MÄRTS 2013

Kultuuriminister kinnitas MISA uue nõukogu koosseisu
MISA kutsub Eestis elavaid välismaalasi uut osalusportaali testima

Karjääriõppeprojektis osalenud noori huvitas ettevõtlus ja välismaal töötamine

Kultuuriminister kinnitas MISA uue nõukogu koosseisu

Kultuuriminister Rein Langi 14. veebruari käskkirjaga alustas tööd Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) uus kuueliikmeline nõukogu.

MISA uude nõukogusse kuuluvad Kultuuriministeeriumi asekantsler Marlen Piskunov ning Riigikogu liikmed Eldar Efendijev ja Deniss Boroditš. Nõukogu koosseisus jätkavad Riigikogu liikmed Mart Nutt ja Paul-Eerik Rummo ning Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna osakonnajuhataja kohusetäitja Kaie Koskaru.

26. veebruaril toimunud uue nõukogu esimesel koosseisul valiti ühehäälselt nõukogu esimeheks Marlen Piskunov ning nõukogu aseesimeheks Mart Nutt.

Nõukogu esimesel koosolekul andis MISA juhataja Tatjana Muravjova ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja auditikomitee tegevusest. Nõukogu kinnitas MISA 2013. aasta tegevuskava, mille kohaselt viib MISA käesoleval aastal ellu kokku 36 tegevust, korraldab seejuures 15 projektikonkurssi ning mitmeid hankemenetlusi.

MISA nõukogu ülesandeks on teostada järelvalvet sihtasutuse tegevuse üle. MISA nõukokku võib kuuluda kuni 13 liiget ning nõukogu liikmed määratakse kultuuriministri käskkirjaga ametisse kolmeks aastaks.

MISA ülesandeks on Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine ning sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine ja toetamine ning vastava teabe avaldamine.

Lisainfo: Tatjana Muravjova, MISA juhataja, tel 659 9021, e-post [email protected]

MISA kutsub Eestis elavaid välismaalasi uut osalusportaali testima

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub kõiki Eestis elavaid välismaa kodanikke osalema rändealases pilootprojektis ning testima kodulehte, mille eesmärgiks on toetada kohanemist Eestis.

Eesti osaleb rahvusvahelises pilootprojektis, mille tulemusena on valminud pilootversioon infoportaalist, mis koondab mitmekülgset infot riikide migratsioonialase seadusandluse, tööturu, tugiteenuste jm kohta.

Rändealane veebiplatvorm aitab sisserändajatel leida hõlpsamini olulist rändealast teavet, sest seni on nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide vastav info killustunud erinevate ametite vahel ning seetõttu sihtgrupile raskesti leitav. Lisaks võimaldab portaal ka arvamust avaldada, teenuste ning poliitikate parandamises osaleda ning riikide praktikaid omavahel võrrelda.

„Projekti peamine eesmärk on anda sisserändajatele, rändepoliitika kujundajate, ametnikele ja ekspertidele kaasaegsed infotehnoloogiavahendid, mille abil leiab teavet, saab osaleda otsustusprotsessides, koguda tagasisidet ning muuta rändepoliitika väljatöötamine ja rakendamine kaasavamaks,“ MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Tea Tammistu.

Eesti osaleb pilootprojektis ImmigrationPolicy2.0 koos Saksamaa, Itaalia, Kreeka ja Hispaaniaga. Infoportaal on testimiseks avatud eesti, inglise, vene, hispaania, itaalia, saksa, türgi, kreeka ja serbia keeles.

„Kõik, mitte-eestlased, kes on huvitatud oma panuse andmisest selleks, et Eestisse elama tulnud välismaalastel oleks lihtsam siin riigis hakkama saada, infot leida ja ühiskonnaelus kaasa rääkida, võiksid meiega ühendust võtta ja platvormi testida. Eestlased, kellel on viimastel aastatel Eestisse tulnud välismaalastest tuttavaid on väga oodatud infot levitama,“ edastas Tammistu üleskutse.

Kõigil huvilistel, kes soovivad osaleda rändeportaali kasutajasõbralikkuse suurendamises, palub MISA oma valmisolekust teada anda e-posti teel ([email protected]).

Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammist ning Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Rändeportaaliga saab tutvuda siin!

Lisainfo: Tea Tammistu, MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9027, e-post [email protected]

Karjääriõppeprojektis osalenud noori huvitas ettevõtlus ja välismaal töötamine

27. veebruaril toimus Tallinnas Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine“ lõpuüritus, kus tunnustati kutseõppeasutuste õppurite karjääriõppesse panustajaid ja tänati projektis osalenud koostööpartnereid.

Projektis osales alates 2012. aasta kevadest kokku üle 1600 Tallinna ja Ida-Virumaa kutseõppurit, kes said kursustel teadmisi enese tundmaõppimisest, töömaailmast, karjääri planeerimisest ja tööturul hakkamasaamiseks vajalikest oskustest. Iga osalenud kutseõppur sai projekti vältel läbida 1–2 karjääriõppe teemat.

Projektis osalenud Sillamäe Kutsekooli õppuri arvates olid kursused intensiivsed ja huvitavad ning info kergesti mõistetav ja kättesaadav: „Koolitusel arutati küsimusi, mis on seotud tööturuga, tööle saamisega ja tööandjate ootustega. Mõnikord toimus arutamine mängu vormis ja koolituse käigus lahendati ka praktilisi ülesandeid.”

Sillamäe Kutsekoolis teise kursuse õppuritele karjääriõppe tunde läbi viinud karjäärinõustaja Jelena Lohmatova sõnul meeldisid noortele kõige enam videolõikude tegemine, Steve Jobs’i kõne, multifilm motivatsioonist ja sihikindlusest ning tööintervjuudest. “Samuti äratas suurt huvi erinevate lepingutega tegelemine ja arutelu ümbrikupalga teemal. Koolituse järel küsisid noored palju selle kohta, kuidas saada ettevõtjaks ja kas tasub koos sõpradega ettevõtet luua. Palju oli küsimusi võimalustest töötada välismaal. Noortele meeldis oma mõtteid, vanemate ja sõprade kogemusi ning oma tulevikuplaane teistega jagada,“ kommenteeris Lohmatova.

Karjääriõppe kursuste eel läbisid 35 kutseõppeasutuste pedagoogi ja karjäärinõustajat metoodilise täienduskoolituse vene õppekeelega kutseõppurite koolitamise teemal. Ühtlasi valmis projekti tulemusena kakskeelne infomaterjal „Oma rada“ ja karjääriõppe väljatöötatud teemade juurde kuuluvad töölehed eesti ja vene keeles. Lisaks valmis Sihtasutus Innove koostatud materjali „Karjääriõpetuse õpetajaraamat kutsekoolile“ kutsekoolide venekeelsetes õpperühmade õppijatele kohandatud versioon ning tõlgiti Sihtasutus Innove abimaterjal „Karjääriõppe sidumine praktikaga“.

Projekt viidi aastatel 2011–2013 ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi  arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ raames.

Lisainfo: Liilika Raudhein, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9841, e-post [email protected]