VEEBRUAR 2012

Töötavaid täiskasvanuid oodatakse karjääriõppekursustele
Koolijuhid kohanevad mitmekesistuva koolikeskkonnaga
Märtsis algab LAK-õppe koolitus koolitajatele
Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajad said uusi teadmisi


Töötavaid täiskasvanuid oodatakse karjääriõppekursustele

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub töötavaid vähese eesti keele oskusega täiskasvanud tasuta karjääriõppekursustele, mille eesmärk on suurendada osalejate toimetulekut ja konkurentsivõimet igapäevaelus ja tööturul.

Kursused toimuvad Tallinnas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel ja Narvas. Kursuste maht on 24 akadeemilist tundi auditoorset õpet ning 10 tundi iseseisvat tööd. Kursuste raames toimuvad grupitööd ja arutelud, rollimängud, lahendatakse praktilisi ülesandeid, analüüsitakse ning antakse vastastikust tagasisidet, korraldatakse vestlusi, õppekäike ning lähenetakse osalejatele ka individuaalselt. Kursuste töökeelteks on eesti- ja vene keel.

“Enamasti pöörduvad inimesed karjäärinõustaja poole või lähevad kursustele siis, kui ollakse juba töö kaotanud, kuid tegelikult peaks oma konkurentsivõime arendamisega tegelema pidevalt. Karjääriõpe ei ole mõeldud vaid noortele või töötutele ning on oluline ka töötavatele inimestele, et nad teaksid, missugused on töötaja õigused, ootused tööandjate poolt, kuidas paremini rakendada oma tugevusi ja nii edasi,” selgitas MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

“Algavad kursused on mõeldud neile töötavatele inimestele, kellel pole kõrgemat haridust ja kes oskavad eesti keelt vähesel määral, sest teadupärast on see sihtgrupp võrreldes kõrgema haridustaseme ja eesti keelt valdava töötajaskonnaga karjääri mõistes vähem konkurentsivõimelisemad,” lisas Odinets.

Karjääriõppekursustele on oodatud vähemalt 27-aastased töötavad madalama haridustasemega inimesed, kelle eesti keele oskus on vähene ning kes soovivad tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.

Kursused aitavad osalejatel kujundada oskusi isikliku arengu juhtimiseks, tõsta õpi- ja töömotivatsiooni, suurendada teadlikkust tööturul toimuvatest arengutes ja tööjõuvajaduse suundadest ning tööandja ootustest töötajatele. Lisaks saavad osalejad teadmisi karjääriteenuste ja tugisüsteemide võimalustest ja suurendavad oma toimetulekut ja konkurentsivõimet.

Kursused lähenevad osalejatele individuaalselt ning aitavad kaasa eneseanalüüsi ja –regulatsiooni ning suhtlemis- ja koostööoskuste arendamisele.

Tasuta kursused toimuvad vastavalt vajadusele eesti- ja vene keeles. Kursuse lõpetajad saavad MISA-lt ka kursuse läbimist tõendava tunnistuse.

Vaata päevakava ja täpsemat infot siit: http://www.meis.ee/karjaarioppekursused  

Kursused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna "Elukestev õpe" meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ projekti „Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele“ raames.

Lisainfo: Riina Ring, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9030, e-post [email protected]

Koolijuhid kohanevad mitmekesistuva koolikeskkonnaga

Jaanuaris algas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) poolt läbi viidud hanke tulemusena eesti ja vene õppekeelega koolijuhtidele mõeldud koolitusprojekt "Koolidevaheline koostöö ja mitmekultuurilisus koolis".

Koolijuhtide koolituse põhieesmärgiks on toetada paremat infovahetust ja koostööd sama ja eri õppekeelega koolide vahel ning anda teadmisi paremaks toimetulekuks õpilaskonna kultuurilise mitmekesistumisega.

"Koolituse teemad hõlmavad muudatuste vajalikkust ja möödapääsmatust koolis; koolikultuuri, väärtuste ja kooliarenduse temaatikat; koolijuhtide ja koolide partnerlust ning koostöövõimalusi ressursside optimeerimiseks,” kommenteeris MISA keelekümblusüksuse koordinaator Ave Härsing.

“Lisaks keskendutakse arendava juhtimise planeerimisele ja hindamisele, käsitletakse kultuurilist mitmekesistumist uue õppekava kontekstis ning mitmekultuurilise identiteedi,
väärtushinnangute, hoiakute, kultuuriteadlikkuse ja tolerantsuse kujundamist koolis ning kooli õppekavas,” lisas Härsing.

