DETSEMBER 2015

Virumaa õpetajate eesti keele kursused said jätku
Hea eesti keele praktika saab keelelise ja kultuurilise kümbluse klubides
Veel kaheksa rahvusvähemuste pühapäevakooli said õppetegevuseks toetust
Detsember pakub rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajatele rohkelt uusi teadmisi
Vene Akadeemiline Selts tähistab konverentsiga oma 95. aasta juubelit
Hangete ja konkursside ülevaade

Ida-Virumaa õpetajate eesti keele kursused said jätku

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) korraldas täiendavad B2-, ja C1-taseme keeleõppe kursused veel 40-le Ida-Virumaa pedagoogile. Novembris avati õpetajate kolm uut keeleõppe rühma Narvas ja Jõhvis.

MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuhi Jana Tondi selgitusel on õpetajate eesti keele oskuse parandamine MISA üks olulistest tegevussuundadest lähiaastatel. „Esmajärjekorras oleme alustanud pedagoogide koolitamisega Ida-Virumaal, kus eesti keele oskuse parandamise vajadus on kõige suurem,“ kommenteeris Tondi. 

Käesoleva aasta augustis algasid eesti keele tasemekursused 195-le Ida-Virumaa õpetajale. Sügisel kuulutus MISA välja täiendava hankekonkursi koolitajate leidmiseks, et avada veel 3 keelegruppi Narvas ja Jõhvis, kokku 40 inimesele. Keelekursused on mõeldud pedagoogidele, kelle nimed edastasid MISA-le Ida-Virumaa kohalike haridusasutuste esindajad 2015. aasta juunikuu lõpuks, kuid kes ei mahtunud esimestesse keeleõppe rühmadesse. „Novembris saimegi avada täiendavad keelegrupid –  ühe C1-taseme rühma Narvas ning B2-taseme ja C1-taseme rühmad Jõhvis,“ lisas Tondi.

Ida-Virumaa õpetajate keeleõppe tasemekoolitusi viib läbi keelefirma Algus OÜ. Pedagoogide eesti keele tunnid toimuvad 2 korda nädalas, kuni 15-liikmelistes gruppides. Lisaks viiakse vähemalt kord kuus läbi 6-tunnine intensiivõppepäev, kus osalejatele korraldatakse kohtumisi erinevate elualade ja ametite esindajatega. Kohtumiste eesmärk on luua õppijatele elulisi olukordi, kus nad peavad eesti keelt kasutades toime tulema. Keelekursused kestavad kuni 15. märtsini 2016.

Soov on, et kõik kursusel osalenud õpetajad sooritaksid 2016. aasta kevadel keeletaseme eksami ja vähemalt 80% kursuse läbinud õpetajatel paraneb keeleoskus vähemalt ühe taseme võrra. Eesti keele tasemeeksamid toimuvad 20. ja 21. veebruaril. Eksamile tuleb igal kursusel osaleval õpetajal iseseisvalt registreeruda, kas riigiportaalis www.eesti.ee või esitades avalduse Sihtasutusele Innove. Veebruarikuu eesti keele tasemeeksamile registreerimine lõpeb 1. jaanuaril 2016. Rohkem infot info leiab aadressilt http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid/registreerumine.

2015/2016. õppeaastal korraldab MISA eesti keele B2- ja C1-tasemekoolitusi kokku 18 rühmale Ida-Virumaal, millest 13 rühma on B2-taseme ja 5 rühma C1-keeletasemel. Keeleõppe täienduskoolitusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht, tel. 659 9069, e-post: [email protected]

Hea eesti keele praktika saab keelelise ja kultuurilise kümbluse klubides

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) viis käesoleval sügisel läbi hanke eesmärgiga leida keele- ja kultuuriklubide korraldaja eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele inimestele. Neljast laekunud pakkumusest tunnistati edukaks Mittetulundusühing Kodanikukoolitus pakkumus, kes hakkab organiseerima kuni 20 klubi tegevust 320 inimesele üle Eesti.

MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuhi Jana Tondi selgitusel on eesti keele veelgi tõhusama õppe tagamiseks tähtis pakkuda lisaks traditsioonilistele keelekursustele ka võimalust keele praktiseerimiseks. „Üheks võimalikuks meetodiks on keelelise ja kultuurilise kümbluse klubid, mis pakuvad võimalust eesti keeles suhelda, kultuuriüritusi külastada ja päevakajalistel teemadel arutleda. Võrreldes keeletundidega on suhtlemine ja õppemeetodid mitteformaalsed ning õhkkond vabam,“ tutvustas Tondi klubide tegevuse ülesehitust.

