INTEGRATSIOONIKALENDER - DETSEMBER 2009

Hange “Integreeritud keeleõpe” ootab pakkujaid
 
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja lihtmenetlusega hanke “Integreeritud keeleõpe”. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 7. detsembril 2009 kell 11.00.
 
Hanke raames tuleb korraldada vene õppekeelega haridusasutuste eesti keelt kui teist keelt õpetavatele pedagoogidele 104-tunnine täienduskoolitus „Integreeritud keeleõpe“.
 
Täienduskoolituse eesmärk on osalejate professionaalseks tegevuseks vajaliku keeleoskuse omandamise toetamine ning lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika-alaste teadmiste andmine.
 
Täienduskoolitusele kutsutakse osalema kuni 42 õpetajat. Koolituskursused toimuvad ajavahemikul jaanuar – juuli 2010. a.
 
Lisateave: Maarja Mänd, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon:  659 9853, e-post: [email protected].
 
 
Projektikonkurss „Meie Eesti“ jagas toetust 17 projektile
 
Sel sügisel toimunud konkursi eesmärk oli toetada Eesti riigi ajaloo ja kultuuriloo ning sellega seotud paikade/asutuste tutvustamist, ühist tegevust eestikeelsete, venekeelsete ja ka teiste keeltega koolide õpilastele.
 
Konkursi tingimuste kohasel peavad läbiviidavad tegevused andma osalejatele teavet ja praktilisi kogemusi elamiseks ning õppimiseks-töötamiseks Eestis. Tegevusse peavad olema kaasatud Eestis elavad Euroopa kolmandate riikide kodanikud (sealhulgas määratlemata kodakondsusega isikud) ja ka Euroopa Liidu kodanikud.
 
Konkursi raames toetati põhikoolide, gümnaasiumide ja põhihariduse baasil õpet võimaldavatele kutseharidusasutuste õpilastele suunatud Eesti riigi ajaloo ning kultuuriloo ja tänapäevaga seonduvaid üritusi, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo ainekava õpitulemuste saavutamisele kaasa aitavaid ning õpilaste sotsiaalse pädevuse kujundamist abistavaid tegevusi. Samuti said toetust õpilaste iseorganiseerumist soodustavad ettevõtmised ja projektid, mille raames koostatakse koolides koos õpilastega õppematerjale.
 
Toetust said Narva Pähklimäe Gümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Sillamäe Eesti Põhikool, Vikerkaarevärviline Eesti, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Narva Eesti Gümnaasium, Jõhvi Vene Gümnaasium, Narva 6. Kool, Paikuse Põhikool, Õismäe Kool, Tapa Vene Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium, Maardu Gümnaasium, ja Tallinna Mustjõe Gümnaasium.
 
 
Lisateave: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel  659 9850, e-post [email protected]
 
 
Aasta pärast valmivad turvalisuse ja tervishoiu alased erialakeele õppematerjalid
 
Selgusid hanke „Erialase eesti keele õppematerjalid turvalisuse ja tervishoiu valdkondade töötajatele ning koolitajate koolitus” võitjad. Hanke tulemusel valmivad 2010. aasta oktoobriks erialase eesti keele õppematerjalid, mille abil saavad nii haridust omandavad õppurid kui ka juba valdkonnas töötavad spetsialistid õppida eesti keelt 120 tunni ulatuses B2 keeletasemele jõudmiseks. Lisaks viiakse õppekomplektide kasutamiseks läbi koolitajate koolitused.
 
Turvalisuse erialakeele õppematerjalide väljatöötamiseks esitas parima pakkumise InterAct Projektid & Koolitus OÜ. Tervishoiualaste erialakeele materjalide koostamisega tegeleb Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
 
Õppematerjalide väljatöötamisel ja koolitajate koolitamisel juhindutakse valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ rakendusplaanist, mille üks prioriteetne eesmärk on eesti keele täiendava õppe võimaluste edendamine ja toetamine, sh uute õppematerjalide loomine. Samuti lähtutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi elukestva õppe strateegiast, mille raames laiendatakse muukeelsete täiskasvanute eesti keele õppe võimalusi.
 
Õppematerjalide koostamist ja koolituste läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
 
 
Lisateave: Kristina Johannes, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel  659 9065, e-post [email protected]
 
 
Kaheksa omavalitsust saavad toetust infomaterjalide koostamiseks
 
Projektikonkursi „Kohalike omavalitsuste infomaterjalid“ raames jagatakse kaheksa omavalitsuse vahel enam kui 450 tuhat krooni.
 
Valga Linnavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Narva Sotsiaalabiamet, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Tallinna Linnakantselei, Jõhvi Vallavalitsus, Kunda Linnavalitsus ja Loksa Linnavalitsus esitasid projektitaotlusi nii veebilehtede täiendamiseks, eesti- ja venekeelse avalike teenuste andmekogu loomiseks, eesti- ja venekeelsete infomaterjalide väljaandmiseks kui ka kohalike õigusaktide tõlkimiseks vene keelde. Projektitegevused lõppevad 2010. aasta novembris.
 
Konkursi eesmärk on suurendada Euroopa kolmandate riikide kodanike, sh määratlemata kodakondsusega Eesti elanike teadmisi avaliku sektori poolt pakutavatest teenustest kohalike omavalitsuste territooriumil.
 
Konkurssi rahastab Kultuuriministeerium ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.
 
Lisateave: kodanikuhariduse üksuse koordinaator Ruslan Prohhorenko, tel  659 9035, e-post [email protected]
 
 
„Teeme koos“ II voor andis toetust 17 taotlejale
 
Novembris selgusid projektikonkursi „Teeme koos“ II taotlusvooru tulemused. Toetuse osaliseks said 17 taotlejat kokku enam kui 2,5 miljoni krooni ulatuses.
 
Konkursi eesmärk oli suurendada kodanikuaktiivsust, üksteise mõistmist ja suhtlust Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanike vahel.
 
Konkursi raames toetatakse koostöötegevusi, mille kestus on rohkem kui kolm kuud, kampaaniad, arutelufoorume ja teisi kodanikeühenduste tegevusi, kus osalevad ühiselt Eestis elavad Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide vähemalt 18-aastased kodanikud ja määratlemata kodakondsusega isikud.
 
Konkursile oodati taotlema kohaliku omavalitsuse hallatavaid asutusi ning mittetulundusühendusi ja sihtasutusi.
 
Konkurssi rahastavad Kultuuriministeerium ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.
 
Lisateave: kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator Iris Järv, tel  659 9029, e-post [email protected].
 
 
Pirita Sotsiaalkeskuse eesti keele vestlusringid ootavad osalema
 
Pirita Sotsiaalkeskuses (Tallinn, Metsavahi tee 4, www.piritavak.ee) toimuvad igal teisipäeval kell 10.00-11.00 eesti keele vestlusringid eakatele (pensionäridele). Vestlusringi kuutasu on 15 krooni, infot saab telefonilt  606 9050  606 9050 .
 
Lisateave: Maris Saarna, Pirita Sotsiaalkeskuse vanemspetsialist, tel  606 9053.