Taotlusvoor „Eesti väliskogukondade väljaannete toetamine 2024“

Contest period: -

Toetuse andmise eesmärk toetada Eesti väliskogukondade perioodiliste väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele  ja kultuuri hoidmisel ja edendamisel.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium ja viib läbi Integratsiooni Sihtasutus.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

1) tegusad väljaannete toimetused;

2) jätkusuutlikkus rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel;

3) tugevam ühtekuuluvustunne Eestiga;

4) tulemuslikkus eesti keele ja kultuuri hoidmisel ja arendamisel.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja (vajadusel kontrollitakse ja fikseeritakse riigiabi või vähese tähtsusega abi kriteeriumitele vastavus) või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 45 000 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt  7000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 08.04.2024 kell 23:59 (Eesti aja järgi)

Digitaalselt allkirjastatud taotlus (või allkirjastatud ja skannitud) koos lisadega esitatakse elektrooniliselt aadressil [email protected]  märgusõnaga „Taotlusvoor väliskogukondade väljaanded“.

Taotlusvooru saab iga taotleja esitada ühe taotluse.

Taotlusvooru alusdokumendiks on „Eesti väliskogukondade väljaannete toetamise tingimused ja kord“ juhend.

Taotlusvooru ellu viimise aluseks on Sidusa Eesti arengukava 2021-2030 ning selle raames ka üleilmse eestluse 2022-2025 tegevuskava

Lisad:

Lisa 1 taotlusvooru juhend

Taotlusvorm

 

Taotlusvooru „Eesti väliskogukondade väljaannete toetamine 2024“ toetust said:

 

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

1

Portlandi Eesti Selts

projekt „Portlandi Sõnumid väljaandmise jätkamine“

1000,00

2

Rootsi-Eestlaste Liit projekt „Ajakiri "Rahvuslik Kontakt"

6500,00

3 Eesti Elu/Tartu College projekt „Eesti Elu lugejaskonna suurendamine“ 6500,00
4 Tuglas-seura ry projekt „Eesti-Soome kultuurilehe Elo eestikeelse sisu arendamine“ 6000,00
5 AiSBL Eesti Selts Belgias projekt „Belgia eestlaste kogukonnalehe arendamine“ 2955,00
6 Šveitsi Eesti Selts projekt „Šveitsi Eesti Seltsi ajalehe Mägi ja Meri V väljaanne 2024“ 3000,00
7 Die Blaue Brücke e.V. projekt „Väljaanne loovale eesti noorele Euroopas: eestikeelne kunstiajakiri välis- ja kodueesti noortelt välis-ja kodueesti noortele“ 4000,00
8 The Nordic Press Estonian-American Publisher, Inc. projekt „Ajalehe "Vaba Eesti Sõna" sisu uuendamine“ 5500,00
9 MTÜ Baltic Heritage Network projekt „Uudiskirja "Baltic Heritage Network newsletter" väljaandmine ja portaali balther.net täiendamine“ 3000,00
10 Estonian Cultural Foundation in Australia projekt „Austraalia Eesti meediaprojekt“ 4000,00
11 Virolaisyhdistysten Verkosto Suomessa ry projekt „Perioodilise veebiportaali arendamine Soomes 2024“ 2545,00
       
    Kokku 45 000.00

Lisainfo:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuste valdkonnajuht
   +372 5364 4172
   [email protected]

Raili Pihlamägi
koordinaator
   +372 6599 066
   [email protected]