Eelteade: 3. jaanuaril 2023 avatakse taotlusvoor „Väliseesti kultuuriseltside toetus"

Contest period: -
Taotlusvoor
Organizer: Integratsiooni Sihtasutus

Taotlusvooru aeg: 03.01.2023 kell 00.00 - 06.02.2023 kell 23.59 (Eesti aja järgi)

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 01.01.2023 - 31.12.2023.

Taotlusvooru eesmärgiks on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:
•    kultuursündmuste korraldamist väliseesti kogukondades;
•    Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega;
•    eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;
•    kontakt- ja teabeseminaride korraldamist väliseesti keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;
•    väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel;
•    nii väliseesti kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;
•    teabevahetuse korraldamist väliseesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

Nõuded taotlejale
Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis  registreeritud eraõiguslik juriidiline isik ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 44 000 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt 4000 eurot. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru alusdokumendiks on kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 “Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“.

Digitaalselt allkirjastatud või allkirjastatud ja skannitud taotlus koos lisadega esitatakse elektrooniliselt aadressil [email protected] märgusõnaga „Taotlusvoor väliseesti kultuuriseltside toetus“. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 06.02.2023 kell 23:59 (Eesti aja järgi)

Taotlusvooru infotund toimub Teams keskkonnas 25.01.2023 algusega kell 16:00 (Eesti aja järgi).
Infopäevale palume eelnevalt registreerida aadressil [email protected].

Lisad:

 

 

Lisainformatsioon:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuste valdkonnajuht
Tel: +372 5364 4172
E-post: [email protected] 

Raili Pihlamägi
koordinaator
Tel: +372 6599 066
E-post: [email protected]