DETSEMBER 2011

Kodanikupäeva viktoriini lahendas 5143 õpilast 231 koolist
Noored tõdesid kodanikupäeva esseekonkursil kodaniku vastutuse rolli
Jaanuaris algab LAK-õppe täienduskoolitus kutseõppeasutuste õpetajatele
MISA ootab kandidaate lõimumisprojektide hindajaks
Valmib keelemängukomplekt muukeelsetele lasteaialastele 
Jaanuaris tuleb LAK-õppe koolitajate koolitus
Anna saatele „Traali-Vaali“ tagasisidet ja võida auhindu!
20. detsembril toimub EIF projektide infopäev

Kodanikupäeva viktoriini lahendas 5143 õpilast 231 koolist

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) korraldatud ja üheksandat aastat järjest toimunud kodanikupäevale pühendatud õpilaste e-viktoriinil osales 5143 õpilast 231 koolist.

66,23 % vastanutest olid eestikeelsete koolide õpilased ja 34,77 % vene õppekeelega koolide õpilased. Kõige rohkem oli osalejaid Harju maakonnast (54,38 %), Tartumaalt (11,49 %), Pärnumaalt (7,58 %) ja Ida-Virumaalt (7,37 %). Jõgevamaa koolinoorte osalusprotsent oli 4,37, Võrumaa õpilaste osakaal vastanutest oli 3,27 % ning Valgamaalt oli vastajaid 2,62 %. Õpilasi osales kõikidest Eesti maakondadest.

Parimaid viktoriinil osalenuid tunnustatakse 25. jaanuaril toimuval pidulikul vastuvõtul Mustpeade majas ning premeeritakse presidendilossi külastusega.

Kodanikupäeva viktoriin oli õpilastele teadmiste testimiseks avatud 21. novembrist kuni 27. novembrini. Kokku on aastate jooksul viktoriinides osalenud ligi 36 000 õpilast, kes on vastanud ligi 500 küsimusele. Viktoriinide juurde kuuluvad selgitavad õppematerjalid on leidnud rohket kasutust ühiskonnaõpetuse tundides. Kõikide materjalidega ning viktoriini tulemustega saab tutvuda MISA veebilehel www.meis.ee/kodanikupaeva-viktoriin.  

Viktoriini läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Noored tõdesid kodanikupäeva esseekonkursil kodaniku vastutuse rolli

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) kodanikupäevale pühendatud esseekonkursile „Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?“ laekus kokku 203 esseed ligi 60 koolist üle Eesti.

Kahes vanusegrupis toimunud konkursi eesmärgiks oli koguda õpilasi huvitavaid teemasid ja nende arvamusi kodanikuks olemisest, õpilaste tunnustamine ning sallivuse suurendamine noorte seas. Auhinnati 11 õpilast ning edukamaiks osutusid 9. klasside õpilased.

7.-9. klasside õpilaste hulgas valiti esimese koha vääriliseks Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 9. klassi õpilase Mark Basalõga essee. Teise koha said Kaagvere Erikooli 8. klassi õpilane Koidu Kask ja Saku Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Anna-Katrin Krestinov. Kolmandale kohale tulid Tallinna Prantsuse Lütseumi 9. klassist Maria Bambus ja Ireene-Britt Ollino ning Tallinna Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane Katrin Sander.

Žürii otsustas eriauhinnaga premeerida Kristin Vaismad Keila Kooli 9. klassist.

10.-12. klasside voorus esimest kohta välja ei antud. Teise koha said Ingrid Öövel Tallinna Prantsuse Lütseumi 12. klassist ning Kristina Smirnova Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 12. klassist. Kolmandale kohale tulid Saku Gümnaasiumi abiturient Tõnis Kirsipuu ning Heleri Helemäe Abja Gümnaasiumi 10. klassist.

MISA keelekümblusüksuse koordinaator ja žürii liige Toivo Sikk tõdes, et õpilaste seas on kodanikuks olemine sageli läbimõtestamata ning rahvust ja kodakondsust kiputakse segi ajama.

„Tsiteeriti küll põhiseadust, toodi esile noorte poolt looduskaitsealastel üritustel kaasalöömist, osalemist MTÜ-de töös ja räägiti ka valimistest, aga kodanikuks olemise mõiste ei ole veel paljudele selge. Positiivne oli tõdeda, et vastutust ja rolli ühiskonna elu edendajana nägid õpilased tänastel noortel, kuid ilmselgelt on oluline kodakondsuse temaatika ja heaks kodanikuks olemise võimalused tuua noortele lähemale. Arvestame selle vajadusega kindlasti tuleval aastal kodanikupäeva viktoriini korraldamisel ning ka esseekonkursside planeerimisel,“ kommenteeris Sikk.

MISA plaanib jaanuaris välja anda ka parimaid esseesid sisaldava kogumiku ning muuta esseekonkurss traditsiooniks.

