MÄRTS 2011

 

                    - Keelekümblusprogrammi koolitused juhtkondadele

                    - Keelekümblusprogrammi koolituste õppekavad ja koolitused

 
 
 
Projektikonkurss „Eesti keele õpe noorte suvelaagris“ ootab taotlejaid
 
Konkursi eesmärk on kujundada Eestis elavate eesti keelt mitte koduse keelena kõnelevate 7-18-aastaste noorte oskusi, teadmisi, vilumusi, väärtuseid ja hoiakuid eesti keele kasutamiseks ja eestikeelses keskkonnas toime tulemiseks.
 
Konkursi raames toetatakse eesti keele programmide läbiviimist noorte suvelaagrites. Toetust saavad taotleda noortelaagrite pidajad ja projektlaagrite korraldajad, kellel on selleks noorsootöö seaduse kohaselt saadud luba.
 
Taotluste esitamise tähtaeg on 16. märts kell 16.00. Konkursi dokumentatsioon ja taotlemiseks vajalikud materjalid on saadaval MISA veebilehel www.meis.ee
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.
 
Lisainfo: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, E-post [email protected].
 
 
Avanes lõimumisvaldkonna arendusstipendiumite ja meediatunnustuste konkurss
 
Veebruari lõpus kuulutas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed koostöös Kultuuriministeeriumiga välja konkursi lõimumisvaldkonna 2010. aasta arendus- ja meediastipendiumitele. Taotlusi oodatakse konkursile kuni 14. märtsini. Kandideerimise tingimused ja taotlused on kättesaadavad sihtasutuse kodulehel.
 
Arendusstipendiume antakse välja neljas kategoorias:
·         Eesti keelt kui ühist riigikeelt väärtustavad tegevused
·         Kodanikeühenduste kultuuridevahelist dialoogi ja koostööd toetavad tegevused
·         Kultuuriliselt mitmekesise Eesti teadvustamine
·         Lõimumist toetavad noorte poolt ja noortele korraldatud ühistegevused
 
Lisaks antakse välja kaks meediatunnustust – ajakirjanikule või meediakanalile/-väljaandele kultuuridevahelise ja üksteise mõistmise ning sallivuse väärtustamise kajastamise eest meedias. Üks stipendium antakse välja eestikeelse ja teine venekeelse meediakajastuse eest.
 
Arendusstipendiumi fond on 4000 eurot, meediatunnustuse fond on 1100 eurot.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9062, E-post: [email protected]
 
 
Algab lõimitud aine- ja keeleõppe kuu ehk LAK-õppe kuu
 
10. märtsil algab kuni 20. aprillini kestev üleriigiline LAK-õppe kuu „Lõimitud aine- ja keeleõpe kui koolikultuuri rikastaja“.
 
LAK-õppe kuud korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) keelekümblusüksus koostöös LAK-õppe võrgustiku ja teiste partneritega, sh paljude koolide ja lasteaedadega.
 
Kutsume kõiki maavalitsusi, kohalikke omavalitsusi ja haridusasutusi märtsis-aprillis tutvustama oma aine- ja keeleõppe ühendamise kogemusi – teil kõigil on võimalus anda oma panus LAK-õppe kuu õnnestumisse ja tutvustada seeläbi oma kogemust selle mitmekülgse metoodika kasutamisel. Kui soovite LAK-õppe kuud ka omalt poolt üritusega rikastada, siis registreerige palun oma üritus hiljemalt 20. märtsil MISA kodulehel.
 
Kuu raames korraldatakse avatud uste päevi, näitusi, seminare, koolitusi. Teretulnud on üritused maakondlikul või kohaliku omavalitsuse tasandil, haridusasutustes. Sihtkeelteks võivad olla lisaks harjumuspärasele eesti keelele ka saksa, inglise, prantsuse, soome, jaapani, võru või ükskõik, milline muu keel.
 
