Eesti keele grammatika seinatabelid

Autor:
Helle Metslang, Silva Tomingas, Silvi Vare, Jaan Õispuu
Publisher:
TEA
Aasta:
2001
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985711807
Võtmesõnad:
eesti keele õpe, grammatika, üldharidus
Description

Materjal on mõeldud eesti keele õpetamiseks muukeelses koolis. Komplekti kuulub 40 keeletabelit ja õpetajaraamat. Need käsitlevad kõiki olulisemaid grammatikalõike, haarates häälikuõpetuse, vormiõpetuse (sõnaliikide kaupa), sõnamoodustuse, lauseõpetuse ja õigekirja.

Tabelite koostamisel on lähtutud üldhariduskooli ainekavast. Komplektis on tabeleid nii alg-, kesk- kui ka vanema astme õppijale. Osa tabeleid sobib kasutada erinevates klassides (nt keskastmele mõeldud tabeleid materjali kordamiseks ka vanemas astmes).

Keeletabelitel kasutatakse skeeme, jooniseid ja illustratsioone. Materjal on esitatud lakooniliselt ja parema ülevaate andmiseks trükitud värvitrükis (nt tunnuste, lõppude jne eraldamiseks, muu vajaliku keeleainese esiletõstmiseks).