Riigihange: „Kohanemist toetavad teavitustegevused ” (viitenumber 281271)

Konkursi aeg: -
Kood: 281271
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7489224/general-info

Riigihanke eesmärk on leida kommunikatsioonipartner, kes korraldab uussisserändajate kohanemist toetavaid teavitustegevusi ajavahemikul 26.08.2024-25.08.2026 ning kelle ülesandeks on sh kommunikatsioonistrateegia kaasajastamine, selle elluviimist tagava tegevuskava koostamine ja kavandatud tegevuste teostamine.

Rahastamisallikad:

Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid; Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest kaasrahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0003Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine“ tegevused ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi meetme nr 2.2 „Integratsioonimeetmete tõhustamine kolmandate riikide kodanike sotsiaalseks ja majanduslikuks kaasamiseks ning aktiivseks osalemiseks vastuvõtvas ühiskonnas“ toetusest kaasrahastatava projekti nr AMIF.1.02.23-0004 Eesti keele kursused rahvusvahelise kaitse saajatele“, kaasrahastatava projekti nr AMIF.1.02.23-0005 Koostöötegevused kolmandate riikide kodanike, sh rahvusvahelise kaitse saajate, ühiskondliku aktiivsuse tõstmiseks", kaasrahastatava projekti nr AMIF.1.02.23-0006 „Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine kolmandate riikide kodanike, sh rahvusvahelise kaitse saajate, toetamiseks ja sisserände väljakutsete lahendamiseks (teabe vahendamine ja avalike teenuste pakkumise toetamine)“, kaasrahastatava projekti nr AMIF.1.02.23-0007 Infoplatvormide ja digiteenuste arendamine“ ja kaasrahastatava projekti nr AMIF.1.02.23-0008 Kohanemisprogramm rahvusvahelise kaitse saajatele“ tegevused.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7489224/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 09.juulil 2024 kell 14.00.

Lisainfo:

Katja Sepp

kommunikatsioonijuht

+372 5307 4951
[email protected]