Integratsioonikalender - detsember 2008

DETSEMBRIKUU INTEGRATSIOONIKALENDER
 
10. novembril esitleti uurimuse “Integratsiooni monitooring 2008” tulemusi
Rahvastikuministri Büroo ja Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel viisid Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli sotsioloogid 2008. aasta aprillis läbi integratsiooniprotsesside monitooringu, selgitamaks välja eri rahvusest inimeste hoiakuid ja neis toimunud muutusi. Monitooringu tulemused on üleval Rahvastikuministri Büroo kodulehel:
 
Tulemuste lühikokkuvõte:
 
Lisainfo: Tea Tammistu, Kodanikuhariduse üksus
 
 
Koostamisel on uued erialased eesti keele õppematerjalid
Integratsiooni Sihtasutus alustas koostööd Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudiga, et koostada erialaseid eesti keele koolitusmaterjale, sõnavaraloendeid ja jätkukoolituse kavu. Materjalid aitavad eesti keelt ebapiisavalt valdavatel täiskasvanutel ette valmistuda eesti keeles toimuvaks I taseme kutseeksamiks.
Kokku luuakse projekti käigus kolm koolitusmaterjali, sõnavaraloendit ja jätkukoolituse kava viiele erialale: müüjatele, juuksuritele ja kosmeetikutele ning kokkadele ja kelneritele.  
Koolitusmaterjalide juhtautor on Mare Kitsnik ning autorikollektiivi kuuluvad ka kutsekoolide erialaõpetajad. Iga komplekti aitab koostada vastava eriala ekspert, kes osaleb sõnaloendi koostamises, annab nõu õppetekstide ja ülesannete valikul ning toimetab materjali sisuliselt.
 
Koolitusmaterjalid valmivad kavakohaselt 2009. aasta mais. Koolitused I taseme kutseeksami eesti keeles sooritamiseks algavad 2009. aasta sügisel.
 
Lisainfo: Merlin Mägi, Elukestva õppe üksus
 
 
Nõustajad toetavad vene õppekeelega koolide õpetajaid eestikeelse õppe sisseviimisel
Nelja piirkondliku nõustamiskeskuse kaudu (Tartus, Narvas, Kohtla-Järvel ja Tallinnas) hakatakse rakendama eestikeelse gümnaasiumiõppe seire- ja nõustamissüsteemi. Pilootprojekt kestab 2008. aasta novembrist 2009. aasta maikuu lõpuni.
Piirkondlike nõustamiskeskuste avamisel detsembri alguses tutvustatakse seire- ja nõustamissüsteemi, nõustamiskeskuste tööd, piirkonna nõustajaid ning esitletakse raamatut “Lõimitud aine- ja keeleõpe”. Eestikeelse raamatu valmimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond, Integratsiooni Sihtasutus ning Haridus- ja Teadusministeerium.
Tallinna ja Harjumaa piirkonna nõustamiskeskust tutvustatakse pidulikult 10. detsembril, keskuse tööd koordineerib Integratsiooni Sihtasutuse keelekümbluskeskus.
 
Lisainfo: Kai Võlli, Keelekümbluskeskus
 
 
Keelekümblusprogrammi õpetajad täiustavad oma oskusi
3.–4. detsembril toimub Toilas 2. ja 3. kooliastme aineõpetajatele 80tunnise õppekavaga keelekümblusmetoodika koolituse 4. sessioon. Koolitajateks Integratsiooni Sihtasutuse keelekümbluskeskuse koolitajad Ane Kloren, Maire Kebbinau, Anna Sele ja Liina Norit. 
 
4.–5. detsembril toimub Jõhvis lasteaedade õpetajatele koolitus “Ühislugemine, töö raamatuga keelekümblusrühmas”. Koolituse viivad läbi Angelika Lall, Hedi Minlibajeva ja Nonna Meltsas.
 
6. detsembril toimub Jõhvis koolitus “Arenguvestlused lapsevanematega keelekümblusrühmas.” Koolituse viivad läbi Hedi Minlibajeva ja Nonna Meltsas.
 
