Lisamaterjal käsiraamatule „Keeleeksamite sidumine Euroopa keeleõppe raamdokumendiga: õppimine, õpetamine ja hindamine“

Autor:
Brian North, Neil Jones
Publisher:
SA Innove
Aasta:
2012
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
käsiraamat, keeletestid
Description

Standardite kehtestamisel (tasemepiiride määratlemisel) on tähtis nende pikaajaline stabiilsus ning järjepidevus testi väljatöötamise ja korraldamise tsükli vältel. Tähtis on püüda tasemepiiride määratlemine ja nende järjepidevuse tagamine sellise tsükliga siduda. Just sellele käesolevas dokumendis keskendutaksegi. Peale selle pakutakse siin võimalusi, kuidas kasutada tasemepiiride määratlemiseks õpetajate hindamisotsuseid ning mil viisil rakendada eri keelte vahelise seose loomiseks raamdokumendil põhinevaid kirjeldus- ja/või hindamiskriteeriume.