INTEGRATSIOONIKALENDER – APRILL 2009

 
Sisukord
  • Üldinfo
  • Aprillikuised hanked ja konkursid
  • Lähiajal tulekul – hanked ja konkursid
ÜLDINFO
 
Juubeliaasta arendusstipendiumid jagatakse 7. aprillil
 
Integratsiooni Sihtasutus jagab tänavu juba 10. aastat integratsioonialaseid arendusstipendiume. Esmakordselt antakse välja ka meediatunnustus integratsiooniteemade kajastamise eest ajakirjanduses.
 
Stipendiumi eesmärk on väärtustada integratsioonitöö arendamist, et leida uusi meetodeid ja võimalusi kaasata erinevatest rahvustest inimesi koostöötegevustesse. Sel aastal antakse stipendiume välja kolmes kategoorias: eesti keele õppe edendamise, mitmekultuurilise Eesti teadvustamise ja edendamise ning kodanikuteadlikkuse kasvatamise eest.
 
2009. aasta arendusstipendiumite saajad kuulutatakse välja 7. aprillil Eesti Vene Teatris.
 
Lisateave: Iris Järv, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9 029, e-post [email protected]
 
 
Väljatöötamisel on kohanemisprogramm kolmandate riikide kodanike paremaks lõimumiseks
 
Integratsiooni Sihtasutus alustas koostöös Tallinna Ülikooliga kolmandate riikide kodanike kohanemisprogrammi väljatöötamist nende tõhusamaks lõimumiseks Eesti ühiskonnas. Töid rahastatakse Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ alusel asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja rahvastikuministri büroo kaudu.
 
Kohanemisprogramm kätkeb erinevaid valdkondi ja tegevusi. Programmi asjakohasuse ning toetavate meetmete ja juhiste tagamiseks toimub aprilli esimesel poolel ümarlaud. Ümarlaua arutelule on planeeritud kaasata lisaks koostööpartneritele ja rahastajatele ka kohalike omavalitsuste, Kodakondsus- ja Migratsiooniameti, Tööturuameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning teiste vajalike osapoolte esindajad, kel on otsese sihtrühmaga kokkupuude või nende kohta vajalik teave.
 
Ümarlaua eestvedajateks on Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi direktor Mart Rannut ja eesti keele kui võõrkeele dotsent Ülle Rannut.
 
Lisateave:         Riina Ring, elukestva õppe üksuse koordinaar, tel 659 9032, e-post [email protected]
 
 
Ida-Virumaa ametnikud asusid riigikeeleoskust täiendama
 
Aprillis alustavad Tallinna haridusasutuste töötajad oma eesti keele oskuse täiendamist. Märtsikuus käivitusid eesti keele õpingud juba Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja kohalike omavalitsuste hallatavate asutuste töötajad Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. Mais ja juunis käivad programmis osalejad keelepraktikal ning võtavad vastu eestikeelsest keskkonnast pärit kolleege.
 
Eesti keele omandamisele suunatud tööjõuvahetusprogrammi raames korraldab eesti keele lühikursused ja tööjõuvahetused eestikeelsest keskkonnast pärit kolleegidega hankekonkursi võitnud AS Erahariduskeskus.
 
Tegevused viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Keeleõppe arendamine 2007-2010" raames.
 
Lisateave:         Tea Kotkas, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9061, e-post [email protected]
 
 
 
Algab gruppide komplekteerimine eestikeelseks kutseeksamiks ettevalmistavatele erialase eesti keele koolitustele
 
Integratsiooni Sihtasutus alustas koostööd OÜ-ga Sugesto, et viia läbi erialase eesti keele koolitused ning korraldada praktika toetamine eestikeelses töökeskkonnas.
 
2009. aasta sügisel algavad erialase eesti keele koolitused müüja, koka, kelneri, juuksuri ja kosmeetiku erialadel õppivatele noortele ning vastavatel erialadel töötavatele täiskasvanutele. Koolituste eesmärk on valmistada osalejaid ette eestikeelseks I taseme kutseeksamiks.
 
120 akadeemilise tunni mahuga koolitused viiakse läbi Tallinnas, Jõhvis ja Narvas.
2009. aasta kevadel algab sihtrühma teavitamine ning õppegruppide komplekteerimine. Täpsem info [email protected] või telefonil 660 1559.
 
Tegevus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine 2007-2010" raames.
 
