NOVEMBER 2012

Õpetajatele tulevad uued koolitused tööks uusimmigrant-õpilastega
Huvilised on oodatud keeleõppe arendamise programmi infopäevale
Oktoobris algas kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimine
Kutsekeel.ee võrgulehel avaldati uued õppematerjalid
Vene Teatri juubelihooaja tantsuprojekt „Kas ma tohiks olla Mozart?“

Õpetajatele tulevad uued koolitused tööks uusimmigrant-õpilastega

Alates novembrist hakkavad Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool koolitama neid emakeele- ja klassiõpetajaid, kelle klassides on viimastel aastatel välismaalt saabunud õpilasi.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toetusel planeeritav koolitus on juba kuues pedagoogidele pakutav uusimmigrant-laste õpetamise toetamiseks mõeldud koolitus. Kokku kaasatakse algavasse koolitusse 70 emakeele- ja klassiõpetajat.

„Aastatel 2006–2011 on õppekeelest erineva emakeelega laste toetamiseks koolitatud klassi- ja aineõpetajaid ning koolijuhte ja haridusametnikke. Koolitusteemad on hõlmanud kultuurierinevuste, kakskeelsuse, aine- ja keeleõppe lõimimise, hariduslike erivajaduste, õppe korraldamise ja teise keele õpetamise problemaatikat,“ selgitas MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Ave Härsing.

„Üha sagedamini tuleb Eesti koolidesse lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti ega vene keel. Tihti saab kool sellest teada alles vahetult enne lapse õppima asumist ning siis on eesti keele õpetajad ja klassiõpetajad esimesed, kes välismaalt saabuva lapsega kokku puutuvad,“ rääkis Härsing.

„Sellistel puhkudel on pedagoogi ülesandeks õpetada selgeks eesti keel ning tagada ka aineoskused, sest õpilane peab olema võimeline omandama põhihariduse saamiseks nõutavad ained eesti keeles ning soovi korral suutma oma haridusteed edukalt Eestis jätkata,“ lisas Härsing.

Järgneval kahel aastal on mõlemas ülikoolis plaanis läbi viia kaheksatsükliline 120 akadeemilise tunni mahuline täienduskoolitus, mis keskendub teadmistele ja oskustele, mida õpetajad vajavad erinevast rahvusest, teistsuguse kultuuritaustaga ja erineva keeleoskusega õpilaste toetamiseks ja juhendamiseks.

Koolituse kohta saadavad ülikoolid täpsema informatsiooni otse koolidesse novembris ja detsembris. Koolituse kontaktisikuks on Tallinna Ülikoolis Monica Sakk ([email protected]) ja Tartu Ülikoolis Karin Soodla ([email protected]).

Konkursi koolitajate leidmiseks korraldas sihtasutus 2012. aasta septembris ja seda rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames.

Lisainfo: Ave Härsing, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9037, e-post [email protected]

Huvilised on oodatud keeleõppe arendamise programmi infopäevale

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ meeskond korraldab 22. novembril kell 10.30-15.00 Tallink Spa & Conference Hotel'is (Sadama 11a) programmi vahetulemusi käsitleva infopäeva, kus tutvustatakse toimunud tegevuste tulemusi ning pakutavaid võimalusi.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) korraldatava infopäeva raames saab tutvuda keele ja eriala lõimitud uute õppematerjalidega kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele, saada osa kutseõppurite ja avaliku sektori töötajate keeleõppe kogemustest ja tulemustest, tutvuda lõimitud aine- ja keeleõppe  arendamise näidetega kutsehariduses ning saada teadmisi keeleõppest mentori abil ja keeleklubides. Ühtlasi antakse ülevaade loodavatest eesti keele õppematerjalidest vaegnägijatele ja -kuuljatele ning täiskasvanute keeleõpetajate koolitusest. Samuti tutvustatakse programmi rahastusel toimunud põhikooli lõpetajate võõrkeeleoskuse uuringu tulemusi.