Kõigi LAK-õppe kuuks registreeritud tegevuste teave koondatakse ning on huvilistele nähtav MISA kodulehel LAK-õppe kuu tegevuste tabelis
 
LAK-õppe kuu koosneb kolmest osast: LAK-õppe kuust, LAK-õppe nädalast ja LAK-õppe päevast.
 
LAK-õppele pööratakse sarnase ürituse läbi tähelepanu teist aastat. Eelmisel kevadel korraldas MISA LAK-õppe nädalat, mille raames toimus koostöös partneritega enam kui 70 üritust.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9847, e-post [email protected]
 
 
Valminud on Keelekümblusprogrammi koolituste kalender 2011. aastaks
 
Koolituste kalender sisaldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) keelekümblusüksuse ja HTM-ga koostöös arendatud koolitustegevuste tutvustusi.
 
Kalendrisse kuuluvad lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) kuu raames toimuv koolitustesari keelekümbluskoolide ja teises keeles õppest huvitatud koolide direktoritele, õppealajuhatajatele ja õpetajakoolitusega seotud koolitajatele; Harjumaa ja Tallina õpetajate suvekooli info ning keelekümbluse ja LAK-õppe metoodikaalaste viie õppekava koolituste tutvustused ning kalenderplaan.
 
Aasta 2011 tähtsustab keelekümblusprogrammis jätkuvalt kvaliteeti. See tähendab keelekümblusprogrammi koolitustegevustes eelkõige uuendatud õppekavade rakendamist eesmärgiga toetada koole koolituste kaudu õpetajate enesearengul.
 
Keelekümblusprogrammi koolituste väärtused:
·         õppida uusi tööviise ja metoodikaid ja neid läbi proovida;
·         saada kindlustunnet eesmärkide ja tegevuste valikul tunniks või pikemaks ajavahemikuks;
·         tutvuda õppematerjalidega ja nende edasiarendamise ja rakendamise võimalustega;
·          elustada ja tuletada meelde varem õpitut ja selle rakendamise kogemusi;
·         suhelda keelekümblusvõrgustikku kuuluvate kolleegidega teistest koolidest;
·         mõista tagasiside ja eneseanalüüsi olulisust kvaliteedi tagamisel.
 
 
Keelekümblusprogrammi koolitused juhtkondadele
 
LAK-õppe kuul korraldab MISA Keelekümblusüksus Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) toel järgmised koolitused:
 
4.-5 aprill         Koolide direktoritele. Esinevad Irene Käosaar, Maie Soll, koolitaja David Marsh .
 
6. aprill            Õppealajuhatajatele, metoodikutelekoolitajatele, nõustajatele jt. haridustöötajatele LAK-õppe päeval. Sissejuhatuse teevad HTM-i esindaja Irene Käosaar ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor Katri Raik, keekümblusprogrammi koordinaatorid, koolitaja David Marsh .
 
7.-8. aprill       LAK-õppe ja Keelekümblusprogrammi koolitajatele ning programmi võtmeisikutele, kes on valmis esindama oma kooli edulugude ja kogemuste tutvustamisega seminaridel / koolitustel ka tulevikus. Koolitajad: Oliver Meyer ja Anu Virovere
 
Koolitused toimuvad Hotelli Olümpia konverentsikeskuses Liivalaia 33. Koolitustele saab registreeruda MISA veebilehel. Kohtade arv on piiratud.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9847, e-post [email protected].
 
 
Keelekümblusprogrammi koolituste õppekavad ja koolitused
 
Keelekümbluse ABC
Sihtrühm: koolijuhid, õppealajuhatajad, keelekümbluskoordinaatorid ja õpetajad, kes alustavad tööd keelekümblusprogrammis või kes pole varem keelekümbluskoolitustel osalenud.
Koolituse maht: 28 kontakttundi.
 
Seitse päeva koostöist kümblust
Keelekümblusprogrammi metoodika põhikoolitus rühmadeleTallinnas ja Narvas
Sihtrühm: keelekümblusklassides töötavad õpetajad, kes tahavad kogeda koostööd erinevates kooliastmetes ja erinevaid aineid õpetavate õpetajatega.
Koolituse maht : 49 kontakttundi.
 
