APRILL 2012

LAK-ÕPPE KUU UUDISED

Algas lõimitud aine- ja keeleõppele pühendatud LAK-õppe kuu
LAK-õppe kuu algab Narvas ettekandega „Laps ja kakskeelsus“
LAK-õppe nädala avaüritus käsitleb teises keeles õppimise võimalikkust
LAK-õppe nädal toob Ida-Virumaa lasteaedadesse mitmeid sündmusi
MISA delegatsioon sõidab Hollandisse rahvusvahelisele LAK-õppe konverentsile

UUUDISED

Algas konkurss „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid”
MISA tellimusel loodud e-kursus sai kvaliteedimärgi
Aprillis toimuvad Vene Teatris režissöör Tarkovskile pühendatud sündmused
Kõrgkoolid saavad MISA-lt tuge õppurite eesti keele oskuse parandamiseks
Avaliku sektori asutused saavad töötajate eesti keele õppeks tuge
Vabaühendused saavad töötajate eesti keele oskuse parandamiseks tuge

LAK-ÕPPE KUU UUDISED

Algas lõimitud aine- ja keeleõppele pühendatud LAK-õppe kuu

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) korraldab aprillis kolmandat aastat järjest lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) kuud, mille raames toimub üle Eesti mitmeid teises keeles õppimist tutvustavaid sündmusi.

LAK-õppe kuu egiidi all toimub 9.-13. aprillini hotellis Tallinn Nordic Hotel Forum LAK-õppe nädal, mille tähtsündmuseid on mitu:

• 12.-13. aprillil toimub koolitus „Mitme keele ja kultuuri pädevus“, kus koolitajad Roskilde Ülikoolist ja Justus-Liebigi Ülikoolist käsitlevad teadmiste, hoiakute ja oskuste paljusust, mida õpilane vajab selleks, et omandada keelte ja kultuuride ülest pädevust. Koolitusel antakse õpetajatele ideid sellest, kuidas keeleõppes toetuda õppija varasematele teadmistele teistest keeltest ja kultuuridest, kuidas õpilasi ergutada ja motiveerida ning arendada õpioskusi, koostada projekte jpm.

• 9. aprillil toimub LAK-õppe nädala raames teadusuuringute päev „Teises keeles õppimise võimalikkusest“, kus tutvustatakse uusi teises keeles õppimist käsitlevaid uuringuid ning korraldatakse diskussioon. Päeva jooksul tutvustatakse uuringuid muukeelse lapse toimetulekust eestikeelses koolis, hilise keelekümbluse ja varase keelekümbluse mõjust ning keelekümbluslasteaia lõpetanute koolivalmidus ja –jõudlust esimeses kooliastmes.

• 10. aprillil toimuval LAK-õppe päeval on peaesinejaks Martin Ehala, kes räägib aine ja emakeele lõimimisest emakeelses õppes. Päeva raames tutvustatakse lisaks ka keelekümblusprogrammi, räägitakse õpetaja ettevalmistusest, hoiakutest ja võrgustiku tööst.

LAK-õppe kuu sündmusi saavad algatada ka haridusasutused, kohalikud omavalitsused ja teised valdkonnaga kokkupuutuvad asutused ja inimesed. Tänaseks on juba registreeritud üle 100 sündmuse. Üle Eesti toimuvate sündmustega saab tutvuda MISA kodulehelel LAK-õppe kuu sündmustekalendris.

„LAK-õppe kuu sündmustele on osa saama oodatud valdkonnast huvituvad õpetajad, üliõpilased, haridusasutuste juhid ja teised huvilised. Väga oodatud on nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide esindajad ning lapsevanemad, sest LAK-õpe ei ole mõeldud vaid venekeelses õppetöös rakendamiseks, vaid aitab õppekeelest sõltumata nii ainetunnid kui ka teise keele õppimise elulähedasemaks muuta,“ kommenteeris MISA keelekümblusprogrammi koordinaator Maire Kebbinau.

Lisainfo: Maire Kebbinau, MISA keelekümblusprogrammi koordinaator, tel 659 9847, e-post [email protected]  

LAK-õppe kuu algab Narvas ettekandega „Laps ja kakskeelsus“

2. aprillil toimub Tartu Ülikooli Narva Kolledžis lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) kuu raames Yorki Ülikooli professori Marylin Vihmani ettekanne „Laps ja kakskeelsus“, millele järgneb mitmekeelsuse teemaline foorum.