„Infopäeval tutvustavad programmi koordinaatorid ja selle erinevas 11 tegevuses osalejad programmi raames seni toimunud tegevuste tulemusi ja annavad ülevaate käsilolevatest projektidest ning 2013. aasta plaanidest,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

„Meie jaoks on väga oluline aeg-ajalt tutvustada asjast huvitatuile Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel toimuvate keeleõpet toetavate ja arendavate tegevuste tulemusi. Soovime anda ülevaadet pooleteist aastaga saavutatust, pakkuda kontsentreeritud kujul infot valdkonnas toimuvast ning saada ka tagasisidet“, lisas  Odinets.

Infopäev toimub eesti keeles ning on orienteeritud kõigile valdkonnas töötavatele inimestele, aga ka kõigile teistele huvilistele. Infopäevale saab registreeruda kuni 15. novembrini sihtasutuse võrgulehel või e-posti aadressil [email protected].

Programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ viiakse ellu „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ raames. Programmi eelarve on ligi 2,5 miljonit eurot.

Lisainfo: Eduard Odinets, MISA elukestva õppe üksuse juht, tel 659 9840, e-post [email protected]

Oktoobris algas kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimine

Oktoobris algas Euroopa Sotsiaalfondi toel kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimine, mille käigus saavad kutsekoolide pedagoogid arendada erialaseid ja keelelisi oskusi mõnes teise õppekeelega koolis.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) poolt koordineeritav kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimise programm kaasab nii neid pedagooge, kes on juba varem Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007–2010“ raames teise õppekeelega koolis kogemusi omandanud kui ka neid, kes võtavad osa stažeerimisest esmakordselt.

Esimene selle õppeaasta stažeerija on Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli keevituse eriala kutseõpetaja, kes suundub töö- ja keeleõppealaseid kogemusi vahetama Rakvere Ametikooli. Kokku asub käesoleva õppeaasta jooksul stažeerima 28 õpetajat, keda toetavad saatvas ja vastuvõtvas koolis tugiisikud.

„Stažeerimist kui ühte täiendusõppe vormi korraldatakse vene õppekeelega kutseõppeasutuste õpetajatele eesti õppekeelega kutseõppeasutustes ning eestikeelsete kutseõppeasutuste õpetajatele vene õppekeelega kutseõpeasutustes. Pedagoogid saavad teise õppekeelega koolis oma oskusi täiendada 12 või 24 päeva ning nii eelnevalt kui ka stažeerimise järgselt toetavad neid selles protsessis spetsiaalsed tugiisikud,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

„Huvi stažeerimise vastu on tänu varasemale kogemusele suur ning kokkulepped saatvate ja vastuvõtvate koolide vahel on tänaseks sõlmitud. Võimalus stažeerimiseks on jätkuvalt ka neil õpetajatel, kes praeguseks ei ole oma soovist veel teada andnud ning nii koolid kui pedagoogid saavad oma huvist meile märku anda,“ kinnitas Odinets.

Euroopa Sotsiaalfondi toel ning MISA koordineerimisel on stažeerimist alates 2009. aastast võimaldatud 74 pedagoogile 16 kutseõppeasutusest, kellest tugiisikuid oli 33 ning stažeerijaid 41.

Lisainfo: Maria Ratassepp, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]

Kutsekeel.ee võrgulehel avaldati uued õppematerjalid

Erialakeele õppematerjale koondav võrguleht kutsekeel.ee on täienenud kasulike karjääriõppe ning erialakeele teemaliste õppematerjalidega.

„Eesti keele õppematerjal hooldustöötajatele“ (autorid Ene Kotkas, Siret Piirsalu, Kalev Salumets) on valminud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) koostöös. Komplekti eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega hooldustöötaja õppekava õpilastel ja ka juba valdkonnas töötavatel spetsialistidel tööalastes toimingutes ja situatsioonides keeleliselt toime tulla. Õppekomplekti on soovitatav kasutada õppetöös B1 tasemel eesti keele õppijatega.

