Magistritöö "Kohaliku identiteedi, riigirahva identiteedi ning ruumi konstrueerimine Narva noorte eestivenelaste näitel"

Description

Anastassia Tuuder'i magistritöö eesmärk oli teada saada, kuidas Narva noored konstrueerivad kohalikku ja riigirahva identiteeti, kuidas see suhestub domineeriva ja domineeritava subjektipositsiooniga ning kuidas läbi ruumi konstrueerimise ja ruumi mõju inimestele on võimalik vaadelda kohalikku ja riigirahva identiteeti ning positsioneerimist Eesti ja Narva kontekstis.