Eesti keel võõrkeelena: Loomakasvatussaaduste tootmise ja veterinaaria, inseneeria, põllu- ja aiasaaduste tootmise, metsanduse ja loodusvarade kasutamise ja kaitse valdkondade erialade ühiskursus

Autor:
Koostaja: Tiina Halling, Eesti Maaülikool. Tekst: Endla Reintam, Ulvi Moor, Marge Starast,Toomas Laatsit, Heli Kiiman, Eha Järv, Andres Aland, Argaadi Parol, Eva-Liis Tuvi, Kadri Kask, Matis Luik, Lemmik Käis, Andres Jäärats, Henn Korjus, Vahur Kurvits
Publisher:
Välja antud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ja ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse "Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe" toel
Aasta:
2013
Released:
Tartu
Link:
https://moodle.e-ope.ee/login/index.php
Võtmesõnad:
CD, eesti keele õpe, kakskeelne õpe, kõrgharidus, veebipõhine õpe, Lõimitud aine- ja keeleõpe, LAK-õpe, õppematerjalid, Euroopa Sotsiaalfond
Description
Nelja valdkonna ühiskursus Moodle keskkonnas koosneb järgmistest osadest:
1) Veterinaarmeditsiin ja tervislike loomakasvatussaaduste tootmine ja töötlemine;
2) Inseneeria;
3) Põllu- ja aiasaaduste tootmine;
4) Metsanduse ja loodusvarade kasutamise ja kaitse;

Ühised materjalid on eesti-vene erialamõistete koondsõnastik, eesti keele struktuuri selgitav osa ja foorumid iseseisvate ülesannete esitamiseks.
Viie õppeploki iga plokk vastab ühele peatükile. Iga peatükk koosneb õppetükkidest. Peatüki plokis nn peatükiraamat, kuulamisülesanded ja test. Peatükiraamat sisaldab õppetükke: erialatekste, iseseisvaid harjutusi ja foorumisse esitatavaid ülesandeid (sh loovülesandeid).
Iga õppetükk koosneb tekstist, mille juurde kuuluvad illustreerivad pildid, fotod, joonised või graafikud, ja ca viiest tekstipõhisest ülesandest, mille lahendamine arendab õppija keelelist ja erialalist pädevust. Ülesanded on eritüübilised, sh kasutatakse valikvastuseid, lausete kokkusobitamist, küsimuste moodustamist, õige-vale määramist, vaba kirjutamist. Võimalusel esitatakse teksti juurde kuuluvad erialamõisted ka vene keeles. Õppetüki juurde kuulub audioülesanne koos lünktekstiülesandega.

Erialase eesti keele kursus Moodle keskkonnas on terviklik, koos paralleelselt toimuvate auditoorsete praktikumidega või ilma nendeta, kokku mahus 5EAP, mis vastab 50 auditoorse töö tunnimahule. Sihtrühm on eesti keelt teise keelena õppivad vastava eriala üliõpilased. Kursuse eesmärk on õppija erialase eesti keele oskuse arendamine B2 tasemel lugemise, kuulamise ja kirjutamise abil.

Kui Moodle keskkonna kasutajaprofiil on loodud, siis sellele kursusele on ligipääs igale huvilisele.  Külalise staatuses ei saa teste vaadata ega täita. Testide vaatamiseks tuleb endale moodle keskkonnas luua kasutajatunnus ja salasõna ja registreeruda kursusele.
Moodle kursusele sissepääsuvõti on: Eesti