MAI 2012

Ootame osalejaid LAK-õppe ABC koolitusele
Sillamäe raamatukogutöötajad tegid endale eesti keele õppimise lõbusaks
Lõppemas on karjääriõppekursused vähese eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele
Liikumisharrastuse portaal TRIMM tõlgiti vene keelde

Ootame osalejaid LAK-õppe ABC koolitusele

Juunis algavad Tallinnas ja Narvas lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) ABC koolitused, kuhu oodatakse osalema vene või eesti-vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme õpetajaid, kes õpetavad või hakkavad õpetama aineid teises keeles.

LAK-õppe ABC koolitus on lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika baaskoolitus. Koolitustel käsitletakse peamiselt teises keeles õppimise ja õpetamise eripärasid; LAK-õppe olemust; õpetaja pädevusi; õpikeskkonna loomise temaatikat ning grupiprotsesse. Ühtlasi antakse teadmisi tunni eesmärgistamisest (aine, keel ja õpioskused); õpioskuste arendamisest; LAK-õppe 4C mudelist ja selle kultuurikomponendist; kujundavast hindamisest ning nõustamisest.

Koolituse maht on 39 tundi (4 koolituspäeva, millele lisandub iseseisev töö).

Tallinna koolitusgrupi I sessioon toimub 6.-7. juunil, II sessioon 24. augustil ning III sessioon 27. septembril.

Narva koolitusgrupi I sessioon toimub12.-13. juunil, II sessioon 23. augustil ning III sessioon 21. septembril.

Täienduskoolituskursus, kasutatavad koolitusmaterjalid ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Koolituse läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitust korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Koolitus toimub eesti keeles ning koolitajateks on Anne Kloren, Anu Parts, Urve Aja ja Ene Kurme.

Registreerumine ja lisainfo: Maarja Mänd, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9853, e-post [email protected]


Sillamäe raamatukogutöötajad tegid endale eesti keele õppimise lõbusaks

Sillamäe Keskraamatukogus, mis on kahel järjestikkusel aastal edukalt osalenud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusele Meie Inimesed (MISA) ettepanekutevoorus avaliku sektori töötajate keeleõppe korraldamiseks, lõpetasid 12 raamatukogutöötajat keeleõppekursused.

Küsisime Sillamäe Keskraamatukogu direktor Elviira Sidorovalt, mis mulje lõppenud kursused töötajatele jätsid.

Eesti keelt õppida ei ole igav

Elviira Sidorova kinnitab, et eesti keelt õppida ei ole igav, kuigi mõnikord võib töötavatele inimestele nii näida. Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmide „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ ja „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse „Avaliku sektori asutuste töötajate keeleõpe“ raames on Sillamäe raamatukogu töötajad mitme aasta vältel õppinud keelt kombineeritud moel, mis tähendab, et keelekursuse kavva on traditsioonilisele ehk auditoorsele keeleõppele lisaks oskuslikult põimitud ka temaatilised 1-päevased kollektiivsed õppekäigud keelekeskkonda.

Õppekäikude raames külastati teisi samas valdkonnas töötavaid kultuuriasutusi ning viidi läbi 1-nädalane keelepraktika eesti keeles töötavas raamatukogus. Sillamäe raamatukoguhoidjad praktiseerisid keeleoskust näiteks Raplamaal ja Rakveres.

„Õppekäikudel olime suheldes kolleegidega Eesti teistest raamatukogudest „ühel lainel“. Teemad ja tööprobleemid on meil sarnased, nii et üksteist mõistsime suurepäraselt ükskõik, kuhu me ka ei sõitnud, ja sõitsime me palju,“ räägib Elviira õhinal. „Meid võeti igal pool vastu väga südamlikult, lugupidamise ja mõistva suhtumisega. Meie eest hoolitseti võib-olla isegi ülemäära palju ning alati kuulati kannatlikult ära. Keegi ei kiirustanud tagant ega tormanud keelevigu parandama,“ lisab ta ning selgitab, et eestikeelsete raamatukogude kolleegid püüdsid keeleõppijatele maksimaalselt näidata kõike vaatamisväärset linnas, maakonnas ja selle ümbruses.

Õpitut peab rakendama

Aprillis lõpule jõudnud ning mullu novembris alanud keeleõpe oli Elviira sõnul kui järjekordne trepiaste teel, milledele ei paista lõppu tulevatki. „Pärast kursust võib igaüks minna ja sooritada keeleeksami ja saada keeleoskust tõendava tunnistuse, aga mitte mingil juhul ei tohi nii suurte jõupingutuste järel jätta õpitu sinnapaika. Õpitule peab rakenduse leidma,“ arvab Elviira. Sillamäe linnas tuleb Elviira sõnul vaeva näha, et eesti keelt igapäevases elus kasutada saaks, kuid ta on veendunud, et kes tahab, otsib ja ka leiab selleks võimalusi.