Lisaks ettekandele ja sõnavõttudele tunnustatakse mitmekeelsusele pühendatud päeval LAK-õppe võrgustiku parimaid ning laste joonistuskonkursi võitjaid. Huvilistel on võimalik osaleda ka arutelufoorumil.

2.-13. aprillini viivad TÜ Narva Kolledži õppejõud läbi lahtisi tunde Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve koolides. Samal perioodil on TÜ Narva Kolledži raamatukogus avatud ka näitus "Uued eestikeelsed õppematerjalid loodus- ja täppisteaduste ainete õpetajatele", mille jooksul korraldaja on planeerinud ka kohtumisi õppematerjalide autoritega.

Lisaks toimub TÜ Narva Kolledži eestvedamisel ka koolitus klassijuhatajatele teemal "Keelekeskkonna loomise võimalusi klassivälises tegevuses" ning seminar ajalooõpetajatele „"Keerulised teemad teises keeles õpetamisel gümnaasiumiastmes".

LAK-õppe nädala Narvas lõpetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) mudeldusmängu „Allikad“ tutvustamine ja proovimine. Mängu eesmärgiks on algatada arutelu kultuuridevahelise lõimumise olulisemate aspektide üle ning näha neid uudsest vaatenurgast.

Sündmustest on oodatud osa võtma kõik LAK-õppe huvilised, sh lastevanemad, LAK-õppega seotud haridusasutuste esindajad, LAK-võrgustiku liikmed, õpetajad ja haridusasutuste juhid.

Tegevuste elluviimisel teeb Tartu Ülikooli Narva Kolledž koostööd LAK-õppe kuu eestvedaja ning algataja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed. Ürituste elluviimisele aitab kaasa lisaks ka Haridus- ja Teadusministeerium ja Narva Linnavalitsus.

Lisainfo: Pille Lille, Tartu Ülikooli Narva Kolledži humanitaarainete programmijuht, tel 356 0698, e-post [email protected]  

LAK-õppe nädala avaüritus käsitleb teises keeles õppimise võimalikkust

9. aprillil toimub Tallinn Nordic Hotel Forumis lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) nädala avasündmusena teadusuuringute päev „Teises keeles õppimise võimalikkusest“.

Teadusuuringute päevale on oodatud üliõpilased, õpetajad, õppejõud, haridusasutuste juhid, haridusametnikud, keelekümblusprogrammi partnerid, LAK-õppe võrgustiku liikmed, lapsevanemad jt olenemata kooli õppekeelest.

Tallinna Ülikooli professor Aaro Toomela tutvustab eestikeelses koolis õppivate mitte-eestikeelsete laste arengut ja toimetulekut. Kristina Sau-Ek Tallinna Ülikoolist räägib hilise keelekümbluse uuringust ja sellest, kuidas keelekümblusprogramm on koolides tegelikult rakendatud. Samuti tutvustab ta uuringut, mis võrdleb varase keelekümblusprogrammi lõpueksamite tulemusi ning õpilaste, õpetajate ja lastevanemate hoiakuid ning hinnanguid programmile.

Päeva jooksul toimub diskussioon eesti keelest erineva emakeelega laste toimetulekust eestikeelses koolis. Kristina Sau-Ek räägib teadusuuringute hilise keelekümbluse mõjust ning tutvustab 2011. aasta varase keelekümbluse uuringut.

Airi Kukk, Leida Talts, Maie Muldma tutvustavad keelekümbluslasteaia lõpetanute koolivalmiduse ja –jõudluse uuringut I kooliastmes, millele järgneb ka küsimuste- ja diskussioonivoor.

Igale uurigu tutvustusele järgneb ka küsimuste- ja diskussioonivoor. Päeva jooksul arutletakse, kuidas uuringutulemused võiksid mõjutada keelekümblusprogrammi rakendamist ning kuidas saadud sisendit paremini praktikas kasutada.

Lisainfo: Natalja Mjalitsina, MISA keelekümblusprogrammi juht, tel 659 9854, e-post [email protected]

LAK-õppe nädal toob Ida-Virumaa lasteaedadesse mitmeid sündmusi

Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) nädal suunab Ida-Virumaal tähelepanu lasteaedadele, kus toimub LAK-õppe nädala raames mitmeid sündmusi nii õpetajatele kui lastevanematele, kes puutuvad kokku või huvituvad kakskeelsest õppest.

