MÄRTS 2012

Algasid lõimitud aine- ja keeleõppe koolitused kutsekoolide õpetajatele
Valmisid uued mängulised eesti keele õppematerjalid lasteaedadele
Algab keelekümblusprogrammi uus koolituste hooaeg
Riik tunnustas MISA-t eestikeelse aineõppe edendamise eest
Kutse immigrantide e-kaasamise projekti tulemuste tutvustusüritusele

Algasid lõimitud aine- ja keeleõppe koolitused kutsekoolide õpetajatele

Veebruari keskel alustas Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) tellimusel täienduskoolitustega kutseõppeasutuste keele- ja kutseõpetajatele lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) metoodikast ning õppematerjalide koostamisest.

„Lõimitud aine- ja keeleõpe eeldab keeleõpetajate ja kutseõpetajate tihedat koostööd ning nõuab kutseõpetajalt mingil määral ka keele õpetamist. Just seepärast ei sobi hästi LAK-õppe läbiviimiseks niinimetatud tavalise keeleõppe materjalid, vaid need peavad toetama iga konkreetse aine, sealhulgas ka erialaaine, sisu,“ selgitas MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

„Koolitusel käsitletavate teemade ring on lai ja õpetajad saavad teadmisi nii LAK-õppe alustest ja rakendusnäidetest, õpetaja ja õpilase arengust kui ka õppekeskkonna kujundamisest ja paljust muust. Õpetajatele korraldatakse ka vaatluspraktika vähemalt kolmes erinevas LAK-õppe metoodikat rakendavas koolitunnis,“ kommenteeris Odinets.

Koolitused, milles osalevad kokku 80 õpetajat, toimuvad Narvas, Tartus ja Tallinnas ning kestavad 2012. aasta detsembrini. Euroopa Sotsiaalfondi varasema programmi “Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames on LAK-õppe alase täismahus koolituse läbinud tänaseks 48 kutseõppeasutuste õpetajat.

Koolitused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames.

Lisainfo: Maria Ratassepp, elukestva õppe üksus, tel 659 9068, e-post [email protected]  

Valmisid uued mängulised eesti keele õppematerjalid lasteaedadele

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) korraldatud hanke tulemusena valmisid uued keeleõppematerjalid vene ja eesti-vene õppekeelega lasteaedadele.

Hanke võitnud Sola Integra OÜ juhtimisel on valminud keelemäng raamatusarja „Loeme koos“ juurde, mis sisaldab kõnekaarte, metoodilist juhendit õpetajale ja mängukuubikuid, mis aitavad toetada keeleõpet ja laste kõne arengut. Hanke tulemusena valmis ka rutiintegevuste kaardikomplekt, mis on mõeldud abiks õpetajale, et hõlbustada eesti keelest erineva emakeelega laste arusaamu igapäevastest toimingutest lasteaia rühmas.

Materjale hakatakse lasteaedadele tasuta jagama kohalikke omavalitsuste vahendusel.

Valminud keeleõppematerjale tutvustatakse huvilistele 27. märtsil Tallinnas ning 29. märtsil Jõhvis toimuvatel infopäevadel.

Õppematerjalide väljatöötamist ja valmimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames.

Lisainformatsioon ja registreerimine toimub läbi Sola Integra OÜ e-posti aadressil [email protected].  

Algab keelekümblusprogrammi uus koolituste hooaeg

Märtsis avab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) keelekümblusprogrammi 2012. aasta koolituste kalendri kahe õppekava koolitusega, mis algavad 30. märtsil Tallinnas.

Koolituse „Õpetaja kolm kübarat: aine, keel ja õpioskused“ sihtrühmaks on aineõpetajad, kes soovivad rikastatada õppimist ja pakkuda tuge õpioskuste ja keeleoskuse arendajana. Koolituse kogumaht on 28 kontakttundi. Koolituse viivad läbi suure õpetamiskogemusega õppekavade arendajad ja koolitajad Anne Kloren ning õppekava juht Anu Parts.

Koolituse „Kiiremini, kõrgemale, kaugemale – draama aktiivõppe võttena“ sihtrühmaks on õpetajad, kes soovivad muuta õppetöö vaheldusrikkamaks. Koolituse kogumaht on 28 kontakttundi. Koolituse viivad läbi keelekümblusklassi õpetaja kogemusega koolitajad Tatjana Baum-Valgmaa ja õppekava juht Anna Sele.

Keelekümblusprogrammi koolituste eesmärgiks on pakkuda võimalusi õppida uusi tööviise ja metoodikaid ning neid läbi proovida. Ühtlasi võimaldavad koolitused saada kindlustunnet eesmärkide ja tegevuste valikul tunniks või pikemaks ajavahemikuks; tutvuda õppematerjalidega ja nende edasiarendamise ja rakendamise võimalustega; elustada ja meelde tuletada õpitut ning selle rakendamise kogemusi; suhelda keelekümblusvõrgustikku kuuluvate kolleegidega teistest koolidest; mõista tagasiside ja eneseanalüüsi olulisust kvaliteedi tagamisel jpm.