Jaanuaris, veebruaris, aprillis ja mais avatakse 20 klubi Tallinnas, Tartus, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Ahtme linnaosas ning Narvas ja Pärnus. Esimesed klubid alustavad tegevust jaanuaris Ida-Virumaal ja Tallinnas.

Eesti keele ja kultuuri klubid on mõeldud eelkõige neile, kes oskavad eesti keelt vähemalt B2 tasemel ning tahavad oma suhtluskeelt parandada või olemasolevat keeletaset hoida. Klubi liikmeks saavad esmajärjekorras käesoleval suvel MISA kodulehe kaudu B2-taseme eesti keele kursustele registreerunud. MISA edastab võimalike klubiliikmete nimekirja korraldajatele, kes võtavad seejärel tulevaste liikmetega ühendust. Klubides osalemine on vabatahtlik.

Keelelise ja kultuurilise kümbluse klubisid hakkavad juhendama 10 õpetajat, kes on ametilt täiskasvanute eesti keele või mõne muu võõrkeele õpetajad. Igal klubil on 2 eesti keelt emakeelena rääkivat eestvedajat. Klubid tegutsevad vähemalt pool aastat, mille jooksul korraldatakse liikmetele vähemalt üks iganädalane kokkusaamine ja üks õppekäik kuus. Väljasõitude ja ekskursioonide raames tutvutakse Eesti loodusvaradega, külastatakse muuseume, raamatukogusid ja teatrietendusi, kohtutakse omavalituste esindajate ja ettevõtjatega.  Külastatakse ka Riigikogu ja tehakse tutvust  Eesti valimissüsteemiga.

Detsembris toimub teabepäev keelelise ja kultuurilise kümbluse klubide eestvedajatele ning ka  esimene infopäev tulevastele klubiliikmetele.

Projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ alategevuse „Keeleline ja kultuuriline kümblus“ elluviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht, tel. 659 9069, [email protected]

Veel kaheksa rahvusvähemuste pühapäevakooli said õppetegevuseks toetust

Oktoobri lõpus selgusid rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimise teise taotlusvooru tulemused, millega eraldati tegevustoetust veel kaheksale pühapäevakoolile kogusummas 33 004 eurot.

„On rõõmustav, et meil õnnestus sel aastal korraldada täiendav taotlusvoor ja jagada tegevustoetust pühapäevakoolidele, kes kevadel toimunud esimeses voorus osaleda ei jõudnud. 22 toetust saanud pühapäevakoolile lisandus veel 8,“ esitles tulemusi MISA partnerlussuhete valdkonnajuht Kristina Pirgop. „Toetust saanud koolide seas on sellest õppeaastast Pärnus tegevust alustanud pühapäevakool, mida veab Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts. Lisaks toetasime 4 pühapäevakooli Tallinnast ja 3 kooli Narvast,“ lisas Pirgop.

Rahvusvähemuste pühapäevakool on koht, kus lapsed saavad tutvuda esivanemate kultuuriga ja õppida keelt. Tunnid on väga mitmekülgsed. Õppeaasta jooksul korraldatakse sageli ka ekskursioone või õppekäike muuseumidesse.

Pühapäevakooli tundidest saavad osa võtta kõik lapsed vanuses 3-18 eluaastat, kelle vähemalt üks vanematest on antud rahvuse esindaja. Sellest õppeaastast võetakse pühapäevakooli ka muust rahvusest lapsi, kuid nende esindatus ei tohi olla suurem kui 20% kõigist pühapäevakooli õpilastest. Pühapäevakoolide kontaktid on kättesaadavad siin: http://www.meis.ee/rahvuskultuuriseltside-puhapaevakoolid.

„Detsember on jõulukuu, mil traditsioonid saavad erilise ja olulise tähenduse. Ka kõikides pühapäevakoolides pööratakse jõulude ja uue aasta sündmustele erilist tähelepanu – tutvustatakse pühadekombeid, rahvusroogasid, jõuludele omaseid laule ja salme, räägitakse rahvapärimusi,“ selgitas MISA partnerlussuhte valdkonnajuht.

Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts korraldas oma õpilastele 29. novembril 2015 Pikkujoulu ürituse, kus pühapäevakooli kasvandikud etendasid näidendit Jeesus Kristuse sünnist, laulsid soomekeelseid laule ning kohtusid Soomest saabunud jõuluvanaga. Armeenia Pühapäevakooli Maštots õpilased külastavad jõulukuul Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis pühapäevakooli õpilasi, et tutvuda kaitsepühaku Püha Nikolai ehk Nikolausi lugudega, keda Armeenias väga ei tunta.

Pühapäevakoolide baasfinantseerimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht, tel. 659 9024, e-post: [email protected]

Detsember pakub rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajatele rohkelt uusi teadmisi

Detsembris korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajatele kaks harivat ja põnevat täienduskoolitust.

Esimene koolitus teemal „Kultuuridevaheline suhtlus: keel ja meel – draamaelemendid keeleõppes“ toimus 5.-6. detsembril 2015 Narva-Jõesuus. Kohal olid pühapäevakoolide õpetajad üle Eesti. Koolituse viisid läbi Evelin Müüripeal ja Leili Sägi.

Koolituse rühmatöös keskenduti õpetajate praktiliste oskuste arendamisele. Selgitati, kuidas ilmestada draamavõtetega keeletundi ning luua õpilastes pingevaba olekut. Nimelt draamavõtete kasutamine aitab kasvatada igas eas inimeste esinemisjulgust ja vähendada esinemisega kaasnevaid pingeid. Samuti tutvustasid koolitajad erinevaid liikumis- ja loovharjutusi, mida tunnis koostööoskuse arendamiseks kasutada. Keeleõppe seisukohalt aitab teadlike draamavõtete kasutamine  tugevdada väärtushinnanguid ning arendada suhtlemisoskust.

12.-13. detsembril 2015 leiab aset rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajate viimane täienduskoolitus sel aastal. Koolitus toimub Tallinnas viie koolitaja eestvedamisel.

Koolituse juhatab sisse Tallinna Ülikooli vene keele didaktika dotsent Irina Moissejenko. Ta õpetab võtteid, mis toetavad keele õpetamist rahvusvähemuste pühapäevakoolides ja räägib sellest, kuidas toimub laste keeleline areng kakskeelses keskkonnas. Näiteks, milliste meetodite abil on võimalik arendada õiget hääldamist, mille alusel saab valida sobilikke õppematerjale jne.

Psühholoog ja arst-terapeut Natalja Šastina selgitab õpetajatele, kuidas on võimalik hoolitseda oma sisemise oleku eest, kuidas vältida stressi ja läbipõlemist.

Koolituse teise päeva avavad kogenud koolitajad ja mitmete õpikute ning töölehtede autorid Õie Vahar ja Helgi Org. Nende teemaks on „Koostööoskus kui töö tulemuslikkuse ja rõõmu allikas“. Tähelepanu all on, kuidas teha kõrvalseisjast lapsevanemast aktiivne pühapäevakooli töös osaleja.

Selleks, et õppeprotsess oleks huvitavam ja mitmekesisem, korraldavad peaaegu kõik koolid oma õpilastele harivaid ekskursioone. Tallinna Ülikooli lektor Natalia Tšuikina räägib, kuidas saab ekskursiooni käigus keelt õpetada ja millised harjutused toetavad teadmiste omandamist kõige paremini.

Rahvusvähemuste pühapäevakoolide täienduskoolitusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht, tel. 659 9024, e-post: [email protected].

Vene Akadeemiline Selts tähistab konverentsiga oma 95. aasta juubelit

Vene Akadeemiline Selts 95 aastapäeva auks toimub 15. detsembril Eesti Rahvusraamatukogus konverents „Vene intelligents – 95 aastat Eesti hüvanguks“.

Konverentsi eesmärgiks on teavitada avalikkust venekeelse haritlaskonna tegemisest ja panusest Eesti ühiskonna jaoks. Samuti avaldada mõtteid Eesti käesoleva hetke sotsiaalmajandusliku arengu ja näitajate kohta. 15. detsembril 2015 Eesti Rahvusraamatukogus toimuva konverentsi teema on „Eesti majanduse ja ühiskonna arengu analüüs ja perspektiivid“.