Kodanikupäeva esseekonkurss toimus 10. oktoobrist kuni 11. novembrini ning see oli üheks ürituseks kodanikupäeva sarjast. Kodanikupäeva tähistatakse Eestis 26. novembril ja see on pühendatud Eesti kodanikule, kodanikuuhkuse ja kodanikuks olemisega kaasnevate õiguste ja kohustuste teadvustamisele.

Lisainfo: Toivo Sikk, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post [email protected]  

Jaanuaris algab LAK-õppe täienduskoolitus kutseõppeasutuste õpetajatele

Tuleva aasta jaanuaris algab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toel täienduskoolitus lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) metoodikast 80 kutseõppeasutuste pedagoogile. Koolituse tulemusena kasutavad õpetajad oma igapäevatöös LAK-õppe metoodikat ning oskavad luua ja kohandada vastavaid õppematerjale.

„Käsitletavate teemade ring on lai: LAK-õppe alused ja rakendusnäited, õpetaja ja õpilase areng, õppekeskkonna kujundamine ja palju muud. Õpetajatele korraldatakse ka vaatluspraktika vähemalt kolmes erinevas LAK-õppe metoodikat rakendavas tunnis,“ kommenteerib MISA elukestva õppe üksuse koordinaator Maria Ratassepp.

Osalema on oodatud kutseõppeasutuste keeleõpet pakkuvad õpetajad ja  kutseõpetajad. Eelistatud on ühest koolist nii keeleõpetaja kui kutseõpetaja kaasamine, et planeerida ja harjutada õpetajatevahelist koostööd õpilaste keele- ja erialaoskuste tõhusamaks omandamiseks õpioskuste arendamise kaudu.

Koolitus kestab tuleva aasta detsembrini kahepäevaste moodulitena ja toimub kuuel korral. Koolituse läbinuile väljastatakse tunnistus.

Koolituse korraldajaks on Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus ning osalemise soovist tuleb teada anda koordinaator Marita Tanile 12. detsembriks e-posti aadressil [email protected] või telefonil 742 8777.

Tegevus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames.

Lisainfo: Maria Ratassepp, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9068, e- post [email protected]  

MISA ootab kandidaate lõimumisprojektide hindajaks

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja konkursi 2012-2013 korraldatavatele projektikonkurssidele esitavate tprojektiaotluste, pakkumuste ja ettepanekute hindajate leidmiseks.

Hinnatavad projektid jäävad haridusliku ja kultuurilise lõimumise, sotsiaalse ja majandusliku lõimumise ning õigusliku ja poliitilise lõimumise valdkonda. Lisaks tegeletakse valdkondade üleselt ka uuringute, õppematerjalide loomise ja kirjastamise, konverentside korraldamise ning E-keskkondade loomise ja haldamise projektide hindamisega.

Ootused kandidaadile:

• Hindajal peab olema (või omandamisel) kõrgharidus; töökogemus/tegutsemine vastavas alavaldkonnas või sellele lähedases valdkonnas viimase viie aasta jooksul (alates novembrist 2006); projektijuhtimisalased teadmised ja kogemused; eesti keele oskus emakeelena või tasemel C1.

• Hindajal peavad olema teadmised vastava valdkonna lõimumispoliitikast ja ta peab olema tutvunud valdkondliku arengukava ”Eesti lõimumiskava 2008-2013“ ja selle rakendusplaaniga.

• Kasuks tulevad kogemused projektide hindamisel; alavaldkonna Eesti ja EL poliitikate tundmine; finantsanalüüsi alased teadmised ja oskused.

Konkursside hindajate töö on tasustatud.

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 11. detsembril täita MISA võrgulehel kandideerimise ankeet ja ühtlasi ka kirjutada lühike (kuni 1000 tähemärki) motivatsioonikiri, mis sisaldab hindajate konkursil osalemise motivatsiooni kirjeldust.

Kõiki kandideerijaid teavitatakse tehtud otsustest hiljemalt 16. jaanuaril 2012. Vajalikud tingimused ja töö kirjelduse leiab MISA veebilehelt.

Lisainfo: Ene Kaups, administratiivdirektor, tel 659 9038, e-post [email protected]  

Valmib keelemängukomplekt muukeelsetele lasteaialastele

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) annab 2012. aasta märtsis välja keelemängukomplekti, et toetada lasteaedade muukeelsete laste varast eesti keele õpet ning täiendada olemasolevat raamatute sarja „Loeme koos!“.

Aastatel 2004-2010 andis MISA välja sarja „Loeme koos!“ raamatuid, mis on seotud lasteaedade riikliku õppekava teemadega ja on mõeldud 3-7aastastele lastele keeleõppe abimaterjaliks.

„Raamatud sarjast „Loeme koos!“ sobivad ühislugemiseks lastele, lastevanematele ja lasteaiaõpetajatele ning kaunid ja detailirohked pildid võimaldavad õpetada lapsi märkama, kirjeldama, loetlema, nimetama ning kujundama arusaamu,“ selgitab MISA keelekümblusüksuse koordinaator Svetlana Belova.

