INTEGRATSIOONIKALENDER – AUGUST 2009

Üldinfo
 
Täiendava eesti keele kui teise keele õppe läbis üle 200 tudengi
 
Õppeaastal 2008/2009 korraldas Integratsiooni Sihtasutus koostöös erinevate kõrgkoolidega täiendavat eesti keele kui teise keele õpet Eestist pärit ja Eestis keskhariduse omandanud vene emakeelega tudengitele.
 
Kursused toimusid Eesti Mereakadeemias, Sisekaitseakadeemias, Eesti Lennuakadeemias, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis, Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis. Kursused olid sõltuvalt tudengite erialadest, keelelistest vajadustest ja ajalistest võimalustest erineva mahu ja sisuga.
 
Kokku läbis täiendava eesti keele õppe üle 200 tudengi. Kursuste keskmine maht oli ca 110 kontaktõppe tundi, mis võimaldas tudengitel parandada oma eesti keele oskust juba eelnevalt omandatud keeleoskuse taseme sees (enamasti B1 ja B2). Kõrgemale keeleoskuse tasemele jõudmine eeldab ca 450-500 tundi tööd. Kõrgkooliõpingutega edukaks toimetulemiseks vajalik keeleoskuse tase on B2. 
 
Täiendavat eesti keele kui teise keele õpet kõrgharidustaseme õppuritele korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.
 
Lisateave: Ave Osman, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9030, e-post [email protected]
 
 
Nõustajate suvekool Laulasmaal
 
13.–14. augustil toimub Laulasmaal keelekümblusprogrammi ja gümnaasiumiastme nõustajate kahepäevane suvekool 2009.
 
Teavet jagavad Avatud Meele Instituudi koolitajad Ene Kulasalu, Ene Velström ja Koidu Tani-Jürisoo. Suvekooli käigus käsitletakse mitmeid erinevaid teemasid nagu nõustajate supervisiooni, nõustamisfookuse leidmist, rühmanõustamist jmt.
 
Lisateave: mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Kai Võlli, telefon 659 9846, e-post [email protected] 
 
 
Lasteaia keelekümblusprogrammi metoodika koolitus
 
13.–15. augustil toimub Laulasmaal kolmepäevane lasteaia keelekümblusprogrammi metoodika põhikoolituse II sessioon.
 
Koolitusel käsitletakse erinevaid teemasid – räägitakse keelekümbluslapse keelelisest arengust lasteaias, keelekümblusraamkavast ja sellest, kuidas keelekümblusrühmaga tööd alustada. Samuti käsitletakse õppe planeerimist, teemaõpetust ja koostööd keelekümblusrühmas. Koolitatavad saavad ka teavet võimalustest sõnavara rikastamiseks kehalise kasvatuse ja muusika tundides. Näpunäiteid jagatakse ühislugemise, jutulõnga meetodi, raamatuga töötamise ja õpetaja rolli kohta. Samuti saavad osalejad kasulikke materjale lapse arengu vaatluseks, hinnangu andmiseks ja tagasisidestamiseks.
 
Õpet viivad läbi keelekümblusprogrammi koolitajad Nonna Meltsas, Ene Kurme, Angelika Lall ja Hedi Minlibajeva.
 
Lisateave: mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Svetlana Belova, telefon 659 9848
 
 
Keelekümblusmetoodika koolitused
 
17.–19. augustil toimub Nelijärve Puhkekeskuses kolmepäevaste koolituste teine kursuste tsükkel vene õppekeelega koolide eestikeelsete ainete õpetajatele.Kursuste tsükkel pakub kolme kursust: keeleliste osaoskuste arendamine; erinevad õppemeetodid; aktiivõppe meetodid. Kõigi kolme kursuse mahust kasutatakse 1/3 õpetaja-õpilase arengut toetavate, psühholoogiliste teemade käsitlemisele.
 
Koolituse eesmärk on tõsta muu õppekeelega koolide õpetajate teadlikkust LAK-õppest ning keelekümblusmetoodikast ja pakkuda tuge ka teistele õpetajatele, kes töötavad kooli õppekeelest erineva kodukeelega lastega.
 
Koolitajateks on keelekümblusprogrammi õpetajad, kes on välja õppinud interaktiivsete meetoditega töötavaks täiskasvanukoolitajaks, ning Ene Kulasalu, Ene Velström ja Anželika Valdre Avatud Meele Instituudist (AMI). Koolitust rahastab HTM sihtasutusega sõlmitud lepingu raames.
 
Lisateave: Maire Kebbinau 659 9847
 
 
10.-12. augustil  toimub Hotell Dzingli ruumides Tallinna piirkonna põhikooli aineõpetajate keelekümblusmetoodika koolituse 2. sessioon.
 
