Eelteade: 9. jaanuaril avatakse taotlusvoor „Toetus Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
https://toetused.kul.ee/et/login 

Taotlusvooru lahtioleku aeg 09.01.2023 kell 00.00 - 09.02.2023 kell 23.59.

Taotlusvooru eesmärk: toetuse andmise eesmärk on tagada kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele Eestis võimalused hoida sidet ukraina keele- ja kultuuriruumiga kogukondlike tegevuste kaudu. 

Toetatavad tegevused. Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ning mille raames korraldatakse ukraina keele ja kultuuri õpet ja/või ukrainakeelseid kultuurisündmusi koostöös ukraina kultuuriseltside, eesti vabaühenduste, kultuuri- või mäluasutuste või raamatukogudega ja/või antakse välja ukrainakeelset laste- ja noortekirjandust.

Toetuse tulemus
Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:
- ukraina keele ja kultuuripärandiga seotud traditsioonid on sihtrühma seas elujõulised;
- sihtrühmal on säilinud side ukraina keele- ja kultuuriruumiga; 
- ellu on viidud kogukondlikud kultuurisündmused;
- välja on antud ukrainakeelne laste- ja noortekirjandus;
- korraldatud on ukraina keele ja kultuuri õpe sihtrühmale.

Nõuded taotlejale
Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa 15 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 09.02.2023 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login 

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 16.12.2022 määruse nr 21 „Kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks toetuse andmise tingimused ja kord“

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
[email protected] 

Iris Järv
rakenduskeskuse koordinaator
659 9029
[email protected]