Hanke „Keeleõppematerjalid lasteaedadele“ tulemusel valmiv keelemängukomplekt ning holofraaside kaardikomplekt sisaldab kuute piltidega kuubikut erinevatest raamatutest ning kõnekaarte. Tegevused kuubikutega aitavad arendada lapse verbaalset väljendusoskust ning loogilist mõtlemist ja seoste loomist. Holofraaside kaardid on abiks ka õpetajale, et hõlbustada eesti keelest erineva emakeelega laste arusaamist igapäevastest toimingutest ning toetada rutiintegevustega seotud keelendite omandamist.

„Kõnekaartide abil saavad lapsed meelde jätta ning koos õpetajaga harjutada lausemalle. Keelemängu komplekti juurde kuulub metoodiline juhend õpetajale, milles pakutakse ideid, kuidas kõnekaarte eri vanuses laste nii paaris-, rühma- kui individuaalsetes mängudes kasutada ja siduda igapäevategevustega lasteaias ning raamatusarjaga,” lisab Belova.

Õppematerjalide väljaandmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Svetlana Belova, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9848, e-post [email protected] 
 

Jaanuaris tuleb LAK-õppe koolitajate koolitus

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) toetab 2012. aasta alguses lõimitud aine ja keeleõppe (LAK-õppe) koolitajate koolituse korraldamist. Koolituse eesmärk on osalejate professionaalseks koolitjategevuseks vajalike lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikaalaste teadmiste omandamine.

Koolituse sihtgrupiks on uued LAK-õppe koolitajad ning planeeritav täienduskoolitus on esmajoones suunatud gümnaasiumi ning põhikooli erinevate ainete (valdkondade) õpetajate koolitajatele. Koolituse raames saavad osalejad põhjalikud teadmised LAK-õppest ning täiskasvanute koolitamisest.

Koolituskursus korraldatakse 38 osalejale ning koolituse planeeritav maht on 120 tundi, lisaks osalevad õppurid ka õppeseminaridel.

Täienduskoolituse planeeritav toimumise aeg on jaanuar 2012 – detsember 2013 ning koolituse läbiviija selgub lihtmenetlusega avatud hanke korras.

Koolituse korraldamist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Maarja Mänd, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9853, e-post [email protected]

Anna saatele „Traali-Vaali“ tagasisidet ja võida auhindu!

Produktsioonifirma Osakond palub abi saatesarja „Traali-Vaali” tagasiside saamisel. Teie tagasiside aitab paremini saavutada projektis püstitatud eesmärke ning parendada tulevaste saadete kvaliteeti.

Sari tutvustab Eestimaa andekaid erinevatest rahvustest näitlejaid, lauljaid, juuksureid, kokkasid ja sportlasi, kelle tegusid me hindame ja kelle tegemistele igapäevaselt ka kaasa elame, mõtlemata seejuures tegija rahvuste või sünnimaa peale. Tähtsamaks on tegu!

Küsimustiku täitmiseks kulub maksimaalselt 5 minutit ja küsimustiku eesti keeles leiab siit ning venekeelse küsimustiku leiab siit.

Sarja valmimist toetavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA).

Kõikide vastanute vahel loositakse välja 2 MISA vihmavarju, 3 MISA termokruusi ja 30 suurt maitsvat piparkoogisüdant.
Kingutuste saajad selguvad 29. detsembril “Traali-Vaali” Facebooki lehel.

20. detsembril toimub EIF projektide infopäev

20. detsembril toimub Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) kontoris (Liimi 1, Tallinn) Euroopa Kolmandate Riikida Kodanike Integreerimise Fondi (EIF) 2011. aasta programmist rahastatud projektide aruandluse infopäev.

Infopäeval räägitakse üldiselt aruandlusest, projektide elluviijate poolt ette tulnud tüüpvigadest, abikõlblikkuse reeglitest ning kohalviibijatel on võimalik esitada küsimusi ja saada vastuseid projekti rakendamise käigus tekkinud küsimustele. Kohal on ka vastutava asutuse (Kultuuriministeerium) ja sertifitseeriva asutuse (Rahandusministeerium) esindajad.

Infopäev toimub kahes osas:

I osa – kell 11:00 – 12:30

Konkursid:
1) „Koos on parem“ (konkursi number: KH11KOP001)
2) „Noorte lõimumine info- ja kultuuriruumis“ (konkursi number: KN11NTK001)

II osa – kell 12:45 – 14:00

Konkursid:
1) „Kursused – eesti keel ja kodakondsus“ (konkursi number: KH11KKK001)
2) „Ühine meediaväli ja võrdne kohtlemine“ (konkursi number: KH11ME001)
3) Rahvusvahelise konverentsi korraldamine kultuuri rollist integratsiooniprotsessis (konkursi number: KN11RVK001)

Palume huvilistel osalemisest märku anda MISA EIF programmi juhile Kristiina Esopile e-posti teel [email protected] hiljemalt 17. detsembriks. Infopäev toimub eesti keeles, kuid vajadusel on võimalik küsimustele vastuseid saada kohapeal ka vene keeles.

Lisainfo: Kristiina Esop, EIF programmi juht, tel 659 9032, e-post [email protected]