Lisateave:         Merlin Mägi, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]
 
 
Sihtasutus määratleb kohalike omavalitsuste rolli lõimumistegevustes
 
Riigihanke „Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti lõimumiskava 2008–2013” tegevuste elluviimisel“ võitis MTÜ Balti Uuringute Instituudi, SA Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS ja OÜ Geomedia ühispakkumus.
 
Hanke võitjad selgitavad välja, millised lõimumiskava tegevused oleks otstarbekas kohalikele omavalitsustele delegeerida. Selleks analüüsivad nad lõimumistegevustega seotud dokumente ning viivad läbi intervjuusid kohalike omavalitsuste ametnike ja riigiasutuste esindajatega.
Kavas on korraldada konsultatsiooni- ja tagasisideseminare ning rahvusvaheliste parimate praktikate koolitus kohalike omavalitsuste ametnikele. Samuti töötavad eksperdid välja tegevuste haldus- ja finantseerimismehhanismi, mis peab kaasnema kohalikele omavalitsustele täiendavate ülesannete riigi poolt delegeerimisega.
 
Kogu arendustöö tulemusena tehakse konkreetsed ettepanekud Vabariigi Valitsusele Eesti Lõimumiskava 2008–2013 ja selle rakendusplaani 2008–2010 tegevuste teostajate muutmiseks 2010. aastal.
Hanketegevusi finantseeritakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF) Riigikantselei vahenditest.
 
Lisateave: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9035, e-post: [email protected]
 
 
Integratsioonipoliitika indikaatorite täiendamine
 
Riigihanke „Integratsioonipoliitika indikaatorite täiendamine“ võitis audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS. Hanke eesmärk on valdkondliku arengukava „Eesti Lõimumiskava 2008–2013“ õigeaegne, säästlik ja tulemuslik elluviimine rakendusplaani 2008–2010 alusel, mis põhineb defineeritud eesmärkidel, oodatavatel tulemustel, tegevustel ning nende saavutamise näitajatel.
 
Hanke võitja seostab riiklikul tasandil saavutatud tulemused Euroopa Liidu tasandi omadega, et „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ üld- ja alaeesmärkide saavutamise näitajad võimaldaksid integratsioonivaldkonna arenguid võrrelda ka teiste Euroopa Liidu riikidega.
 
Hanketegevusi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Riigikantselei vahenditest.
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9034, e-post [email protected]
 
 
Sihtasutus selgitab tööandjatele etniliselt võrdse kohtlemise põhimõtteid
 
Riigihanke „Võrdsest kohtlemisest teadlikkuse tõstmise ja sallivuse arendamise kampaaniad” võitis OÜ Alfa-Omega Communications.
 
Hanke võitja selgitab tööandjatele võrdse kohtlemise põhimõtteid ning tutvustab eri ettevõtete kogemusi etniliselt mitmekesise töötajaskonnaga. Lisaks tutvustab hanke võitja avalikkusele teise emakeelega Eestis elavaid inimesi ning eri rahvusest inimeste koostööd.
 
Hanketegevusi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Riigikantselei vahenditest.
 
Lisateave: Kati Tamm, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9027, e-post [email protected]
 
 
Eesti keele õpe vene õppekeelega koolide õpetajatele
 
Aprillis algavad eesti keele kursused vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme õpetajatele, kes õpetavad või hakkavad õpetama aineid eesti keeles. Kursuse maht on 80 tundi. Õppegruppide moodustamisel arvestatakse õpetajate keeleoskust ja õpetatavat ainevaldkonda. Keelekursuse eesmärk on toetada õpetajate suhtluspädevuse arendamist ja seetõttu keskendutakse kursustel õppesituatsioonide loomisele, mis võimaldaksid õppijatel arendada eelkõige kuulamis- ja rääkimisoskust. Kursuste suhtlustemaatika on seotud õppijate tegevusalaga, üldisemalt haridusvaldkonna ja pedagoogikaga ning konkreetsemalt üldhariduskoolis õpetatavate ainetega.
Eesti keele kursused vene õppekeelega koolides aineid eesti keeles õpetavatele õpetajatele korraldatakse Tallinnas ja Ida- Virumaal. Õpetajate eesti keele õpet rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
 
Lisateave: Natalia Reppo, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel  659 9855 , e-post [email protected]
 
 
 