Info järgmiste koolituste kohta ja registreerimislingid koolitustele on üleval MISA kodulehel. Koolituste korraldamist toetab Haridus- ja Teadusministeerium "Eesti lõimumiskava 2008-2013" raames.

Lisainfo: Maire Kebbinau, keelekümblusprogrammi koordinaator, tel 659 9847, e-post [email protected]  

Riik tunnustas MISA-t eestikeelse aineõppe edendamise eest

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustas 15. veebruaril Eesti Draamateatris Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) koordinaatorit Maire Kebbinaud ning sihtasutuse keelekümblusprogrammi eestikeelse aineõppe edendamise eest.

Riik tunnustas neid inimesi ja organisatsioone, tänu kellele on viimaste aastate jooksul arenenud eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides.

“Sihtasutuse juhatajana on mul suur heameel, et meie töötajaid ja organisatsiooni on märgatud ning peetud tunnustuse vääriliseks. Taoline tunnustus seab aga ka väga kõrged ootused teha tulevikus veel rohkem tööd selleks, et Eesti elanikel oleks võrdsed võimalused eneseteostuseks ning panustamiseks meie ühiskonnas. Jätkame seda tööd rõõmu ja vastutustundega,” lausus MISA juhataja Tatjana Muravjova.

„Tunnustus oli väga meeldivaks üllatuseks ning olen selle eest tänulik, kuid tunnistan, et see kuulub pigem meeskonnale nii MISA-s, kui ka inimestele väljaspool sihtasutust, kes on olnud juba aastaid programmi toetajad, arendajad ja elluviijad. Eriline tänu ja tähelepanu kuulubki keelekümblusprogrammi koolituste õppekavade arendajatele, koolitajatele ja koolijuhtidele, kes on andnud oma panuse, pühendanud palju aega ja energiat ning loonud soodsad võimalused koolitustegevuseks kogu programmi heaks,“ kommenteeris MISA keelekümblusüksuse koordinaator Maire Kebbinau.

Tunnustust pälvisid Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktor Tatjana Lüter, Tallinna Pae Gümnaasiumi direktor Izabella Riitsaar, Tallinna Humanitaargümnaasiumi humanitaarsuuna õppejuht Annelii Juhkama, Narva Soldino Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Georgi Ostašov, Tartu Ülikooli Narva Kolledži õppejõud Anna Golubeva, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed koordinaator Maire Kebbinau, Narva Kesklinna Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Moonika Laht, Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori asetäitja Julia Trubatšova, Tallinna Pae Gümnaasiumi ajalooõpetaja Pavel Alonov ning Tallinna Ülikooli õppejõud Airi Kukk.

Lisaks õpetajatele said Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja Tartu Ülikooli Narva Kolledž, SA Omanäolise Kooli arenduskeskus Avatud Meele Instituut, Sola Integra, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed keelekümblusprogramm, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia Täienduskoolituskeskus ning Eesti NATO Ühing.

Kutse immigrantide e-kaasamise projekti tulemuste tutvustusüritusele

Tallinna Ülikool kutsub kõiki huvilisi immigrantide e-kaasamist tutvustava projekti (IIeP – Immigrant inclusion by eParticipation) tulemusi tutvustavale üritusele “E-osalemise soodustamine” 8. märtsil kell 10.00 Sokos Hotell Viru Konverentsikeskuses.

IIeP projekti eesmärgiks on soodustada kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ametnike ning mitmekeelsete kogukondade ja ühenduste vahelist dialoogi ning otsustusprotsessides osalemisvõimalusi Interneti ja sotsiaalse meedia abil.

Eestis, Soomes ja Rootsis aastatel 2009 – 2012 läbi viidud IIep projekti tulemusena koostatud e-kaasamise ja e-osalemise juhendeid ning e-töövahendeid koondavat Interneti lehekülge tutvustavad Tallinna Ülikooli, Helsingi Ülikooli, Södertörni Ülikooli ning Soome Justiitsministeeriumi esindajad. Lisaks toimuvad ka õpikojad, kus tutvutakse erinevaid e-kaasamist, e-osalemist ning veebipõhist koostööd toetavaid töövahendeid.

Ettekandeid võib jälgida ning esitluste ja õpikodade infomaterjalidega tutvuda ka veebi vahendusel.

Registreerimine toimub kuni 5. märtsini 2012 IIeP projekti kodulehel: www.iiep-project.eu.  

Projekti rahastab Euroopa Liidu Kesk-Läänemere INTERREG IV A programm 2007-2013. Üritus on osalejatele tasuta ning töö toimub inglise ja eesti keeles.

Lisainfo: Katri Tammsaar, Tallinna Ülikool, tel 6 409 428, e-post [email protected]