OKTOOBER 2012

Lõppes karjääriprojekt töötavatele vähese eesti keele oskusega täiskasvanutele
Valminud on uued õppematerjalid tööks välismaalt saabunud õpilastega
Algasid ametialased eesti keele kursused avaliku sektori asutuste töötajatele
Algas eesti keele täiendav õpe kõrgharidustaseme õppuritele
Vabaühenduste liidrid alustavad oktoobris keeleõpet
Euroopa keelemapi koolitus rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajatele

Lõppes karjääriprojekt töötavatele vähese eesti keele oskusega täiskasvanutele

1. oktoobril toimus Jõhvi kontserdimajas pidulik tänuüritus, kus tunnustati projektis „Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele“ osalejaid ning panustajaid.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) juhtimisel osales käesoleva aasta veebruaris alanud kursustel ligi 130 töötavat täiskasvanut, kes said 34 akadeemilise tunni vältel teadmisi nii eneseanalüüsist, elukestva õppe võimalustest, tööandjate ootustest töötajatele, karjääri planeerimisest kui ka paljudest teistest vajalikest oskustest tööturul.

Projekti ettevalmistamiseks ja kursuste efektiivseks läbiviimiseks korraldas MISA eelnevalt 13 karjäärinõustajale metoodilise täienduskoolituse, et parendada nõustajate oskusi ja teadmisi tööks ebapiisava eesti keele oskusega ja madalama haridustasemega töötavate täiskasvanutega. Karjäärinõustajatena töötasid Töötukassa karjääriinfo spetsialistid, Ida-Virumaa ja Harjumaa teabe- ja nõustamiskeskuste karjäärikoordinaatorid ning mittetulundusühingute karjäärispetsialistid. Kursused toimusid Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Sillamäel ja Kohtla-Järvel.

„Just nende inimeste entusiasmi ja pühendumise eest oleme väga tänulikud, kuid loomulikult oli meie jaoks positiivne üllatus ka osalejate suur tahe õppida väljaspool töö aega hoolimata sellest, et kõigil olid olemas töökohad. Töö olemasolu võiks ju põhimõtteliselt inimese muuta mugavaks ning mitte panna pingutama enda taseme tõstmise nimel, kuid huvi kursuste vastu oli suur ning osalejad oleks soovinud veelgi pikaajalisemat kursust,“ rääkis MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

„Tagasiside põhjal on näha, et kursusel osalenud usuvad, et õpitu aitas kujundada oma tööelu nii, et motivatsioon ja töörõõm püsiksid. Suur rõhk oli kursuse raames sotsiaalsetel oskustel ning oma arengu toetamisel ning sellist kompetentsi ongi vaja pidevalt arendada ning mitte oodata hetkeni, mil kaotatakse töö“ lisas Odinets.

Jõhvis tegutsenud karjäärinõustaja Mare Kannikka-Sibrits tunnistas, et inimeste soov end täiendada ja edasi arendada oli väga suur. „Väga meeldiv oli näha töötavate täiskasvanute motiveeritust ning kogu koostöö oli fantastiline! Paraku ei suhtunud tööandjad alati toetavalt, kuigi arenemisvõimelise töötaja kompetentsi laiendamine peaks kasu tooma ka ettevõtjatele,“ lausus Kannikka-Sibrits. „Enamik osalejaid hakkasid kursuse järgselt oma töösse rohkem sügavuti suhtuma ja minu kursuselt 75 protsenti tundis tugevat soovi edasi liikuda ja uusi väljakutseid vastu võtta,“ lisas karjäärinõustaja.

Projekt viidi ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavast „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ raames.

Lisainfo: Riina Ring, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9030, e-post [email protected]

Valminud on uued õppematerjalid tööks välismaalt saabunud õpilastega

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) on välja andnud neli uut metoodilist õppematerjali koolidele, kus õpib viimaste aastate jooksul välismaalt saabunud õpilasi.

Parimate praktikate kogumik „Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis” on mõeldud nii õpetajatele kui koolijuhtidele juhendmaterjaliks uusimmigrant-õpilaste õppetöö toetamisel. Materjali väljaandmist toetas Kultuuriministeerium ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond. Kogumik on mõeldud tasuta jaotamiseks ning seda saab tellida MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse kaudu.

