AUGUST 2011


Kõrgkoolid ja keeleõppefirmad on oodatud pakkumusi tegema
 
Augustis avanevad konkursid, mille raames Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) hakkab otsima avaliku sektori asutuse töötajatele eesti keele koolituse ja kõrgharidustaseme õppurite täiendava eesti keele õppe läbiviijaid.
 
Pakkumuse kutsed esitatakse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse „Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe“ raames, mille eesmärk on toetada eesti keelest erineva emakeelega eesti tudengeid kõrgkooli õpingute ajal eesti keele tugiõppega, et arendada nende akadeemilist ja erialast eesti keelt. „Avaliku sektori töötajate keeleõpe“ tegevuse raames toetatakse eesti keelest erineva emakeelega Eestis elavate täiskasvanute erialast keeleõpet, et tagada nendele igapäevane ja ametialane toimetulek vajalikul tasemel.
 
Nii kõrgkoolide õppurid kui ka avaliku sektori asutuste töötajad saavad õppida eesti keelt kas asutuste või kõrgkoolide endi initsiatiivil koostatud programmi alusel.
 
Kokku saavad 2011/2012. õppeaaasta jooksul spetsiifilist, just nende erialade eripäradest ja vajadustest lähtuvat eesti keele õpet 11 kõrgkooli ligi 500 üliõpilast ja 28 avaliku sektori asutuse enam kui 600 töötajat.
 
MISA elukestva õppe üksuse juhi Eduard Odinetsi sõnul näitavad senised kogemused, et sellistest spetsiaalselt väga kitsale sihtrühmale suunatud kursustest saavad osalejad enam abi kui tavapärastest laiemale sihtgrupile mõeldud koolitustest. Odinetsi sõnul liigutakse viimasel ajal ka riigikeele õppes täiskasvanutele masstoodangust rätsepatöö suunas, kus igale kliendile leitakse just temale sobivad võimalused.
 
Taolise õppe raames on tagatud õppurite suurem osalus ja pühendumus, sest ettepanekud on tehtud enamasti asutuse töötajate endi initsiatiivil ja kursused toimuvad valdavalt asutuste oma ruumides. Keeleõppes osalevate inimeste pühendumist ja motivatsiooni näitab seegi, et enamik kursustel osalejaid on võtnud endale eesmärgiks eesti keele tasemeeksami sooritamise.
 
„Kõrgkoolide ettepanekute puhul on hea meel näha, et traditsioonilisse keeleõppesse on oskuslikult põimitud õppekäigud keele- ja erialaõppe eesmärgil teistesse samas valdkonnas tegutsevatesse kõrgkoolidesse või asutustesse. Selline aktiivne lühi- ja pikemaajaline keelepraktika on kasulik mitmel moel, näiteks omandab tudeng peale keele- ja erialasõnavara ka praktilised oskused tööks oma valitud erialal,“ selgitas Odinets.
 
Kõrgharidustaseme õppurite ja avaliku sektori asutuste töötajate keeleõppe konkursid avanevad hiljemalt augusti keskpaigast. Pakkumise kutsed avaldatakse MISA võrgulehel www.meis.ee.
 
Lisainfo: Jana Tondi, elukestva õppe üksus, tel 659 9069, e-post [email protected]

Algab täiskasvanute gümnaasiumide- ja kutseõppurite täiendav keeleõpe
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) korraldaskutseõppeasutuste ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendava eesti keele õppe korraldamiseks ettepanekutevooru, mille alusel korraldab MISA eesti kultuuri tutvustavate programmide väljatöötamist, õppekäike erinevatesse Eesti maakondadesse, praktika läbiviimist eestikeelses töökeskkonnas, õppurite vahetusprogramme, intensiivset tugiõpet, õppematerjalide koostamist ja õpetusvõtete levitamist keeleõppe motivatsiooni tõstmiseks.
 
Ühtlasi toetatakse ka näiteks keele- ja kultuuriruumis toimetulekupädevuste kujundamist, kultuuridevaheliste erinevuste õpet, kultuuridevahelist kasvatust ning eesti kultuuri mõistmist teise kultuuri läbi.
 
Täiendatavat eesti keele õpet korraldatakse 2011/2012. õppeaastal kaheksas kutseõppeasutuses ja kahes täiskasvanute gümnaasiumis.
 
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ raames kutseõppeasutuste ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendava eesti keele õppe korraldamiseks läbi viidud I ettepanekutevoorule esitasid oma ettepaneku kolm täiskasvanute gümnaasiumi ja 19 kutseõppeasutust.
 
Kutseõppeasutuste ja täiskasvanute gümnaasiumide ettepanekute alusel korraldatakse täiendavat keeleõpet eesti keelest erineva emakeelega õppuritele, kes õpivad eesti õppekeelega kutseõpperühmas või vene õppekeelega rühmas osalise eestikeelse õppega.
 
Keeleõpet korraldatakse täiendavalt koolitustellimusele või riikliku õppekava raames rahastatud õppele.
 