15 eesti õppekeelega ja 15 vene õppekeelega koolide koolijuhti osalevad lisaks loengutele ja aruteludele ka praktilistel seminaridel ja koolikülastustel ning saavad teadmisi ka kooli keelestrateegiast ning lõimitud aine- ja keeleõppe võimalustest.

Koolijuhtide täienduskoolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium “Eesti lõimumiskava 2008-2013” raames ning koolituse viib läbi OÜ Implement Inscape. Koolitused kestavad juunini.

Lisainfo: Ave Härsing, keelekümblusüksuse koordinaator, 659 9037, e-post: [email protected]

Märtsis algab LAK-õppe koolitus koolitajatele

Märtsis algab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) eestvedamisel lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) koolitajate väljaõppekoolitus.

Koolitus algab 2012. aastal ja lõppeb 2013. aastal ning sisaldab 120-tunnist täienduskoolitust (2-päevaste moodulitena) ning 16-tunnist õppeseminari. Väljaõppe eesmärk on laiendada LAK-õppe koolitajate ringi ja pakkuda paremat tuge üldhariduskoolide erinevate ainete õpetajatele sihtkeele arendamise võimaldamiseks õpilasele ainetunnis.

Koolituse tulemusena saavad osalejad põhjalikud teadmised LAK-õppe metoodikast ja koolitusmaterjalide koostamisest, baasteadmised täiskasvanute koolitamisest ning praktilised teadmised koolituste tehnilisest korraldamisest.

„Kursus viiakse läbi LAK-õppe meetodeid ja põhimõtteid kasutades. Kuna LAK-õppe meetodid ja põhimõtted on heas kooskõlas uue põhikooli ja gümnaasiumi õppekavas sätestatuga, siis aitab koolituskursus süveneda ka uue õppekava võimalustesse ja väljakutsetesse,“ kommenteeris MISA keelekümblusüksuse koordinaator Maarja Mänd.

„Ootame koolitusele huvilisi, kes tunnevad valmidust jagada oma õpetajakogemusi
kolleegidega, soovivad aidata kaasa eestikeelsele aineõppele üleminekule ning teiste LAK-õppe rakendamise võimaluste levikule Eestis, soovides tõsta oma professionaalset pädevust erinevate õppimisega seotud protsesside juhtimisel,“ lisas Mänd.

Koolitusgrupis osalemiseks tuleb kandideerida konkursil.

Kandidaadilt ootame:

• kõrgharidust;
• vähemalt 1-aastast õpetaja- või koolitajakogemust;
• soovi ja valmidust asuda tegutsema teiste õpetajate koolitajana;
• positiivset meelestatust lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamise suhtes;
• huvi (ja soovitavalt ka kogemust) õppijat aktiviseerivate meetodite rakendamise osas.

Osalemise soovist tuleb teada anda SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koordinaator Marita Tanile hiljemalt 12. veebruariks e-posti aadressil [email protected] või telefonil 742 8777. Samast saab ka täpsemat informatsiooni koolituse sisu ja koolitusele kandideerimise tingimuste kohta.

Koolituse korraldab ja viib läbi SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskus Avatud Meele Instituut (AMI). Tegevust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames.

Lisainfo: Maarja Mänd, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9853, e-post [email protected]

Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajad said uusi teadmisi

Jaanuaris lõppes Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) tellimusel toimunud rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate koolitus, mis keskendus turvalise loovust arendava õppe- ja õpikeskkonna loomisele.

Koolitusel osales 27 pühapäevakooli õpetajat, kes tutvusid erinevate õppemetoodikatega, õpetamise ja õppimise psühholoogiliste alustega ning tugevuste ja nõrkuste rakendamisega õppetöös.

„Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajaid koolitatakse alates 2004. aastast ja kuigi selle ajaga oleme koolitanud palju õpetajaid, siis vajadus jätkata on suur seoses lisandunud uute pühapäevakoolide ja õpetajatega. Lisaks pädevuse tõstmisele on taolised koolitused olulised ka kogemuste vahetamise perspektiivist, sest pühapäevakoolide õpetajate hulgas on ka neid, kellel pedagoogiline eriharidus puudub,“ kommenteeris keelekümblusüksuse koordinaator Kristina Pirgop.

Eestis on registreeritud ligi 40 pühapäevakooli, mis tegelevad eri rahvustest lastele päritolumaa kultuuri, keele ja kommete õpetamisega ning Eesti elanikele oma kultuuri tutvustamisega.

Koolituse viisid läbi Õie Vahar ja Helgi Org ning koolitust rahastas Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames.

Lisainfo: Kristina Pirgop, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9024, e-post [email protected]