INTEGRATSIOONIKALENDER - OKTOOBER 2009

Üldinfo
 
Keelekümblusprogrammi aastakonverents 2009
 
2.–3. oktoobril toimub Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel Tallinnas Radisson SAS hotellis keelekümblusprogrammi aastakonverents „Nõustamine ja sisehindamine – keelekümblusprogrammi kvaliteedi teemärgid“. Konverentsile oodatakse kuni 200 haridusinimest.
 
Järjekorralt juba üheksas konverents keskendub keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedade ja koolide sisehindamisele ning õpetajate nõustamisele kui programmi kvaliteedi mõtestamist toetavatele lähenemis- ja tegevusviisidele.
 
Kogu konverentsist kui keelekümblusprogrammi kvaliteedi tunnusjoonte väljaselgitajast teevad kokkuvõtted huvirühmade esindajad – kohalikest omavalitsustest, lasteaedade ja koolide juhtide ning lapsevanemate hulgast.
 
Konverentsi esimese päeva õhtul tähistatakse pidulikult keelekümblusprogrammi 10. aastapäeva, kus läbitud teekonda meenutavad nii lapsevanemad, õpetajad, lasteaedade ja koolide juhid, keelekümbluskeskuse töötajad kui ka kohalike omavalitsuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Keelekümbluskoordinaatorid teevad teatavaks Keelekümblussõbra 2009. Õhtut elavdavad Andrus Kivirähki näidendiga „Sibulad ja šokolaad“ Narva Soldino Gümnaasiumi õpetajad ja ansambel "Tuulelõõtsutajad“.
 
Keelekümblus on kakskeelset haridust rikastav õppevorm eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümblust rakendatakse Eestis riikliku programmina Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel ja toetusel. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles ja võõrkeeltes.
 
2009. aastaks on keelekümblejate hulgas 4204 last ja 638 õpetajat. Programmiga on liitunud 54 lasteaeda ja kooli üle Eesti.
 
Lisateave: Made Pandis, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon  659 9843 , e-post: [email protected]
 
 
Tööpakkumine hindajatele
 
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja konkursi HINDAJATE leidmiseks aastatel 2009-2011 korraldatavate konkursside taotluste ja pakkumuste hindamiseks.
 
  • Hindajalt eeldatakse kõrgharidust või selle omandamist ja kogemust valdkonnas viimase viie aasta jooksul.
  • Kasuks tulevad projektijuhtimisalased teadmised ja kogemused projektide hindamisel, valdkondlike poliitikate ja peamiste dokumentide tundmine ning finantsanalüüsi alased teadmised ja oskused.
 
Täpsem info konkursil kandideerimiseks on toodud Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel www.meis.ee/est/toopakkumised.
 
Konkursil osalemiseks tuleb täita nimetad veebiaadressil toodud ankeet ja saata see hiljemalt 12. oktoobril 2009 e-kirjaga aadressile [email protected].
 
Lisateave: administratiivdirektor Eda Silberg tel  659 9038
 
 
Lõppes projektikonkurss „Uusimmigrandid Eesti koolieelses lasteasutuses“
 
Konkursi raames eraldas Integratsiooni Sihtasutus toetust kaheksale projektile kogusummas 307 536 krooni. Projektid aitavad luua tingimusi uusimmigrant-laste eesti keele õppeks Eesti koolieelsetes lasteasutustes ja kujundada lasteaedades eesti keele kui teise keele õppesüsteemi, kus rakendatakse erinevaid metoodikaid ja kasutatakse tänapäevaseid õppematerjale.
 
Toetust saavad Lasteaed Väike Pauliine, Tartu Lasteaed Kannike, MTÜ Agathe, Sverresson OÜ Anni Lasteaed, Põltsamaa lasteaed Mari, Tartu lasteaed Triinu ja Taavi ning Tallinna Rõõmupesa Lasteaed.
 
