INTEGRATSIOONIKALENDER – JUULI 2009

ÜLDINFO
 
Ettevalmistavad koolitused eestikeelseks kutseeksamiks
 
Veel on kohti sügisel algavatele erialase eesti keele koolitustele juuksuri, kosmeetiku, koka ja kelneri erialadel. Aktiivsem registreerumine on toimunud müüja eriala koolitusgruppidesse. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavatest koolitustest on oodatud osa võtma neid erialasid viimasel kursusel õppivad noored ja nimetatud erialadel töötavad täiskasvanud.
 
Koolituste eesmärk on valmistada osalejad ette eestikeelseks I taseme kutseeksamiks, mistõttu saavad koolitustest osa võtta vähemalt A2 eesti keele oskustasemega inimesed. Registreerunute taseme kontrollimiseks korraldatakse eeltestimine.
 
OÜ Sugesto poolt läbiviidavad koolitused toimuvad septembrist 2009 kuni novembrini 2010 Tallinnas, Jõhvis ja Narvas. Igas linnas toimuvad koolitused kõikide erialade osas kokku kolmes tsüklis: september – detsember 2009, jaanuar – aprill 2010 ja september – november 2010. Igale koolitusgrupile toimub koolitus 120 akadeemilise tunni ulatuses.
 
Koolitustele saab registreeruda e-posti aadressil [email protected] või telefonil 660 1559.
 
Erialased eesti keele koolitused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.
 
Lisateave: Merlin Mägi, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]
 
 
Aktiivõppe võtete väljatöötamine eesti keele ja kultuuri õpetamiseks kutseõppeasutustes
 
Integratsiooni Sihtasutuse ja Tallinna Ülikooli koostöös luuakse aktiivõppe võtteid tutvustav kogumik eesti keele ja kultuuri õppeks kutseõppeasutustes. Kogumik koosneb video-osast ja käsiraamatust. Video-osa näidistundides demonstreeritakse erinevaid aktiivõppe võtteid. Käsiraamat annab selgitusi kasutatud võtete kohta ning sisaldab lisaharjutusi ja töölehti õppijatele.
 
Tegevuse eesmärk on toetada kutseõppeasutuste eesti keelest erineva emakeelega õppurite lõimumist Eesti ühiskonnas läbi metoodiliselt kaasaegse keele ja kultuuri õpetuse. Sihtrühm on kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele õpetajad, kes õpetavad vene õppekeelega õpilasi. Samuti kuuluvad sihtrühma eesti keeles vene õppekeelega gruppe õpetavad aine- ja erialaõpetajad.
 
Aktiivõppe võtete kogumik valmib 2010. a septembris.
 
Lisateave: Reet Kallo, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9841, e-post [email protected]
 
 
 
HANKED JA KONKURSID 
 
Hange „Tasemeeksamite materjalide arendus: veebipõhiste näidistestide koostamine“
 
Lihtmenetlusega avatud hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. juulil kell 16.00.
 
Tegevuse eesmärk on toetada eesti keele tasemeeksamite arendamise ja eksamimaterjalide veebipõhiselt kättesaadavaks tegemise kaudu kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega isikute, paremat integreerumist Eesti ühiskonnas.
 
Antud hange on osa Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi rahastatavatest tegevustest ning kuulub lõimumiskava sotsiaalse ja majandusliku lõimumise valdkonda, mis sisaldab meetmeid kolmandate riikide kodanike paremaks lõimumiseks Eesti ühiskonnas. Hange keskendub määratlemata kodakondsusega isikute ning kolmandate riikide (sh Venemaa) kodanike eesti keele oskuse väljaselgitamise võimaluste laiendamisele ja keeleoskuse mõõtmise vahendite kvaliteedi tagamisele.
 
Tegevust rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.
 