Koolituse kogumaht on 80 tundi, millest 48 tundi  on auditoorset tööd. Koolituse töökeel on eesti keel. Koolitust korraldab Integratsiooni Sihtasutuse mitmekultuurilise hariduse üksus. Koolituse teema: aktiivõppemeetodite rakendamine aine- ja keeleõppes
 
Lisateave: Maire Kebbinau,  mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 659 9847
 
 
24.-26. augustil  toimub Eisma külalistemaja ruumides Ida-Viru piirkonna põhikooli aineõpetajate keelekümblusmetoodika koolituse 1. sessioon.
 
Koolituse kogumaht on 80 tundi, millest 48 tundi  on auditoorset tööd. Koolituse töökeel on vene keel. Koolitust korraldab Integratsiooni Sihtasutuse mitmekultuurilise hariduse üksus. Koolituse teema: aktiivõppemeetodite rakendamine aine- ja keeleõppes
 
Lisateave: Maire Kebbinau,  mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 659 9847
 
 
Individuaalne keeleõpe mentori toel
 
Augustis alustavad vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastmes eesti keeles aineid õpetama hakkavad pea poolsada õpetajat individuaalsete plaanide järgi ja mentorite toel eesti keele õppimist.
 
Sellise keeleõppe eesmärk on eestikeelse aineõpetuse kvaliteedi parendamine ja keelelise eraldatuse vähendamine õpetajate igapäevaseks kasutuseks ning tööalaseks toimetulekuks vajalikul tasemel eesti keele oskuse omandamise kaudu.
 
Individuaalsesse õppesse on kaasatud mentorid, kes on läbinud täienduskoolituse mentorluseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks ja praktiliseks rakendamiseks. Individuaalse kava koostab iga keeleõppija endale ise koos oma mentoriga. Kava kokkupanemisel lähtutakse õppuri huvidest, ajaressursist, õpistiilist ja elukohast. Individuaalne kava sisaldab konkreetseid keelelisi eesmärke ja eesmärkide saavutamise analüüsi.
 
Individuaalse keeleõppe tegevused kestavad kuni 2010. aasta oktoobrini.
 
Individuaalne keeleõpe mentori toel toimub Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames.
 
Lisateave: mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, Natalia Reppo, telefon 659 9855, e-post [email protected]
 
 
Uus keeleseadus ootab arvamusavaldusi
 
Haridus- ja Teadusministeerium on välja töötanud keeleseaduse uue redaktsiooni, mis on arvamuste avaldamiseks üles seatud osalusveebi. Kommentaarid ja ettepanekud on oodatud kuni 17. augustini k.a.
 
Praegu kehtiv, 1995. aastal vastu võetud keeleseadus on mitmete muudatuste tõttu muutunud raskesti loetavaks ja seetõttu on HTM töötanud välja seaduse redaktsiooni. Suures osas on keeleseaduse eelnõu puhul tegemist kehtiva keeleseaduse struktuuri korrastamise ning selgemaksmuutmisega, kuid lisatud on ka mõningaid uusi regulatsioone. Viimaste kohta on ettepanekud ning arvamused eriti vajalikud.
 
Lisateave: Kati Uusmaa, Haridus- ja Teadusministeeriumi jurist (kutse- ja täiskasvanuharidus, keel), tel 735 0142, e-post [email protected]
 
 
 
Hanked ja konkursid
 
Hange keelekümblusprogrammi aastakonverentsi korraldamiseks
 
16. juulil kuulutas Integratsiooni Sihtasutus välja lihtmenetlusega hanke “Keelekümblusprogrammi aastakonverentsi 2009 konverentsikorraldusteenuse ostmine“. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. augustil kell 11.00.
 
Hanke raames tuleb viia 2.–3. oktoobril 2009 läbi keelekümblusprogrammi aastakonverents, millest võtaksid osa umbes 200 keelekümblusprogrammiga seotud või sellest huvitatud inimest.
 
Konverentsi põhiteemadeks on nõustamine ja sisehindamine. Konverentsi eesmärk on kujundada keelekümblusvõrgustiku liikmete ühisteadmust ettekannete ja programmi rakendamise erinevate aspektide arutelu kaudu, arutleda sisehindamise ja keelekümblusprogrammi üle, tutvustada ja teavitada laiemat üldsust 2008/2009 õppeaastal rakendunud keelekümblusprogrammi ning gümnaasiumiastme õpetajate nõustamisest ning tähistada keelekümblusprogrammi 10. aastapäeva.
 
Lisateave: Made Pandis, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, telefon 659 9843, e-post: [email protected]
 
 
Projektikonkursi „Teeme koos“ II taotlusvoor
 
Projektikonkursi „Teeme koos“ teise taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 18. august 2009 kell 16.00. Konkurssi infopäev toimub 5. augustil 2009 kell 11.00 Tallinnas, Liimi 1, Integratsiooni Sihtasutuse ruumes.
 
Konkursi eesmärk on suurendada kodanikuaktiivsust, üksteise mõistmist ja suhtlust Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanike vahel.
 