Lisaks on sihtasutus välja andnud kolm uut eesti keele õpet ja eestikeelset aineõpet toetavat õppematerjali. Abimaterjal „Põhikooli ainetundide sõnavara“ on mõeldud eesti keele ja teiste ainete õpetajatele õppekeelest erineva emakeelega õpilaste keeleõppe toetamiseks. Materjal koosneb põhikooli õpikutes esinevate sagedasemate sõnavormide ainepõhistest loenditest koos kasutusnäidistega. Abimaterjali väljatöötamist rahastas Kultuuriministeerium ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.

Valminud on ka keeleõppemängude kogumik „Mängime ja keel saab selgeks“, mis sisaldab 150 keeleõppemängu kirjeldust ning on mõeldud õpetajale eesti keele õppe elavdamiseks. Kogumiku tellimise kohta saab lisainfot MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaatorilt Ave Härsingult ([email protected]). Kogumiku väljaandmist rahastas Kultuuriministeerium ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.

Ühtlasi on nüüdsest internetis LeMill.net keskkonnas kõigile kättesaadav interaktiivseid ülesandeid koondav grammatika ja teiste oskuste õpetamiseks mõeldud õppematerjal. Kõik selles e-kogumikus esitatud harjutused on kohandatavad konkreetsete õpilaste keeleoskusest ja arenguvajadustest lähtuvalt ning mõeldud rakendamiseks nii eesti keeles kui ka teises keeles toimuvas õppetöös. Õppematerjal valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

“Aastatel 2010–2012 on Euroopa Liidu fondide, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi rahastamisel välja antud mitmeid materjale, mis toetavad eesti keele õppe või eestikeelse aineõppe korraldamist välismaalt saabunud õpilastele. Materjalid ei järgi rangelt riikliku õppekava ainekavades sätestatut, vaid pakuvad tuge eesti põhikoolis õppima asunud uusimmigrant-õpilastele eesti keele õppimisel ja Eesti eluga kohanemisel,” selgitas MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Ave Härsing.

Varasemalt on MISA välja andnud ka ülevaate “Tere tulemast Eesti kooli!” Eesti koolikorraldusest, mis on kõigile kättesaadav eesti, vene ja inglise keeles MISA veebiraamatukogust. Eesti keele õpet ja eestikeelset aineõpet toetavad materjalidest on sihtasutuse korraldusel varasemalt ilmunud E-õppe materjal „Eesti keel e-õppes. Sõnavara omandamine“ koos CD-ga, kirjutamisoskust arendav õpik „Kirjuta mulle”, kõnearenduspiltide kogumik CD-l „Pildist saavad sõnad“, kuulamisülesannete kogumik „Kuula ja tee“ koos CD-ga. Ühtlasi on ilmunud grammatikaülesannete kogumik „Grammatika? Jah, rõõmuga!“ koos CD-ga ning lugemisülesannete kogumik „Loeme koos“.

Materjalid on mõeldud tasuta jaotamiseks neile koolidele, kus õpivad Eestisse välismaalt saabunud õpilased. Täpsemat informatsiooni materjalide ja nende tellimisvõimaluse kohta saab MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaatorilt Ave Härsingult.

Lisainfo: Ave Härsing, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9037, e-post [email protected]  

Algasid ametialased eesti keele kursused avaliku sektori asutuste töötajatele

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) võimaldab Euroopa Sotsiaalfondi toel alanud õppeaastal 160 avaliku sektori töötajale ametialase eesti keele ja tööalase toimetuleku parandamiseks eesti keele kursuseid.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ tegevuse „Avaliku sektori töötajate keeleõpe“ raames viiakse 2012. aasta sügisest 2013. aasta kevadeni ellu kümme kursust eesti keelest erineva emakeelega avaliku sektori asutuse töötajatele.