Just sellel põhjusel otsustatigi keeleõppe lõpuüritusele kutsuda õppijaid ka teistest Sillamäe linnas keelt õppivatest kultuuriasutustest, kes omandavad samuti eesti keelt ESF programmi raames. Lõpuüritusel osalesid lisaks Sillamäe Keskraamatukogu raamatukoguhoidjatele ka Sillamäe Muusikakooli ning Sillamäe Noorte- ja Huvikeskuse Ulei töötajad, kellaga korraldati koos ühine mälumäng segameeskondades kontrollimaks keeleoskust, loogilist mõtlemist ning teadmisi Sillamäest. „Keeleõppe lõpetamine mälumängu vormis osutus lõbusaks ja meeldejäävaks kõigile osalejaile,“ arvas Elviira lõpetuseks ja lisas, et õppida on igas vanuses huvitav.

Lisainfo projekti kohta: Jana Tondi, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]

Lõppemas on karjääriõppekursused vähese eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele

Mais lõppevad veebruaris alanud karjääriõppekursused ligi 130 madalama haridustasemega ning ebapiisava eesti keele oskusega töötavale täiskasvanule.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) korraldas karjääriõppekursuste elluviimiseks ka 13 karjäärinõustaja metoodilise täienduskoolituse, et parendada nõustajate oskusi ja teadmisi tööks ebapiisava eesti keele oskusega ja madalama haridustasemega töötavate täiskasvanutega. Karjäärinõustajateks olid Töötukassa karjääriinfo spetsialistid, Ida-Virumaa ja Harjumaa teabe- ja nõustamiskeskuste karjäärikoordinaatorid ning mittetulundusühingute karjäärispetsialistid.

„Töötavatele täiskasvanutele korraldatud karjääriõppekursused olid menukad ja huvi nende vastu oli väga suur. Kursustel osales ligi 130 töötavat täiskasvanut vanuses 27 eluaastat ja vanemad, kellel puudus kõrgem haridustase kui põhi-, üldharidus või kutsekeskharidus ning kelle eesti keele oskus ei olnud piisav,“ selgitas MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

Kursustel osalenud keskendusid 34 akadeemilise tunni jooksul eneseanalüüsile, elukestva õppe võimalustele, tööandjate ootustele, karjääri planeerimisele ning paljudele teistele oskustele. Kursused toimusid Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Sillamäel ja Kohtla-Järvel.

„Tagasiside põhjal on näha, et kursusel osalenud usuvad, et õpitu aitas kujundada oma tööelu nii, et motivatsioon ja töörõõm püsiksid. Suur rõhk oli kursuse raames sotsiaalsetel oskustel ning oma arengu toetamisel ning loodetavasti märkavad seda uut kvaliteeti osalenutes ka nende tööandjad,“ kommenteeris Odinets.

Ühtlasi oli Odinetsi sõnul valdav tagasiside, et taolisi kursuseid oleks vaja rohkem ning need võiksid kesta kauem.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavast „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna "Elukestev õpe" meetmest „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“.

Lisainfo: Riina Ring, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9030, e-post [email protected]

Liikumisharrastuse portaal TRIMM tõlgiti vene keelde

Alates kevadest on liikumisharrastuse portaal TRIMM (www.trimm.ee) huvilistele kättesaadav vene keeles. Ühenduse Sport Kõigile ja Eesti Olümpiakomitee poolt 2006. aastal loodud portaalist leiavad külastajad teste ja ankeete, mille abil hinnata oma kehalist seisundit.

Huvilised saavad näpunäiteid tervisliku toitumise ja venitusharjutuste sooritamise kohta ning erinevate spordialade iseloomustusi. Suurt populaarsust on kogunud rubriigid „Laste- ja noortesport“ ning „Seeniorsport“.

Aadressile www.trimm.ee on korraldajate abiga koondatud informatsioon üle 900 harrastusspordi ürituse kohta erinevates Eestimaa paikades.

Lisaks on kõigil harrastussportlastel ja liikumisharrastajatel võimalus ennast registreerida tasuta treeningpäeviku kasutajaks ning osaleda auhinnamängus, kus loositakse välja neli kruiisi viiele inimesele Soome.

Portaali TRIMM vene keelde tõlkimine viidi ellu Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed projektikonkursi „Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine“ toetuse abil. Projekti rahastas Kultuuriministeerium „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond (EIF).

Lisainfo: Peeter Lusmägi, Ühenduse Sport Kõigile peasekretär, e-post [email protected]
Lisainfo projektikonkursi „Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine“ kohta: Mari Valgepea, MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9034, e-post [email protected]