JAANUAR 2011


HEAD UUT AASTAT!

 
 
 
 
Värsked erialase eesti keele õppekomplektid turvalisuse ja tervishoiu teemal
 
Hiljuti valmisid Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) tellimusel elektroonilised erialase eesti keele õppekomplektid turvalisuse ja tervishoiu valdkondade kohta.
 
MISA hallatavas veebiportaalis www.kutsekeel.ee on komplektid kättesaadavad kõikidele koolitajatele ja õppuritele ning teistelegi huvilistele.
 
Mõlema valdkonna õppekomplektid koosnevad õppematerjalist, audiomaterjalist ja õpetajajuhendist. Turvalisuse valdkonna töötajate erialase eesti keele õppekomplekti „Õiguse jõud“ koostasid InterAct & Projektid ning Sisekaitseakadeemia, tervishoiuteemalise komplekti koostas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Tervishoiualase õpiku autorid on Ene Kotkas, Margit Tamberg, Siret Piirsalu ja Anne Illopmägi, turvalisuse õpiku autorid on Mare Kitsnik ja Signe Abel.
 
Õppekomplektid valmisid hanke „Erialase eesti keele õppematerjalid turvalisuse ja tervishoiu valdkondade töötajatele ning koolitajate koolitus“ raames. Hanke tulemusel viidi lisaks õppekomplektide koostamisele läbi ka komplektide kasutamise koolitused, kus osalesid peamiselt eesti keele kui teise keele õpetajad ja õppejõud.
 
Õppekomplektide koostamist ja koolitajate koolitust rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.
 
Lisainfo: Kristina Johannes, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9065, e-post [email protected]
 
 
Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise taotlusvoor on avatud
 
Jaanuaris kuulutas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed koostöös Kultuuriministeeriumiga välja rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise taotlusvooru, mille raames toetatakse rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevust katusorganisatsioonide kaudu. Taotlusi oodatakse konkursile 2. veebruarini. Konkursi tingimused on kättesaadavad sihtasutuse kodulehel.
 
Baasfinantseerimist saavad taotleda ainult katusorganisatsioonid ja nende liikmesühendused, kes on läbinud Rahvastikuministri Büroo poolt korraldatud atesteerimise 2008. aastal või Kultuuriministeeriumi poolt korraldatud atesteerimise 2009. aastal. Vastav nimekiri on toodud Kultuuriministeeriumi veebilehel.
 
Taotlusvooru eesmärk on leida riigile eri rahvuste esindajatest koostööpartnerid, kes on koondunud katusorganisatsioonide alla. Koostööpartnerite eesmärk on kultuuride eripära tutvustamine, rahvuskultuuriseltside tegevuse toetamine nende kultuuripärandi säilitamisel, edendamisel ja tutvustamisel, Eesti mitmekultuurilisuse teadvustamine ja sellest Eesti ühiskonna teavitamine ning koostöö arendamine nii omavahel kui eesti kultuuriseltsidega.
 
Lisateave: Kristina Pirgop, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9024, E-post [email protected]
 
 
MISA jätkab rändetoetuste väljastamist
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) nõukogu kinnitas oma detsembrikuisel koosolekul kaasajastatud rändetoetuste maksmise põhimõtted. Uuendatud kord kehtib alates 1. jaanuarist 2011.
 
Põhimõtete uuendamise vajaduse tingis eelkõige EURO-le üleminek. Senised toetussummad arvutati eurodesse ümber, kuid toetuse saajate jaoks on summad võrreldes varasematega pisut suuremad.
 
Alates 01.01.2011 on tagasipöördumistoetuse maksimummäär 2000 eurot, mis on pisut suurem toetussumma kui varasem 30 000 krooni. Toetuse eesmärk on aidata vähemalt 10 aastat Eestist eemal elanud eestlastel või Eesti kodanikel kompenseerida tagasipöördumisega seotud kulutusi ja kergendada nende kohanemist Eestis.
 
Remigreerumistoetuse maksimummäär on 1. jaanuarist 1000 eurot. Ka see summa on võrreldes varasema 15 000 kroonise maksimumsummaga veidi suurem. Remigreerumistoetust saavad taotleda vähemalt 10 aastat Eestis elanud Euroopa kolmandate riikide kodanikud, kes planeerivad Eestist lahkumist ning vajavad seejuures materiaalset tuge. Euroopa kolmandate riikide kodanikud on isikud, kellel pole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Lichtenstein) või Šveitsi Konföderatsiooni kodakondsust.
 
MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse juhi Martin Eberi sõnul peavad remigreerumistoetuse taotlejad arvestama, et taotluste läbivaatamine võtab aega. Näiteks võivad väljaspool Tallinna asuvatesse Politsei- ja Piirivalveameti kontoritesse esitatud taotlusankeedid saabuda MISA-sse kuni kahenädalase nihkega. „Selleks, et taotleja saaks toetuse kätte enne Eestist lahkumist, on soovitatav esitada kõik dokumendid koheselt pärast nende kokkukogumist. Lisaks tuleb silmas pidada, et uuest aastast toimuvad kõik väljamaksed läbi riigikassa, mis omakorda pikendab menetlusprotsessi. Taotlusankeet koos lisadokumentidega peaks MISAsse jõudma vähamalt kaks nädalat enne taotleja reaalset lahkumist Eestist,“ selgitas Martin Eber.
 
Lisainfo: Martin Eber, kodanikuhariduse ja rände üksuse juht, tel 659 9067, E-post [email protected]
 
 
MISA toetab integratsiooniteemalisi raadiosarju ning uudisteportaale
 
Projektikonkursi „Ühine meediaväli“ raames saavad toetust kaks Raadio 4 saatesarja ning uudisteportaalid etnoweb.ee ning sekundomer.ee. Toetusi määrati kokku ligi 436 000 krooni ulatuses. Tegevused viiakse ellu 2011. aastal.
 
Raadio kategoorias toetati Eesti Rahvusringhäälingu projekti „Ühine kodu“. Alates aprillist kuni juunini 2011 on Raadio 4 eetris viis diskussioonisaadet saatesarjast „Ühiskondlik leping“ (“Общественный договор”). Juunist septembrini 2011 on eetris 10-osaline saatesari „Kõik piknikule“ („Все на пикник!“), milles tutvustatakse kuulajatele mõisakultuuri – Eestimaa mõisaid ning nendega seotud ajaloolisi isikuid.
 
Uudisteportaalidest toetati MTÜ Etnoweb projekti „Vähemusrahvuste portaali multimeedia ja interaktiivne areng“ ning MTÜ Sekundomer projekti „Ühine meediaväli“. MTÜ Etnoweb uuendab projekti käigus portaali www.etnoweb.ee, millele lisatakse online-sõnastikud, küsitlused, tagasiside vorm, videogalerii, fotopank, arhiiv jmt. MTÜ Sekundomer täiendab spordiportaalis www.sekundomer.ee eestikeelset versiooni ning lisab portaalile võimaluse edastada videolõike ja intervjuusid spordivõistlustelt.
 
Projekte rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ning Kultuuriministeeriumi vahenditest.
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9034, e-post [email protected]