Lisateave: Ave Härsing, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon  659 9037 , e-post: [email protected]
 
 
Integratsiooni Sihtasutuselt toetust saanud tele- ja raadiosaated
 
Septembris algasid ja jätkusid tele- ja raadiosaated, mida toetati konkursi „Kultuuride ja lõimumistemaatika tutvustamine meedias“ raames.
 
Kanalis ETV 2 on eetris neli saatesarja:
  • „Eestimaa kuulsad inimesed“ „Знаменитые люди Эстонии“ (teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 20.45) annab ülevaate 30 kuulsast eesti kultuuritegelasest ning nende panusest eesti kultuuri ja elunägemuse kujunemisse;
  • kultuurisaadeBatareja“ „Батарея“ (neljapäeviti kell 20.00) tutvustab huvitavaid persoone, põnevaid kohti, tänapäeva ja ajalugu;
  • Lähme külla“ „Гость в доме“ (reedeti kell 20.00) tutvustab Eesti põliselanike ja rahvusvähemuste esindajate traditsioone külaliste võõrustamisel;
  • „Ela sajani“ Доживем до ста“ (reedeti 20.30) koosneb portreefilmidest, kus eakate inimeste eluloo kaudu jutustatakse ajaloost, elust Eestis ja arutletakse elu põhiväärtuste üle.
Kanalis PBK on eetris:
  • saade „Otsekõne“ „Прямая речь“ (pühapäeviti kella 16 paiku), kus arutletakse stuudiokülalistega ühiskonnas aktuaalsetel teemadel. Saateid on võimalik vaadata siit.
 
Kanalis Raadio 4 on eetris:
  • infosaade „Nõudepeatus“ „Остановка по требованию“ (kaks korda kuus esmaspäeviti kell 11.05), kuula saateid siit.
  • diskussioonisaade „1. stuudio“ „ I студия“ (kaks korda kuus neljapäeviti kell 11.05), kuula saateid siit.
 
Lisaks on Raadio 4 eetris saated, mida rahastatakse hanke „Võrdsetest võimalustest teadlikkuse tõstmise ja sallivuse arendamise kampaaniad“ raames:
·        vestlussaade „Ideepank“ „ Банк идей“ (kaks korda kuus neljapäeviti kell 11.05), kuula saateid siit.
  • portreesaadete sari „Vis a vis“ „Неслучайные встречи“ (laupäeviti kell 10.05).
 
Suvel olid Raadio 4 eetris ka Eesti kultuuri, ajalugu ning vaatamisväärsusi tutvustav sari „Kas tunned maad...“ „Все на пикник!“ (kuula saateid siit) ja koolivaheaja linnas veetmise võimalusi tutvustav sari „Suvemeelespea“ „Памятка на лето.
 
Saateid rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Kultuuriministeeriumi vahenditest.
 
Lisateave: Kati Tamm, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel  659 9027 , e-post [email protected]
 
 
Käsiraamat „Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale“ on nüüd veebipõhiselt kättesaadav ka vene ja inglise keeles
 
Käsiraamat on loodud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistamiseks. Väljaandes on põhjalikult selgitatud kõiki teemasid, mille tundmist eksamil kontrollitakse ning avaldatud eksami näidisküsimused. Lisaks annab raamat lühikese ülevaate Eesti ajaloost ning tänapäevast.
 
Veebipõhiselt on raamat eesti, vene ja inglise keeles kättesaadav nii Integratsiooni Sihtasutuse kui ka Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt. Lisaks jagatakse eestikeelset käsiraamatut paberkandjal tasuta eksami ettevalmistuskursustel, eksamieelsetel konsultatsioonidel ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse eksamipunktides.
 
Käsiraamat loodi seoses 1. märtsil 2009 jõustunud muudatustega kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Kodakondsuse seaduse tundmise eksami läbiviimise korras. Raamatu väljaandmist toetasid Rahvastikuministri Büroo, Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel  659 9062 , e-post [email protected]
 
 
Kursused ja koolitused
 
Ootame registreerujaid: ühiskonnaõpetuse õpetajate metoodikaalane täienduskoolitus
 
16. oktoobril toimub Tallinnas ja 30. oktoobril Rakveres ühiskonnaõpetajate täienduskoolitused „Mudeldusmängude olemus ja rakendusvõimalused õppes”. Koolitusele registreerumine toimub e-posti aadressil [email protected].
 