LAK-õppe nädala eelüritusena toimub 4. aprillil algusega kell 9.30 toimub Kohtla-Järve Lasteaias Tuhkatriinu Ida-Virumaa keelekümbluslasteaedade õpetajatele seminar-töötuba teemal “Lihavõttepühade traditsioonid eesti ja vene kultuuris”. Samal päeval algusega kell 16.30 tutvustatakse Sillamäe Lasteaias Rukkilill keelekümblusprogrammi võimalusi lastevanematele.

12. aprillil korraldab Ida-Virumaa keelekümblusõpetajate võrgustik Jõhvi linna Lasteaias Pillerkaar eesti ja vene töökeelega seminari “Õpime koos”, kus käsitletakse kaasaegseid keeleõppe meetodeid, jagatakse kogemusi ning soodustatakse lasteaedade, põhikoolide ja gümnaasiumide omavahelist koostööd.

Seminaril saavad ka lapsevanemad võimaluse tutvuda erinevate keeleõppemeetoditega, mille rakendamist alustatakse juba lasteaias ning millega jätkatakse koolis.

12.-13. aprillil toimub ABC koolituse 1. sessioon lasteaia õpetajatele, kes alustavad tööd keelekümblusrühma õpetajatena 2012. aasta septembris 2012.

Lisainfo: Svetlana Belova, MISA keelekümblusprogrammi koordinaator, tel 659 9848, e-post [email protected]  

MISA delegatsioon sõidab Hollandisse rahvusvahelisele LAK-õppe konverentsile

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) delegatsioon sõidab 19.-21. aprillil Hollandisse Utrechti rahvusvahelisele LAK-õppe konverentsile “LAK-õpe 2012: praktikast visioonini” (CLIL 2012: From Practice to Visions).

Peaettekannetes käsitletakse diskussiooni osatähtsust keeleoskuse arendamisel loodus- ja sotsiaalainete õppimisel ning vaadeldakse LAK-õppe ja keelekümbluse sarnasusi ja vastastikuse rikastamise võimalusi.

Esimesel kahel päeval keskendutakse praktilistele tegevustele ning toimuvad töötoad, mis käsitlevad õppimist, õpetamise oskuseid, õpetajate koolitust ja juhtimist. Konverentsi käigus külastab delegatsioon ka mitmeid Hollandi koole.

MISA delegatsioonis sõidavad konverentsile mitmekultuurilise hariduse üksuse ja keelekümblusprogrammi koordinaatorid ning koolide esindajad Tallinnast, Kohtla-Järvelt ja Narvast. Delegatsiooni osalust konverentsil rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Natalja Mjalitsina, MISA keelekümblusprogrammi juht, tel 659 9854, e-post [email protected]  

UUDISED

Algas konkurss „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid”

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kuulutas välja avaliku projektikonkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid”.

Konkursi eesmärgiks on laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist, kinnistada kodanikupäeva traditsiooni, arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis ning pakkuda eri rahvustest noortele võimalusi omavaheliste kontaktide loomiseks ja arendavaks tegevuseks.

Konkursi raames toetatakse Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingute, riigiasutuste või kohalike omavalitsuste asutuste kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalisi üritusi ning materjale, sh mitmekultuuriliste ürituste korraldamist, koostööd eri rahvustest noorte vahel, temaatiliste õppematerjalide ja -vahendite loomist jms.

Projekti sihtrühmaks on eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased. Projekti kõik tegevused peavad toimuma Eestis.

Varasematel aastatel on sama projektitoetuse abil läbi on viidud näiteks kodanikutemaatikat tutvustavaid matku, kohtumisi vabariigi huvitavate isikutega jne.

Konkursi eelarve on 33 500 eurot ning konkursi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium ”Eesti lõimumiskava 2008-2013” raames.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. aprill kell 16.00. Konkursi nõuete ja dokumentatsiooniga saab tutvuda siin!

Lisainfo: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post [email protected]

MISA tellimusel loodud e-kursus sai kvaliteedimärgi

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) poolt tellitud ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis valminud e-kursus “Erialane eesti keel kütuste tehnoloogia erialale” sai märtsis kvaliteedimärgi.

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži kütuste tehnoloogia erialase eesti keele e-kursus, mille loojaks oli õpetaja Kaire Viil, sai 2012. aasta e-kursuse kvaliteedimärgi e-õppega tegelevate ülikoolide ja kutsekoolide võrgustikult. E-kursuse kvaliteedimärki taotles kokku 43 kursust, millest kvaliteedimärk anti 27 kursusele.

