Tööjõulähetusprogramm

Tööjõulähetusprogramm keeleõppe eesmärgil

Integratsiooni Sihtasustus toetab eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste eestikeelses töökeskkonnas töötamise valmisoleku ja toimetuleku suurendamist. Keeleõppe eesmärgil töölähetusi korraldatakse avalikus sektoris eesti keele oskust nõudvatel töökohtadel töötavatele inimestele, kelle keeleoskus ei vasta nõutud tasemele. Lähetuse käigus saadud keelepraktika tulemusena paraneb eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste konkurentsivõime tööturul, tegevusega soodustatakse ka tööandjate valmisolekut värvata eri keele- ja kultuuritaustaga töötajaid.

Taustast

2001. aastal töötati välja esimene mudel “Eesti-sisene tööjõuvahetus keelepraktika eesmärgil”, et laiendada eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õppimise võimalusi, suurendada nende konkurentsivõimet ja mobiilsust tööturul. Perioodil 2002.-2021. toimusid Ida-Virumaa politseiametnike, raamatukogutöötajate, kutsehariduskeskuse õpetajate, sotsiaaltöötajate, omavalitsuse ametnike jt sihtrühma esindajate töölähetused.

2023. aastal analüüsis Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel eesti keele praktikat vajavaid avaliku sektori sihtrühmi ja uuendas tööjõulähetuste mudelit OÜ Juunika Koolitus, mille kokkuvõttega on võimalik tutvuda siin.

 

Document
Lisa 2.pdf134.32 KB

Uue mudeli järgi on kavas alustada keeleõppe eesmärgil tööjõulähetustega 2023. aasta lõpus ja töötada selle põhjal välja 2024. aastal tööjõulähetuste programm, mida rakendada perioodil 2024.-2029.

 

Tööjõulähetuseprogrammi korraldamisel juhindutakse Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määrusest nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ ning teistest asjakohastest õigusaktidest, sh kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0005 „Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused“ alategevusest nr 3.3.4.1 „Tööjõulähetusprogrammi pakkumine keeleõppe eesmärgil“.