Koolituse eesmärk on ühiskonnaõpetuse õpetajate metoodikaalaste teadmiste täiendamine. Koolitusel tutvustatakse mudeldusmängude olemust, põhilisi tingimusi ning kasutamisvõimalusi. Viiakse läbi praktilised näidismängud. Üheks näidismänguks on “Juhtimine ja võim”.
 
Koolituspäeva lõpus toimub debriifing, mille käigus mängus toimunu läbi arutatakse. Ühepäevane õpe korraldatakse kokku kahele grupile.
 
Lisateave: Maarja Mänd, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon:  659 9853 , e-post: [email protected].
 
 
Algab kursus „Õppekeele oskuse arendamine ainetunnis“
 
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames viib Tartu Ülikooli Narva Kolledž 2009/2010. õppeaastal pilootkoolitusena ellu kaks kursust, mis on mõeldud nii õpetajakoolituse üliõpilastele kui ka töötavatele õpetajatele. Oktoobris 2009 algab neist esimene kursus, mille pealkirjaks on „Õppekeele oskuse arendamine ainetunnis“.
 
Kursus annab ülevaate tänapäevastest seisukohtadest teise keele omandamise seaduspärasuste ja iseärasuste kohta, samuti lõimitud aine- ja keeleõppe metoodilistest põhimõtetest. Tähelepanu pööratakse õpilase keelelise toetamise ja keeleoskuse arendamise vajalikkusele ja võimalustele. Kursusel tutvutakse õppematerjalidega ja õpitakse neid ise koostama.
 
Kursuse maht on 2 AP (80 tundi, millest 46 tundi on auditoorset tööd, 28 tundi iseseisvat tööd ja 6 tundi tunnivaatlusi). Kursuse sihtrühmaks on õpetajakoolituses osalev tulevane aineõpetaja ja/või täiendkoolituses osalev töötav õpetaja, kes soovib õpetada või õpetab aine- või erialatunde eesti keelest erinevas keeles ja samuti eesti keeles eesti keelest erineva õppekeelega üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.
 
Kursus on osalejatele tasuta ja on kavandatud 20 osalejale. Registreerumine kestab 10. oktoobrini 2009 TÜ Narva Kolledži kodulehel.
 
Lisateave: Ave Osman, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel  659 9030 , e-post [email protected]
 
 
Õpetajate stažeerimisprogramm ootab osalejaid
 
Käimas on registreerumine kutsekoolide kutse- ja üldainete pedagoogide stažeerimisprogrammi. Teise õppekeelega töökeskkonnas saavad kuni järgmise aasta oktoobrini kätt proovida kokku 100 õpetajat.
 
Eestikeelsesse õpikeskkonnas stažeerimiseks on programmi raames võimalust 60 vene õppekeelega koolide õpetajal. Lisaks on 40 eesti keelt emakeelena rääkival õpetajal võimalik siirduda praktikale vene õppekeelega koolidesse. 
 
Stažeerimine kestab 24 päeva ja on stažeerijale tasuta. Samuti tasutakse stažeerija kultuuri- ja vabaaja programmi kulud, majutuse ning osaliselt ka toidukulud. Vastuvõtvas koolis abistab stažeerima tulnud õpetajat tugiisik, kes püüab leida lahendused võimalikele probleemidele ja tutvustab kohalikku koolikeskkonda.
 
Stažeerimisele saavad kandideerida eelmisel aastal alanud koolituse „Pedagoogide täienduskoolitus eestikeelse õppe arendamiseks muukeelsetes kutseõppeasutustes” raames kõik neljanda mooduli läbinud õpetajad. Mooduli läbimiseks on veel koolitusel vabu kohti, huvilistel palume ühendust võtta Integratsiooni Sihtasutuse lepingupartneri BDA Consulting OÜ kontaktisiku Reilika Paasiga (tel  627 4411  627 4411 , GSM  5592 2663  5592 2663 , e-post [email protected]).
 