„Eesti keelest erineva emakeelega õppuritele on täiendavad õppematerjalid vajalikud selleks, et oma igapäevases, akadeemilises ja ametialases suhtlemises paremini toime tulla ja olla tööturul konkurentsivõimelisemad,“ kommenteeris MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

MISA tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi toel erialakeele e-kursused nii kutseõppeasutustele, kui kõrgkoolidele valmivad ja korraldatakse alates 2006. aastast. Lisaks kvaliteedimärgi saanud kursusele on 2011/2012 õppeaastal väljatöötamisel õppematerjalid ka Eesti Maaülikoolile ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile. Kõik valminud ja valmivad õppematerjalid asuvad erialakeele võrgulehel kutsekeel.ee.

„Näiteks Eesti Maaülikoolile valmib suvel erialase eesti keele õppematerjal põllu- ja aiasaaduste tootmise erialade muukeelsetele üliõpilastele. Lisaks valmib ka ühiskursus Moodle keskkonnas, mille abil saavad tulevikus veterinaarmeditsiini ja tervislike loomakasvatussaaduste tootmise ja töötlemise, inseneeria ning põllu- ja aiasaaduste tootmise erialade tudengid erialakeelt täiendada,“ selgitas Odinets.

Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-Ülikooli ja e-Kutsekoolivõrgustikku kuuluvates õppeasutustes. Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi.

Erialakeele kursuste elluviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi „Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Elukestev õpe” programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013” raames.

Lisainfo: Jana Tondi, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]  

Aprillis toimuvad Vene Teatris režissöör Tarkovskile pühendatud sündmused

Silmapaistva vene režissööri Andrei Tarkovski 80. sünniaastapäevaks toimub aprillis Vene Teatris koostöös loomeühendusega N-VIDEOPRESS projekt „Kohtumised Tarkovskiga“.

Tarkovskile pühendatud päevad avab 18. aprillil kell 18.00 Vene Teatri Galeriis avatav fotonäitus „Andrei Tarkovski: Viimane film“ esitlus, mille autoriks on filmiloolane ning Rootsis filmi „Ohverdus“ juures režissööri tõlk-assistendina osalenud Layla Alexander-Garrett (Inglismaa).

Samal päeval algusega kell 19.00 esitletakse Vene Teatri Suures saalis filmialmanahhi „Karikakramäng“ (1977), milles esitatakse Moskva Üleliidulise Riikliku Kinematograafia Instituudi eestlastest lõpetanud režissööride P. Urbla, T. Tahveli, P.Simma ja operaator A. Iho filminovelle, kelle diplomitööde juhendajaks oli Andrei Tarkovski.

19. aprillil kell 19.00 toimub Ella Agranovskaja ja Nikolai Šarubini uue dokumentaalfilmi „Tarkovski. Ristumised“ esilinastus. Ühtlasi leiab aset loominguline õhtu „Andrei Tarkovski tagasitulek“ Tarkovski sugulaste, kolleegide ja õpilaste osavõtul ning esitatakse Tarkovski filmi „Peegel“ (1976).

20. aprillil kell 19.00 esietendub Rootsi näitleja ja dramaturgi Erland Josephsoni näidendi ainetel Eesti režissööri Ilmar Taska käe all lavastus „Üks suveöö Rootsis“.

„Lavastaja Ilmar Taskat võlus kahe maailma, Rootsi ja Venemaa, põrkumine ja süntees. Publiku jaoks on alati köitev filmivõtete kaadritagune maailm, kahe kultuuri kohtumine, mis ei lähe alati just kõige libedamalt,“ kommenteeris Vene Teatri müügi- ja reklaamiosakonna juhataja Ksenia Kuzmina.

Kuzmina sõnul ootab Vene Teater Tarkovskile pühendatud sündmustest osa saama ka eesti keelt kõnelevaid ja vene keelt mitte valdavaid inimesi, sest lavastus „Üks suveöö Rootsis“ ja teisedki teatri lavastused on tõlgitud ka eesti keelde.

Tarkoski päevade korraldamist toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames ning „Russkij mir“.

Lisainfo: Ksenia Kuzmina, Vene Teatri müügi- ja reklaamiosakonna juhataja, tel 6114963, e-post [email protected]

Kõrgkoolid saavad MISA-lt tuge õppurite eesti keele oskuse parandamiseks

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) pakub kõrgkoolidele võimalust esitada ettepanekuid eesti keele õppe korraldamiseks ebapiisava eesti keele oskusega õppuritele ning investeerib parimate ettepanekute elluviimisesse kokku enam kui 70 000 eurot.