Lisainfo: Reet Kallo, elukestva õppe üksus, tel 659 9841, e-post [email protected]
 
 
Koolid saavad toetust osalise eestikeelse aineõppe sisseviimiseks
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toel saavad 12 Ida-Virumaa ja Harjumaa eestikeelsele aineõppele üleminevat gümnaasiumi üle 36 000 euro, et toetada vene õppekeelega põhikoolidest tulnud õpilaste kohanemist eestikeelses õppes.

“Koolide tegevused jagunevad laiemalt vaadatuna kaheks – toimuvad kohanemislaagrid ning tasanduskursused. Kohanemislaagri eesmärk on aktiveerida õpilaste eesti keele oskust ja kujundada positiivseid hoiakuid eesti keeles õppimise vastu. Tasanduskursus loob õpilastele turvatunde ning ennetab motivatsiooni või õppeedukuse langust,” selgitab MISA keelekümblusüksuse koordinaator Natalia Reppo.

Koolid kasutavad toetust näiteks Ida-Virumaalt Lõuna-Eestisse või Harjumaale sõitmiseks, ekskursioonide korraldamiseks, muuseumite ja teatrite külastamiseks, koostööks eestikeelsete koolidega ja sealsete õpilastega, õppereiside läbiviimiseks eestikeelsete giididega, seiklusmängudeks, kohtumisteks tuntud Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelastega jne. Koolidesse kutsutakse ka Eestis viibivaid välismaa vabatahtlikke võõras keelekeskkonnas toimetulekust rääkima, korraldatakse fotonäitus ning teisi loomingulisi tegevusi ja konkursse.
Reppo sõnul toetatakse projektikonkursiga mitte ranget hindamist, vaid julgustatakse noori suhtlema ning hinnete panemise asemel peavad õpilased hoopiski eneseanalüüsi päevikut, et ise enda edukust ja panust õpingutesse hinnata. 
Projektikonkurssi „Osalise eestikeelse aineõppe sisseviimise toetamine” rahastatakse Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt lähtudes valdkondliku arengukava ”Eesti lõimumiskava 2008-2013” rakendusplaanist.
 
Lisainfot toetust saanud koolide ja projektikonkursi kohta leiab MISA veebilehelt.

Osale projektikonkursi “Kursused – eesti keel ja kodakondsus” infopäeval!

 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi ”Kursused – eesti keel ja kodakondsus”, mille eesmärgiks on Eestis elavate kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega inimeste kaasamine ja integreerimine Eesti ühiskonda.
 
Konkurssi tutvustav infopäev toimub 2. augustil Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed (Liimi 1,Tallinn) kell 13.00-15.00.

Infopäeval osalemise soovist palume teada anda MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Tea tammistule e-postiaadressil [email protected].

 
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi ja Kultuuriministeeriumi toel vahendab MISA 240 910 eurot, et läbi keele- ja kodakondsusseaduse kursuste ning uusimmigrantide kohanemisprogrammi võimaldada sihtgrupil paremini kohaneda Eesti ühiskonnaga.
 
Konkursijuhendi ja teiste vajalike infomaterjalidega saab tutvuda siin.

MISA tegutseb nüüdsest ka Facebookis

 
Kõigil huvilistel on nüüd jooksvalt võimalik infot saada ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed tegemistega kursis olla ka Facebooki vahendusel.
 
Facebooki lehele koonduvad nii värskemad päevakajalised mõtted ja uudised kui ka huvitavad artiklid, viiteid ning meenutused varasemalt tehtust (näiteks saab tutvuda MISA varasemate reklaamikampaaniatega, olla kursis MISA poolt rahastatud projektidega jne) jpm.
 

Meid leiab Facebookist aadressil www.facebook.com/IntegratsioonijaMigratsiooniSihtasutusMeieInimesed.

Loe värsket kultuurilise mitmekesisuse osakonna infokirja!

Kultuuriministeeriumil on valminud värske infokiri, millest leiab lühiülevaated kultuurilise mitmekesisuse osakonna 2011. aasta esimese poolaasta peamistest tegevustest.

Uudiskirjas on juttu lõimumisvaldkonna arengutest Euroopa Liidus ja Euroopa Nõukogus, lõimumisvaldkonna arendus- ja meediastipendiumite laureaatidest, rahvusvähemuste kultuurinõukoja tööst ning 2011. aastal läbiviidavast Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringust.

Ülevaate saab ka Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud lõimumiskava täitmise 2010. aasta aruandest ja uue rakendusplaani 2011-2013 prioriteetidest.

Infokirjast saab lisaks lugeda, mis projektid said toetust rahvusvähemuste kultuuriseltside ja ühise teabevälja toetusprogrammist ning Peipsiveere kultuuriprogrammist. Ühtlasi jagatakse infot 2011. aasta teisel poolaastal avanevatest Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2011. aasta toetusprogrammidest.

Infokirja saab lugeda Kultuuriministeeriumi veebilehel