Staźeerimise kohta saab lähemat infot küsida ja registreeruda sihtasutuse koostööpartnerite kaudu: Linda Kõresaar (GSM  5194 6492  5194 6492 , e-post [email protected]) või Tiiu Orgvee (GSM  5566 7315  5566 7315 , e-post  [email protected]).
 
Staźeerimis- ja koolitustegevusi rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.
 
Lisateave: Marje Reimund, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel  659 9063 , e-post [email protected]
 
 
Koolijuhtide täienduskoolitus eestikeelse õppe arendamiseks muukeelsetes kutseõpperühmades
 
Käesoleva aasta oktoobrist kuni 2010. aasta maini toimub kutsekoolide juhtidele (direktorid, õppedirektorid,valdkonnajuhid, jt) 80-tunnine täienduskoolitus eestikeelse õppe arendamiseks muukeelsetes kutseõpperühmades.
 
Koolituse eesmärk on arendada eesti keele ning aine- ja keeleõppe lõimimise oskust mitmekeelses õpi- ja elukeskkonnas, kus rõhuasetus on kultuuridevahelise suhtlemisel, e-õppel ja kakskeelse hariduse põhimõtetel ning korraldusel. Koolituse kavva kuuluvad õppekäigud ja -reis.
 
Koolitusele registreerumiseks palume pöörduda koolituse korraldaja poole: BDA Consulting OÜ, [email protected], tel  627 4414  627 4414 , GSM  526 7384  526 7384 Merly Org.
 
Koolitust rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.
 
Lisateave: Marje Reimund, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel  659 9063 , e-post [email protected]
 
 
Vene õppekeelega haridusasutuste gümnaasiumiastme pedagoogide lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika täienduskoolitus
 
Oktoobrikuus algavad lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika täienduskoolituskursused vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme aineõpetajatele. Koolitusele on võimalik registreeruda Tartu Ülikooli Narva Kolledźi kodulehel.
 
Koolituse valdkonnaks on lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika. Koolituse üldeesmärk on aidata kaasa vene õppekeelega gümnaasiumide üleminekule eestikeelsele õppele. 72-tunnised kursused toimuvad õppetsüklitena. Koolituste toimumise kohtadeks on Narva, Tallinn ja Tartu.
 
Koolitust toetab Haridus- ja Teadusministeerium Integratsiooni Sihtasutusega sõlmitud lepingu raames.
 
Lisateave: Maarja Mänd, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon  659 9853 , e-post: [email protected].
 
 
 
Hanked ja konkursid
 
Projektikonkurss „Kogemus koolitab“ ootab taotlusi
 
11. septembril kuulutas Integratsiooni Sihtasutus välja projektikonkursi „Kogemus koolitab“, mille raames koolitatakse kohalike omavalitsuste ametnikke ja koolieelsete lasteasutuste pedagooge.
 
Taotluste esitamise tähtaeg on 12. oktoober 2009 kell 16.00.
Konkursi eesmärk on leida kohalike omavalitsuste haridusametnike ning koolieelsete lasteasutuste pedagoogide täienduskoolituse ja õppereisi korraldaja.
 
Koolituse ja õppereisi kaudu valmistatakse haridustöötajaid ette Euroopa kolmandate riikide kodanikest laste vastuvõtuks Eesti haridusasutustesse.
 
Konkursi raames toetatakse täienduskoolituse ja õppereisi korraldamist kuni 25 haridustöötajale ning metoodiliste materjalide väljatöötamist. Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, munitsipaal- ja riigiasutused.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi eelarvelistest vahenditest ja Euroopa Liidu Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Ave Härsing, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon  659 9037 , e-post: [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Eesti keeles, eesti koolis“
 
11. septembril kuulutas Integratsiooni Sihtasutus välja projektikonkursi „Eesti keeles, eesti koolis“, mille raames tuleb töötada välja eesti keele õppe- ja tugimaterjalid Euroopa kolmandate riikide kodanikest õpilastele ja uusimmigrant-õpilastele. Taotluste esitamise tähtaeg on 21. oktoober 2009 kell 16.00.
 