Täiendava keeleõppe sihtgrupiks on eesti keelest erineva emakeelega ning Eestis keskhariduse omandanud kõrgharidustaseme õppurid, kes soovivad arendada suhtluskeelt ja kõrghariduse omandamiseks vajalikku keeleoskust. Keeleõppe korraldamise eesmärgiks on arendada õppurite akadeemiliseks õppeks vajalikku eesti keelt ja erialast eesti keelt ning selles osalemine ei sea tingimusi eesti keele oskuse tasemele.

Täiendava keeleõppe formaat ei ole ettekirjutatud ning selle raames võib korraldada nii suvekoole, anda välja uut õppematerjali kui viia läbi näiteks pilootkursuseid. Ettepanekute esitamise tähtaeg kõrgkoolidele on 29. aprill.

Ettepanekutevooru dokumentidega saab tutvuda siin!

Kõrgkoolide õppuritele täiendava keeleõppe korraldamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist finantseeritava programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse „Kõrgharidustaseme õppurite täiendava keeleõppe“ raames.

Lisainfo: Jana Tondi, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]

Avaliku sektori asutused saavad töötajate eesti keele õppeks tuge

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) pakub ühiskonna turvalisuse, avaliku korra, avaliku halduse, hariduse, tervishoiu ja teistele avaliku sektori asutustele võimalust esitada ettepanekuid eesti keele õppe korraldamiseks oma asutuse ebapiisava eesti keele oskusega töötajatele.

Programmi eesmärk on pakkuda riigikeelest erineva emakeele ja ebapiisava eesti keele oskusega täiskasvanutele võimalust omandada igapäevaseks ja ametialaseks toimetulekuks vajalikul tasemel riigikeele oskus. Sihtrühmaks on õpetajad, politseiametnikud, meditsiinitöötajad, vanglaametnikud, raamatukogutöötajad ning muud avaliku sektori töötajad.

Ettepanekutel põhinev keeleõppeprogramm tähendab, et keeleõpe on asutusekeskne, arvestab paremini asutuse valdkonna spetsiifikat ja on seega ka efektiivsem. Õppetöö vormid ja maksumused ei ole ette antud ning sihtasutus ootab kõiki ettepanekuid, mis vastavad tegevuse eesmärkidele ja tingimustele. Saabunud ettepanekute hulgast välja valitud ettepanekute alusel asub MISA koostöös ekspertide ja ettepanekud teinud asutustega keeleõpet korraldama.

Ettepanekud tuleb esitada MISA veebilehel etteantud vormil hiljemalt 22. aprillil 2012 elektronpostile [email protected].

Avaliku sektori töötajate keeleõpet toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013” raames.

Ettepanekutevooru dokumentidega saab tutvuda siin!

Lisainfo: Jana Tondi, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]

Vabaühendused saavad töötajate eesti keele oskuse parandamiseks tuge

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) pakub vabaühendustele võimalust esitada ettepanekuid eesti keele õppe korraldamiseks ebapiisava eesti keele oskusega töötajatele ning investeerib parimate ettepanekute elluviimiseks kokku enam kui 60 000 eurot.

Käesolevast aastast korraldab MISA lisaks avaliku sektori töötajatele ka kolmanda sektori organisatsioonide töötajate keeleõpet, et tõsta Eesti elanike teadlikkust mitmekeelsuse eelistest ja luua võimalused erinevate keelte omandamiseks. Ettepanekute vooru korraldamisega soovib MISA arvestada erinevate vabaühenduste individuaalseid vajadusi ning eripärasid.

Keeleõppe korraldamise ettepanekuid on oodatud esitama kultuuriseltside ja noortega tegelevate mittetulundusühingute katus- ja eestkosteorganisatsioonid ning spordialaliidud ja piirkondlikud spordiühendused. Keeleõppe sihtgrupiks on kultuuriseltside, sh rahvuskultuuriseltside ja nende pühapäevakoolide, spordiühingute ja noortega tegelevate vabaühenduste eesti keelest erineva emakeelega töötajad.

Vabaühenduste ettepanekud, kuidas kõige efektiivsemalt korraldada eesti keele õpet oma organisatsiooni töötajate seas, on oodatud kuni 22. aprillini. Saabunud ettepanekute hulgast valib ekspertidest koosnev komisjon välja parimad, mille elluviimiseks leitakse hanke vahendusel keeleõppe korraldaja.

Eesti keele õpet ebapiisava eesti keele oskusega kolmanda sektori töötajatele toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013” raames.

Ettepanekutevooru dokumentatsiooniga saab tutvuda siin!

Lisainfo: Tea Kotkas, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9061, e-post [email protected]