NOVEMBER 2010

 

 
 
 
Keelekümbluse sõbrad 2010
 
Hiljutisel keelekümbluskonverentsil kuulutati välja keelekümblussõbrad 2010: Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor Katri Raik ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse peaspetsialist Ene Kulderknup.
 
Keelekümbluse sõbra aunimetus antakse välja keelekümblusprogrammi koordineerijate poolt iga-aastase austusavalduse ja erilise tunnustusena inimestele, kes on kõnesoleval aastal või varasemate aastate jooksul keelekümblusprogrammi arengut otsustavalt mõjutanud.
 
Keelekümbluse sõbra aunimetust väljastatakse alates 2005. aastast. Tänaseks on aunimetuse pälvinud 21 inimest.
 
Keelekümblusprogrammi ohjab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
 
 
 
Valminud on keelekümblusprogrammi avalik aruanne
 
Valminud on järjekordne keelekümblusprogrammi avalik aruanne, kus võetakse kokku 2004–2008. a. keelekümblusprogrammi strateegia täitmine ja tutvustatakse 2009–2013. a. strateegia sihte.
 
Koostatud aruanne esitab tagasivaate möödunud kümnele tegevusaastale, vahendab teadusuuringute järeldusi ning ettepanekuid ja toob esile uusi saavutusi, uusi sihte ning uusi kaasamõtlejaid.
 
Traditsiooniliselt võtavad aruandes sõna riigitegelased – kultuuriminister Laine Jänes ja Riigikogu liige ning keelekümblusprogrammi juhtkomitee liige Paul-Eerik Rummo . Oma uusaastapöördumisest on lubanud tsitaadi aruandesse ka president Toomas Hendrik Ilves.
 
Seekordses aruandes on enam tähelepanu saanud õpetajate nõustamine ja koolitus, viimane ülikooli keelekümbluskursuse tutvustusena. Sõna saavad ka põhikooli õppematerjalide koostajad.
 
Haridus- ja Teadusministeeriumi ootusi keelekümblusprogrammi edasisele arengule vahendab kantsler Janar Holm.
 
Aruande ehk aastaraamatu said endale kõik hiljutisel keelekümbluskonverentsil osalenud. Elektrooniliselt on raamat kättesaadav keelekümblusprogrammi korraldaja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse (MISA) kodulehel www.meis.ee.
 
Lisainfo: Karin Piirsalu, mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 659 9854, GSM 521 4194, E-post [email protected]
 
 
Keelekümblusprogramm alustab piirkondlike nõupidamistega
 
2010/2011 õppeaastal jätkavad MISA ohjatava keelekümblusprogrammi koordinaatorid piirkondlikke kohtumisi programmiga liitunud haridusasutuste juhtidega. Peateemadeks on keelekümblusprogrammi kvaliteet (sisehindamine) ja keskendumine õppekeskkonnale.
 
Piirkondlikul visiidil tutvutakse vastuvõtva haridusasutuse õppekeskkonnaga ja töökorraldusega, kohtutakse õpetajate ja lastega.
 
Keelekümblusprogrammi koordinaatorid tutvustavad hetkeseisu programmi arenduses. Koos lasteaedade ja koolide juhtidega ning kohaliku omavalitsuse esindajatega kavandatakse järgmisi samme ning arendustegevusi piirkondades. Esimene piirkondlik nõupidamine toimub novembri alguses Narvas.
 
Lisainfo: Karin Piirsalu, mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 659 9854, GSM 521 4194, E-post [email protected]
 
 
Kodanikupäeva viktoriin algab 22. novembril
 
22.–28. novembrini on kõik eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.–12. klasside õpilased ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilased oodatud osalema veebipõhises kodanikupäeva viktoriinis. Viktoriinist saab osa võtta MISA veebilehe www.meis.ee vahendusel.
 
Viktoriini ülesanne on innustada noori omandama teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. Käesoleval aastal on üheks küsimuste plokiks EURO-teema.
 
Kodanikupäeva viktoriini pikaaegse korraldaja, MISA koordinaatori Toivo Siku sõnul saavad õpilased iga aastaga aina rohkem aru, et kodanikuks olemine tähendab ka kodanikuna käitumist, see aga omakorda vastavate teadmiste omamist.
 