Konkursi eesmärk on toetada eesti keelest erineva kodu- või emakeelega laste õpet Eesti üldhariduskoolides. Selleks koostatakse ja antakse välja lisamaterjale (sealhulgas interaktiivse õppe materjalid, visuaalsed materjalid jms) eesti keele ja eestikeelse õppe läbiviimiseks koolides, kus on Euroopa kolmandate riikide kodanikest õpilasi.
Konkursi raames toetataksematerjalide koostamist ja kirjastamist, materjalide tutvustamist pedagoogidele ja jaotamist sihtrühmale
 
Toetust saavad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, munitsipaal- ja riigiasutused.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi eelarvelistest vahenditest ja Euroopa Liidu Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: ja Ave Härsing, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon  659 9037 , e-post: [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Kohalike omavalitsuste infomaterjalid“
 
Käimas on avalik projektikonkurss “Kohalike omavalitsuste infomaterjalid“, kuhu saab taotlusi esitada kuni 26. oktoobrini 2009, kell 13.00-ni.
 
Konkursi eesmärk on suurendada Euroopa kolmandate riikide kodanike sh määratlemata kodakondsusega Eesti elanike teadmisi avaliku sektori poolt pakutavatest teenustest kohalike omavalitsuste territooriumil.
 
Konkursi raames toetatakse veebilehtede täiendamist või infomaterjalide väljaandmist (trükiseid, brošüüre, infovoldikuid, käsiraamatuid), mis on suunatud Eestis elavatele Euroopa kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele.
 
Konkursil saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused ja kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused (v.a koolid ja lasteaiad).
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest (25%) ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (75%), lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel  659 9035 , e-post: [email protected]
 
 
Integratsiooni Sihtasutus ootab kutseõppeasutustelt täiendava eesti keele õppe ettepanekuid
 
Integratsiooni Sihtasutus ootab Euroopa Sotsiaalfondi programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames taas kutseõppeasutustelt uusi ettepanekuid täiendava keeleõppe korraldamiseks.
 
Eesmärgiks on, et võimalikult paljud kutseõppeasutused saaksid erineval viisil arendada eesti keele õpet, lähtudes just oma õppurite vajadustest ja võimalustest. Sellist koostöövormi on sihtasutus edukalt rakendanud juba mitmete koolidega. Koolidel on olnud võimalus pakkuda oma õppuritele nii täiendavaid keeletunde, ettevalmistuskursusi, vahetusprogramme, täiendavat praktikat, välja on antud ka täiendavaid õppematerjale ja rakendamisele läheb lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe).
 
Kõik ettepanekud on teretulnud. Oluline on, et need vastaksid programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” eesmärkidele ja kutsekoolide õppuritele suunatud tegevuse kirjeldusele. Eelarves märgitud summa eest tellib Integratsiooni Sihtasutus tellib vajalikud teenused ise (summat ei kanta üle ülikooli arvele).
 
Ettepanekute esitamise tähtaeg on 30. oktoober 2009. Kool võib esitada ka mitu ettepanekut.  Koostööettepanekud tuleb kindlasti esitada etteantud vormil ning elektronposti teel ja märgitud aja jooksul. Ettepanekuvormi leiab Integratsiooni Sihtasutuse kodulehelt.
 
Soovitav on esitada oma ettepanekud juba selles voorus, sest käesolev Euroopa Sotsiaalfondi programm saab läbi 2010. aastal. See tähendab, et pärast käesolevat ettepanekutevooru jääb veel vaid kevadine ettepanekute esitamise võimalus, millest tulenevalt on keeleõppe tegevuste kestvusele piirangud (need võivad kesta kuni 2010. aasta lõpuni).
Lisateave: Edydt Johanson, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel  659 9842 , e-post [email protected]
 
 
 
Lähiajal tulekul – hanked ja konkursid
 
 
Projektikonkurss „Lõimiv internet“
 
Oktoobris avaneb projektikonkurss „Lõimiv internet“. Konkursi üldine eesmärk on edendada interneti kaudu integratsiooni kui kahesuunalist protsessi ehk Eesti kodanike ja Euroopa kolmandate riikide kodanike vastastikust kohanemist ning omavahelist suhtlemist. Suurendada kolmandate riikide kodanike aktiivset osalemist Eesti ühiskonnas.
 
