Integratsioonikalender - veebruar 2009

Keelekümblusprogrammi koolitajate talvekool 2009
 
5-6 veebruar toimub Rakveres keelekümblusprogrammi koolitajate talvekool. Talvekooli käigus lihvitakse Inscape Koolitus OÜ eestvedamisel koolitamisoskusi, tegeldakse koolitaja isiksuse arendamisega ning 2009. aasta tegevuste planeerimisega. Üritusele oodatakse 25 osalejat.
 
Lisainfo: Made Pandis, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9843, E-post [email protected]
 
 
Keelekümblusprogrammi tegevuskava 2009–2013
 
Keelekümblusprogrammi strateegia kuni 2014. aasta alguseni eeldab kõigi partnerite koordineeritud ja sihipärast tööd. 9. veebruaril kogunebki kolmandat korda töörühm, et eelmise aasta piirkondlike kohtumiste ja partnerite ettepanekute alusel 2009. aasta tegevuskava kokku panna. Töörühma kuulub 30 keelekümblusprogrammiga ühel või teisel viisil seotud isikut. Esindatud on Haridus- ja Teadusministeerium, kohalikud omavalitsused, programmiga liitunud lasteaiad ja koolid, keelekümblusprogrammi lastevanemate liit, kümblusprogrammi nõustajad ja koolitajad ning Integratsiooni Sihtasutus. Tegevuskava koostamisprotsessi juhib BDA Consulting OÜ.
 
Lisainfo: Kai Võlli, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9846, E-post [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Noorte kultuuridevahelised koostöötegevused“
 
Projektikonkursi eesmärk on toetada kultuuridevahelist dialoogi ja kogukondadevahelisi kontakte Eesti ja Euroopa Liidu ning kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega noorte omavahelisele koostööle suunatud noorsootöö tegevuste kaudu. Oodatud on suuremahulisemad ja pikemajalised projektid, mis on suunatud Eesti ja erineva emakeele ning kultuuritaustaga s.h kolmandate riikide kodakondsusega noorte koostegutsemisele ja ühistegevustele noortele olulistel teemadel ja valdkondades; noorte kaasamisele noorsootöösse; integreerumisprobleemide käsitlemisele noorte hulgas; kontaktide ja suhtluse võimaldamisele noorte vahel tolerantsuse, sallivuse ja võrdsete võimaluste teadlikkuse suurendamiseks.
Taotleda saavad mittetulundusühingud, noorteühingud, noortekeskused, noorsootööasutused ja kohalikud omavalitsused.
Konkursijuhend on kättesaadav Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt www.meis.ee/
Projektide esitamise tähtaeg 10. veebruar  2009.a.
 
Lisainfo: Silver Pramann, kultuuri ja noorsootöö üksuse juht, tel 659 9033, [email protected]  
 
 
Koguneb keelekümblusprogrammi juhtkomitee
 
12. veebruaril on koos keelekümblusprogrammi juhtkomitee. Kuulatakse Tallinna Ülikooli teadurite tagasisidet keelekümblusprogrammi kohta, vaetakse 2008. aastal tehtut, konkretiseeritakse 2009. aasta ülesandeid – nii Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Integratsiooni Sihtasutuse lepingust tulenevaid kui ka programmi teiste partnerite vastutusel olevaid tegemisi. Eesmärk on, et 2009. aasta kulgeks programmis mullu heaks kiidetud strateegilise plaani tegevussuundi arvesse võttes.
 
Lisainfo: Kai Võlli, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9846, E-post [email protected]
 
 
Piirkondlik koostöö
 
13. veebruaril Narvas toimuval piirkondlikul koostööseminaril tutvustatakse lasteaia, kooli ja kohaliku omavalitsuse koostöökogemusi ning planeeritakse koostöövõrgustiku edasisi tegevusi aastal 2009.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9847, E-post [email protected]
 
 
Lihtmenetlusega avatud hange „Vene õppekeelega haridusasutuste pedagoogide ja juhtide eesti keele õpe”
 
Keelekursuste eesmärk on toetada osalejate eesti keele omandamist, sh õpetajatöös vajaliku keeleoskuse omandamist.
 
