JAANUAR 2012

Rahvusvähemuste kultuuriseltsid saavad baasfinantseerimist taotleda
Uus mudeldusmäng avab kultuuride lõimumise tagamaad

Üle 600 avaliku sektori töötaja said erialase eesti keele õpet

Rahvusvähemuste kultuuriseltsid saavad baasfinantseerimist taotleda

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas koostöös Kultuuriministeeriumiga välja rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise taotlusvooru, millega toetatakse rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevust katusorganisatsioonide kaudu kokku enam kui 313 100 euroga.

Eestis tegutseb 244 atesteeritud rahvusvähemuste kultuuriseltsi ja katusorganisatsiooni. Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide eesmärk on kultuuride eripära tutvustamine ning rahvuskultuuriseltside tegevuse toetamine kultuuripärandi säilitamisel, edendamisel ja tutvustamisel. Kultuuriseltsid ja katusorganisatsioonid teavitavad Eesti ühiskonda Eesti mitmekultuurilisusest ning arendavad koostööd nii omavahel kui ka eesti kultuuriseltsidega.

Baasfinantseerimist saavad taotleda ainult katusorganisatsioonid ning nende liikmesorganisatsioonid, mis on läbinud Rahvastikuministri Büroo poolt korraldatud atesteerimise 2008. aastal või Kultuuriministeeriumi poolt korraldatud atesteerimise 2009. aastal. Nimekiri atesteeritud seltsidest ja katusorganisatsioonidest on leitav siit!

Taotlusi oodatakse konkursile 2. veebruarini. Konkursi tingimused on kättesaadavad MISA kodulehel.

Projektikonkurssi finantseerib Kultuuriministeerium „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames.

Lisainfo: Kristina Pirgop, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9024, e-post [email protected]

Uus mudeldusmäng avab kultuuride lõimumise tagamaad

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) algatusel valmis Mudeldusmäng “Allikad”, mida saab kasutada õppevahendina kultuuride lõimumisega seonduva mõistmiseks.

Mäng on mõeldud eelkõige gümnaasiumiastmele tavapärase õppe ajal kasutamiseks, kuid see sobib hästi ka nooremale eagrupile. Ühtlasi saab mängu rakendada töös üliõpilastega või täiskasvanutega täiendusõppes.
Mängu kestus on umbes 90 minutit ning osalejaid võib olla optimaalselt 6-30 inimest.

“Mäng võimaldab algatada arutelu kultuuridevahelise lõimumise olulisemate aspektide üle ning näha neid uudsest vaatenurgast. Mängust saadud kogemus tekitab mängijais tahtmise lõimumisteemasid edaspidi süvenenumalt uurida ning avab ka uusi perspektiive,” selgitas MISA keelekümblusüksuse koordinaator Maarja Mänd.

“See ongi mudeldusmängu olulisim erinevus tavapärastest õppemeetoditest. Muidugi ei omanda mängijad põhjalikku ja ammendavat ülevaade kultuuride lõimumise eri aspektidest üksnes Allikate mängu mängides, kuid mängu mängimine aitab kindlasti paremini mõista teema teoreetilisi käsitlusi ja arutlusi ühiskonnas,” lisas Mänd.

Mudeldusmängu õppevara tutvustavad infopäevad toimuvad 3. veebruaril Tallinnas ning 10. veebruaril Narvas.

Mängu autor on Ivar Männamaa TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast ning kaasautorid professor Raivo Vetik (Tallinna Ülikool) ja dotsent Innar Liiv (Tallinna Tehnikaülikool). Mängu kujundust ja tootearendust juhtis Tartu Kunstikool. Mängu tootmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames.

Lisainfo ja infopäevadele registreerumine: Maarja Mänd, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9853, e-post [email protected]

Üle 600 avaliku sektori töötaja said erialase eesti keele õpet

2011. aasta jooksul korraldas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) 604 avaliku sektori töötaja ja teenistuja erialase eesti keele õpet kokku summas enam kui 155 000 eurot.

27 erineval kursusel korraldati 60-120 akadeemilise tunni vältel nii auditoorset õpet kui ka kollektiivseid õppekäike. Lisaks toimus individuaalne õpe stažeerimise või lähetuse näol.

Keeleõppes osalesid meditsiinitöötajad, politseiametnikud, päästetöötajad, pedagoogid jt haridusasutuste töötajad, hooldustöötajad, noortekeskuste, huvikoolide, kultuuriasutuste jt avaliku sektori asutuste töötajad.

“Kursustel kasutatakse aktiivõppemeetodeid – näiteks elulähedasi rolli- ja simulatsioonimänge, sest sageli puudub osalejal julgus ennast spontaanselt väljendada. Selleks otstarbeks loovad õpetajad vastavaid situatsioone ja ülesandeid, mis julgustavad aktiivsemalt õppima,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse koordinaator Jana Tondi.

„Võib öelda, et tunnis räägivadki enamasti osalejad ning õpetaja on pigem dirigent, kes julgustab, juhendab ja suunab ning ainult äärmisel vajadusel parandab vigu,“ lisas Tondi.

MISA toetab avaliku sektori keeleõpet Euroopa Sotsiaalfondi toel alates 2007. aastast. Aastatel 2007-2010 läbis edukalt keeleõppe 1235 osalejat ning tööjõuvahetuses osales 176 inimest. Tegevusi toetati enam kui 8,9 miljoni Eesti krooniga.

2011. aasta tegevused viidi ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames. Keeleõpe jätkub ka 2012. aastal.

Lisainfo: Jana Tondi, elukestva õppe üksuse koordinaator, 659 9069, e-post [email protected]