Konkursi raames toetatakse koostöötegevusi, mille kestus on rohkem kui kolm kuud, kampaaniad, arutelufoorume ja teisi kodanikeühenduste tegevusi, kus osalevad ühiselt Eestis elavad Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide vähemalt 18-aastased kodanikud ning määratlemata kodakondsusega isikud.
 
Konkursil saavad koostöötegevusteletoetust taotleda kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused ning mittetulundusühendused ja sihtasutused, kes viivad tegevusi ise ellu.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi eelarvelistest vahenditest ja Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Iris Järv, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9029, e-post [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Uusimmigrandid Eesti koolieelses lasteasutuses“
 
Äsja avanes projektikonkurss „Uusimmigrandid Eesti koolieelses lasteasutuses“. 31. augustil sulguva konkursi eesmärk on toetada uusimmigrant-laste eesti keele õpet eesti koolieelses lasteasutuses.
 
Toetatakse projekte, mille tegevustesse on kaasatud Eestis elavad kolmandate riikide kodanike ja/või määratlemata kodakondsusega isikute lapsed ning Euroopa Liidu kodanike lapsed.
 
Konkursil saavad toetust taotleda koolieelsed lasteasutused (riigi-, munitsipaal-, ja eraharidusasutused). Konkursi raames toetatakse koolieelse lasteasutuse tegevust, õppematerjalide ja vahendite soetamist ning õpetajate täienduskoolitust.
 
Konkurssi rahastatakse Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi poolt ning Euroopa Liidu programmi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.
 
Lisateave: mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Ave Härsing, telefon 659 9037, e-post [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste“
 
Käimas on avalik projektikonkurss „Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste“, kuhu saab taotlusi esitada 15. septembril kuni kella 16.00ni. Konkurssi tutvustav infopäev toimub 5. augustil 2009 kell 13.00 Tallinnas, Liimi 1, Integratsiooni Sihtasutuse ruumes.
 
Konkursi eesmärk on toetada etendusasutuste koostöötegevusi Eesti ja Euroopa kolmandate riikide kodanike vahel ühise kultuuriruumi soodustamiseks ja integratsiooniprotsessi tõhustamiseks Eesti ühiskonnas.
 
Konkursi raames toetatakse tegevusi, mis aitavad ellu viia konkursi eesmärke – etendusasutuste ühisetendusi, etenduse ettevalmistuse raames toimuvaid temaatilisi õpitube, etenduste järgseid publikuvestlusi, festivale jms kaasates Eestis elavaid Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide kodanikke.
 
Konkursil saavad koostöötegevusteletoetust taotleda riigiasutustest, kohaliku omavalitsuse hallatavatest asutustest ning mittetulundusühingutest ja sihtasutustest etendusasutused, kellepõhikirjaliseks ja igapäevaseks  tegevuseks on etendustegevus ja/või teatrifestivalide korraldamine.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi eelarvelistest vahenditest ja Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Iris Järv, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9029, e-post [email protected]
 
 
 
Lähiajal tulekul
 
Projektikonkursi „Meie Eesti“ II taotlusvoor
 
Augustis kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja avaliku projektikonkursi „Meie Eesti“ teise taotlusvooru.
 
Konkursi eesmärk on anda Eesti ühiskonnast ja Eesti ajaloost praktilisi teadmisi erinevate siin elavate rahvaste esindajatele, sh kolmandate riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele. Konkursi sihtgrupiks on 12.-23. aastased koolinoored.
 
Konkursi raames on kavas luua ja edendada kontakte ning suhtlust eesti ja muu emakeele ning kultuuriga noorte vahel sallivuse, võrdsete võimaluste ja kultuuriteadlikkuse suurendamiseks.
 
Konkursi kaudu toetatakse järgmisi põhikoolide, gümnaasiumide ja põhihariduse baasil õpet võimaldavate kutseõppeasutuste õpilastele suunatud tegevusi:
 
  • Eesti riigi ajaloo ning kultuuriloo ja tänapäevaga seonduvaid üritused, mis aitavad kaasa ühiskonnaõpetuse ja ajaloo ainekava õpitulemuste saavutamisele;
  • õpilaste sotsiaalse pädevuse kujundamist soodustavaid ettevõtmisi;
  • õpilastega koostöös koostatavaid õppematerjale;
  • õpilaste iseorganiseerimist soodustavaid ettevõtmisi (näit. täiendkoolitusi õpilasomavalitsuse ja koolilehe/kooliraadio toimetuste liikmetele, ekskursioone ja õppekäike, arutelufoorumeid, jne).
 
Toetust taotlevates tegevustes peavad ühiselt osalema Eesti ja Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide 12.–23. aastased kodanikud ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanikud. Sihtrühma hulgas peab olema vähemalt 20% kolmandate riikide kodanikke või määratlemata kodakondsusega Eesti elanikke.
 
Konkurssi rahastatakse riigieelarvest ja Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post [email protected]