Konverentsil esinevad Vene Akadeemilise Seltsi liikmed. Osalema oodatakse teadlasi, õppejõude, avaliku, kolmanda ja erasektori organisatsioonide esindajaid, kokku kuni 120 külalist. Konverentsile saab registreerida kutse alusel. Juhul kui kutset pole saadetud, kuid on huvi üritusest osa võtta, tuleks oma osalussoovist teada anda Angela Melikhovale e-posti aadressil [email protected] kuni 12.12.2015.

Vene Akadeemiline Selts on üks kauaaegsemaid Eesti kodanikuühendusi, mis asutati juba 1920. aastal. Seltsi tegevus taaselustati 1990-date alguses. Vene Akadeemilisel Seltsil on täna üle 120 teadlast liikme, kõige erinevamatelt erialadelt ja vanuses. Seltsil on kolm regionaalset osakonda Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus. Need osakonnad ühendavad akadeemikuid, teaduste doktoreid ja kandidaate ning magistreid. Seltsi tegevuse kohta saab rohkem infot kodulehelt http://www.rao.ee.

Konverentsi korraldamisele on oma õla alla pannud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht, tel. 659 9024, e-post: [email protected].
Angela Melikhova, PhD, Vene Akadeemilise Seltsi teadussekretär, e-post: [email protected]

Hangete ja konkursside ülevaade

Järgnevalt leiab ülevaate ja lühikirjeldused  Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) detsembrikuu hangetest ning konkurssidest.
 

  • 30. novembril 2015 kuulutati välja sotsiaalkampaania „Keeleliselt mitmekesise töötajaskonnaga avaliku ja erasektori organisatsioonide väärtustamine ning teavitus eesti keelest erineva emakeelega inimestele karjäärivõimalustest avalikus sektoris“. Hange viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 15. jaanuar 2015 kell 10.00.

Lisainfot ja viite e-riigihangete registrile leiab siit: http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=650.
 

  • 02. detsembril 2015 avanes projektikonkurss „Ühise teabevälja edendamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu“. Konkursile saab taotlusi esitada kahes kategoorias – ühist kultuuriruumi ja lõimumist toetavad spordiüritused  ning kultuuritegevused. Taotluste esitamise tähtaeg on 12.01.2016 kell 10.00. Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium.

Konkursi lisainfo ja dokumendid leiab siit: http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=651.
 

  • 08. detsembril 2015 kuulutati välja hange „Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele“. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti  „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ hanke raames oodatakse pakkumusi Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise koolituste korraldamiseks 2016 – 2017 aastal  vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 07. jaanuar 2016 kell 11.00.

Lisainfot ja viite e-riigihangete registrile leiab siit: http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=652.
 

  • Detsembris avatakse  „Väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss“. Projektikonkurssi abil toetatakse väliseesti kultuuriprojektide ja festivalide korraldamist, kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontaktivahetust väliseesti kogukondadega, samuti väliseesti kultuurikollektiivide professionaalset juhendamist eesmärgiga soodustada nende osavõttu Eesti kultuuri suurüritustest. Konkurssi rahastab Kultuuriministeerium.

Lisainfot konkursi avanemise kohta leiab peatselt MISA kodulehe konkursside rubriigist:  http://www.meis.ee/konkursid.
 

  • Detsembris avaneb ka „Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss“. Konkursi eesmärgiks on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilimisele ning  tutvustamisele Eestis – toetatakse kultuuriühingute üritusi, festivale, rahvusvahelist koostööd ja ühise inforuumi teket jm.

Lisainfot konkursi avanemise kohta leiab peatselt MISA kodulehe konkursside rubriigist:  http://www.meis.ee/konkursid.
 

  • Detsembris avatakse  hankekonkurss „Lõimumisvaldkonna kommunikatsioonikoostöövõrgustiku arendamine ja uudiste vahendamine“. Konkursi eesmärgiks on luua meediaparterite abiga lõimumisvaldkonna teemasid koondav ühine infoväli, mis kajastab erinevaid olulisi teemagruppe nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Konkurssi rahastab Kultuuriministeerium.

Lisainfot konkursi avanemise kohta leiab peatselt MISA kodulehe konkursside rubriigist:  http://www.meis.ee/konkursid.

                                                     Häid ja rahulikke jõulupühi kõigile ning meeleolukat vana aasta lõppu! 

                                                                                                                                                                                               MISA kollektiiv