APRILLIKUISED HANKED JA KONKURSID
 
Läheneb noorsootöötajate tööpraktika korraldamise hanke tähtaeg
 
14. aprillil kell 11.00 on riigihanke “Noorsootöötajate tööpraktikate korraldamine mitmekultuurilises keskkonnas” tähtaeg.
Hanke tegevuste eesmärk on suurendada noorsootöötajate pädevust kultuuridevahelise õppe meetoditest, töötamaks noortega mitmekultuurilises ehk erineva keele- ja kultuuritaustaga inimestega töökeskkonnas, hõlbustades noorte (sh kolmandate riikide kodakondsusega noorte) integreerumist ühiskonda, suurendades noorte kultuuridevahelisi kontakte ja teineteise usaldust.
Hanke tegevustena võimaldatakse 18-le noorsootöötajale tööpraktikad mitmekultuurilises keskkonnas. Hanget rahastatakse Euroopa Integreerimise Fondi ja Rahvastikuministri büroo kaudu.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post [email protected]
 
 
Läheneb hanke „Eesti ja vene keele täienduskursused noorsootöötajatele“ tähtaeg
 
23. aprillil kell 11.00 on lihtmenetlusega avatud hanke „Eesti ja vene keele täienduskursused noorsootöötajatele“ tähtaeg. Hanke eesmärk on pakkuda 20 noorsootöötajale, kelle emakeel ei ole eesti keel, võimalust täiendada oma tööks vajalikku noorsootööalast eesti keele oskust.
 
Ühtlasi on võimalus 20 vene keelt mitte emakeelena kõneleval noorsootöötajal täiendada oma vene keele oskust noorte esmaseks juhendamiseks nende emakeeles (eeskätt vene keeles) tagamaks noortele noorsootöös osalemiseks võrdsed võimalused.
Täiendkursused mahuga 60 akadeemilist tundi on plaanis korraldada Harjumaal, Ida-Virumaal ja Tartumaal.
 
Kõnealune hange on juba teine omalaadne. Esimesed samasisulised Tallinnas ja Ida-Virumaal toimunud kursused 40-le noorsootöötajale lõpevad juba sel kuul.
 
Lisateave: Kaie Kullik, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9025, e-post [email protected]
 
 
Hange „Eesti keele kursuste korraldamine ja õpetajate koolitamine”
 
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas märtsi lõpus välja lihtmenetlusega avatud hanke „Eesti keele kursuste korraldamine ja õpetajate koolitamine”. Taotluste esitamise tähtaeg on 23. aprill.
 
Hanke eesmärk on 2010. aasta lõpuni viia läbi tasuta eesti keele kursused 800 (400 Harjumaalt ja 400 Ida-Virumaalt) määratlemata kodakondsusega isikule ning pikaajaliselt Eestis elanud kolmandate riikide kodanikule. Lisaks on kavas korraldada õpetajate koolitus 30 eesti keele kui teise keele õpetajale ning luua kursuste jaoks õppekavad.
 
Hanke üldeesmärk on toetada määratlemata kodakondsusega isikute ja pikka aega Eestis elanud kolmandate riikide kodanike integreerumist Eesti ühiskonda. Selleks korraldatakse kvaliteetseid tasuta eesti keele kursusi, mis arendavad õppija iseseisvust ning annavad Eesti ühiskonnas toimetulekuks vajaliku keeleoskuse.
 
Hange viiakse läbi Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ alusel asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Riigikantselei rahalisel toel.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9062, e-post [email protected]
 
 
Avatud on hange „Eesti keele omandamisele suunatud tööjõuvahetused“
 
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja uue hankekonkursi eesti keele lühikursuste ja eesti keele omandamisele suunatud tööjõuvahetuste korraldaja leidmiseks ebapiisava eesti keele oskusega õpetajatele, politseiametnikele, meditsiinitöötajatele ja raamatukogutöötajatele. Taotluste esitamise tähtaeg on 24. aprill 2009.
 
Tööjõuvahetusprogrammi eesmärgiks on luua mitmekesised ja paindlikud võimalused saavutamaks igapäevaseks ja ametialaseks toimetulekuks vajalikul tasemel riigikeeleoskus. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ kaudu.
 
Lisateave:         Tea Kotkas, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9061, e-post [email protected]
 
 
Avatud on hange “Eestikeelseks kutseeksamiks ettevalmistavate materjalide kirjastamine”
 
Hanke “Eestikeelseks kutseeksamiks ettevalmistavate materjalide kirjastamine” eesmärk on kirjastada erialase eesti keele koolitusmaterjalid ja sõnavaraloendid, mis on loodud müüja erialale, juuksuri ja kosmeetiku erialale ning koka ja kelneri erialale. Lisaks hõlmab hange koolitusmaterjalide juurde kuuluvate kuulamistekstide helisalvestamist. Hankekonkurss on avatud kuni 20. aprillini 2009.
 