Kursustel osaleb 160 haridusasutuste pedagoogi ja juhti, prioriteetseks sihtrühmaks on vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme aineõpetajad. Enne ja pärast keelekursusi hinnatakse õppijate keeleoskuse taset. Koolituskursused toimuvad ajavahemikul märts – detsember 2009.
 
Hankekonkurss viiakse läbi programmi „Keeleõppe arendamine 20072010“ raames (Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava “Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meede „Keeleõppe arendamine”).
 
Konkurss on avatud 16. veebruarini k.a.
 
Lisainfo: Natalia Reppo, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9855, E-post [email protected]
 
 
Kodanikupäeva viktoriini lõppvoor
 
19. veebruaril toimub Tallinna Mustpeade majas kodanikupäeva viktoriini lõppvõistlus. Kuuendat aastat läbiviidav viktoriin on kujunenud mainekaks teadmisteprooviks nii vene kui ka eesti õppekeelega üldhariduskoolide õpilaste hulgas. Viktoriini eesmärk on süvendada õppijate teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. Käesoleval õppeaastal võttis internetipõhisest viktoriinist osa 1635 õpilast. Parimaid viktoriini lahendajad ja aktiivsemad koolid saavad tunnustuse osaliseks.
 
Lisainfo: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, E-post [email protected]
 
 
Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) koolitused
 
27.–28. veebruaril alustavad Rakveres kolmesessioonilise koolituse esimest osa vene õppekeelega koolide eestikeelsete ainete õpetajad. Koolitusrühmad moodustatakse kuni kolme erineva aine õpetajatest, kokku kuni 60 inimesest. Koolitusel käsitletakse mitmeid teemasid ainedidaktikast, aktiivõppe meetodite rakendamisest aineõppes ja ainekeele õpetamisel, aine- ja keeleõppe lõimimisest (LAK-õppest). Koolituse viib läbi Koolituste Korralduskeskus. Eestikeelse töökeelega koolituse kogumaht on 80 tundi, millest 48 tundi moodustab auditoorne töö.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9847, E-post [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Teeme koos“
 
Konkursi eesmärk on suurendada kontakte ja suhtlust Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanike vahel ning vähendada erinevusi Euroopa Liidu, sh Eesti kodanike ja kolmandate riikide kodanike osalemises kodanikuühendustes ja – ühiskonnas.
Konkursi raames toetatakse ühiseid üritusi, kampaaniad, arutelufoorume jms kodanikeühendustes; läbiviidavaid tegevusi kolmandate riikide kodanike, sh määratlemata kodakondsusega isikute ja Euroopa Liidu kodanike osavõtul.
Taotleda saavad mittetulundusühendused ja sihtasutused ning kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused.
Projektide esitamise tähtaeg 3. märts 2009.a.
 
Lisainfo: Iris Järv, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9029, E-post [email protected]
 
 
Täiendav eesti keele kui teise keele õpe korgharidustaseme tudengitele
Integratsiooni Sihtasutus ootab kõrgkoolidelt ettepanekuid täiendava eesti keele kui teise keele õppe korraldamise osas. Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata tudengitel arendada üldsuhtluskeelt ja kõrgharidustasemel akadeemiliseks õppeks vajaliku eesti keele oskust. Seda eesmärki silmas pidades ootabki Integratsiooni Sihtasutus kõrgkoolidelt ettepanekuid, milliseid täiendava eesti keele õppe kursuseid oleks vaja korraldada ja/või milliseid täiendavaid eesti keele õppe materjale oleks vaja koostada.
 
Täpsem info ettepanekute koostamise tingimuste kohta avaldatakse veebruari alguses veebilehel www.meis.ee. Koostööettepanekud palume esitada etteantud vormil ning edastada need elektronposti teel 5. märtsiks aadressil [email protected].
 
Täiendava eesti keele õppe korraldamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Keeleõppe arendamine 2007-2010" raames.
 
Lisainfo: Ave Osman, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9030, E-post [email protected].
 
