INTEGRATSIOONIKALENDER - NOVEMBER 2009

Üldinfo
 
Kodanikupäeva viktoriin ootab osalejaid
 
Loovad inimesed – edukas riik. See on käesoleva aasta kodanikupäeva moto.
 
23.-29. novembrini on kõik eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.-12. klasside õpilased ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilased oodatud osalema veebipõhises kodanikupäeva viktoriinis. Viktoriinist saab osa võtta Integratsiooni Sihtasutuse veebilehe www.meis.ee vahendusel.
 
Viktoriin koosneb 50 eestikeelsest küsimusest, mis puudutavad Eesti Vabariigi põhiseadust, põhiseaduslikke institutsioone, inim- ja kodanikeõigusi, vabadusi, kohustusi ja üritusi, mis on seotud kodanikuteadlikkusega.
 
Osad küsimused on varustatud linkidega seaduse tekstile või muule infoallikale, osadele küsimustele saab vastata valikvastusega. Maksimaalselt on viktoriinis võimalik koguda 70 punkti.
 
Viktoriini parimad vastajad selgitatakse kuues kategoorias – eesti ja vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste ja kutsekoolide õpilaste osas eraldi. Auhinnad ootavad ka viktoriinist suurima osavõtuga koole. Lisaviktoriin parimatele ning võitjate autasustamine toimub veebruari lõpus, Eesti Vabariigi aastapäeva paiku.
 
Kodanikupäeva viktoriin toimub sel aastal juba seitsmendat korda. Varasemate viktoriinide raames on lapsed vastanud enam kui 300 küsimusele. Viktoriini juurde kuuluvad selgitavad õppematerjalid on leidnud rohket kasutust ühiskonnaõpetuse tundides.
Lisateave: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel  659 9850, e-post [email protected]
 
 
 
Lõppes projektikonkurss „Kogemus koolitab“
 
Konkursi raames eraldas Integratsiooni Sihtasutus toetust kahele projektile kogusummas 599 669 krooni. Toetust saavad Tallinna Ülikool ja Tartu Lasteaed Ristikhein.
 
Projektide eesmärk on koolitada 50 kohalike omavalitsuste haridusametnikku ning koolieelsete lasteasutuste pedagoogi, et valmistada neid ette Euroopa kolmandate riikide kodanikest laste vastuvõtuks Eesti haridusasutustesse. Täienduskoolitust pakuvad pedagoogidele Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool, koolitused tipnevad õppereisidega Taani ja Soome.
 
Projektid kestavad kuni 2011. a juunini.
 
Lisateave: Ave Härsing, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel  659 9037, e-post [email protected]
 
 
Lõimitud aine- ja keeleõppe võrgustiku liikmed kohtuvad 3. novembril
 
Integratsiooni Sihtasutus on koondanud lõimitud aine- ja keeleõppe ehk LAK-õppe huvilistest võrgustiku, millega oli oktoobri keskpaigaks liitunud pea 40 inimest. Võrgustikus vahetatakse kogemusi nii omavahel, kui tehakse koostööd ka Euroopa spetsialistidega.
 
Esimene suurem kogunemine toimub 3. novembril ja on seotud õppekava arenduse projektiga Curriculum development for Content and Language Integrated Learning (projekti kohta saab teavet siit: http://clil-cd.ecml.at/ProjectDescription/tabid/929/language/en-GB/Default.aspx).
 
Lisaks arutatakse kohtumisel Grazis toimunud oktoobriseminari materjale ja grupi edasisi ülesandeid ning koostöövorme nii Eesti LAK-õppe rakendustest lähtudes kui ka konkreetses projektis tõstatatud küsimustes.
 
Lisateave: Edydt Johanson, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel  659 9842, e-post [email protected] ja Kai Võlli, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel  659 9846, e-post [email protected]
 
 
20 konsultatsiooniseminari kohalikes omavalitsustes
 
Novembrist algavad ühepäevased konsultatsiooniseminarid, mis toimuvad kokku 20 omavalitsuses. Seminarid viiakse läbi riigihanke „Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti Lõimumiskava 2008–2013” tegevuste elluviimisel“ raames.
 