2008. ja 2009. aastal osalenud õpilaste seas läbi viidud küsitluse tulemuste põhjal võib öelda, et kodanikupäeva viktoriini peetakse väga huvitavaks, see eeldab laia silmaringi ja head pildi- ning ümbruskonna mälu. Samas peeti esitatud küsimusi ka väga harivateks.
 
Viktoriini parimad vastajad selgitatakse viies kategoorias – eesti õppekeelega koolide 7.–9. klasside õpilased, vene õppekeelega koolide 7.–9. klasside õpilased, gümnaasiumiastme õpilased ja kutsekoolide õpilased. Auhinnad ootavad ka viktoriinist suurima osavõtuga koole.
 
Parimatele viktoriinis osalejatele ja õpetajatele korraldatakse jaanuari lõpus vastuvõtt, mille raames külastatakse Riigikogu ja Stenbocki maja. Tunnustame ka õpetajaid, kes aastate lõikes on teinud koolides õpilastega muljetavaldavat kodanikuhariduse alast tööd ning toonud neid kodanikupäeva viktoriini juurde.
 
Viktoriin avaneb MISA veebilehel www.meis.ee 22. novembril. Enne küsimustele vastamist tuleb osalejatel täita registreerimisvorm. Iga registreerunu saab küsimustele vastata ühe korra ning küsimustele vastamise maksimaalne aeg on 60 minutit. Mitmes küsimuses on lingid seaduse tekstile või muule infoallikale, osad küsimused on esitatud valikvastustega.
 
Sarnaselt eelmisele aastale koosneb ka seekordne viktoriin 50 eestikeelsest küsimusest, millele vastamiseks on aega kuni üks tund. Õiged vastused ja kõikide vastajate viktoriini tulemused avalikustatakse MISA koduleheküljel 13. detsembril kell 10.00.
 
Kodanikupäeva viktoriin toimub 2010. aastal juba kaheksandat korda. Varasemates viktoriinides on osalenud kokku ca 20 000 last, kes on vastanud enam kui 350 küsimusele. Viktoriini juurde kuuluvaid selgitavaid õppematerjale kasutatakse ühiskonnaõpetuse tundides. Varasemate aastate viktoriinide materjalidega saab tutvuda siin.
 
Edukat viktoriini!
 
 
Lisainfo: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel  659 9850 , E-post [email protected]
 
 
Rahvussuhteid ja lõimumist käsitlevad foorumid ootavad korraldajaid
 
Kestab projektikonkurss „Mõttetalgud – edukam Eesti“, kuhu oodatakse taotlusi 15. novembriks. Konkursi eesmärk on rahvussuhteid ja lõimimist käsitleva sotsiaalse debati aktiveerimine erinevatest rahvustest ja kodakondsusega Eesti elanike vahel.
 
Konkursi raames toetatakse Eestis elavate Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanike ja Euroopa Liidu kodanike vahelisi avalikke foorumeid.
 
Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusasutused ja valitsusasutuste hallatavad asutused, kelle põhimäärusest tulenevad või põhikirjalised eesmärgid vastavad planeeritud tegevustele. Taotleja peab olema projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest otseselt vastutav.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest (25%) ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (75%), lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisainfo:  Kersti Peterson, Kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator. Tel 659 9034, E-post: [email protected]
 
 
Teavitustegevused määratlemata kodakondsusega isikutele
 
Kuni 2011. aasta mai lõpuni toimuvad Ida-Virumaal ja Harjumaal teavitustegevused, mille eesmärk ontõsta määratlemata kodakondsusega lapsevanemate teadlikkust võimalusest taotleda oma alla 15-aastasele lapsele lihtsustatud korras Eesti kodakondsust. Lisaks julgustatakse neid ka endale Eesti kodakondsust taotlema.
 
Tegevuse raames toimuvad näiteks info- ja pereseminarid Tallinnas, Jõhvis, Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel. Jõhvis on avatud infopunkt ja –telefon. Esmaspäeviti on Raadio 4 eetris saade „Perekonna nõukogu“.
 
Tegevuste kohta on rohkem informatsiooni MISA veebilehel: www.meis.ee/minukodu ja www.meis.ee/noustamine-ida-viru.
 
Teavitustegevusi viivad ellu BDA Consulting OÜ ja Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ. Tegevust toetavad Euroopa Liit, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
 
Lisainfo: Tea Tammistu, kodanikuhariduse ja rände üksus, tel 659 9062, e-post [email protected]