Jõuab lõpule toetava vahetu tagasiside – 5minutise vaatluse metoodika koolitus: detsembris lõpetavad koolitusrühmad Tallinnas ja Narvas.
15.–16. detsembril arendavad keelekümblusõpetajad oma õppematerjalide koostamise oskusi. Koos vaetakse ka tunnikavade koostamise põhimõtteid. Õpetajate koostatud materjalid tehakse kättesaadavaks keelekümbluskeskuse kodulehel.
Lisainfo: Made Pandis ja Svetlana Belova, Keelekümbluskeskus
 
 
Noortekogude liikmed kogunevad Tallinnas
5.–6. detsembril toimub Tallinnas maakondlike noortekogude liikmetele konverents „Samm lähemale“. Kahepäevasel üritusel tutvustavad erinevad organisatsioonid oma osaluseteemalisi tegevusi. Kavandatud on mitmeid noortepäraseid, huvitavaid ja mitmekülgseid tegevusi, noortekogude liikmetel on võimalus üksteisega tuttavaks saada.
 
Osalejad saavad Eesti Noorteühenduste Liidu koostatud Osaluskogumiku, mille kordustrüki väljaandmist toetas Euroopa Sotsiaalfond.
 
Üritus toimub programmi „Keeleõppe arendamine 2007–2010“ raames.
 
Lisainfo: Lianne Ristikivi, Kultuuri ja noorsootöö üksus
 
 
KONKURSID
 
Lihtmenetlusega avatud hange „Noorsootöötajate täienduskoolitused mitmekultuurilises keskkonnas“
Hanke eesmärk on anda kultuuridevahelise õppe meetodite alaseid pädevusi noorsootöötajatele, kes töötavad noortega mitmekultuurilises töökeskkonnas (erineva keele- ja kultuuritaustaga inimestega), et hõlbustada noorte, sh kolmandate riikide kodakondsusega noorte integreerumist ühiskonda ja suurendada noorte kultuuridevahelisi kontakte ja vastastikust usaldust.  Hanke tulemusena korraldatakse  kultuuridevahelise õppe alase pädevuse tõstmiseks täienduskoolitus ning õppereis 40 noorsootöötajale ja  40 noorsootöö tudengile (kokku 4 gruppi).  
Hanget rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.
 
Hankekonkurss on avatud 17. detsembrini.
 
Konkursi juhendi saab projektijuhilt aadressil [email protected]
Lisainfo: Silver Pramann, Kultuuri ja noorsootöö üksus
 
 
Eesti keele laagrite projektikonkurss
Detsembris kuulutatakse välja projektikonkurss 2009. aasta keelelaagrite korraldamiseks. Antud taotlusvoor on kaheosalise konkursi esimene osa. Kevadel 2009 kuulutatakse välja konkursi teine osa ja samuti projektikonkurss pereõppe korraldamiseks. Keelelaagrite konkursist on oodatud osa võtma noortelaagrite vahetusi ja projektlaagreid korraldavad organisatsioonid. Projektikonkursile oodatakse programmilise iseloomuga projekte, mille käigus võib laagritegevusi läbi viia aasta jooksul. Esimesest voorust toetust saanud organisatsioonid teises taotlusvoorus (kevad 2009) osaleda ei saa.
 
Konkurssi rahastab Riigikantselei.
 
Konkursi juhendi saab peale konkursi väljakuulutamist Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt või projektijuhilt aadressil [email protected]
 
Lisainfo: Lianne Ristikivi, Kultuuri ja noorsootöö üksus
 
 
Projektikonkurss „Avatud konkurss“
Detsembris kuulutatakse välja avatud konkurss, mille eesmärk on kindlustada kõigile Eesti elanikele, sõltumata rahvusest või emakeelest, seadustest tulenevad võrdsed eneseteostusvõimalused ühiskonnaelus ja poliitikas; kaasata Eestis elavate kolmandate riikide kodanikke senisest enam kodanikuühenduste tegevustesse ning teavitada neid Euroopa Liidu, sh Eesti ühiskonna toimimisest.
 
Konkursi raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa sallivuse suurendamisele ja teadlikkuse tõstmisele – ühised üritused, kampaaniad, arutelufoorumid jms kolmandate riikide kodanikele Euroopa Liidu, eeskätt Eesti kodanike osavõtul.
 
Konkurssi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ja riigieelarvest.
 
Lisainfo: Iris Järv, Kultuuri ja noorsootöö üksus
 
 
Projektikonkurss eesti- ja venekeelsete laste ja noorte koostööd soodustavate tegevuste toetamiseks noorteühingutes, noortekeskustes, noorsootööasutustes ja kohalikes omavalitsustes kuulutatakse välja detsembris.
Konkurssi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ja riigieelarvest.
 
Konkursi juhendi saab peale konkursi väljakuulutamisest Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt www.meis.ee või projektijuhilt aadressil [email protected]
 
Lisainfo: Silver Pramann, Kultuuri ja noorsootöö üksus