JUUNI 2013

Ligi 50 last said Vabaõhumuuseumis kodakondsustunnistused
Käesoleval õppeaastal rahastati MISA kaudu 27 pühapäevakooli tööd
MISA esitleb keeleõppe arendamise programmide mõju uuringu tulemusi
Kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimisprogramm jõuab lõpule

Ligi 50 last said Vabaõhumuuseumis kodakondsustunnistused

Pühapäeval, 2. juunil peeti Eesti Vabaõhumuuseumis pidulikku pereinfopäeva, kus Riigikogu aseesimees Laine Randjärv andis ligi viiekümnele lapsele üle Eesti Vabariigi kodakondsustunnistused. Tänavu juba mitmendat korda toimunud pereinfopäev on traditsioon, millega Eesti riik peab meeles oma uusi kodanikke.

„Eesti kodakondsuse taotlemine alla 15-aastasele lapsele on lihtne. Lapsel ei ole kohustust teha eesti keele oskuse ning põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksameid. Kui muud esitatud tingimused on täidetud, siis piisab kodakondsuse saamiseks üksnes lapsevanema avalduse esitamisest,“ kommenteeris MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Kristi Anniste.

„Julgustame vanemaid seda võimalust kasutama, sest hiljem on protseduurid keerulisemad ja aeganõudvamad. Täiskasvanutele, kes peavad sooritama eksamid, on MISA aastate jooksul pakkunud tasuta kodakondsuseksamiks ettevalmistavaid kursuseid, millega on tingimata soov jätkata ka edaspidi,“ lausus Anniste.

Lähem info lihtsustatud korras kodakondsuse taotlemise kohta on leitav MISA kodulehelt. Tasuta kodakondsuskursuste kohta saavad huvilised infot kirjutades e-posti aadressile [email protected].

Teavitusprojekti ja tasuta kodakondsuskursuste korraldamist rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Integreerimise Fondist ja Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames.

Lisainfo: Kristi Anniste, MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9062, e-post [email protected]

Käesoleval õppeaastal rahastati MISA kaudu 27 pühapäevakooli tööd

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse (MISA) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös said käesoleval õppeaastal toetust 27 rahvuskultuuriseltsi pühapäevakooli.

„Õppeaasta jooksul õppis neis 27 rahvuskultuuriseltsi pühapäevakoolis kokku 519 last ja töötas 72 õpetajat. Aseri, vene, ukraina, usbeki, ingeri-soome, korea, armeenia, lesgini, kabardiini, gruusia, tatari ja valgevene päritolu 3–18aastased lapsed ja noored said toetatud tegevuste raames tutvuda oma esivanemate keele ja kultuuriga, mis on kultuuritraditsioonide säilimiseks väga oluline,“ kommenteeris MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Kristina Pirgop.

„Õppeaasta lõpeb enamikus pühapäevakoolides hariva ekskursiooniga Eesti erinevatesse paikadesse, mis aitab õpilastel mõtestada nii oma kultuuritausta kui siduda seda Eesti eluga. Paljudel juhtudel on ekskursiooni sihtpaikadel mitmeid ajaloolisi mitmekultuurilisi kokkupuutepunkte, mis näitavad õpilastele seda, kuidas kultuuride erinevus võib rikastada,“ rääkis Pirgop.

Näiteks Tallinna Vene Pühapäevakooli õpilased, kes külastavad Keila-Joa mõisa, saavad kohapeal uudistada paiku, mis inspireerisid pärimuse järgi vene tsaari hümni „Jumal, kaitse tsaari“ loomise.

„Sellised käigud aitavad noortel tunda uhkust oma pärimuse üle, samuti ka Eesti kultuurikeskkonna üle. See on ääretult oluline Eesti ühiskonna rikastamiseks ja siin elavate inimeste teineteisemõistmise suurendamiseks,“ arvas Pirgop.

Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühing on eduka õppeaasta lõpetamiseks planeerinud 8. juuniks ekskursiooni õpilastele ja lapsevanematele Haapsallu. „Pühapäevakooli õpilased sõidavad koos vanematega  ekskursioonile Haapsallu, mille eesmärgiks on tutvustada õpilastele ja vanematele Eestimaad ning eesti ja vene rahvuste traditsioone. Haapsalus ootab neid ekskursioon ajaloolistes kohtades ja  vene muuseumi „Vene tare“, lisaks ka Ilon Wiklandi Imedemaa ja Haapsalu Piiskopilinnuse külastamine,“  rääkis Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühingu pühapäevakooli juht Sažida Jalak.

Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimist finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ raames.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9024, e-post [email protected]

MISA esitleb keeleõppe arendamise programmide mõju uuringu tulemusi

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) esitleb 25. juuunil algusega kell 11.00 Eesti Rahvusraamatukogus Euroopa Sotsiaalfondist rahastavate keeleõppeprogrammide mõju uuringu tulemusi.