 
Lisateave: Kristina Johannes, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9065, e-post [email protected]
 
 
Lihtmenetlusega avatud hange “Teavitustegevused eesti keele kui teise keele õppe toetuseks”
 
Kuni 6. juulini 2009 avatud hanke eesmärk on toetada ESF programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” eesmärkide ning tulemuste saavutamist, sh:
  • teavitada programmi potentsiaalseid sihtrühmi ning kaasata nad seeläbi tõhusamalt programmi raames toimuvatesse keeleõppe tegevustesse;
  • kujundada avalikkuses positiivseid hoiakuid eesti keele kui teise keele õppimise suhtes ja eesti keelt mitte emakeelena kõnelejate suhtes;
  • tõsta avalikkuse teadlikkust Euroopa Sotsiaalfondi toetusest.
Hankekonkurss korraldatakse programmi ”Keeleõppe arendamine 2007–2010” raames (Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav “Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meede „Keeleõppe arendamine”).
 
 
Lisateave: Merlin Mägi, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös“
 
Konkursitaotluste esitamise tähtaeg on 8. juulil kell 16.00.Projektikonkursi eesmärk on toetada noorteühenduste tegevusi, mis käsitlevad kultuurierinevuste mõistmist ja erinevast kodakondsusest noorte kaasamist koostöötegevustesse.
 
Planeeritud on toetada noortekoolitusi, koostöötegevusi ning noorsootööalase infomaterjali koostamist ja väljaandmist. Konkursi sihtrühmaks on Euroopa Liidu kodakondsusega noored, eelkõige Eesti kodanikud ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanikud ja kodakondsuseta noored.
Konkurssi rahastatakse riigieelarvest ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.
 
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post [email protected]
 
 
Hange „Integreeritud eesti keele õppe ja Eesti tutvustamise koolituskava ja õppematerjali koostamine ning koolitajate koolitus“
 
Hanke eesmärk on valmistada kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega isikud ette paremaks integreerumiseks Eesti ühiskonnas eesti keele, ühiskonna, ajaloo ja kultuuri integreeritud õppe kaudu. Õppematerjalid loovad aluse vajalike eksamite sooritamiseks ning toetavad tulevaste Eesti kodanike toimimist ühiskonnas, tööturul ja haridusteel.
 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.07.2009 kell 11.00.
 
 
Lisateave: Kristina Johannes, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9065, e-post [email protected] 
 
 
 
LÄHIAJAL TULEMAS – HANKED JA KONKURSID
Jälgige värske info saamiseks veebilehte www.meis.ee
 
Hange „Erialase eesti keele õppematerjalide koostamine turvalisuse- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele”
 
Hange keskendub erialase eesti keele õppematerjalide loomisele turvalisuse- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele, mille abil saavad nii haridust omandavad õppurid kui ka juba valdkonnas töötavad spetsialistid õppida eesti keelt 120 tunni ulatuses B2 tasemele jõudmiseks.
 
Hanke tegevustes juhindutakse Eesti lõimumiskavast aastateks 2008–2013, mille üks prioriteetne eesmärk on eesti keele oskuse parandamine inimeste hulgas, kelle emakeel ei ole eesti keel. Riikliku lõimumiskava meetmed on suunatud eesti keele täiendava õpetamise võimaluste edendamisele ja toetamisele, sh uute õppematerjalide loomisele.
 
Lisateave: Kristina Johannes, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9065, e-post [email protected]
 
 
Projektikonkursi „Teeme koos“ II taotlusvoor
 
Juulis kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja avaliku projektikonkursi „Teeme koos“ teise taotlusvooru.
 
Konkursi eesmärk on suurendada kodanikuaktiivsust, üksteise mõistmist ja suhtlust Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanike vahel.
 
Konkursi raames toetatakse pikema kestusega koostöötegevusi, kampaaniad, arutelufoorume ja teisi kodanikeühenduste tegevusi, kus osalevad ühiselt Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide vähemalt 18-aastased kodanikud ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanikud.
 
Konkursil saavad koostöötegevusteletoetust taotleda kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused ning mittetulundusühendused ja sihtasutused, kes viivad tegevusi ise ellu.
 
Konkurssi rahastatakse riigieelarvest ja Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Iris Järv, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9029, e-post [email protected]