Septembri lõpus algas keeleõpe kevadel kogutud teise ettepanekutevooru käigus edukaks tunnistatud ettepanekute alusel. Riigikeele oskuse lihvimisega alustasid esimestena Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Narva Kutseõppekeskuse eesti keelest erineva emakeelega töötajad. Oktoobris algab ametialane eesti keele õpe Kohtla-Järve lasteaia “Kakuke“, Ahtme Kunstide Kooli, Narva Muusikakooli, Narva 6. Kooli, Narva Kutseõppekeskuse, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli ja Tallinna Teeninduskooli töötajatele. Kokku asub eesti keelt täiendama 160 töötajat. 2012.–2013. aastal toetatakse avaliku sektori keeleõpet ligi 60 000 euroga.

„Ettepanekutevoorude tulemusena pakutav keeleõpe on koostatud asutuste endi ettepanekutes esitatud soovidest ja vajadustest lähtuvalt ning keeleõppe mahuks on 60–120 akadeemilist kontaktõppe tundi. Kursuste raames toimub lisaks tavapärasele keeleõppele ka tööalaseid keelepraktikaid õppekäikudena keelekeskkonda või stažeerimisena,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets. „Asutustes kohapeal korraldatava keeleõppe põhilisteks märksõnadeks on eesmärgistatud ja mitmekesistatud keeleõpe. Ühtlasi jälgiti ettepanekuid hinnates, et tegevused saavutaksid soovitud tulemuse ning oleksid õppijatele motiveerivad,“ lisas Odinets.

„Tänaseks on 2011.–2012. aastal kogutud esimese ettepanekutevooru raames toimunud keeleõpe 27 avaliku sektori asutuses. 2011. aasta septembrist kuni 2012. aasta aprillini asus eesti keelt õppima ühtekokku 640 avaliku sektori töötajat, kellest 479 täiendasid end Ida-Virumaal,“ sõnas Odinets ja lisas, et septembrikuu seisuga on 640 avaliku sektori töötajast keeleõppe edukalt lõpetanud 618 (sh 459 Ida-Virumaal). 2011.–2012. aastal toetas MISA avaliku sektori keeleõpet ligi 190 000 euroga.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]  

Algas eesti keele täiendav õpe kõrgharidustaseme õppuritele

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ja Euroopa Sotsiaalfondi toel saavad kuue erineva kõrgkooli ligi 300 tudengit alanud õppeaastal täiendavat eesti keele õpet.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ tegevuse „Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe“ raames viiakse 2012.–2013. aastal ellu täiendavad eesti keele kursused Eestis keskhariduse omandanud ja Eesti kõrgkoolides õppivatele üliõpilastele, kes soovivad arendada kõrgharidustasemel akadeemiliseks õppeks vajalikku eesti keelt ning erialast eesti keelt.

Käesoleval õppeaastal pakutakse keeleõpet haridus-, kunsti-, sotsiaaltöö-, põllumajanduse ja infotehnoloogia valdkonna tudengitele.

„Õppurite jaoks korraldatakse täiendavaid eesti keele programme, mis koostatakse kõrgkoolide ettepanekute alusel. Täiendavad eesti keele programmid on riikliku koolitustellimuse raames rahastatud eesti keele süvaõppe kõrval õppeprogrammi täiendavaks osaks,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets. „Selline keeleõpe võib kesta kuni üks aasta ning keeleõpet korraldatakse näiteks suve- ja sügiskoolidena paralleelselt erialaste õpingutega tasemeõppes. Täiendavad eesti keele kursused ja õppematerjalid töötatakse välja ning viiakse ellu koostöös ekspertidega,“ täiendas Odinets.

Septembri lõpus algas täiendav keeleõpe Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis, Eesti Maaülikoolis ning Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ning oktoobrist algab keeleõpe ka Sisekaitseakadeemia kadettidele. Ligi 200 õppuritest osalevad keelekursustel Ida-Virumaal.

MISA toetab kõrgkoolide õppurite keeleõpet teise ettepanekutevooru tulemusel ligi 80 000 euroga.

