INTEGRATSIOONIKALENDER - MÄRTS 2009

Noortekonverents „Kaks sammu lähemale“
 
6-7. märtsil toimub Nelijärve puhkekeskuses jätkukonverents „Kaks sammu lähemale“. Huvilised on oodatud!
 
Integratsiooni Sihtasutuse poolt ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest korraldatava osaluse ja demokraatia teemalisele noortekonverentsile on oodatud osalema noored vanuses 14-19 eluaastat üle kogu Eesti. Sarnaselt möödunud aasta lõpus läbiviidud samateemalisele konverentsile „Samm lähemale“, on ka sel korral konverentsile osalejatest pooltel noortel kodune keel eesti ning pooltel vene keel.
 
Üheskoos harjutatakse meeskonnatööd ning tehakse plaanid edaspidiseks ühiseks tegevuseks. Konverentsi töökeel on eesti keel, millega luuakse venekeelsetele noortele hea võimalus eesti keele praktiseerimiseks igapäevaelu keskkonnas.
 
Vaata konverentsi programmi SIIT.
 
Lisateave: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, e-post [email protected]
 
 
Keelekümblusprogramm – mis, kellele, kuidas
 
10. märtsi teabepäeval Tallinna Õpetajate Majas tutvustavad sihtasutuse alushariduse koordinaatorid lasteaia keelekümblusprogrammi, räägivad programmi tulemustest ja kasutatavast metoodikast. Konkreetsete näidete najal julgustatakse lasteaedade juhatajaid ja õpetajaid koostööle kümbluslasteaedadega. Tutvustatakse ka 2009. aasta keelekümbluskoolitusi, mis on avatud kõikidele lasteaiaõpetajatele ja võiksid suunata mõtlerma keelekümblusõpetaja rollile.
 
Lisateave: Svetlana Belova, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9848, e-post [email protected]
 
 
Läheneb hanke „Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaager“ tähtaeg
 
12. märtsil kell 11.00 on lihtmenetlusega avatud hanke „Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaager“ tähtaeg.
Hanke eesmärk on toetada eesti päritolu noorte eesti suhtluskeele arengut ning tutvustada eesti kultuuri ja Eestimaad keelelaagri raames toimuvate vahetuste kaudu.
Aastatel 2000-2003 ja 2005-2007 on sihtasutus korraldanud eesti keele ja meele laagreid eesti päritolu lastele ja noortele, kes elavad SRÜ riikides, Lätis või Leedus. Eesti päritolu noorte keelelaagri projektides on osalenud ligi 300 noort Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, Leedust ja Lätist. Erinevalt eelmistest aastatest pakuti 2008. aastal keelelaagris osalemise võimalust eesti päritolu noortele sõltumata nende elukohast väljaspool Eesti Vabariiki.
 
Lisateave: Kristina Pirgop, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9024, E-post [email protected],
 
 
Keelekümblus on tulemuslik – lastel on, mida üksteisega jagada
 
Varase keelekümblusprogrammi esimesed põhikoolilõpetajad  teevad kokkuvõtteid. 12. märtsil toimub Narva Vanalinna Riigikooli eestvedamisel Narva Hermanni kindluses varase keelekümblusprogrammiga esimestena liitunud koolide, Tallinna Läänemere Gümnaasiumi, Mustamäe Humanitaargümnaasiumi ning Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi õpilaste ja õpetajate kokkutulek. Kavas on  tutvustada õpilaste, õpetajate ja lastevanemate meenutusi üheksaaastasest tegevusest ühisalmanahhis. Koolidel on võimalus esitada oma õpilaste koostatud või loodud kodukoha-legende. Korraldajad ootavad külla HTMi, Integratsiooni Sihtasutuse inimesi, kõrgkoolide esindajaid ja  Narva linna haridusametnikke.
 
Lisateave: Maire Kebbinau, mitmekultuurilise üksuse koordinaator, tel 659 9 847, e-post [email protected]
 
 
Keelekümblusmetoodika tutvustamine Soome kolleegidele
 
20. märtsil on Tallinna kümbluslasteaedades (Vindi, Allika, Mahtra) külalised Soomest (40 õpetajat), kes huvituvad kümblusmetoodika rakendamise kogemustest. Seminar jätkub Haridus- ja Teadusministeeriumis, kus osalejad saavad ülevaade Eesti Vabariigi haridussüsteemist ning Integratsiooni Sihtasutuse tegevustest alushariduse valdkonnas.
 
Lisateave: Svetlana Belova ja Marje Sarapuu, mitmekultuurilise üksuse koordinaatorid, tel 659 9848 ja 659 9852, e-post [email protected] või [email protected]
 
 
Keelekümbluslasteaedade teatripäev
 
24. märtsil toimub Tallinna keelekümbluslasteaedade viies teatripäev. Kanutiaia ruumides saab kella 10 alates vaadata keelekümblusrühmade poolt esitatavat kümmet eestikeelset etendust.  .
 
Lisateave: Svetlana Belova, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9848, e-post [email protected]
 
 
Keelekümblusprogrammis osalejad tutvustavad oma tööd
 
26.-27. märtsil saab Kohtla-Järve lasteaias „Tuhkatriinu“ vaadata Ida-Virumaa lasteaedade keelekümblusõpetajate valmistatud õppevara. 
 
Lisateave: Svetlana Belova 659 9848, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9847, e-post [email protected]
 
 
Koolitus lõimitud aine- ja keeleõppest (LAK-õppest)
 
27.–28. märtsil jätkavad Rakveres kolmesessioonilise koolituse teise sessiooniga vene õppekeelega koolide eestikeelsete ainete õpetajad. Koolitusrühmad koosnevad kuni kolme erineva aine õpetajatest, keda on kokku 60. Koolituse kogumaht on 80 tundi, millest 48 tundi on auditoorset tööd. Koolituste töökeel on eesti keel. Koolitust korraldab Koolituse Korralduskeskus.
Koolituse teemad: ainedidaktika, aktiivõppe meetodite rakendamine aineõppes ja ainekeele õpetamisel, LAK-õppe rakendamisel.
 
