Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud ka sel aastal Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Registreerumine laagrisse on lõppenud.

Keelelaagrites osalevad 13-18aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuuri. Käiakse ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2021. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust, kokku 66 noorele:

  • I vahetus 5. juulil - 15. juulil noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;
  • ​​​​II vahetus 19. juulil - 29. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
  • III vahetus 2. augustil - 12. augustil noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.

On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

Teatame noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 20. aprilliks 2021 ning seejärel saadame lapsevanemale lepingu, mida ootame allkirjastatult tagasi hiljemalt 20. maiks 2021.

Ainult allkirjastatud leping garanteerib valituks osutunud noorele koha eesti keele ja kultuuri laagris.

Laagrikoha vabanemisel/mittetäitumisel antakse laagrikoht järgmisele noorele.

Valitud laagrivahetus tagab eestikeelse suhtluskeskkonna, on hubane ja vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks kolm korda päevas ja majutamiseks. Laager vastab kõikidele kehtestatud nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm. Tagatud on noortele sidepidamise võimalus oma vanemate või hooldajatega laagris olemise ajal.

Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust.

Laagris osalemine on noorele tasuta. Noorel peab olema kaasas Eestis või Schengeni riikides kehtiv eesti-, vene- või ingliskeelne (või nendesse keeltesse tõlgitud) tervisekindlustus. Eestisse reisimise ning tervisekindlustuse kulud katab noore vanem/hooldaja. Neid kulusid me ei hüvita.

Enne laagrisse tulekut sõlmime lepingu noore vanema/hooldajaga, millega lepime kokku poolte vastutuses ja kohustustes.

Laagrite korraldamist rahastavad Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Juhime tähelepanu, et seoses COVID - 19 ulatusliku levikuga järgime laagrite korraldamisel Vabariigi Valitsuse etteantud juhiseid. See võib tähendada olulisi piiranguid laagri korraldamisele (kohtade arv, ekskursioonid jne) või ka laagri ära jätmist. Kõikidest muudatustest laagri korraldamisel teavitame vahetuses osalejaid niipea, kui muudatused vajalikuks osutuvad.

Lisainfo:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
e-post kaire.cocker@integratsioon.ee
tel +372 659 9031

 

 

 

 

RAHVUSKAASLASELE

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.

Tagasipöördujale

Tagasipöördujale

 

Välisriigis elavatele eestlastele

Välisriigis elavatele eestlastele