Esimeses ettepanekuvoorus said toetust 18 ettepanekut, millest keelekursused kestavad veel Tartu Ülikoolil, Ettevõtluskõrgkoolil Mainor ning Euroakadeemias. 2011/2012. õppeaastal osales keeleõppes 347 üliõpilast, kellest edukalt on tänaseks kursuse lõpetanud 252 õppurit.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]  

Vabaühenduste liidrid alustavad oktoobris keeleõpet

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) võimaldas Euroopa Sotsiaalfondi toel esmakordselt korraldada täiendavat eesti keele õpet neile juhtidele ja töötajatele, kelle emakeeleks ei ole eesti keel.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ tegevuse „Kolmanda sektori töötajate keeleõpe“ raames said toetust MTÜ Vene Rahvuskultuuriliste organisatsioonide ühendus SADKO Eestis, Rahvakultuuri Keskus ja MTÜ Vähemusrahvuste Liit Balti Rand.

MTÜ Vene Rahvuskultuuriliste organisatsioonide ühenduse SADKO Eestis ettepanek sisaldas 120-tunnise keeleõppe korraldamist liikmesorganisatsioonide 14 töötajale. Õppeklassis toimuvale keeleõppele lisaks on kavas ka väljasõit koos kultuuriprogrammiga. MTÜ Vähemusrahvuste Liit Balti Rand pakub täiendavat keeleõpet kümnele juhatuse liikmele, kes parandavad oma eesti keelt 120-tunnise keeleõppeprogrammi kaudu, mille üheks osaks on ka õppekäigud ja koostööpartneritega korraldatav ühine kultuuriõhtu. Rahvakultuuri Keskus korraldab eesti keele õpet vähemusrahvuste kultuuriseltside ja noortega tegelevate ühingute töötajatele ning võimaldab neljas õppegrupis riigikeele oskust lihvida kokku 40 inimesel.

Kolmanda sektori töötajatele mõeldud keeleõpet pakutakse tegevuse raames neile vabaühenduste palgalistele töötajatele või juhatuste liikmetele, kelle emakeeleks ei ole eesti keel ning kes vajavad keeleõpet oma ametialase toimetuleku parandamiseks.

Lisainfo: Tea Kotkas, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9061, e-post [email protected]  
 

Euroopa keelemapi koolitus rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajatele

14.–15. oktoobril ning ja 3.–4. novembril korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) Tallinnas rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajatele Euroopa keelemappi tutvustava koolituse.

Euroopa keelemapp hõlmab endas tunnustatud rahvusvahelisi standardeid mitmesuguste eri keelte keelepädevuse mõõtmiseks ja võrdlemiseks. Euroopa keelemapp võimaldab õppijal adekvaatselt hinnata oma keeleoskust, keeleõppevajadusi ning motivatsiooni.

Euroopa keelemapi eesmärkideks on motiveerida õppijaid avardama ja mitmekesistama oma keelteoskust ning registreerida omandatud keele- ja kultuurialaseid oskusi.

Koolitusel tutvustatakse Euroopa keelemappi ja Euroopa Nõukogu oskustasemete süsteemi ning näidatakse, kuidas Euroopa keelemapp soodustab inimeste mitmekeelsust, kirjeldab keeleõppija keeleoskust ning suunab ja toetab keele omandamist. Koolitusel pööratakse tähelepanu kultuuridevahelisele suhtlemisele ja näidatakse, kuidas on võimalik analüüsida ja selgitada kultuuridest tingitud erinevusi. Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi ning õppetöö toimub eesti keeles koos venekeelse tõlkega.

Koolituse pikaajalisem eesmärk on toetada keelemapi kasutusele võtmist rahvusvähemuste pühapäevakoolides. Pärast koolitust nõustavad koolitajad vajadusel osalejaid nelja kuu jooksul e-posti teel. Lisaks toimub 2013. aasta kevadel ühepäevane nõustamiskoosolek, kus vaadatakse läbi, mida pühapäevakoolid on teinud selleks, et Euroopa keelemappi kasutusele võtta.

Koolitusele on oodatud eelkõige Eesti Haridus Infosüsteemis registreeritud huvikoolide rahvuskeele õpetajad, kuid vabade kohtade olemasolul saavad koolitusel osaleda ka registreerimata pühapäevakoolide õpetajaid, kellel on plaanis lähiajal huvikool registreerida.

Koolituse korraldamist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames.

Lisainformatsioon ja registreerimine: Kristina Pirgop, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 6599 024, e-post [email protected]