Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis 2023

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud ka sel aastal Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Keelelaagrites osalemise avalduste registreerimine on lõppenud 23.04.2023.

Palun arvestada, et registreerimine ei taga kohta laagris ja lõpliku kinnituse laagris osalemise kohta saadame kirja teel. Valiku teeme lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust.

Laagris osalemise kinnitus saadetakse e-posti teel nii lapsevanemale, kui ka noorele hiljemalt 20. mai 2023. 

Keelelaagrites osalevad 13-18 aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuuri. Käiakse ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2023. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust:

  • I vahetus 3.-13. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt algaja tasemel;
  • ​​​​II vahetus 17.-27. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt keskmisel tasemel;
  • III vahetus 31.juuli-10. augustil noortele, kes valdavad eesti keelt heal tasemel.

 

Kõigi laagris osalejate lapsevanemaga sõlmitakse vahetult enne laagrit kokkulepe. Ainult allkirjastatud kokkulepe garanteerib valituks osutunud noorele koha eesti keele ja kultuuri laagris. Laagrikoha vabanemisel antakse laagrikoht järgmisele noorele.

On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

Tagame eestikeelse suhtluskeskkonna. Laagris on vajalikud ruumid ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks kolm korda päevas ja majutamiseks ning vastab kõikidele kehtestatud nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm. Tagatud on noortele sidepidamise võimalus oma vanemate või hooldajatega laagris olemise ajal.

Laagris osalemine on noorele tasuta. Lapsevanem peab tagama, et noorel oleks olemas ja laagris kaasas Eestis kehtiv tervisekindlustus. Eestisse reisimise ning tervisekindlustuse kulud katab noore lapsevanem. Vajaduse põhiselt on võimalus taotleda reisikulude hüvitamist peale III laagrivahetuse lõppu, palume seda vajadust märkida ka registreerimise vormil. 

Laagrite korraldamist rahastavad Kultuuriministeerium, Välisministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Reisikulud kompenseerib vajaduspõhiselt Välisministeerium.

Kõikidest muudatustest laagri korraldamisel teavitame vahetuses osalejaid niipea, kui muudatused vajalikuks osutuvad.

Lisainfo:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
e-post: [email protected]
tel: +372 53644172

 

 

RAHVUSKAASLASELE

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.