Konkursi raames toetatakse avalikkusele suunatud internetipõhiste infomaterjalide (sh elektrooniliste uudiskirjade) koostamist, kohandamist ja levitamist ning suhtluskeskkondade arendamist.
 
Konkursil saavad toetust taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi eelarvelistest vahenditest ja Euroopa Liidu Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Kati Tamm, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel  659 9027 , e-post [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Kultuuridevahelise kommunikatsiooni koolitus”
 
Oktoobris kuulutatakse välja avalik projektikonkurss, mille raames töötatakse välja koolitusprogramm ning koolitatakse riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikke kultuuridevahelise kommunikatsiooni alal.
 
Konkursi eesmärk on luua lõimumist toetav keskkond riigi ja kohalikul tasandil kolmandate riikide kodanikele suurendades kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ametnike pädevust kultuuridevahelise kommunikatsiooni alal.
 
Konkursi raames toetatakse koolitusprogrammi väljatöötamist ja koolituse korraldamist kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ametnikele.
 
Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest (25%) ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (75%), lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel  659 9035 , e-post: [email protected]
 
 
Kutseõppeasutuste juhtide nõustajate koolitus mitmekultuurilise õppesüsteemi loomiseks
 
Novembrist 2009 algab kuni järgmise aasta maini kestev 160-tunnine nõustajate koolitus. Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste töös orienteeruvad pedagoogilise ja/või psühholoogia-alase ettevalmistusega valdkonnaga tegelemiseks motiveeritud inimesed (soovitavalt juhid või valdkonnajuhid), kokku 20 inimest.
 
Koolituse eesmärk on teadmiste ja oskuste süvendamine nõustamisest ning mitmekultuurilise õppesüsteemi loomiseks olulise info, põhimõtete ja  kogemuste omandamine läbi koolituse, õppekäikude ja õppereisi.
 
Koolitust rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond. Koolitusele registreerumise kohta annab Integratsiooni Sihtasutus jooksvalt infot.
 
Lisateave: Marje Reimund, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel  659 9063 , e-post [email protected]
 
 
Kutseõppeasutuses üldoskusi õpetavate pedagoogide koolitus
 
Käesoleva aasta novembris algab kuni 2010. aasta augustini kestev 80-tunnine koolitus kutseõppeasutustes muukeelsetele õpilastele üldoskuse aineid õpetavatele õpetajatele. Kokku on koolitusele oodatud 150 õpetajat (igast koolist 1-2 õpetajat).
 
Koolituse eesmärk on arendada lõimitud eriala ja keeleõpet üldoskuste ainete põhiselt ning luua vastavad metoodilised materjalid.
 
Koolitust rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond. Koolitusele registreerumise kohta annab Integratsiooni Sihtasutus jooksvalt infot.
 
Lisateave: Marje Reimund, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel  659 9063 , e-post [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Rahvuste debatt – edukam Eesti!“
 
Integratsiooni Sihtasutus kuulutab oktoobris välja avaliku projektikonkursi „Rahvuste debatt – edukam Eesti!“.
 
Konkursi eesmärk on Euroopa Liidu kodanike ja Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanike (sh määratlemata kodakondsusega Eesti elanike) omavahelise dialoogi arendamine ühiskonnale olulistel teemadel.
 
Konkursi raames toetatakse Eestis elavatele Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanikele ja Euroopa Liidu kodanikele suunatud ühiseid avalikke arutelusid. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest (25%) ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (75%), lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel  659 9034 , e-post: [email protected]