Õpetaja kolm kübarat: aine, keel ja õpioskused
Sihtrühm: keelekümblusklassides töötavad aineõpetajad, kes soovivad tuge õpioskuste ja keeleoskuse arendajana.
Koolituse maht: 28 kontakttundi.
 
Kiiremini, kõrgemale, kaugemale – draama aktiivõppe võttena
Sihtrühm: keelekümblusklassides töötavad õpetajad, kes soovivad muuta õppetöö vaheldusrikkaks.
Koolituse maht: 28 kontakttundi.
 
Toetav vahetu tagasiside, 5 minuti vaatluse meetod
Sihtrühm: haridusasutuste juhid, õppealajuhatajad, programmi koordinaatorid, nõustajad, koolitajad, haridusametnikud jt. Koolituse maht: 24 kontakttundi, 16 tundi iseseisvat tööd.
 
Koolitustega on võimalik tutvuda keelekümblusprogrammi kodulehel.
 
Lisainfo: Maire Kebbinau, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9847, e-post [email protected]
 
 
Äripäev kuulutas välja konkursi Mitmekultuuriline ettevõtte ja töökeskkond. Ankeete saab täita ja esitada kuni 14. märtsini 2011
 
AJALEHE "ÄRIPÄEV" PRESSITEADE

Käesoleval aastal toimub juba kolmandat korda Äripäeva, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ja Kultuuriministeeriumi koostöös konkurss Mitmekultuuriline ettevõte ja töökeskkond.

 
Konkursist saavad osa võtta kõik Eesti ettevõtted, kus töötab rohkem kui kahest eri rahvusest inimesi. Hindamisel väärtustatakse mitte niivõrd ühes asutuses koos töötavate eri rahvuste arvukust, vaid ettevõtte mitmekultuurset sisekliimat.
 
„Sel aastal kuulutame esmakordselt konkursi välja kahes kategoorias. Ühes kategoorias saavad osaleda ettevõtted ja teises avaliku sektori asutused nagu teatrid, ülikoolid, ministeeriumid. Muudatuse sisseviimise tingis eelnevate aastate hindamispraktika, mis näitas kui keeruline on võrrelda äriettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone,“ kommenteeris Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. „Samuti oleme muutnud võitja väljaselgitamise viisi - mõlema kategooria kolme parimat kutsume kevadisele seminarile tegema lühikest ettekannet mitmekultuursuse tähendusest ja olemusest nende organisatsioonis. Ettekande põhjal selgitame välja ka mitmekultuurseima ettevõtte ja avaliku sektori organisatsiooni,” lisas Mandel.
 
Eeskujulikus mitmekultuurilises asutuses eksisteerivad harmooniliselt koos kultuuridest tulenevad erinevad tõekspidamised, uskumused ja kombed. Veelgi enam, sellisest mitmekultuurilisusest osatakse kasu saada. Konkursi tulemusena tunnustatakse ja tõstetakse esile neid ettevõtteid, kes väärtustavad ja toetavad mitmekultuurset töökeskkonda ning loovad võrdseid võimalusi kõikidele töötajatele hoolimata nende rahvusest.
"See on erakordselt suur võimalus. See, millised inimesed ettevõttes töötavad, mõjutab seda, mida ettevõte suudab teha. Kui inimesed on ühest rahvusest või kohast pärit, seab see üsna selge piiri, et tõenäoliselt ei suuda ettevõte tegutseda väljaspool seda ala või on see oluliselt raskem," kommenteeris mitmekultuurilisuse eeliseid viimase, 2009. aasta konkursi võitja Skype Technologies tegevjuht Sten Tamkivi.
 
Teiseks tuli viimasel konkursil mahutite tootja Estanc AS ning kolmanda koha saavutas Tartu Ülikool. Konkursil osalemiseks tuleb täita ettevõtte juhil või personalijuhil ja sõltuvalt ettevõtte suurusest ka töötajatel ankeedid, mis on üleval aadressil www.ap3.ee/mitmekultuuriline. Täidetud ankeete saab esitada kuni 14. märtsini 2011. Võitjate pingerida ilmub Äripäeva kuukirja Juhtimine 25. aprilli numbris.
 
