Riigihange: „Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine ” (viitenumber 278297)

Contest period: -
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7218644/general-info

Riigihanke eesmärk on leida koostööpartner(id), kes vastavad riigihankes seatud kriteeriumidele ja viivad läbi kohanemisprogrammi teemamoodulite koolitusi riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustel ja korras. Kohanemisprogrammi teemamoodulite koolitustel käsitletavad teemad (kohustuslikud ja vabatahtlikud teemad, saavutatud üldpädevusnõuded) ja koolituste mahud on välja toodud kohanemisprogrammi määruse lisades 1-6 https://www.riigiteataja.ee/akt/131052017004?leiaKehtiv. Riigihanke tulemusel sõlmitava hankelepinguga määratletud koolitustegevused peavad olema teostatud ajavahemikul juuni 2024 kuni juuni 2026 või kuni hankelepingu rahalise kogumahu täitumiseni sõltuvalt sellest kumb tingimus saabub varem.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0003Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine (alategevus 3.1.4.3 „Kohanemiskoolituste, sealhulgas videokoolituste ning eesti keele õppe pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine“) vahendid.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7218644/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 16.mail 2024 kell 14.00.

Additional information:

Britta Saks

kohanemise valdkonnajuht

+372 5551 1281
[email protected]