Hankekonkurss korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi ”Keeleõppe arendamine 2007–2010” raames (“Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meede „Keeleõppe arendamine”).
 
Lisateave:         Merlin Mägi, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]
 
 
Avatud on hankekonkurss õpetajakoolituse üliõpilaste ettevalmistamiseks
 
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas 25. märtsil välja hankekonkursi „Õpetajakoolituse üliõpilaste ettevalmistus tööks eesti keelest erineva emakeelega lastega“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. aprill kell 15.00.
 
Hanke eesmärk on võimaldada õpetajakoolituse üliõpilastel ja töötavatel õpetajatel omandada teadmisi, mis on vajalikud tööks eesti keelest erineva õppekeelega üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes. Hanke tegevusteks on töötada välja ja viia pilootkoolitusena ellu kaks spetsiaalset vabaainete kursust teemadel „Õppekeele oskuse arendamine ainetunnis“ ja „Kultuuridevahelised erinevused: vene kultuuritaustaga õpilased“.
 
Hankekonkurss toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.
 
Lisateave:         Ave Osman, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9030, e-post [email protected]
 
 
 
LÄHIAJAL TULEMAS – HANKED JA KONKURSID
Jälgige värske info saamiseks veebilehte www.meis.ee
 
Avatakse hange "Koolijuhtide täienduskoolitus eestikeelse õppe arendamiseks muukeelsetes kutseõppeasutustes"
 
Aprilli alguses kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja lihtmenetlusega avatud hanke „Koolijuhtide täienduskoolitus eestikeelse õppe arendamiseks muukeelsetes kutseõppeasutustes“.
 
Täienduskoolituse eesmärk on kutseõppeasutuste juhtkondade valmisolek keele- ja erialaõppe lõimimisega seotud valdkondade arendamiseks koolis, e-õppe võimaluste kasutamiseks lõimitud aine- ja erialaõppes ning eesti keele kui teise keele õppes.
 
Hange on osa Euroopa Sotsiaalfondi programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” tegevusest ”Eesti keelest erineva õppekeelega kutseõpperühmade õpetajate, koolijuhtide täienduskoolitus”.
 
Lisateave:         Kristina Johannes, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9065, e-post [email protected]
 
 
Hange „Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) metoodika koolitus”
 
Aprillis avatakse lihtmenetlusega hange „Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) metoodika koolitus“. Koolituse eesmärk on tõsta muu õppekeelega koolide meeskondade teadlikkust LAK- õppe sisust ja keelekümblusprogrammi metoodikast, et pakkuda tuge nii keelekümbluskoolide kui ka teistele kooli õppekeelest erineva kodukeelega lastega töötavatele õpetajatele. 
 
Koolituskursused korraldatakse 160 õpetajale, prioriteetseks sihtrühmaks on vene õppekeelega koolide sh keelekümbluskoolide põhikooli õpetajad. Koolituskursused toimuvad 2009. aasta maist septembrini.
 
Koolitus koosneb neljast kolmepäevasest kursusest, neist kaks kursust toimuvad nii eesti kui vene keeles. Koolituse mahust on vähemalt 2/3 keelekümblusmetoodika teemasid, 1/3 õpetaja-õpilase arengut toetavaid ning psühholoogia valdkonna teemasid.
 
Koolitus viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel.
 
Lisateave: Maire Kebbinau, mitmekultuurilise üksuse koordinaator, tel  659 9 847 , e-post [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Meie Eesti“
 
Aprillis avatakse projektikonkurss „Meie Eesti“. Projektikonkursi eesmärk on toetada Eesti riigi aja- ja kultuuriloo ning sellega seotud paikade/asutuste tutvustamist õpilastele, eesti-, vene- ja muukeelsete koolide (üldhariduskoolide ja kutsekeskharidust andvate kutseõppeasutuste) õpilaste ühistegevust. Läbiviidavad tegevused peavad projektis osalejatele andma teavet ja praktilisi kogemusi elamiseks ja õppimiseks/töötamiseks Eestis. Tegevustesse peavad olema kaasatud Eestis elavad kolmandate riikide kodanikud (sh määratlemata kodakondsusega isikud) ja Euroopa Liidu kodanikud.
Projekte rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.
 
Lisateave : Toivo Sikk, mitmekultuurilise üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post [email protected]