 
Noortekonverents „Kaks sammu lähemale“
 
6.-7. märtsil korraldab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest osaluse ja demokraatia teemalise noortekonverentsi „Kaks sammu lähemale“. Nelijärvel toimuvale konverentsile on oodatud osalema üle Eesti erinevate piirkondade noored vanuses 14-19 eluaastat. Sarnaselt möödunud aasta lõpus läbiviidud samateemalisele konverentsile „Samm lähemale“, on ka sel korral konverentsile osalejatest pooltel noortel kodune keel eesti keel ning pooltel vene keel. Üheskoos harjutatakse meeskonnatööd ning tehakse plaanid edaspidiseks ühiseks tegevuseks. Konverentsi töökeel on eesti keel, millega luuakse venekeelsetele noortele hea võimalus eesti keele praktiseerimiseks igapäevaelu keskkonnas.
 
Lisainfo: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, E-post [email protected]
 
 
Täiendava keeleõppe ettepanekute esitamise tähtaeg on 31. märts
 
Integratsiooni Sihtasutus ootab taas kutseõppeasutustelt ettepanekuid täiendava keeleõppe korraldamise osas. Eesmärgiks on, et võimalikult paljud kutseõppeasutused saaksid erineval viisil arendada eesti keele õpet lähtudes oma õppurite vajadustest ja võimalustest. Õppetöö vormid ja maksumused ei ole ette antud. Mõni kool soovib ehk ettevalmistuskursusi, mõni suvekooli, mõni täiendada praktikaprogrammi või ühildada eriala- ja keeleõpet. Kõik ettepanekud on teretulnud. Oluline on, et need vastaksid programmi eesmärkidele ja tegevuse kirjeldusele. Keeleõpet korraldatakse koostöös sihtasutuse ekspertide ja koolidega.
 
Ettepanekute esitamise tähtaeg on 31. märts 2009. Kool võib esitada ka mitu ettepanekut. Oluline on teada, et eelarves märgitud summat ei kanta üle kooli arvele, vaid Integratsiooni Sihtasutus tellib vajalikud teenused ise.
Koostööettepanekud palume esitada etteantud vormil (www.meis.ee või kutsekeel.ee) ning edastada need elektronposti teel märgitud aja jooksul.
 
Täiendav eesti keele õpe kutsekoolides toimub Eurooopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010”.
 
Lisainfo: Edydt Johanson, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9842, E-post [email protected]
 
 
Ametnike tööjõuvahetused ametialase eesti keele täiendamiseks
 
Integratsiooni Sihtasutus alustas koostööd Mainori Kõrgkooliga, et korraldada ebapiisava eesti keele oskusega kohaliku omavalitsuse ametnikele ning kohalike omavalitsuste hallatavate asutuste töötajatele 60-tunnised eesti keele lühikursused ja kaks kuni neili nädalat kestvad tööjõuvahetused teisest keelekeskkonnast pärit kolleegidega. Koolitused algavad veebruaris.
 
Eesti keele omandamisele suunatud tööjõuvahetuste eesmärk on luua mitmekesised ja paindlikud võimalused saavutamaks igapäevaseks ja ametialaseks toimetulekuks vajalikul tasemel riigikeeleoskus.
 
Tegevus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine 2007-2010" raames.
 
Lisainfo: Tea Kotkas, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9061, E-post [email protected].
 
 
Eesti keele kui teise keele õpetajate täienduskoolitus
 
Jätkub novembris 2008 alanud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikaalane täiendkoolitus. Täiendõpe korraldatakse tsükliti vastavalt koolituskavale ning veebruaris toimuvad I ja II koolitusrühma kolmepäevased õppesessioonid Lõuna-Eestis.
 
Veebruarisessioonidel käsitletakse aktiivõppe ja kommunikatiivse keeleõppe meetodeid, võimalusi aine ja keele lõimitud õppeks, toetava keelekeskkonna loomise võtteid, ainedidaktika teemasid. Koostöös Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetajatega viiakse läbi seminar, kus koolitatavad saavad tutvuda eesti keele õppe parimate praktikatega vene õppekeelega koolis ja arutleda Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaga eesti keele õpetaja rolli ning toe üle aineõpetajatele eestikeelse aineõppe rakendamisel.    
 
Täiendkoolitust korraldab Integratsiooni Sihtasutuse mitmekultuurilise hariduse keskus Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi ”Keeleõppe arendamine 2007–2010” raames.
 