Konsultatsiooniseminaridel arutatakse „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ ja selle rakendusplaani meetmeid, ajakava ja rahastamise skeemi. Eraldi käsitletakse erinevate asutuste vastutust programmi rakendamisel, selgitades iga asutuse panust ja selle mõju programmi tulemuslikkusele, keskendudes eelkõige kohaliku omavalitsuse (KOV) tasandi võimalikule panusele strateegia ellurakendamisel.
 
Kokkuvõttes on konsultatsiooniseminarid sisendiks konkreetsete lõimumiskava ja selle rakendusplaani täiendus/muudatusettepanekute (tegevused, mille ellurakendamise saab delegeerida KOV tasandile) koostamiseks ja võimaliku finantseerimismehhanismi väljatöötamiseks.
 
Seminare korraldavad MTÜ Balti Uuringute Instituut, konsultatsioonikeskus Geomedia ja SA Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS. Projekti finantseeritakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu.
 
Lisateave: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel  659 9035, e-post [email protected]
 
 
Kutse osalema – seminaride sari “Kolmapäeval keelekümbluses”
 
Integratsiooni Sihtasutuse mitmekultuurilise hariduse üksus korraldab metoodilisi seminare, kuhu on oodatud kõikide keelekümbluslasteaedade õpetajad ja juhatajad.
 
Sari koosneb kuuest õppepäevast, igal päeval käsitletakse erinevat teemat. Iga päev algab lasteaias keelekümblusrühma külastamisega ja jätkub koolitusega.
 
Seminaride toimumisajad:
Kuupäev
Koht
Teema
Võimalik
osalejate arv
4. november
Jõhvi/Kohtla-Järve
Keeleõpet toetav õpikeskkond
30
11. november
Tartu
Osaline keelekümblus
20
18. november
Narva
Keeleõpe muusika- ja liikumistegevustes
30
25. november
Sillamäe
Keeleõpe 3-aastastele 
20
9. detsember
Valga
Lasteaia ja kooli vaheline koostöö
30
16. detsember
Tallinn
Ümbritsev elu ja keskkond – keeleõppe toetajad
30
 
Lisateave ja registreerumine: Svetlana Belova, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel  659 9848 , e-post [email protected]
 
 
 
Hanked ja konkursid
 
 
Projektikonkurss „Kultuuridevaheline suhtlemine”
 
Konkursi eesmärk on luua lõimumist toetav keskkond riigi ja kohalikul tasandil kolmandate riikide kodanikele suurendades kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ametnike pädevust kultuuridevahelise kommunikatsiooni alal. Taotluste esitamise tähtaeg on 11. november kell 16.00.
 
Konkursi raames toetatakse koolitusprogrammi väljatöötamist ja koolituse korraldamist kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ametnikele.
 
Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu.
 
Lisateave: Ruslan Prohhorenko, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel 659 9035 , e-post: [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Mõttetalgud – edukam Eesti!“
 
Konkursi eesmärk on Euroopa Liidu kodanike ja Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanike (sh määratlemata kodakondsusega Eesti elanike) omavahelise dialoogi arendamine ühiskonnale olulistel teemadel. Taotluste esitamise tähtaeg on 16. november kell 14.00.
 
Konkursi raames toetatakse Eesti kodanikele ja Euroopa kolmandate riikide kodanikele suunatud ühiseid avalikke arutelusid. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu.
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel  659 9034 , e-post: [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Eesti keele kursused Harjumaal“
 
Käimas on projektikonkurss “Eesti keele kursused Harjumaal“. Konkursile oodatakse taotlusi eesti keele koolitajatelt. Taotlusi saab esitada kuni 25. novembrini 2009, kella 16.00.
 
