus 80 akadeemilist tundi Tallinnas kahes õpperühmas ning  ühes Narva õpperühmas, milles ühtekokku osaleb 40 õpetajat. Koolitust korraldab SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus.

Tänavu sügisel toetatakse kutseõppeasutuste õpetajate täienduskoolitust ESF programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“  kaudu 41 476 euroga, millest keeleõpe moodustab 19 300 eurot.

Kutseõppeasutuste pedagoogide täienduskoolitustele lisaks jätkab MISA ka eesti keelest erineva emakeelega õpetajatele stažeerimise korraldamist eestikeelsete õpperühmadega koolides. Kevadel käis stažeerimas 3 kutseõpetajat. Sügiseks on endale stažeerimise plaani võtnud 8 õpetajat.

Eesti keele õpet rahastab haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse “Kutseõppeasutuste pedagoogide täienduskoolitus” kaudu. ESF programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ elluviija on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo: Liilika Raudhein, elukestva õppe üksus, tel 659 9841, e-post [email protected]

Narva ja Valga õpilased tugevdasid lõimumislaagris sidet Eestimaaga

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA), Sisekaitseakadeemia ja Valga Isamaalise Kasvatuse Sihtasutuse koostöös toimus lõimumislaager, mille eesmärgiks oli suurendada kokku  30 Narvast ja Valgast pärit  vene- ja eestikeelse gümnasisti teadlikkust aktiivseks Eesti kodanikuks olemisest. 

Kolmepäevase laagri eesmärk oli luua venekeelsetele õpilastele ka võimalus eesti keeles suhtlemiseks, tutvustada neile Eesti sisejulgeoleku ajalugu ja tugevdada seeläbi nende riigiidentiteeti. Erinevate töötubade, sportlike mängude ja muuseumide-memoriaalide külastuse kõrval viidi laagris läbi ka noorteparlament. Noorteparlamendis tõstatasid gümnasistid erinevaid aktuaalseid teemasid, nagu liiga väike eesti emakeelega eesti keele õpetajate arv Narvas, tööpuudus ja väljaränne.

„Laagri korraldaja rõhutas, et kolme koosveedetud päeva jooksul ei tekkinud õpilastel suhtlemissituatsioonides keelelist takistust. Erineva emakeelega noored kohanevad hästi ja leiavad vajadusel ühise keele, et suhelda. See näitab noorte valmisolekut tulla toime Eesti keelekeskkonnas,’’ kommenteeris MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Toivo Sikk.

Loe pikemalt laagris toimunu kohta siit.

Projekti „Narva ja Valga gümnaasiumite õpilaste kodanikuteadlikkuse ja Isamaalise kasvatuse edendamine läbi ühistegevuse eestikeelses keskkonnas“ korraldamist toetas haridus- ja teadusiminsteerium ja elluviimist koordineeris Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo: Toivo Sikk, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel: 6599850, e-post: [email protected]

September on Narva ja Põltsamaa laste liikumiskuu

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) koordineerimisel korraldab Narva 6. Kool lastele septembris liikumiskuu, mille jooksul tõuseb laste teadlikkus sportlikest eluviisidest, ületatakse ühistegevuste abil keelebarjääre ja valmib vene-eesti kehalise kasvatuse lõimitud aine- ja keeleõppe ehk LAK-õppe sõnastik.

Liikumise- ja spordikuust võtavad osa Narva 6. Kooli 1.-9. klassi õpilased,  Narva 6. Kooli piirkonna lasteaiad ning eestikeelse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased. Projekti jooksul osalevad õpilased erinevates orienteerumismängudes Ida-Virumaa kaunites kohtades, uisutavad jäähallis ja võtavad osa  fotokrossist Narvas ja Põltsamaal, kus õpilased liiguvad mööda kodulinna ja pildistavad spordi ja liikumisüritusi ning tervislikke eluviise edendavaid tegevusi. Fotokrossi kokkuvõtted tehakse liikumisekuud lõpetaval infomessil „Minu valik on sport ja tervislikud eluviisid.“

Liikumiskuu väljundina valmib ka vene-eesti kehalise kasvatuse LAK-õppe sõnastik, mille õpilased koostavad peale igat projektitegevust.  „Valmivat LAK-õppe sõnastikku saab hiljem kasutada õppetöös nii vene- kui ka eestikeelses koolis. Kehalise kasvatuse õpetamine eesti keeles on ette nähtud Narva 6. Kooli ainekavas ja loodetavasti on õpetajal sellest sõnastikust suur abi,“ kommenteeris Narva 6. Kooli projekti juht Maret Annuk.

„Projektitegevused tõstavad sihtrühma teadlikkust spordi ja tervislike eluviiside kohta ja ka Eesti ühiskonnast tervikuna. Projekti jooksul teevad erineva emakeelega õpilased koostööd ja need lapsed, kelle emakeel ei ole eesti keel, parandavad seega praktilise eesti keele oskust huvitavate tegevuste kaudu,“ lisas Maret Annuk.

Projekti „Liikumine ühendab“ toetab kultuuriministeerium ja elluviimist koordineerib Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo: Marina Fanfora, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]