MISA tellitud ja Saar Poll OÜ poolt teostatav  Euroopa Sotsiaalfondist rahastuse saanud programmide – „Keeleõppe arendamine 2007–2010“ ja „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ – mõju uuring valmib juuni alguses.

„Uuringu ülesanneteks oli võtta kokku kuue aasta jooksul läbi viidud tegevused ning anda sisendit edasistele keeleõppe arendamise seisukohalt olulistele algatustele. Uuringu käigus analüüsiti programmidega seotud dokumente, küsitleti programmide sihtrühmi, intervjueeriti eksperte ja teenuseosutajaid,“ selgitas MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

„Keeleõppe arendamise programmide üldeesmärgiks on tagada võrdsed võimalused hariduse omandamiseks ja tööturul toimimiseks kõigile Eesti elanikele sõltumata nende emakeelest, vanusest, rahvusest. Programmide sihtrühmaks on eesti keelt ebapiisavalt valdavad inimesed, nende hulgas kutseõppurid, üliõpilased, õpetajad, avaliku sektori töötajad ja paljud teised. Uuring annab meile ülevaate, kuidas on seni elluviidud tegevused inimesi abistanud ja missuguseid uuendusi oleks vaja tulevikus,“ täiendas Odinets.

Uuringu läbiviimise periood oli detsember 2012 kuni juuni 2013. Esitlusel osalemissoovist palume teada anda Maria Ratassepale ([email protected]).

Lisainfo: Maria Ratassepp, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]

Kutseõppeasutuste õpetajate stažeerimisprogramm jõuab lõpule

Juunis lõpetab kutseõppeasutuste stažeerimisprogrammi 30 kutsekoolide õpetajat, kes said teise õppekeelega koolis teadmisi täiendada.

Stažeerimise käigus võimaldatakse pedagoogidel arendada erialaseid ja keelelisi oskusi, suhelda kolleegidega, osaleda kultuurisündmustel. Stažeerimisprogrammi korraldab Euroopa Sotsiaalfondi toel  Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) koostöös Eesti kutseõppeasutustega.

„Stažeerimist kui ühte täiendusõppe vormi korraldatakse vene õppekeelega kutseõppeasutuste õpetajatele eesti õppekeelega kutseõppeasutustes ning eestikeelsete kutseõppeasutuste õpetajatele vene õppekeelega kutseõpeasutustes. Pedagoogid täiendasid teise õppekeelega koolis oma oskusi 12 päeva jooksul. Lisaks toetasid õpetajaid enne stažeerimist, stažeerimise vältel ja pärast stažeerimist tugiisikud nii saatvas kui vastuvõtvas õppeasutuses,“ kirjeldas MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets stažeerimisprogrammi.

Juunikuus lõpetab stažeerimise praeguse etapi viimane õpetaja ning seega on alates jaanuarist 2013 ühtekokku stažeerinud 30 õpetajat. Kõige enam  kasutasid stažeerimisvõimalust vene õppe- ja emakeelega õpetajad, kuid programmis osales ka eesti emakeelega pedagooge, kes kasutasid võimalust viibida venekeelses koolikeskkonnas. Stažeerimisprogrammi lõpuüritus toimub 19. juunil Tallinna Lillepaviljonis.

„Minu jaoks omandas viibimine eesti õppekeelega koolis ja eestikeelses keskkonnas üldse erakordselt suure tähenduse,“ rääkis Tallinnas stažeerinud Sillamäe Kutsekooli koka eriala õpetaja Natalja Tarassova. „Sain harjutada eesti keelt ja õppida uusi professionaalseid oskusi, kogesin eesti kultuuri ja kohtusin eesti inimestega. Vastuvõtva kooli inimesed oli soojad ja asjatundlikud.“

Võimalus stažeerimiseks on jätkuvalt ka neil õpetajatel, kes praeguseks ei ole oma soovist veel teada andnud ning nii koolid kui pedagoogid saavad oma huvist MISA-le märku anda. „Oluline on rõhutada, et eesti emakeelega õpetajate puhul ei ole vene keele oskus vajalik – nemad sisenevad teise keeleruumi eesmärgiga osaleda kooli õppetöös eesti keele kandjatena ja seetõttu on eesti emakeelega pedagoogid väga teretulnud programmis osalema,“ märkis Odinets.

Stažeerimisest huvitatud õpetajad ja koolid saavad oma osalemise soovist nii saatva kui ka vastuvõtva koolina teada anda MISA elukestva õppe üksuse koordinaator Maria Ratassepale e-posti aadressil [email protected] või telefonil 659 9068.

Kutseõppeasutuste pedagoogide stažeerimist korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011–2013“ raames.

Lisainfo: Maria Ratassepp, MISA elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]