Konkurss toetab Euroopa kolmandate riikide kodanike, sh määratlemata kodakondsusega isikute integreerumist Eesti ühiskonda ning aitab kaasa püsiva naturalisatsioonitempo kindlustamisele Eestis. Konkursi otsene eesmärk on korraldada 2010. aastal Harjumaal 200  tunnised kursused A2 tasemelt B1 tasemele jõudmiseks.
 
Konkursil saavad toetust taotleda kõik juriidilised isikud, kes vastavad konkursi tingimustele. Konkursi dokumendid on kättesaadavad Integratsiooni Sihtasutuse kodulehelt.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse üksuse koordinaator, tel  659 9062, e-post: [email protected]
 
 
 
Migratsioonifond liidetakse Integratsiooni Sihtasutusega
 
Siseministeeriumi pressiteade
 
29. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks siseministeeriumi ja kultuuriministeeriumi koostöös välja töötatud eelnõu, mille kohaselt ühendatakse Sihtasutus Eesti Migratsioonifond Integratsiooni Sihtasutusega tuleva aasta 1. jaanuariks.

„Ühendamisel viiakse kokku kaks omavahel tihedalt seotud valdkonda ning tekib terviklik organisatsioon, kus rände- ja integratsioonialased küsimused peaksid vastuse saama ühest kohast,“ ütles siseminister Marko Pomerants, rõhutades seejuures, et samas hoiab riik ka kulusid kokku.

Rändetoetuste välja maksmise administreerimiskulude prognoositav kokkuhoid on 500 000 krooni ning see tuleneb peamiselt personali-, üüri-, ning raamatupidamiskuludelt.

Migratsioonifondi juhataja Kert Valdaru sõnul on ühendamise juures oluline eelkõige selle sisuline eesmärk. „Ühendamisega välditakse senist ülesannete dubleerimist ning jõutakse mitmete ühiste lahendusteni, nagu seda on näiteks mitte-eestlaste ja tagasipöördunud eestlaste eesti keele õppe toetamine,“ selgitas Valdaru.

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Tanel Mätliku sõnul on tema juhitaval sihtasutusel enam kui kümneaastane kogemus erinevate lõimumisalaste tegevuste korraldamisel, sh koolitus- ja täiendõppe osas. „Samas pole meil seni olnud võimalust toetada Eestisse naasvate eesti rahvusest isikute keeleõpet, seniste rahastamisprogrammide seatud piirangute tõttu. Arvestades, et Eesti Migratsioonifond rahastab riigieelarvelistest vahenditest teiste tagasipöördumistoetuste seas ka eesti keele õpet, täieneb meie pagas nüüd veel ühe keeleõppe võimalusega,“ selgitas ta.

Ühendav sihtasutus saab uueks nimeks Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA). Uus nimi väljendab ülesannete kokku liitmise mõtet, mis tähendab nii eestlaste ja mitte-eestlaste kui ka riiki sisserännanud inimeste kaasamist.

Migratsioonifondi üks tegevusi on ka Eesti esindamine Euroopa Rändevõrgustikus. Selle tegevuse võtab 1. jaanuarist 2010 üle Sisekaitseakadeemia. Nii hakkab akadeemia rändealaste uuringute ja teadustööde läbiviimiseks vajalikku praktilist teavet ise süstematiseerima ja vahendama.

Eelnõu kohaselt on MISA põhieesmärk lõimumis- ja rändealaste toetuste maksmine ning selleks vajalike vahendite kogumine. Sihtasutuse ülesanneteks on ka edaspidi Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine ning sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine, vastava teabe avaldamine ja ülevaadete koostamine.

MISA asutajaõiguse teostajaks määratakse valitsuse korralduse alusel kultuuriministeerium.

MISA hakkab tööle praeguse Integratsiooni Sihtasutuse ruumides, aadressil Liimi 1 Tallinnas.

Lisainfo: http://www.siseministeerium.ee/29673.