Lisainfo: Rivo Sarapik, Äripäeva rubriigitoimetuse juht, tel: 667 0181, e-post: [email protected]
 
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed nõukogu kuulutas välja avaliku konkursi SIHTASUTUSE JUHATUSE LIIKME kohale
 
Juhatuse liige vastutab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusele Meie Inimesed pandud ülesannete täitmise ja asutuse igapäevase ning strateegilise juhtimise eest.
 
Kandideerimise eelduseks on:
 • riiklikult tunnustatud kõrgharidus;
 • majandusalased teadmised ning organisatsiooni juhtimiskogemus;
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • tugev algatus- ja analüüsivõime;
 • riigikeele valdamine kõrgtasemel;
 • vähemalt kahe võõrkeele oskus (inglise ja vene keel).
 
Kasuks tuleb:
 • töökogemus riigiasutuses;
 • töökogemus Euroopa Liidu struktuurifondidega;
 • varasem kokkupuude lõimumis- ja/või migratsioonivaldkonnaga.
 
Asukoht: Tallinn
Tööle asumise aeg: aprill 2011
 
Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV, kõrgharidust tõendava dokumendi koopia, kirjalik visioon-tegevuskava Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed arengust aastatel 2011-2015 (kuni 3 lk).
 
Avalduste laekumise tähtaeg on 17. märts 2011. Avaldused saata märgusõna all “MISA juhatuse konkurss” postiga aadressil Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Liimi 1, 10621 Tallinn või e-maili aadressil: maie.jyrgens (at) meis.ee.
 
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed otsib KOMMUNIKATSIOONIJUHTI
(tähtajaline leping lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks)
 
 
MISA tegeleb lõimumisalaste konkursside, hangete ja taotlusvoorude korraldamisega Eesti lõimumiskava rakendusplaani elluviimiseks. Samuti kuulub MISA kompetentsi rändealaste toetuste maksmine Eestisse naasjatele või koduriiki remigreerujatele.
 
MISA kommunikatsioonijuhi eesmärk on avalikkust neist tegevustest pidevalt informeerida ning asutuse sisekommunikatsiooni korraldada.
 
Tööülesanded:
 • meediaplaanide koostamine ja rakendamine
 • sisekommunikatsiooni edendamine
 • pressiteadete ja uudiskirjade koostamine ning toimetamine
 • trükiste koostamine ja toimetamine
 • veebilehe administreerimine
 • ürituste korraldamine ja läbiviimine
 • juhtkonna ja kolleegide kommunikatsioonialane nõustamine
 • jne
 
Kandideerimise eelduseks on:
 • riiklikult tunnustatud kõrgharidus eelistatult ajakirjanduse või avalike suhete valdkonnas
 • vähemalt kaheaastane avalike suhete alane töökogemus
 • oskus nii iseseisvalt töötada kui meeskonnas kaasa lüüa
 • meediasuhtluse planeerimisoskus
 • hea sõnaseadmisoskus
 • tekstide koostamise ja toimetamise kogemus
 • kodulehekülje administreerimiskogemus
 • ladus eesti keele oskus
 • inglise ja vene keele oskus
 
Kasuks tuleb:
töökogemus riigiasutuses;
varasem kokkupuude lõimumis- ja/või migratsioonivaldkonnaga.
 
 
Asukoht: Tallinn
Tööle asumise aeg: juuni 2011
 
Ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus, CV, kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning soovitaja kontaktandmed.
 
Avalduste laekumise tähtaeg on 21. märts 2011. Avaldused saata märgusõna all “Kommunikatsioonijuht” postiga Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusele Meie Inimesed aadressil Liimi 1, 10621 Tallinn või e-maili aadressil: maie.jyrgens (at) meis.ee.