Lisainfo: Natalia Reppo, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9855, E-post [email protected]
 
 
Koolitused noorsootöötajatele
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia võitis hiljuti Integratsiooni Sihtasutuse hanke, mille tulemusel asub ülikool kevadest läbi viima praegustele ja tulevastele noorsootöötajatele suunatud koolitusi.
Koolituste eesmärk on suurendada noorsootöötajate pädevust kultuuridevahelise õppe meetodite osas, et töötada noortega mitmekultuurilises (erineva keele- ja kultuuritaustaga inimestega) töökeskkonnas hõlbustamaks noorte, s.h kolmandate riikide kodakondsusega ja kodakondsuseta noorte integreerumist ühiskonda nii Eestis kui üleüldiselt Euroopa Liidus. Sihtrühma moodustavad 40 noorsootöötajat ja 40 noorsootöötudengit. Täienduskoolituste raames on kavandatud 40 tunni mahus koolitust ja õppereis Euroopa riiki.
Õpet rahastavad Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ning Riigikantselei.
 
Lisainfo: Silver Pramann, kultuuri ja noorsootöö üksuse juht, tel 659 9033, [email protected]
 
 
Lihtmenetlusega avatud hange „Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaager“
 
Integratsiooni Sihtasutus kuulutab veebruari alguses välja lihtmenetlusega avatud hanke „Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaager“. Hanke eesmärk on toetada eesti päritolu noorte eesti suhtluskeele arengut ning tutvustada eesti kultuuri ja Eestimaad keelelaagri raames toimuvate vahetuste kaudu.
Aastatel 2000-2003 ja 2005-2007 on sihtasutus korraldanud eesti keele ja meele laagreid eesti päritolu lastele ja noortele, kes elavad SRÜ riikides, Lätis või Leedus. Eesti päritolu noorte keelelaagri projektides on osalenud ligi 300 noort Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, Leedust ja Lätist. Erinevalt eelmistest aastatest pakuti 2008. aastal keelelaagris osalemise võimalust eesti päritolu noortele sõltumata nende elukohast väljaspool Eesti Vabariiki.
 
Lisainfo: Kristina Pirgop, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9024, E-post [email protected].
 
 
Lõppes projekt „Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni edendamine Eestis”
 
Projekti üldiseks eesmärgiks oli suurendada Eesti kodanike arvu määratlemata kodakondsusega isikute ja pikaajaliselt Eestis elavate kolmandate riikide kodanike hulgas, kasvatades nende teadlikkust Eesti kodakondsuse saamise tingimustest ning pakkudes abi Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistumisel. 
Projekti raames koostati põhjalikud õppekavad ja -materjalid põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksami ettevalmistuskursuste jaoks ning koolitati ja atesteeriti 80 koolitajat, kellel oli õigus projekti raames kursusi läbi viia. Tasuta kursustel osales ajavahemikul juuli 2006 kuni detsember 2008 üle 4150 määratlemata kodakondsusega isiku ja kolmandate riikide kodaniku.
Valmis ka õppematerjal „Abiks tulevasele kodanikule“, mis on individuaalselt EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksami ettevalmistuseks mõeldud abimaterjal. Kogumik on Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlejale 2009. aasta  jaanuari lõpust tasuta kättesaadav Riikliku Eksami ja Kvalifikatsioonikeskuse eksamipunktidest.
Projekti tulemuste kokkuvõttega saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel: http://www.meis.ee/est/sihtasutusest/struktuur/TFSU/index.php?articleID=131
 
Lisainfo: Tea Tammistu, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9062, E-post [email protected]
 
 
Muudatused Integratsiooni Sihtasutuse struktuuris ja koosseisus
 
Integratsiooni Sihtasutuses on endise kuue asemel neli üksust. Senise keelekümbluskeskuse ja haridusprogrammide keskuse baasil moodustati uus üksus – mitmekultuurilise hariduse keskus, mida juhib Ulvi Müürsepp.
Kultuuri ja noorsootöö üksust juhatab alates jaanuarist Silver Pramann ning kodanikuhariduse üksuse eesotsa liikus Külli Vollmer.
 
Lisainfo: www.meis.ee kontaktide rubriigis