Projekti „Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele“ raames valmisid karjääriõppekursuse õppekava, õppematerjal ning kogumik „Tegutse ja töömaailm avaneb Sulle!“. Projekti sihtrühmaks olid vähese eesti keele oskusega töötavad täiskasvanud vanuses 27 eluaastat ja vanemad, kellel ei ole kõrgharidust ning kes soovisid tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.

Keeleõppeeksperdi Signe Abeli koostatud õppematerjal „Kaitse end ja päästa teisi. Päästealane eesti keel” on loodud sisekaitseliseks eelkoolituseks ettevalmistava eesti keele tasanduskursuse jaoks. Õppematerjali kasutati esmakordselt Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis 2011/2012. õppeaastal. Materjali põhjal valmistatakse õppijaid ette eestikeelseks õppetööks sisekaitselisel suunal.

Võrgulehe kutsekeel.ee arendamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Keeleõppe arendamine 2011–2013“.

Lisainfo: Maria Ratassepp, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]

Vene Teatri juubelihooaja tantsuprojekt „Kas ma tohiks olla Mozart?“

Vene Teatri juubelihooaja neljas ja kõige kõlavam esietendus toimub 23. novembril Vene Teatri Suures saalis. Lavastus põhineb Ken Kesey romaanil „Lendas üle käopesa“ ja Anton Tšehhovi jutustusel „Palat nr.6“, samuti 20. sajandi kultuspoeedi Vladimir Võssotski loomingul.

Lavastuse autor on Euroopas tuntud lavastaja, Minski „Kornjagi-teatri“ asutaja ja juht, koreograaf Jevgeni Kornjag (Valgevene). Kriitikud nimetavad teda nii kaasaegse teatri lootuseks kui ka üheks kõige skandaalsemaks lavastajaks. Tema tööd on pälvinud alati auditooriumi kõrgendatud tähelepanu ning ka noored ei piirdu tema lavastuste ühekordse vaatamisega. Oma maailmanägemust edastab Kornjag ekspressiivse autorivormi kaudu, milles psühholoogilisi küsimusi lahendatakse kaasaegse tantsudünaamika kaudu. 

„See on plastiline lavastus, mis põhineb suuremalt jaolt liikumisel, tantsul ning sõnu siin praktiliselt pole,“ räägib Jevgeni Kornjag lavastusest. Lavastaja sõnul on lavastus lugu üksikutest inimestest, nende salamaailmast ja inimsoojuse defitsiidist. Lavastus räägib ka inimese õigusest omada isiklikke ihasid, inimande haprusest ja hinge haavatavusest.

Jevgeni Kornjag on tantsuetenduse kokku pannud Mozarti ja teiste tuntud heliloojate klassikalistest teostest. Lavastuse muusikalise dramaturgia loomisel aitab kaasa Eestis populaarne muusikakollektiiv „Triophonix“, mille produtsent ning rajaja on Vene Teatri muusikaline juht Aleksandr Želedjov.

Lavastuses osalevad: Ksenia Agarkova, Ivan Aleksejev, Aleksandr Žilenko, Daniil Zandberg, Jekaterina Kordas, Dmitri Kordas, Aleksandr Sinjakovitš, Olga Privis, Ljubov Agapova, Oleg Rogatšjov, Aleksandr Okunev, Vladimir Antipp.

Esietendus toimub 23. novembril kell 19.00 Vene Teatri Suures saalis. Lisainfot etenduse kohta saab Vene Teatri koduleheküljelt.

„Kas ma tohiks olla Mozart“ tuuakse Vene Teatri lavalaudadele SRÜ liikmesriikide Rahvusvahelise humanitaaralase koostööfondi toetusel.

Lisainfo: Ksenia Kuzmina, Vene Teatri müügi- ja reklaamiosakonna juhataja, tel 59129197, e-post [email protected]