Lisateave: Maire Kebbinau, mitmekultuurilise üksuse koordinaator, tel 659 9 847, e-post [email protected]
 
 
Algamas on koolitused kutseõppeasutuste pedagoogidele
 
Integratsiooni Sihtasutus alustas koostööd osaühinguga BDA Consulting, et koostada kutseõppeasutuste pedagoogidele täienduskoolituskava 4 AP mahus, töötada välja koolitusmaterjalid ning viia läbi üle-Eestilised koolitused. Täienduskoolituste eesmärk on anda teadmisi eriala ja keeleõppe ühendamise võimalustest, e-õppest, keeleoskuse arendamisest ning valmistada ette stažeerimiseks teises kutseõppeasutuses teises keeles. Koolitused on mõeldud nii kutse- kui ka üldainete õpetajatele. Info registreerumise, koolituskohtade ja ajakava kohta: BDA Consulting OÜ projektijuht Reilika Paas, [email protected] või tel. 627 4414.
Koolitused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.
 
Lisateave: Kristina Johannes, elukestva õppe üksus, tel 659 9065, e-post [email protected]
 
 
Vahetusprogrammid kutsekoolide õpilastele
 
Integratsiooni Sihtasutusel on kutseõppeasutustele pakkuda veel üks täiendav keeleõppe võimalus, mille osas on kutsekoolid ise soovi avaldanud.
Euroopa Sotsiaalfondi programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames on kutseõppeasutusete õppuritel võimalik osaleda keelelis-kultuurilises vahetusprogrammis. Muukeelsed õpilased saavad minna eesti keelt ja erialakeelt õppima mõnda teise kooli vahetusõpilasena ning eesti õppuritel on võimalik minna teise kooli tugiõpilaseks. Selleks vajalikud kulutused katab Integratsiooni Sihtasutus.
Osalemaks vahetusprogrammis tuleb leida endale partnerkool Eestis, kellega on samad erialad ja kelle juurde oma kooli õpilased saata. Algataja pooleks võivad olla ka need koolid, kellel on võimalik eestikeelset õppekeskkonda pakkuda. Oluline on selle tegevuse raames ka kultuuriline programm - vastuvõtjakoolil tuleb läbi mõelda, millised võimalused on nende piirkonnas tutvustada Eesti kultuuri ja tavasid.
Taotlusi vahetusprogrammis osalemiseks võtab Integratsiooni Sihtasutus kutseõppeasutustelt vastu jooksvalt. Samas tuleb arvestada, et programm saab läbi 2010. aasta lõpus.
 
Lisateave: Edydt Johanson, elukestva õppe üksus, tel 659 9842, e-post [email protected]
 
 
LÄHIAJAL TULEMAS
Jälgige värske info saamiseks veebilehte www.meis.ee
 
Hankekonkurss õpetajakoolituse üliõpilaste ettevalmistamiseks
 
Märtsi alguses kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja hankekonkursi „Õpetajakoolituse üliõpilaste ettevalmistus tööks eesti keelest erineva emakeelega lastega“. Hanke eesmärgiks on võimaldada õpetajakoolituse üliõpilastel ja juba töötavatel õpetajatel omandada teadmisi, mis on vajalikud tööks eesti keelest erineva õppekeelega üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes. Selleks töötatakse välja ja viiakse pilootkoolitusena ellu kaks spetsiaalset vabaainete kursust teemadel „Õppekeele oskuse arendamine ainetunnis“ ja „Kultuuridevahelised erinevused: vene kultuuritaustaga õpilased“.
Hange kuulutatakse välja Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.
 
Lisateave: Ave Osman, elukestva õppe üksuse koordinaar, tel 659 9030, e-post [email protected]
 
 
Hange “Eestikeelseks kutseeksamiks ettevalmistavate materjalide kirjastamine”
 
Integratsiooni Sihtasutus kuulutab märtsis välja lihtmenetlusega avatud hanke ”Eestikeelseks kutseeksamiks ettevalmistavate materjalide kirjastamine”. Hanke eesmärk on kirjastada erialase eesti keele koolitusmaterjalid ja sõnavaraloendid, mis on loodud müüja erialale, juuksuri ja kosmeetiku erialale ning koka ja kelneri erialale. Lisaks hõlmab hange koolitusmaterjalide juurde kuuluvate kuulamistekstide salvestamist.
Hange on osa programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” tegevusest ”Kutseeksamiks ettevalmistus ebapiisava eesti keele oskusega täiskasvanutele”.
 
Lisateave: Merlin Mägi, elukestva õppe üksus, tel 659 9068, e-post [email protected]
 
 
Hange „EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuste korraldamine“
 
Integratsiooni Sihtasutus kuulutab märtsi alguses välja lihtmenetlusega avatud hanke „EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuste korraldamine“.
 
Hanke eesmärgiks on kuni 2010. aasta lõpuni tasuta EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursuste läbiviimine 2000 määratlemata kodakondsusega isikule ning kolmandate riikide kodanikule.
 
Hange viiakse läbi Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ alusel asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi rahalisel toel. Viimase toel viiakse 2009. aasta märtsis läbi ka hange leidmaks korraldaja(d) tasuta eesti keele kursuste läbiviimiseks määratlemata kodakondsusega isikule ning kolmandate riikide kodanikule.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9062, E-post [email protected]